Regulamin naboru wnioskóWPobieranie 52,38 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar52,38 Kb.


REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW
za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD „Beskid Gorlicki”


o przyznanie pomocy na realizację „Małych projektów” tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi
objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


w terminie od 8 do 23 października 2012 roku.

I. ZASADY OGÓLNE

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868 z późn. zm.) beneficjent w jednym naborze może złożyć kilka wniosków o przyznanie pomocy, jednak należy pamiętać że wartość całkowita jednego „Małego projektu” nie może być niższa niż 4 500 zł. Wysokość uzyskanej pomocy nie może być wyższa niż 25 000 zł (według kalkulacji kosztów określonych we wniosku o przyznanie pomocy). Łączna wysokość dofinansowania przypadająca na jednego Beneficjenta w okresie realizacji Programu wynosi nie więcej niż 100 000 zł. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez Beneficjenta w wysokości nieprzekraczającej 80% tych kosztów.

W celu poprawnego aplikowania o środki w ramach Działania „Małe projekty” należy zapoznać się z wszystkimi dokumentami programowymi oraz wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z późn. zm.)
Wszystkie niezbędne dokumenty oraz wytyczne dostępne są na stronach internetowych www.wrotamalopolski.pl oraz www.minrol.gov.pl
II. BENEFICJENCI POMOCY


 1. osoba fizyczna, która:

 1. jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 2. jest pełnoletnia,

 3. ma miejsce zamieszkania na obszarze objętym lokalną strategią rozwoju, zwaną „LSR”, lub wykonuje działalność gospodarczą tym obszarze albo;

 1. osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze, z wyłączeniem województwa.


III. ZAKRES POMOCY

Pomoc jest przyznawana na realizację operacji wyszczególnionych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 158, poz. 1067) pn. „Zakres realizacji małych projektów”Zakres realizacji małych projektów:

1) podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR przez:

a) udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie,

b) organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy,

c) organizację imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów,

d) zagospodarowanie przestrzeni publicznej, z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich;

2) rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez:

a) promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych,

b) promocję lokalnej przedsiębiorczości,

c) remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełniących ich funkcję oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów;

3) rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR przez:

a) utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR,

b) budowę, odbudowę, przebudowę, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne,

z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej;

4) promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego, lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000.

5) zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego przez:

a) odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków,

b) remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje,

c) kultywowanie:

— miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów,

— języka regionalnego i gwary,

— tradycyjnych zawodów i rzemiosła,

d) prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;

6) inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, zwanych dalej „produktami lub usługami lokalnymi”, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług przez:

a) udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych,

b) promocję produktów lub usług lokalnych,

c) uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości innych niż realizowane w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,

d) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych,

e) budowę, adaptację lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych,

f) badanie rynku produktów lub usług lokalnych

— z wyłączeniem działalności rolniczej;

7) wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej.


IV. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

 1. Beneficjent przygotowuje wniosek o dofinansowanie operacji wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Działania „Małe projekty” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, a także z treścią ogłoszenia o naborze wniosków.

 2. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz instrukcja jego wypełniania zamieszczone są na stronie www.lgdbeskidgorlicki.pl, www.wrotamalopolski.pl oraz www.minrol.gov.pl, a także udostępniane są w Biurze LGD „Beskid Gorlicki”.

 3. Wniosek obowiązkowo wypełnia się elektronicznie.

 4. Komplet dokumentów zawierający: wydrukowany, trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami wraz z listą załączników, musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.

 5. Komplet dokumentów przygotowany w trzech egzemplarzach (oryginał i dwie kopie) oraz wersji elektronicznej (na płycie CD) beneficjent składa osobiście w biurze LGD „Beskid Gorlicki” w Gorlicach przy ul. Sienkiewicza 42A w terminie od 8 do 23 października 2012 r. (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00). Termin składania wniosków upływa w dniu 23 października 2012 r. o godz. 15:00. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 6. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku wraz z załącznikami do biura LGD „Beskid Gorlicki”. Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku, które zawiera datę oraz godzinę złożenia wniosku i jest opatrzone pieczęcią LGD „Beskid Gorlicki” i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.

 7. Wnioski składane drogą pocztową nie będą rozpatrywane!

 8. W przypadku wątpliwości związanych z wypełnianiem wniosku lub załączników beneficjent po wcześniejszym telefonicznym umówieniu może korzystać z konsultacji w biurze LGD „Beskid Gorlicki”.


V. PROCEDURA WYBORU OPERACJI
Kryteria wyboru operacji w ramach działania „Małe projekty” określone i opisane zostały w Lokalnej Strategii Rozwoju (Rozdz. 9) zamieszczonej na stronie internetowej www.lgdbeskidgorlicki.pl,


 1. Rada Programowa LGD „Beskid Gorlicki” dokonuje wyboru operacji na podstawie:

  1. kryteriów zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju (LSR);

  2. kryteriów lokalnych.

Kryteria zgodności operacji z LSR i kryteria lokalne dla Działania „Małe projekty” podane są w dokumencie LSR (rozdział 9) oraz w informacji o naborze.

Aby wniosek był rekomendowany do finansowania musi wpisywać się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju (tzn. spełniać kryteria zgodności z LSR) oraz uzyskać powyżej 19 punktów w ocenie pod kątem kryteriów lokalnych w ramach działania „Małe projekty”. 1. Rada Programowa dokonuje oceny operacji pod względem zgodności z LSR w drodze głosowania jawnego. Natomiast ocena operacji według kryteriów lokalnych odbywać się będzie poprzez wypełnienie kart projektu przez Członków Rady Programowej.

 2. Rada Programowa sporządzi listę rankingową operacji rekomendowanych do finansowania w ramach LSR, ustalając kolejność operacji według punktów uzyskanych przez poszczególne operacje. Lista rankingowa utworzona zostanie wyłącznie z operacji, które uznane zostały za zgodne z LSR.

 3. O wynikach oceny wniosku przez Radę Programową LGD „Beskid Gorlicki” beneficjent informowany będzie w formie pisemnej. Pismo zawierać będzie informacje o:

  1. zgodności danego wniosku z dokumentem (LSR) albo jego niezgodności – wskazując przyczyny niezgodności;

  2. liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenianych operacji;

  3. możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną w dokumencie LSR.

Ocena wniosku o przyznanie pomocy rozpatrywana jest w terminie 21 dni od daty zakończenia naboru.

 1. Od 22 do 28 dnia od zakończenia naboru wniosków pracownicy Biura LGD przyjmowali będą odwołania wnioskodawców od decyzji Rady Programowej.

 2. Do 5 dni od dnia, w którym upłynął termin przyjmowania odwołań, odbywa się Posiedzenie Rady Programowej i dokonywana jest ponowna ocena operacji, od oceny których złożono odwołanie. Rada Programowa na posiedzeniu odwoławczym tworzy ostateczną listę rankingową ocenianych operacji oraz podejmuje stosowne uchwały dla wszystkich operacji rekomendowanych bądź nierekomendowanych do finansowania.

 3. W terminie do 45 dni od dnia w którym upłynął termin składania wniosków Stowarzyszenie LGD „Beskid Gorlicki” przekaże do Samorządu Wojewódzkiego Województwa Małopolskiego komplet zebranej dokumentacji dotyczącej naboru.

 4. Wnioski, które uzyskały odpowiednią ilość punktów i zakwalifikowały się do objęcia pomocą będą ostatecznie weryfikowane pod względem formalnym (np. pozwolenia i inne załączniki wymagane specyfiką projektu) przez Samorząd Wojewódzki Województwa Małopolskiego. Rozpatrywanie wniosków na tym etapie odbędzie się zgodnie z kryteriami przyjętymi przez Samorząd Wojewódzki w terminie do 3 miesięcy od przekazania dokumentów przez LGD „Beskid Gorlicki”. Dofinansowanie wypłacane jest do wysokości limitu, który na ten nabór wynosi 300 000,00 zł.

 5. Zawieranie umów z beneficjentami, których operacje zostały wybrane do finansowania odbędzie się w biurze Departamentu Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.


VI. PROCEDURA ODWOŁAWCZA

Wnioskodawcom, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie operacji przysługuje prawo odwołania od decyzji Rady Programowej dotyczące nie rekomendowania operacji do finansowania w ramach LSR. Odwołanie od decyzji Rady Programowej składane jest przez wnioskodawcę osobiście do Biura LGD „Beskid Gorlicki” lub drogą pocztową (liczy się data wpływu do Biura LGD) i przekazywana jest Radzie Programowej. Pracownicy Biura LGD przyjmowali będą odwołania Wnioskodawców od decyzji Rady Programowej od 22 do 28 dnia, w którym upłynął termin przyjmowania wniosków. Do 5 dni od dnia, w którym upłynął termin przyjmowania odwołań odbywa się Posiedzenie Rady Programowej i dokonywana jest ponowna ocena operacji, od których złożono odwołanie zgodnie z zasadami wyboru operacji obowiązującymi w naborze. Operacja oceniana jest pod względem zgodności z LSR, a następnie pod względem spełnienia kryteriów lokalnych - z uwzględnieniem uwag wnioskodawcy zapisanych w odwołaniu od decyzji Rady Programowej. Decyzja Rady Programowej w sprawie rekomendowania bądź nie rekomendowania operacji do finansowania w ramach LSR zapada w drodze uchwały. Decyzja ta jest ostateczna, wnioskodawcy nie przysługuje dalsze odwołanie.


VII. INFORMACJE DODATKOWE

Wsparcie w ramach Działania „Małe projekty” jest udzielane jedynie jako refundacja wydatków kwalifikowalnych poniesionych przez beneficjenta. Refundacja części lub całości wydatków kwalifikowanych poniesionych na realizację operacji następuje po złożeniu przez beneficjenta wniosku o płatność pośrednią bądź końcową oraz po zatwierdzeniu wydatków jako wydatki kwalifikowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Oznacza to, że beneficjent przed rozpoczęciem realizacji operacji musi zapewnić środki potrzebne do realizacji operacji, pochodzące bądź to ze środków własnych lub z innych źródeł. Ponadto beneficjent zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach operacji. Należy również wziąć pod uwagę możliwość zakwestionowania przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kwalifikowalności poniesionych wydatków lub dowodów przedstawionych na ich poniesienie, które może wpłynąć na obniżenie wysokości otrzymanej refundacji lub może być powodem rozwiązania umowy.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna