Regulamin Net2000Pobieranie 61,65 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar61,65 Kb.

Regulamin świadczenia usług przez Net2000


 1. Definicje

 2. Zakres Regulaminu

 3. Umowy

 4. Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy

 5. Dane Klienta i Kody Dostępu

 6. Cennik

 7. Rachunek

 8. Płatności

 9. Aktywacja Usług

 10. Zawieszenie Usług

 11. Domeny

 12. Zakres odpowiedzialności

 13. Reklamacje

 14. Zmiana Regulaminu

 15. Postanowienia końcowe


 1. Definicje

Użyte w niniejszym dokumencie definicje są stosowane i obowiązują we wszelkich dokumentach Net2000, przy czym ewentualne zmiany definicji w innych dokumentach mają pierwszeństwo przed definicjami zawartymi w niniejszym dokumencie.Adres korespondencyjny – adres kontaktowy podany przez Klienta podczas zawierania umowy z Operatorem, w szczególności adres e-mail, na który jest kierowana wszelka korespondencja od Operatora do Klienta
Awaria – przerwa w działaniu usługi, z wyłączeniem przerw spowodowanych siłą wyższą, nieprawidłowym działaniem sieci telekomunikacyjnej niezarządzanej przez Operatora, pracami konserwacyjnymi lub przyczynami leżącymi po stronie Klienta.
Cennik – dokument o pełnej nazwie „Cennik Usług świadczonych przez NET2000” dostępny pod adresem http://www.net2000.pl/cennik.html, stanowiący podstawę do aktualnej wyceny usługi i wystawienia rachunku dla Klienta.
Domena – unikalny ciąg znaków alfanumerycznych dostępnych do rejestracji, składający się z nazwy oraz rozszerzenia oferowanego przez danego Rejestratora Domen.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, będąca stroną Umowy.
Kod dostępu – unikalna poufna kombinacja użytkownika i hasła przekazana przez Operatora wyłącznie Klientowi, potwierdzające jednoznacznie tożsamość Klienta podczas dokonywania zdalnych operacji związanych z usługą - w szczególności za pomocą panela administracyjnego.
Kwota rachunku minimalnego – 50 zł netto.
Okres rozliczeniowy – okres czasu za który dokonywane są rozliczenia należności Klienta wobec Operatora z tytułu świadczonych usług, rozpoczynający i kończący się w dniach wskazanych przez Operatora na rachunku lub w umowie.
Operator – stosowany zamiennie również w skrócie Net2000

podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami regulaminu


Net2000 Janina Jackowska

ul. Orzeszkowej 9A/4

15-083 Białystok

NIP: 542-112-55-46

REGON: 200034814


Opłata wyrównawcza – kwota ulgi przyznanej Klientowi przy zawieraniu umowy, którą Operator może pobrać od Klienta jako ulgę nienależną, w przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu na jaki została zawarta, przez Klienta lub przez Operatora z winy Klienta.
Panel administracyjny – bezpłatna usługa zamieszczona na stronach internetowych Operatora za pomocą której Klient w oparciu o unikalny kod dostępu może modyfikować funkcjonowanie innych usług udostępnianych przez Operatora.
Prace konserwacyjne – działania służb technicznych Operatora niezbędne dla zapewnienia prawidłowego działania usługi.
Przedstawiciel Operatora – osoba działająca w imieniu i na rzecz Operatora, uprawniona do składania i przyjmowania oświadczeń woli w zakresie zawierania, zmiany lub rozwiązywania umowy, bądź też wykonywania jej postanowień.
Rachunek – dokument księgowy będący podstawą dokonywania przez Klienta płatności za usługę świadczoną na jego rzecz przez Operatora.
Regulamin – niniejszy dokument - Regulamin Świadczenia Usług przez Net2000.
Rejestrator domen – podmiot oferujący usługę rejestracji domen, zarządzający właściwym plikiem strefy odpowiadającym nazwie rejestrowanej domeny. Rejestratorami domen globalnych są podmioty określone w dokumentach ICANN dostępnych pod adresem http://www.icann.org/udrp/udrp.htm. Rejestrację domen polskich prowadzi Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) http://www.dns.pl.
Sieć Operatora – sieć telekomunikacyjna służąca do świadczenia usług.
Specyfikacja usługi – lista podstawowych cech technicznych jakie ma spełniać usługa świadczona w ramach podpisanej przez Operatora i Klienta umowy
Transfer Danych – zawarty w specyfikacji określonej usługi limit danych, liczonych na warstwie IP, wysyłanych i odbieranych przez usługę wykupioną przez Klienta, do wykorzystania w okresie rozliczeniowym lub jego części składowej.
Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta na piśmie pomiędzy Klientem i Operatorem.
Usługa – świadczona przez Operatora usługa lub związana z tą usługą usługa dodatkowa.
Usługa hostingowa – to usługa polegająca na użyczeniu Klientowi zasobów Operatora, t.j. powierzchni dyskowej na serwerach Operatora oraz transferu danych wraz z wszelkimi usługami dodatkowymi niezbędnymi do spełnienia warunków określonych w specyfikacji usługi.
Ustawa – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).
Zawieszenie usługi – okresowe zaprzestanie świadczenia Klientowi usługi lub jej elementów, w szczególności usług dodatkowych. 1. Zakres Regulaminu

1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Operatora.

2. Postanowienia innych dokumentów sygnowanych przez Operatora odmienne od postanowień zawartych w regulaminie, znajdują pierwszeństwo przed postanowieniami regulaminu.

3. Operator może wprowadzić odrębne regulaminy dla świadczonych przez siebie usług, w szczególności związane z akcjami promocyjnymi.4. Rejestracja wszelkich usług Operatora jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu. 1. Umowy

1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, chyba że Operator w trybie aktywacji usługi postanowi inaczej.

2. Umowa zawarta na czas ściśle określony, po upływie okresu, na jaki została zawarta, ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba że Klient na co najmniej 14 dni przed upływem okresu obowiązywania umowy, złoży w siedzibie Operatora pisemne oświadczenie o braku woli przedłużenia umowy.

3. W przypadku umowy zawartej w trybie zamówienia publicznego ust. 2 nie stosuje się.

4. Wskutek zawarcia umowy Operator zobowiązuje się do świadczenia usług na zasadach określonych w umowie, regulaminie, cenniku oraz – jeśli umowa jest zawierana w ramach akcji promocyjnej – warunków promocji, a Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień umowy, regulaminu, cennika oraz warunków promocji, w szczególności do terminowego uiszczania opłat za usługi.

5. Operator ma prawo odmówić zawarcia umowy w przypadku:

a) braku możliwości technicznych świadczenia usługi,

b) gdy podmiot inny niż osoba fizyczna odmówi przekazania Operatorowi kopii dokumentów dotyczących statusu prawnego, siedziby oraz nadania numerów NIP i REGON,

c) gdy Klient nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z Operatorem, w szczególności zalega z opłatami na rzecz Operatora. 1. Zmiana, rozwiązanie i wygaśnięcie Umowy

1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej, chyba że w danej Umowie wskazano inaczej.

2. Każda ze stron może rozwiązać umowę lub ją zmienić w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych usług w drodze wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym zostało dokonane wypowiedzenie. Za dzień dokonania wypowiedzenia przyjmuje się dzień wpływu wypowiedzenia do Operatora. W okresie wypowiedzenia usługa świadczona jest zgodnie z umową.

3. Klient może odstąpić od umowy w przypadku nierozpoczęcia świadczenia usług w terminie 30 dni od daty określonej w umowie.

4. Zmiana umowy polegająca na aktywacji lub deaktywacji Klientowi usługi dodatkowej udostępnionej przez Operatora, może być dokonana zdalnie. W przypadku zlecenia związanego z istotnymi obciążeniami finansowymi lub organizacyjnymi dla Klienta lub Operatora bądź też istotnym ograniczeniem dotychczasowych usług, Operator może żądać potwierdzenia zlecenia na piśmie.

5. Zmiana możliwych do świadczenia usług w ramach umowy następuje poprzez publikację na stronie internetowej Operatora nowego cennika lub nowej specyfikacji usługi.

6. Operator może rozwiązać lub zmienić umowę w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych usług bez zachowania terminu wypowiedzenia jeżeli:

a) przed rozpoczęciem świadczenia usług Operator utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia usług, w szczególności uprawnienia do wykonywania działalności telekomunikacyjnej,

b) rozpoczęcie świadczenia usług nie będzie możliwe z innych względów, w szczególności technicznych, w tym również zawieszenia świadczenia usług telekomunikacyjnych świadczonych przez inne podmioty będące integralną częścią usługi Operatora.

7. Rozwiązanie lub zmiana umowy w sposób powodujący ograniczenie zakresu świadczonych usług jest przesyłane przez Operatora na wskazany przez Klienta adres korespondencyjny, a przez Klienta na adres siedziby Operatora.

8. Umowa wygasa w przypadku:

a) powzięcia przez Operatora wiadomości o śmierci Klienta,

b) ustania bytu prawnego Klienta niebędącego osobą fizyczną, chyba że ustanie bytu prawnego Klienta wiąże się z przejęciem jego praw i obowiązków przez następcę prawnego, który przejmuje Klienta lub powstaje w wyniku jego podziału w trybie określonym w tytule IV ustawy – Kodeks spółek handlowych.

9. Z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Operator:

a) zaprzestaje świadczenia usług, chyba że wcześniej nastąpiło zawieszenie ich świadczenia,

b) z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa – ma prawo do usunięcia wszelkich danych i informacji dotyczących Klienta uzyskanych w związku ze świadczeniem usług.

10. Klient może zrezygnować z usług Operatora na pisemny wniosek, w dowolnym czasie, godząc się z przepadkiem wniesionej opłaty abonamentowej aktualnego okresu rozliczeniowego.


 1. Dane Klienta i Kody Dostępu

1.Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania przeprowadzone z użyciem prawidłowego kodu dostępu. Klient zobowiązany jest do zachowania środków ostrożności w przechowywaniu i użytkowaniu kodu dostępu.

2.Operator przechowuje wszelkie kody dostępu, w swoich zasobach w postaci zaszyfrowanej. Pracownicy Operatora nie znają kodów dostępowych Klienta, są one wydawane jednorazowo przy rejestracji danej usługi.

3.Automatyczna zmiana kodu dostępowego dla usługi jest możliwe tylko poprzez formularz zmiany kodu dostępowego gdzie Klient otrzymuje nowe dane na podany przy rejestracji usługi adres korespondencyjny.

4.Operator może dokonać manualnej zmiany kodu dostępowego wyłącznie w przypadku złożenia pisemnego zlecenia takiej czynności przez Klienta, zawierającego potwierdzenie autentyczności Klienta.

5.Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych podanych podczas rejestracji konta w celach służących wywiązaniu się Operatora ze świadczonych usług oraz wystawienia dowodów księgowych.

6.Klient ma prawo do wglądu we własne dane osobowe, oraz obowiązek bieżącego dokonywania zaistniałych zmian tych danych w panelu administracyjnym i poinformowania o tym Operatora.

7.Operator zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Klienta. O ile jednak Klient wyraźnie tego nie zastrzegł, to Operator ma możliwość opublikowania nazwy Klienta i adresu jego serwisu w liście referencyjnej Klientów Operatora.

 1. Cennik

1. Wysokość opłat pobieranych przez Operatora za świadczone usługi określona jest w cenniku obowiązującym w chwili wykonywania usługi.

2. Operator zastrzega sobie prawo zmiany cen za usługę w każdym czasie. W przypadku podwyższania ceny Operator powiadomi Klienta o terminie jej wprowadzenia na piśmie, z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku braku akceptacji podwyższenia cen, Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, a w razie skorzystania z tego prawa Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze, z wyjątkiem roszczenia o opłatę wyrównawczą.

3. Klient w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, może doręczyć Operatorowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z powodu braku akceptacji podwyższenia cen. Brak pisemnego oświadczenia Klienta w powyższym terminie oznacza akceptację podwyższenia cen.

 1. Rachunek

1. Rachunek wystawiany jest za dany okres rozliczeniowy i zawiera informację o wysokości opłat za zrealizowane usługi świadczone przez Operatora w danym okresie rozliczeniowym lub we wcześniejszych okresach rozliczeniowych, o ile nie zostały one umieszczone na poprzednich rachunkach.

2. Operator zastrzega sobie prawo wystawiania rachunku rzadziej niż wynika to z zasad określonych w ust. 1, w przypadku, gdy kwota należna z tytułu świadczenia usług jest mniejsza niż kwota rachunku minimalnego. Operator jest uprawniony ponadto do wystawienia rachunku za krótszy okres niż okres rozliczeniowy.

3. Rachunek może być wystawiony łącznie za usługi świadczone Klientowi z tytułu kilku umów zawartych z Operatorem.

4. Rachunek może obejmować w szczególności:

a) jednorazową opłatę instalacyjną,

b) pobieraną z góry opłatę abonamentową, za kolejny okres rozliczeniowy,

c) inne ustanowione w regulaminie, cenniku, warunkach promocji lub umowie np. opłatę wyrównawczą.

5. Rachunek wysyłany jest na adres korespondencyjny wskazany przez Klienta i/lub dostępny w panelu administracyjnym.

6. W przypadku nieotrzymania rachunku w terminie, w którym był zwykle Klientowi doręczany, Klient powinien niezwłocznie powiadomić Operatora o braku rachunku.

 1. Płatności

1. Klient zobowiązany jest do zapłaty należności określonych w rachunku na rachunek bankowy Operatora w terminie 14 dni od daty wystawienia rachunku, chyba że na rachunku lub w umowie wskazano inny termin.

2. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Operatora określonego w opłacanym rachunku.

3. W przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą należności, Operator jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych.

 1. Aktywacja Usług

1. Klient może dokonać aktywacji usług w trybie:

a) rejestracji poprzez formularz zamówienia na stronie internetowej Operatora lub innego udostępnionego przez Operatora formularza za pomocą przydzielonego kodu dostępowego, w szczególności z zastosowaniem panela administracyjnego,

b) pisemnym poprzez podpisanie umowy o świadczeniu usługi przez operatora.

2. Operator przyznaje Klientowi czas 14 dni na bezpłatne przetestowanie usługi chyba że tryb aktywacji usługi zawiera postanowienia które stanowią inaczej.

3. Operator może w czasie przewidzianym w pkt.2 niniejszego paragrafu ograniczyć funkcjonalność usługi bądź ją zawiesić lub anulować w przypadku gdy stwierdzi nieprawidłowe użytkowanie usługi przez Klienta opisane w regulaminie Operatora.

4. Klient powinien w terminie do 14 dni od daty wykonania czynności z pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonać płatności za usługę według cennika z uwzględnieniem promocji i wszelkich rabatów przyznanych przez Operatora. Brak wpłaty skutkuje zablokowaniem usługi przez Operatora na okres 7 dni a po kolejnych 7 dniach usunięciem wszelkich danych dotyczących aktywowanej przez Klienta usługi oraz automatycznym rozwiązaniem umów zawartych w procesie aktywacji danej usługi. 1. Zawieszenie Usług

1. Operator ma prawo zawiesić świadczenie usług Klientowi, jeżeli Klient:

a) opóźnia się z zapłatą całości lub części jakiejkolwiek należności na rzecz Operatora przez okres dłuższy niż 14 dni po uprzednim wezwaniu do uregulowania przeterminowanej należności,

b) podejmuje działania utrudniające lub uniemożliwiające świadczenie lub korzystanie z Usług przez innych Klientów Operatora lub innych sieci,

c) rozsyła wirusy, rozsyła niezamówione informacje zaklasyfikowane jako spam, podejmuje działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych, danych lub oprogramowania bądź też dokonuje zmian, usuwa lub dodaje jakiekolwiek zapisy do informacji osób trzecich bez ich zgody,

d) narusza prywatność lub dobra osobiste innej osoby korzystającej z usług Operatora,

e) wykorzystuje usługę do celów sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,

f) udostępnia treści niezgodne z przepisami prawa, np. o charakterze obraźliwym, rasistowskim, pornograficznym itp.,

g) udostępnia usługi lub świadczy usługi z wykorzystaniem usługi osobom trzecim bez zgody Operatora

h) podał przy zawieraniu lub w trakcie obowiązywania umowy nieprawdziwe informacje mogące mieć wpływ na jej wykonywanie,

i) w inny sposób narusza postanowienia regulaminu, umowy lub inne warunki świadczenia usług.

2. Ponadto Operator ma prawo zawiesić świadczenie usług Klientowi, jeżeli:

a) żądanie takie zgłoszą właściwe organy wykonujące zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego,

b) Operator utraci uprawnienia niezbędne do świadczenia usług, w szczególności uprawnienia do wykonywania działalności telekomunikacyjnej,

c) z innych względów, w szczególności technicznych, Operator utraci możliwości świadczenia usług.

3. Z dniem zawieszenia usług następuje zaprzestanie ich świadczenia.

4. Ponowna aktywacja usług następuje po ustaniu przyczyn zawieszenia, nie wcześniej niż po uiszczeniu przez Klienta zaległości wobec Operatora.

5. W przypadku zawieszenia usług z przyczyn określonych w ust. 1, Operator może uzależnić powtórną

aktywację usługi od pisemnego wniosku Klienta.

6. W okresie zawieszenia usług od Klientów pobierane są opłaty określone w cenniku na mocy umów podpisanych między Klientem a Operatorem.

 1. Domeny

1. Zawarcie umowy o pośredniczenie w rejestracji domeny oraz o późniejsze świadczenie obsługi administracyjnej i technicznej domeny następuje z chwilą opłacenia przez Klienta rachunku za usługę rejestracji domeny wg aktualnego cennika Operatora. W momencie opłacenia wyżej wymienionego rachunku Operator dokona w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych rejestracji domeny na rzecz Klienta.

2. W oparciu o umowę o pośredniczenie w rejestracji domeny, Klient udziela Operatorowi zgody do reprezentowania go przed rejestratorem domen.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności i może odmówić wykonania usługi w przypadku gdy:

a) Klient poda nieprawidłową składnię domeny, niepełne lub nieprawdziwe dane,

b) w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,

c) nazwa domeny została zarejestrowana lub zarezerwowana,

d) Klient jest nieuprawniony według obowiązującego prawa do rejestracji określonej nazwy domeny – w szczególności nie będąc uprawnionym organem administracji państwowej próbuje rejestrować zarezerwowane dla tych podmiotów nazwy domen,

e) innych niezależnych od Operatora przyczyn – w szczególności zmian w zasadach i regulaminach rejestratorów domen.

4. Zaistnienie którejkolwiek z przyczyn punktu 3 niniejszego paragrafu skutkuje rozwiązaniem umowy o pośredniczenie w rejestracji i utrzymaniu domeny przez Operatora.

5. Do czasu rozpoczęcia korzystania przez Klienta z zarejestrowanej domeny, Operator wskutek utrzymywania domeny na swoich serwerach, ma prawo do umieszczenia pod adresem domeny informacji Operatora, o treściach zgodnych z obowiązującym prawem. Klient może samodzielnie w każdej chwili dokonać deaktywacji tych informacji poprzez zamieszczenie własnych treści.

6. W przypadku chęci przedłużenia okresu rejestracji domeny, Klient zobowiązany jest do uiszczenia odpowiedniej opłaty za przedłużenie domeny na kolejny okres rozliczeniowy według cennika Operatora, na konto Operatora w terminie do 14 dni od daty poprzedzającej wygaśnięcie ważności domeny. Brak wpłaty w w/w terminie zwalnia Operatora z odpowiedzialności za:

a) zablokowanie domeny,

b) zajęcie domeny przez inny podmiot,

c) usunięcie domeny,

d) inne postanowienia i regulacje rejestratorów domen.

7. Zmiany w konfiguracji domeny lub wydelegowanie domeny do innego dostawcy nie jest jednoznaczne z odwołaniem zgody do reprezentowania Klienta przed rejestratorem domen. Odwołanie zgody następuje wskutek wyrejestrowania domeny lub innych wspólnych postanowień Operatora i Klienta – w szczególności rozwiązania umów między stronami. 1. Zakres odpowiedzialności

1. Operator ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy wyłącznie w zakresie określonym w regulaminie, o ile nie przewidziano inaczej w umowie oraz ustawie.

2. Operator nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie postanowień umowy w przypadku niespełnienia przez Klienta zobowiązania wynikającego z regulaminu, cennika, umowy lub warunków specjalnych, w zakresie w jakim niewykonanie przez Klienta takiego zobowiązania miało wpływ na niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Operatora.

3. W celu zabezpieczenia danych Klienta, Operator zobowiązuje się do wykonywania regularnych kopii bezpieczeństwa danych. Odtworzenie danych Klienta nastąpi pod warunkiem, że utrata danych nastąpiła w czasie umożliwiającym wykonanie kopii bezpieczeństwa.

4. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rodzaj i treść materiałów Klienta używanych w oparciu o usługi Operatora, w szczególności spory między Klientem a stroną trzecią o w/w materiały nie dotyczące Operatora.

 1. Reklamacje

1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, przesyłając ją pisemnie na adres siedziby Operatora.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a) imię i nazwisko lub nazwę Klienta wraz z adresem zamieszkania lub siedziby,

b) określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,

c) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,

d) inne dane jednoznacznie identyfikujące Klienta,

e) numer, datę zawarcia umowy i określony w niej termin rozpoczęcia świadczenia usług,

f) wysokość rekompensaty, gdy reklamujący żąda jej wypłaty wraz z numerem konta bankowego lub wniosek o zaliczenie rekompensaty na poczet przyszłych należności,

g) podpis Klienta.

3. Reklamacja może być złożona najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zaistnienia nieprawidłowości będącej przedmiotem reklamacji. Reklamacje złożone po upływie wyżej wymienionego terminu, Operator pozostawi bez rozpoznania.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni od daty wpływu do Operatora. W przypadku odmowy uznania reklamacji w całości lub części, odpowiedź na reklamację będzie zawierać uzasadnienie.

5. Szkoda poniesiona przez Klienta, za którą Operator na podstawie zawartej umowy będzie ponosić odpowiedzialność, nie obejmuje ewentualnych utraconych przez Klienta korzyści. Wysokość roszczenia Klienta nie może przekraczać kwoty opłaty za usługę, która jest przedmiotem roszczenia.

6. Złożenie reklamacji nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty należności wynikającej z rachunku, z wyjątkiem części będącej przedmiotem reklamacji.
 1. Zmiana Regulaminu

1. Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszego regulaminu będą zamieszczane na stronach Operatora pod adresem http://www.net2000.pl/regulamin.html.

2. Zmiany na korzyść Klienta nie wymagają specjalnych powiadomień przez Operatora.

3. Operator powiadamia Klienta o każdej zmianie regulaminu na jego niekorzyść z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu rozliczeniowego przed wprowadzeniem tych zmian w życie. W przypadku braku

akceptacji zmian regulaminu, Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, a w razie skorzystania z tego prawa Operatorowi nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.

4. Klient w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w ust. 2, może doręczyć Operatorowi pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy z powodu braku akceptacji zmian regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.

 1. Postanowienia końcowe

1. Klient nie może bez zgody Operatora przenieść wierzytelności wynikających z umowy na podmiot trzeci.

2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy.

3. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, stosuje się postanowienia dotychczasowego regulaminu.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Strona
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna