Regulamin organizacyjny domu środowisk twórczych w kielcachPobieranie 24,05 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar24,05 Kb.

Załącznik do Zarządzenia Nr. 2/2013
Dyrektora Domu Środowisk Twórczych
w Kielcach z dnia13.05.2013.r.
REGULAMIN ORGANIZACYJNY DOMU ŚRODOWISK TWÓRCZYCH
W KIELCACH

 1. Postanowienia ogólne


§ 1.

 1. Dom Środowisk Twórczych, zwany dalej DŚT, działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 406),

 2. Statutu nadanego Uchwałą Nr XLI/720/2013 Rady Miasta Kielce
  z dnia 7 lutego 2013 r.

 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”, ustala:

 1. zasady organizacji DŚT,

 2. organizację wewnętrzną DŚT,

 3. zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych DŚT.   1. Struktura organizacyjna


§ 2.

 1. W skład DŚT wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. komórka administracyjna - symbol KA,

 2. komórka finansowa- kadrowa - symbol KFK,

 3. komórka upowszechniania kultury - symbol KUK,

 4. Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” - symbol DP,

 1. W skład komórki administracyjnej wchodzą stanowiska:

 1. kierownik administracji,

 2. specjalista ds. konserwacji i obsługi urządzeń elektrycznych elektroakustycznych,

 3. konserwator,

 4. pracownik gospodarczy – ogrodnik,

 5. portier – pracownik gospodarczy,

 6. portier – dozorca,

 7. mistrz.

 1. W skład komórki finansowo-kadrowej wchodzą stanowiska:

 1. główny księgowy,

 2. kierownik sekcji ds. kadr, kancelarii i prowadzenia kasy.

 1. W skład komórki upowszechniania kultury wchodzą stanowiska:

 1. główny specjalista ds. artystycznych,

 2. instruktor. ds. plastycznych,

 3. instruktor ds. koordynacji i organizacji imprez,

 4. instruktor ds. organizacji imprez,

 5. instruktor ds. informatyki i promocji.

 1. W skład galerii współczesnej sztuki sakralnej „Dom Praczki” wchodzą stanowiska:

 1. główny specjalista ds. galerii,

 2. mistrz.
 1. Zasady kierowania DŚT.

§ 3.

Pracą DŚT kieruje Dyrektor Domu Środowisk Twórczych.§ 4.

 1. Dyrektor DŚT jest odpowiedzialny za całokształt pracy powierzonej mu placówki oraz uzyskiwane przez nią wyniki. Dyrektor odpowiada a szczególności za:

 1. realizację zadań statutowych DŚT i opracowanie strategii rozwoju oraz planów działalności DŚT,

 2. gospodarkę finansową w tym gospodarowanie mieniem instytucji,

 3. politykę kadrową,

 4. warunki pracy BHP, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające
  z przepisów szczególnych.

 1. Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w DŚT.

 1. Dyrektor DŚT sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących komórek organizacyjnych:

  • komórka administracyjna

  • komórka finansowo - kadrowa

  • komórka upowszechniania kultury

  • Galeria Współczesnej Sztuki Sakralnej

 1. Podczas nieobecności Dyrektora DŚT zastępstwo pełni pracownik przez niego wyznaczony.

 2. Wykonuje on zakres obowiązków określony przez Dyrektora DŚT

 3. Pracą komórek organizacyjnych określonych w § 2 ust.1 kierują kierownicy.

 4. Podczas nieobecności kierownika komórki organizacyjnej zastępstwo pełni pracownik wyznaczony przez Dyrektora DŚT.

 5. Kierownicy są odpowiedzialni przed Dyrektorem DŚT za należytą organizację pracy, prawidłowe i sprawne wykonywanie zadań przez podległe im komórki organizacyjne, zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa oraz za porządek i dyscyplinę pracy.

§ 5.

 1. Podziału zadań między pracowników DŚT dokonuje Dyrektor DŚT z uwzględnieniem realizacji zadań przez poszczególnych pracowników.

 2. Obowiązki i zakres odpowiedzialności poszczególnych pracowników DŚT określają ich zakresy czynności i odpowiedzialności.

 3. Imienny zakres zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy określają zakresy czynności i odpowiedzialności pracowników.
 1. Szczegółowy zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych.


§ 6.

 1. Do zakresu komórki administracyjnej należy w szczególności:

 1. zapewnienie należytych warunków organizacyjnych, gospodarczych
  i technicznych do wykonania zadań stojących przed Domem Środowisk Twórczych,

 2. właściwe utrzymanie budynku i ogrodu oraz zabezpieczenie obiektu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

 3. zabezpieczenie sprawnej działalności administracyjnej wszystkich komórek organizacyjnych,

 4. prowadzenie spraw związanych z administracją obiektu w tym wynikających z umów najmu pomieszczeń,

 5. utrzymanie czystości oraz estetyki wewnątrz i na zewnątrz obiektu,

 6. wykonywanie drobnych napraw konserwacyjnych sprzętu ruchomego w tym elektroakustycznego oraz nadzór nad mieniem ruchomym znajdującym się w użytkowaniu DŚT,

 7. planowanie i nadzór nad realizacją remontów bieżących i kapitalnych obiektu zgodnie z Ustawą o zamówieniach publicznych,

 8. nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem urządzeń technicznych, sieci wodno-kanalizacyjnej, CO, telefonicznej, energetycznej, urządzeń alarmowych,

 9. zabezpieczenie warunków lokalowo - sprzętowych do działalności merytorycznej DŚT,

 10. zabezpieczenie obsługi sprzętu elektroakustycznego w czasie prób oraz trwania imprez organizowanych przez placówkę w miejscu i w terenie,

 11. realizacja zaopatrzenia materiałowego oraz wyposażenie obiektu oraz zakupy niezbędne dla działalności sprzętu,

 1. Do zakresu komórki finansowo-kadrowej należy w szczególności:

 1. obsługa finansowo-księgowa DŚT,

 2. dokonywanie całokształtu operacji finansowych zapewniających prawidłową działalność oraz ochronę mienia DŚT,

 3. opracowywanie planów finansowych DŚT,

 4. kontrola wstępna i bieżąca dokonywanych operacji finansowych
  i gospodarczych,

 5. badanie rzetelności i prawidłowości inwentaryzacji majątku,

 6. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw finansowych
  i kadrowych,

 7. prowadzenie kasy oraz sporządzanie raportów kasowych,

 8. prowadzenie akt osobowych pracowników DŚT,

 9. przygotowanie wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem
  i zwalnianiem pracowników,

 10. prowadzenie ewidencji wpływów i wysyłki korespondencji,

 11. obsługa sekretarska dyrekcji DŚT.

 1. Do zakresu komórki upowszechniania kultury w szczególności należy:

 1. realizacja zadań statutowych DŚT,

 2. opracowanie i realizacja planów działalności programowo - artystycznej DŚT,

 3. organizowanie i inicjowanie nowych form pracy artystycznej,

 4. integracja środowisk twórczych (plastycznego, literackiego, fotograficznego i innych),

 5. upowszechnianie dorobku kulturalnego i artystycznego w społeczeństwie,

 6. promocja najwartościowszych dokonań twórczych regionu kieleckiego,

 7. organizowanie interdyscyplinarnych imprez artystycznych,

 8. organizacja galerii, wystaw stałych i czasowych, koncertów, spotkań spektakli, dyskusji itp.,

 9. utrzymywanie kontaktów ze środowiskami twórczymi w kraju i za granicą oraz prezentowanie ich działalności.

 1. Do zakresu Galerii Współczesnej Sztuki Sakralnej należy w szczególności:

 1. organizowanie wystaw malarskich, grafiki, rzeźby stałych oraz czasowych,

 2. gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie naukowe eksponatów
  i kolekcji,

 3. publikowanie opracowań dot. posiadanych zbiorów

 4. utrzymywanie ścisłych kontaktów z placówkami i organizacjami
  o podobnym profili działania,

 5. przygotowanie do druku katalogów do wystaw w Galerii,

 6. współudział w pozyskiwaniu zbiorów,

 7. dbanie o estetykę pomieszczeń i porządek wewnątrz i na zewnątrz obiektu.

§ 7.

Schemat organizacyjny DŚT stanowi załącznik do Regulaminu.§ 8.

Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym


dla jego nadania.

§ 9.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna