Regulamin organizacyjny domu środowisk twórczych w kielcachPobieranie 24.05 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar24.05 Kb.

Załącznik do Zarządzenia Nr. 2/2013
Dyrektora Domu Środowisk Twórczych
w Kielcach z dnia13.05.2013.r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
W KIELCACH

 1. Postanowienia ogólne


§ 1.

 1. Dom Środowisk Twórczych, zwany dalej DŚT, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 406),

 2. Statutu nadanego Uchwałą Nr XLI/720/2013 Rady Miasta Kielce
  z dnia 7 lutego 2013 r.

 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, ustala:

 1. zasady organizacji DŚT,

 2. organizację wewnętrzną DŚT,

 3. zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych DŚT.   1. Struktura organizacyjna


§ 2.

 1. W skład DŚT wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. komórka administracyjna - symbol KA,

 2. komórka finansowa- kadrowa - symbol KFK,

 3. komórka upowszechniania kultury - symbol KUK,

 4. Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” - symbol DP,

 1. W skład komórki administracyjnej wchodzą stanowiska:

 1. kierownik administracji,

 2. specjalista ds. konserwacji i obsługi urządzeń elektrycznych elektroakustycznych,

 3. konserwator,

 4. pracownik gospodarczy – ogrodnik,

 5. portier – pracownik gospodarczy,

 6. portier – dozorca,

 7. mistrz.

 1. W skład komórki finansowo-kadrowej wchodzą stanowiska:

 1. główny księgowy,

 2. kierownik sekcji ds. kadr, kancelarii i prowadzenia kasy.

 1. W skład komórki upowszechniania kultury wchodzą stanowiska:

 1. główny specjalista ds. artystycznych,

 2. instruktor. ds. plastycznych,

 3. instruktor ds. koordynacji i organizacji imprez,

 4. instruktor ds. organizacji imprez,

 5. instruktor ds. informatyki i promocji.

 1. W skład galerii współczesnej sztuki sakralnej „Dom Praczki” wchodzą stanowiska:

 1. główny specjalista ds. galerii,

 2. mistrz.
 1. Zasady kierowania DŚT.

§ 3.

Pracą DŚT kieruje Dyrektor Domu Środowisk Twórczych.§ 4.

 1. Dyrektor DŚT jest odpowiedzialny za całokształt pracy powierzonej mu placówki oraz uzyskiwane przez nią wyniki. Dyrektor odpowiada a szczególności za:

 1. realizację zadań statutowych DŚT i opracowanie strategii rozwoju oraz planów działalności DŚT,

 2. gospodarkę finansową w tym gospodarowanie mieniem instytucji,

 3. politykę kadrową,

 4. warunki pracy BHP, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające
  z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w DŚT.

 1. Dyrektor DŚT sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych:

  • komórka administracyjna

  • komórka finansowo - kadrowa

  • komórka upowszechniania kultury

  • Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej

 1. Podczas nieobecności Dyrektora DŚT zastępstwo pełni pracownik przez niego wyznaczony.

 2. Wykonuje on zakres obowiązków określony przez Dyrektora DŚT

 3. Pracą komórek organizacyjnych określonych w § 2 ust.1 kierują kierownicy.

 4. Podczas nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępstwo pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora DŚT.

 5. Kierownicy są odpowiedzialni przed Dyrektorem DŚT za należytą organizację pracy, prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań przez podległe im komórki organizacyjne, zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa oraz za porządek i dyscyplinę pracy.

§ 5.

 1. Podziału zadań między pracowników DŚT dokonuje Dyrektor DŚT z uwzględnieniem realizacji zadań przez poszczególnych pracowników.

 2. Obowiązki i zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników DŚT określają ich zakresy czynności i odpowiedzialności.

 3. Imienny zakres zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy określają zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników.
 1. Szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych.


§ 6.

 1. Do zakresu komórki administracyjnej należy w szczególności:

 1. zapewnienie należytych warunków organizacyjnych, gospodarczych
  i technicznych do wykonania zadań stojących przed Domem Środowisk Twórczych,

 2. właściwe utrzymanie budynku i ogrodu oraz zabezpieczenie obiektu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

 3. zabezpieczenie sprawnej działalności administracyjnej wszystkich komórek organizacyjnych,

 4. prowadzenie spraw związanych z administracją obiektu w tym wynikających z umów najmu pomieszczeń,

 5. utrzymanie czystości oraz estetyki wewnątrz i na zewnątrz obiektu,

 6. wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych sprzętu ruchomego w tym elektroakustycznego oraz nadzór nad mieniem ruchomym znajdującym się w użytkowaniu DŚT,

 7. planowanie i nadzór nad realizacją remontów bieżących i kapitalnych obiektu zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych,

 8. nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń technicznych, sieci wodno-kanalizacyjnej, CO, telefonicznej, energetycznej, urządzeń alarmowych,

 9. zabezpieczenie warunków lokalowo - sprzętowych do działalności merytorycznej DŚT,

 10. zabezpieczenie obsługi sprzętu elektroakustycznego w czasie prób oraz trwania imprez organizowanych przez placówkę w miejscu i w terenie,

 11. realizacja zaopatrzenia materiałowego oraz wyposażenie obiektu oraz zakupy niezbędne dla działalności sprzętu,

 1. Do zakresu komórki finansowo-kadrowej należy w szczególności:

 1. obsługa finansowo-księgowa DŚT,

 2. dokonywanie całokształtu operacji finansowych zapewniających prawidłową działalność oraz ochronę mienia DŚT,

 3. opracowywanie planów finansowych DŚT,

 4. kontrola wstępna i bieżąca dokonywanych operacji finansowych
  i gospodarczych,

 5. badanie rzetelności i prawidłowości inwentaryzacji majątku,

 6. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw finansowych
  i kadrowych,

 7. prowadzenie kasy oraz sporządzanie raportów kasowych,

 8. prowadzenie akt osobowych pracowników DŚT,

 9. przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem
  i zwalnianiem pracowników,

 10. prowadzenie ewidencji wpływów i wysyłki korespondencji,

 11. obsługa sekretarska dyrekcji DŚT.

 1. Do zakresu komórki upowszechniania kultury w szczególności należy:

 1. realizacja zadań statutowych DŚT,

 2. opracowanie i realizacja planów działalności programowo - artystycznej DŚT,

 3. organizowanie i inicjowanie nowych form pracy artystycznej,

 4. integracja środowisk twórczych (plastycznego, literackiego, fotograficznego i innych),

 5. upowszechnianie dorobku kulturalnego i artystycznego w społeczeństwie,

 6. promocja najwartościowszych dokonań twórczych regionu kieleckiego,

 7. organizowanie interdyscyplinarnych imprez artystycznych,

 8. organizacja galerii, wystaw stałych i czasowych, koncertów, spotkań spektakli, dyskusji itp.,

 9. utrzymywanie kontaktów ze środowiskami twórczymi w kraju i za granicą oraz prezentowanie ich działalności.

 1. Do zakresu Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej należy w szczególności:

 1. organizowanie wystaw malarskich, grafiki, rzeźby stałych oraz czasowych,

 2. gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie naukowe eksponatów
  i kolekcji,

 3. publikowanie opracowań dot. posiadanych zbiorów

 4. utrzymywanie ścisłych kontaktów z placówkami i organizacjami
  o podobnym profili działania,

 5. przygotowanie do druku katalogów do wystaw w Galerii,

 6. współudział w pozyskiwaniu zbiorów,

 7. dbanie o estetykę pomieszczeń i porządek wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

§ 7.

Schemat organizacyjny DŚT stanowi załącznik do Regulaminu.§ 8.

Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym


dla jego nadania.

§ 9.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

Pobieranie 24.05 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu