Regulamin organizacyjny administracjiPobieranie 444,18 Kb.
Strona1/9
Data15.04.2018
Rozmiar444,18 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 40/16

Rektora AWF w Poznaniu

z dnia 20.09.2016 r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI

AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO W POZNANIU

Spis treści: strona

Rozdział I Postanowienia ogólne …………………………………………………………….3

Rozdział II Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierowników jednostek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk ………………………………..5

Rozdział III Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika …………….7

Rozdział IV Ramowe zakresy działań i obowiązków poszczególnych jednostek administracyjnych oraz stanowisk samodzielnych ..........................................8
PION REKTORA ……………………………………………………………………………………..8

PION PROREKTORA DS. NAUKI ………………………………………………………………..18

PION PROREKTORA DS. STUDIÓW ……………………………………………………………21

PION DZIEKANA WYDZIAŁU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO,

SPORTU I REHABILITACJI ………………………………......................................................28

PION DZIEKANA WYDZIAŁU TURYSTYKI I REKREACJI ……………………………………30

PION DZIEKANA ZAMIEJSCOWEGO

WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ W GORZOWIE WLKP. ………………………………….31

PION KANCLERZA …………………………………………………………………………………32

PION KWESTORA - ZASTĘPCY KANCELRZA ………………………………........................44


Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin Organizacyjny Administracji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu zwanej dalej „Uczelnią” określa uprawnienia i obowiązki pracowników, kompetencje kierowników jednostek organizacyjnych administracji oraz zakresy działania poszczególnych jednostek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk uczelnianej administracji, działających w Poznaniu i w Zamiejscowym Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp.
§ 2


 1. Administracja zapewnia realizację statutowych działań Uczelni w oparciu o przepisy zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) i § 14 ust. 6 Statutu AWF z dnia 17 marca 2015 r.

 2. W szczególności, administracja Uczelni zobowiązana jest do tworzenia i organizowania na bazie otrzymanych dotacji i wypracowanych środków własnych:

  1. odpowiednich warunków rzeczowych do realizacji statutowych zadań Uczelni;

  2. odpowiednich warunków pracy i nauki wszystkim pracownikom i studentom Uczelni.

 3. Zasady kierowania i sprawowania nadzoru nad działalnością administracji określa Statut Uczelni.

 4. Jednostkami administracji są: działy, sekcje, biura i samodzielne stanowiska funkcjonujące w poszczególnych pionach.

 5. Wykaz jednostek organizacyjnych administracji Uczelni i samodzielnych stanowisk wraz z symbolami literowymi oraz schemat organizacyjny administracji ujęte są treścią załączników do zarządzenia rektora wprowadzającego niniejszy Regulamin.

 6. Zgodnie z niniejszym Regulaminem za pracowników administracji uważa się pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.


§ 3


 1. Kierowanie pracą jednostek organizacyjnych odbywa się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, zgodnie z którą na czele każdej jednostki stoi wyznaczony kierownik/koordynator, a każdy z pracowników podlega bezpośrednio jednemu przełożonemu, od niego otrzymuje polecenia służbowe i wobec niego odpowiada za całokształt powierzonych spraw z uwzględnieniem zasady określonej w ust. 3.

 2. W szczególnych przypadkach pracownik może otrzymać polecenie służbowe od wyższego służbowo przełożonego, w tym przypadku pracownik wykonuje otrzymane polecenie i niezwłocznie powiadamia o tym swojego bezpośredniego przełożonego.

 3. Kierownicy jednostek organizacyjnych oraz podlegli im pracownicy nie mają uprawnień do wydawania poleceń służbowych pracownikom innych jednostek chyba, że pracownik został oddelegowany do pracy w tej jednostce organizacyjnej lub zachodzi podległość funkcjonalna (merytoryczna) pracownika innemu kierownikowi.

 4. Pracownicy administracji zatrudnieni w jednostkach naukowo – dydaktycznych i dydaktycznych Uczelni podlegają merytorycznie kierownikowi danej jednostki, natomiast formalnie kanclerzowi.

 5. W odniesieniu do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, kierujących administracyjnymi jednostkami organizacyjnymi w pionie rektora, prorektorów, dziekanów, funkcje bezpośrednich przełożonych w rozumieniu ust. 1 sprawują kierownicy tych pionów.

 6. Jednostki organizacyjne są zobowiązane do pełnej realizacji zadań określonych w niniejszym Regulaminie. Za prawidłową realizację zadań i obowiązków odpowiedzialny jest kierownik danej jednostki. Za realizację zadań wykonywanych przez więcej niż jedną jednostkę organizacyjną, odpowiadają kierownicy tych jednostek w zakresie obowiązków realizowanych przez ich pracowników, a za realizację całości zadania odpowiada wyznaczony koordynator (spośród kierowników jednostek realizujących).

 7. W Uczelni funkcjonuje adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych i osoby na samodzielnych stanowiskach pracy są zobligowani do przestrzegania systemu kontroli zarządczej w kierowanych przez siebie jednostkach.

 8. W Akademii funkcjonuje elektroniczny System Kontroli Środków Finansowych (SKŚF) oraz Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD). Określony wewnętrznymi regulacjami obowiązek korzystania z systemów elektronicznych nie wyklucza możliwości korzystania ze wspomagających je rozwiązań tradycyjnych.


§ 4


 1. Każdy pracownik w swojej działalności winien kierować się dobrem Uczelni.

 2. Pracownicy są zobowiązani w swojej działalności zachować należytą dbałość o mienie Uczelni, a osoby zajmujące stanowiska kierownicze, w swoich decyzjach winni przyjmować rozwiązania ekonomicznie optymalne.

 3. Zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność na danym stanowisku pracy, wymogi kwalifikacyjne, regulowane są (zgodnie z zakresem jednostki organizacyjnej) w Karcie Stanowiskowej, którą każdy pracownik otrzymuje od bezpośredniego przełożonego.

 4. Przy podpisywaniu umowy o pracę pracownik zostaje zapoznany przez przełożonego z zadaniami określonymi w Regulaminie dla danej jednostki, a powyższy fakt potwierdza podpisem na Karcie Stanowiskowej w formie stosowanej przez Dział Kadr i Płac.

 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z aktualnych potrzeb Uczelni lub specyfiki działania danej jednostki administracyjnej, kanclerz może podjąć decyzję o ustaleniu innych indywidualnych zakresów obowiązków dla konkretnego stanowiska lub osoby w tej jednostce organizacyjnej (a w tym na ich okresowym zwiększeniu).


§ 5


  1. W ramach swojej działalności, jednostki organizacyjne współpracują z zainteresowanymi, w przedmiotowej sprawie, innymi jednostkami, a w szczególności w procesie przygotowania i przeprowadzania procedur związanych z zamówieniami publicznymi, kierując się zasadami celowości i efektywności działania.

  2. Bieżącą działalność jednostek administracyjnych koordynuje kanclerz przez wydawanie zarządzeń, komunikatów, instrukcji, pism wg rozdzielnika, narady, ustne polecenia oraz w inny sposób określony wagą danej sprawy.

  3. Nadzór nad merytoryczną działalnością jednostek organizacyjnych sprawują kierownicy pionów (rektor, prorektorzy, dziekani, kanclerz, z-ca kanclerza, kwestor), realizując uprawnienia wynikające z zapisów innych aktów prawa wewnątrzuczelnianego lub udzielonych pełnomocnictw.

  4. Spory w sprawach kompetencji jednostek administracyjnych rozstrzyga kanclerz. Instytucją odwoławczą jest rektor, którego decyzja jest ostateczna.


§ 6


  1. Powierzenie mienia pracownikowi w związku z wykonywaną przez niego pracą, jest poprzedzone inwenturą zdawczo – odbiorczą.

  2. Zobowiązanie o przyjęciu współodpowiedzialności materialnej podpisuje i przyjmuje minimum dwóch pracowników danej jednostki organizacyjnej, w tym kierownik – załącznik nr 1, nr 2. W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest jednoosobowa odpowiedzialność materialna – załącznik nr 3. Oryginały dokumentów przechowywane są w aktach osobowych pracownika, a kopie przekazywane do Działu Księgowości. Ewidencję prowadzi Dział Kadr i Płac.

  3. W przypadku dłuższej nieobecności w pracy pracownika odpowiedzialnego materialnie, Dział Kadr i Płac oraz Sekcja Organizacyjno – Prawna są odpowiedzialne za uruchomienie inwentury zdawczej.


§ 7


 1. Do rozpatrywania określonych spraw w administracji Uczelni mogą być powoływane komisje stałe lub doraźne.

 2. Tryb działania oraz realizację zatwierdzonych wniosków przedstawionych przez stałe i doraźne komisje określają zarządzenia powołujące te komisje lub ich regulaminy.Rozdział II
Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności kierowników/koordynatorów jednostek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk
§ 8


 1. Kierownik organizuje prace podległej mu jednostki organizacyjnej poprzez tworzenie jej wewnętrznej struktury (nieujawnionej w Regulaminie), ustalenie zadań zespołom i pracownikom na poszczególnych stanowiskach. Jest on bezpośrednim przełożonym pracowników Uczelni zatrudnionych w danej jednostce.

 2. Kierownik ponosi odpowiedzialność służbową wobec swoich przełożonych za całokształt spraw załatwianych przez jednostkę organizacyjną oraz za działalność poszczególnych pracowników tej jednostki.

 3. Kierownik zobowiązany jest do współpracy i współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi w sprawach wspólnych, mając na uwadze dobro Uczelni, a w tym z audytem wewnętrznym i kontrolą instytucjonalną.

 4. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów, a w tym ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych i wydanych na ich podstawie aktów prawa wewnętrznego.

 5. Kierownik jednostki organizacyjnej może wyznaczyć spośród podległych sobie pracowników osobę/y, której powierzy obowiązek współdziałania z Sekcją Zamówień Publicznych w postępowaniach o zamówienie publiczne. Wykaz tych pracowników przesyła do Sekcji Zamówień Publicznych.

 6. Do szczegółowych obowiązków kierownika należy:

  1. dokładna znajomość zagadnień stanowiących przedmiot działania kierowanej jednostki, znajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów, jak również znajomość problematyki organizacji pracy i zarządzania;

  2. opracowywanie Karty Stanowiskowej dla danego stanowiska pracy i ustalanie szczegółowych zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla poszczególnych pracowników;

  3. ustalanie planów pracy dla podległej sobie jednostki organizacyjnej;

  4. zabezpieczanie środków pracy w terminach umożliwiających wykonanie ustalonych i powierzonych zadań;

  5. stałe podnoszenie wiedzy i kwalifikacji w zakresie organizacji i zarządzania;

  6. kontrola, analiza i ocena pracy podległych pracowników oraz przestrzeganie standardów kontroli zarządczej;

  7. kształtowanie właściwego stosunku do pracy poprzez m.in.:

    1. obiektywne i sprawiedliwe traktowanie podległych pracowników,

    2. zapobieganie powstaniu konfliktów między pracownikami,

    3. troskę o sprawy socjalno – bytowe podległych pracowników;

  8. zapewnianie warunków dla zabezpieczenia mienia Uczelni oraz mienia osobistego pracowników;

  9. instruowanie pracowników i zapewnienie im niezbędnych informacji potrzebnych do należytego wykonania powierzonych obowiązków;

  10. przestrzeganie i instruowanie w zakresie obowiązujących przepisów bhp i p.poż.;

  11. opracowywanie projektów wewnętrznych aktów normatywnych w sprawach wchodzących w zakres działania jednostki oraz sygnalizowanie o niezgodności obowiązujących w Uczelni wewnętrznych aktów normatywnych ze znowelizowanymi aktami prawnymi wyższego rzędu;

  12. przeciwdziałanie wszelkim przejawom biurokratyzmu działalności służbowej i zawodowej, a w szczególności na odcinku rozpatrywania i załatwiania spraw pracowników i studentów;

  13. realizacja innych poleceń w zakresie możliwości ich wykonania, a niewynikających z podstawowego zakresu obowiązków kierowanej jednostki;

  14. wykonywanie zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony oraz przygotowywanie, we współpracy z pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych, podległych pracowników do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny.

7. Zakres odpowiedzialności kierownika (przełożonego):

 1. kierownik każdej jednostki organizacyjnej, niezależnie od jej szczebla, z tytułu kierowania pracą podległych pracowników, ponosi odpowiedzialność za: legalność, gospodarność i celowość wydawanych poleceń i podejmowanych decyzji;

 2. kierownik ponosi odpowiedzialność służbową i materialną za powierzone mienie Uczelni;

 3. kierownik ponosi odpowiedzialność cywilną, karną i materialną, którą określają odpowiednio: przepisy prawa cywilnego, karnego i pracy.

8. Zakres uprawnień kierownika:

 1. prawo żądania jednoznacznego określenia zadań przewidzianych do wykonania, zabezpieczania związanych z nimi środków i informacji;

 2. prawo odwołania się od decyzji bezpośredniego przełożonego do przełożonego wyższego szczebla;

 3. w stosunku do podwładnych uprawnienia obejmują:

    1. okresowe i stałe przekazywanie uprawnień,

    2. wydawanie poleceń i podejmowanie działań uznawanych za niezbędne,

    3. wnioskowanie o zmiany zaszeregowania i awansowania podległych pracowników,

    4. wnioskowanie o zwolnienie z pracy z zachowaniem ustawowego okresu wypowiedzenia oraz wnioskowanie o zwolnienie z pracy natychmiastowe bez wypowiedzenia na zasadach ustalonych Kodeksem pracy,

    5. wnioskowanie o przyznanie nagród oraz wnioskowanie o inne formy wyróżnienia pracowników,

    6. wnioskowanie o karanie pracowników,

    7. udzielanie urlopów wypoczynkowych podległym pracownikom, z uwzględnieniem potrzeb Uczelni,

    8. wnioskowanie o delegowanie do innych prac,

    9. opiniowanie i ocenianie pracowników,

    10. zlecanie pracy w godzinach nadliczbowych w ramach obowiązujących przepisów, a także udzielanie godzin wolnych za przepracowane godziny nadliczbowe wg zasad obowiązujących w Uczelni;

 1. prawo przedkładania propozycji zmian organizacyjnych dotyczących podległych im jednostek oraz samodzielnych stanowisk.


Rozdział III
Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień pracownika
§ 9 1. Zakres obowiązków:

  1. znajomość zakresu działania macierzystej jednostki organizacyjnej i wszystkich aktów normatywnych, na których działalność ta jest oparta;

  2. wykonywanie pracy zgodnie z poleceniami bezpośredniego przełożonego (nawet w zakresie nieujętym Kartą Stanowiskową oraz zorganizowanie własnej pracy w sposób zabezpieczający terminowe i rzetelne jej wykonanie zgodnie z wymogami wiedzy fachowej;

  3. stałe podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych;

  4. referowanie spraw przełożonemu zgodnie z posiadaną wiedzą oraz załatwianie spraw w sposób wyczerpujący, skuteczny i ostateczny;

  5. wykazywanie inicjatywy w rozwiązaniu problemów wyłaniających się w toku wykonywania pracy i występowanie z odpowiednimi wnioskami do przełożonego;

  6. przestrzeganie zasad dyscypliny pracy i regulaminu organizacyjnego Uczelni;

  7. przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie bhp;

  8. właściwe użytkowanie i zabezpieczanie użytkowanego mienia Uczelni;

  9. zachowanie kulturalnego i koleżeńskiego stosunku do współpracowników.

 2. Pracownik ponosi odpowiedzialność służbową za nieprzestrzeganie zasad pracy określonych niniejszym Regulaminem. Sankcje służbowe nie wykluczają odpowiedzialności pracownika, określonej odrębnymi przepisami prawa.

 3. Zakres uprawnień:

  1. uzyskiwanie świadczeń i uprawnień osobistych wynikających z ustawodawstwa pracy i z Regulaminu Pracy;

  2. uzyskiwanie od bezpośredniego przełożonego jednoznacznego sprecyzowania zadań i określenia terminów umożliwiających ich przygotowanie i wykonanie;

  3. inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do usprawnienia działalności Uczelni.Rozdział IV
Ramowe zakresy działań i obowiązków poszczególnych jednostek administracyjnych oraz stanowisk samodzielnych

PION REKTORA
§ 10  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna