Regulamin obozuPobieranie 26,93 Kb.
Data29.03.2018
Rozmiar26,93 Kb.

REGULAMIN OBOZU


 1. Uczestnik obozu zobowiązany jest stosować się do poleceń opiekunów oraz regulaminu obozu i hotelu gdzie obóz jest organizowany.
 1. Uczestnik obozu zobowiązany jest zabrać ze sobą paszport (na obozy zagraniczne) i aktualną legitymację szkolną (na obozy krajowe).
 1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy pozostawione podczas pobytu oraz w środkach transportu.
 1. Na obozie młodzieżowym obowiązuje zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu i używania środków odurzających. Nieprzestrzeganie w/w zakazów spowoduje usunięcie uczestnika z obozu oraz powiadomienie szkoły. W przypadku usunięcia uczestnika, rodzice lub opiekunowie zobowiązują się do odebrania dziecka z obozu na koszt własny.
 1. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas podróży lub pobytu na obozie.
 1. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia.

Ja niżej podpisany oświadczam, że regulamin obozu jest mi znany.


.........................................................................

PODPIS RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW

.......................................................................

PODPIS UCZESTNIKA OBOZU

Deklarujemy zakup następujących wycieczek:
 1. ................................................................... cena ...................................

2. .................................................................. cena ...................................

3. .................................................................. cena ...................................PIECZĄTKA AGENTA


KARTA UCZESTNIKA

OBOZU MŁODZIEŻOWEGO / ZIMOWISKA

(należy zabrać ze sobą i przekazać wychowawcy)
Nazwa imprezy ......................................................... termin ............................. 1. Imię i nazwisko uczestnika .......................................................................

 2. Data urodzenia ..........................................................................................

 3. Adres zamieszkania ..................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................ 1. Pesel uczestnika .......................................................................................

5. Nazwa i adres szkoły ................................................................................

.................................................................................................................

6. Adres rodziców w czasie pobytu dziecka na obozie ................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................
7. Rodzice (opiekunowie)

Ojciec (opiekun) imię i nazwisko ...................................................................

Adres ...............................................................................................................

.........................................................................................................................

tel. komórkowy................................................................................................
Matka (opiekunka) imię i nazwisko ...............................................................

Adres ...............................................................................................................

.........................................................................................................................

tel. komórkowy................................................................................................

INFORMACJA RODZICÓW (OPIEKUNÓW) O DZIECKU


 1. Przebyte choroby (podać w którym roku życia)

odra .............. ospa ................ różyczka ............... świnka ................ szkarlatyna ..................

żółtaczka zakaźna ............. choroby reumatyczne ............... choroby nerek ..................

astma ................ padaczka ................. inne .........................................................................................

 1. Dolegliwości występujące u dziecka w ostatnim roku (omdlenia, bóle głowy,

brzucha, niedosłuch, duszności, krwawienie z nosa, przewlekły kaszel, katar,

anginy i inne)

............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................


 1. Dziecko jest / nie jest* nieśmiałe, ma trudności w nawiązywaniu kontaktów, nadpobudliwe, inne

informacje o usposobieniu i zachowaniu dziecka ................................................................


.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................


 1. Dziecko jest / nie jest uczulone* (podać na co np. nazwa leku, rodzaj pokarmu)

.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................


 1. Dziecko nosi / nie nosi* okulary, aparat ortodontyczny, wkładki ortopedyczne, ma podwyższony obcas buta, inne aparaty:

.............................................................................................................................................................................


zażywa stałe leki: jakie? ......................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 1. Jazdę samochodem znosi dobrze / źle*

* niepotrzebne skreślić

INFORMACJA O PRZEBYTCH SZCZEPIENIACH
Szczepienia ochronne (podać w którym roku życia):


 1. .......................................................................................................................

 2. .......................................................................................................................

 3. .......................................................................................................................

 4. .......................................................................................................................

 5. .......................................................................................................................

W razie zagrożenia życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne, operacje. Stwierdzam, że podałem(am) wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka na obozie.


................................................ ........................................................data podpis matki, ojca lub opiekuna

INFORMACJE DODATKOWE:©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna