Regulamin naboru wniosków nr 2/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”Pobieranie 153,6 Kb.
Data13.06.2018
Rozmiar153,6 Kb.


Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica, tel. 41 311 46 91 wew. 304, 305 adres e-mail: biuro@perlycn.pl www.perlycn.pl

Regulamin naboru wniosków nr 2/2016

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”

Przedsięwzięcie 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

wdrażanej w ramach poddziałania

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

§ 1

Niniejszy konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” w oparciu o kryteria wyboru operacji określone w Lokalnej Strategii Rozwoju. Wsparcie w ramach niniejszego przedsięwzięcia musi spełniać warunki określone dla Przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.§ 2

Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 1. Stowarzyszenie – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” - instytucja organizująca konkurs,

 2. Rada – Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” , organ, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 Ustawy o RLKS,

 3. Wnioskodawca - podmiot, ubiegający się o wybór operacji, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

 4. Procedura wyboru – „Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020”,

 5. Regulamin Rady – „Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,

 6. Instytucja Pośrednicząca (IP) – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt. 9 ustawy w zakresie polityki spójności,

 7. Rozporządzenie - Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020,

 8. Ustawa w zakresie polityki spójności – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020,

 9. LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020, realizowana przez Stowarzyszenie

§ 3

 1. Nazwa i adres organizatora naboru wniosków:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica.

 1. Przedmiot naboru wniosków:

  1. celem naboru jest wyłonienie operacji, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów i realizacji założeń Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”,

  2. w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia (budowa lub przebudowa ogólnodostępnej
   i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej).

  3. w ramach naboru wsparciem objęte będą operacje zgodne z zakresem określonym
   w LSR: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej.

 1. Termin, miejsce i forma składania wniosków:

  1. ogłoszenie o prowadzonym naborze wniosków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, publikowane jest na stronie www.perlycn.pl oraz w siedzibie Stowarzyszenia nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków,

  2. nabór wniosków nr 2/2016, o udzielenie wsparcia w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej rozpoczyna się dnia 14 listopada 2016 roku i kończy się 13 grudnia 2016 roku,

  3. przed sporządzeniem wniosku o udzielenie wsparcia Wnioskodawca jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej www.perlycn.pl dotyczącymi naboru, w szczególności z Regulaminem oraz wzorami dokumentów,

  4. wniosek należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica; w trakcie trwania naboru wniosków, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,

  5. Wnioskodawca jest zobligowany sporządzić wniosek w formie dokumentu elektronicznego udostępnionego na stronie internetowej www.perlycn.pl, na obowiązującym formularzu, wypełnionym zgodnie z instrukcją,

  6. wniosek powinien być złożony w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja papierowa wniosku musi być tożsama z wersją dokumentu elektronicznego,

  7. Wnioskodawca zobligowany jest dostarczyć Wniosek w oryginale i dwóch kopiach, przy czym jedna kopia, po potwierdzeniu złożenia, zwracana jest Wnioskodawcy,

  8. wnioski muszą być składane bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia, nie dopuszcza się składania ich za pośrednictwem poczty elektronicznej lub kuriera/operatora pocztowego,

  9. tryb postępowania w ramach składania, weryfikacji i oceny wniosków regulują:

   • Procedura wyboru stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu,

   • Regulamin Rady stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu,

   • w zakresie szczegółowym nie opisanym w powyższych dokumentach zastosowanie mają przepisy prawa krajowego i unijnego.

 2. Wzór wniosku o udzielenie wsparcia, instrukcja jego wypełniania, wzór wniosku
  o płatność i wzór umowy przyznania pomocy:


  1. od momentu ich publikacji przez właściwy organ wzory dokumentów dostępne są na stronie www.perlycn.pl w zakładce „Stowarzyszenie, Dokumenty do pobrania".

 3. Kryteria wyboru operacji

  1. o wsparcie mogą się ubiegać osoby prawne z wyłączeniem jednostek sektora finansów publicznych i osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą za wyjątkiem przedsiębiorstw i spółek prawa handlowego, których udziałowcem w min. 50% są jednostki sektora finansów publicznych - spełniające warunki określone w Rozporządzeniu.

  2. Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie na realizację operacji spełniającej warunki określone w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawie o RLKS, Rozporządzeniu, LSR i niniejszym Regulaminie,

  3. ocena punktowa dokonywana jest w oparciu o kryteria wyboru dla przedsięwzięcia: 2.1.1 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, zawarte w ogłoszeniu o naborze

  4. Dla kryterium „Czas realizacji operacji/projektu” jako pierwszy miesiąc, od którego liczony jest czas realizacji operacji ustala się maj 2017 r.

  5. minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji wynosi: 30% tj. 12 punktów,

  6. przed oceną punktową weryfikacji podlega spełnianie przez Wnioskodawcę i operację warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ustawie o RLKS, Rozporządzeniu, LSR oraz niniejszym Regulaminie. Wnioski nie spełniające tych warunków nie podlegają ocenie punktowej i nie mogą zostać wybrane do dofinansowania. Powyższa weryfikacja jest prowadzona zgodnie z Kartą weryfikacji formalnej wniosku, stanowiącej załącznik do Procedury wyboru.

 4. Niezbędne dokumenty:

Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w ramach naboru wypełniony wniosek wraz
z wymaganymi załącznikami. Niezależnie od powyższego, w związku z weryfikacją przez LGD warunków udzielenia wsparcia i spełnienia kryteriów wyboru, należy złożyć następujące dokumenty

 • W przypadku osób prawnych, których udziałowcami są wspólnicy dokumenty potwierdzające posiadane przez wspólników udziały1,

 • wszystkie te dokumenty spośród załączników do wniosku o przyznanie pomocy, które są niezbędne do weryfikacji przez LGD warunków udzielenia wsparcia, o których mowa w pkt 5 f.

 1. Kwota przeznaczona na wsparcie operacji w ramach naboru:

Limit środków w ramach naboru nr 2/2016 wynosi ogółem 1 420 000,00 złotych.

 1. Maksymalny dopuszczalny poziom wsparcia/maksymalna dopuszczalna kwota wsparcia:

Maksymalny dopuszczalny poziom wsparcia zgodnie z warunkami określonymi w § 18 Rozporządzenia. Wysokość kwot pomocy oraz limitów obowiązujących beneficjentów zgodnie z warunkami określonymi w § 15 Rozporządzenia. Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych.

 1. Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu,

  1. protest wnoszony jest do Instytucji Pośredniczącej, za pośrednictwem Stowarzyszenia,

  2. dla określenia terminów i trybu wniesienia protestu oraz jego rozpatrzenia stosuje się przepisy Art.22 ustawy o RLKS oraz Rozdział 15 ustawy w zakresie polityki spójności.

 1. Sposób podania do publicznej wiadomości wyników naboru:

Niezwłocznie po dokonaniu wyboru operacji, nie później niż 7 dni od jego zakończenia, Stowarzyszenie publikuje na swojej stronie internetowej:

  1. listę operacji zgodnych z LSR,

  2. listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z operacji mieszczą się w limicie środków określonym w pkt. 7 Regulaminu.

 1. Forma i sposób udzielania Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru:

  1. wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru wniosków udzielają pracownicy Stowarzyszenia pod numerem telefonu: 41 311 46 91 wew. 304, 305

  2. pytania w sprawach dotyczących niniejszego naboru można również przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@perlycn.pl

  3. informacje udzielane są także w siedzibie Stowarzyszenia, pod adresem 26-026 Morawica, ul. Spacerowa 7; w godzinach pracy biura, tj. od poniedziałku do piątku, od 07:30 do 15:30,

ZAŁĄCZNIKI

 1. Procedura wyboru

 2. Regulamin Rady1 Jeżeli dokument dotyczy danych zawartych w Krajowym Rejestrze Sądowym nie ma konieczności dołączania wydruków z ww. bazy. Wystarczy załączenie Oświadczenia Wnioskodawcy, że informacja taka znajduje się w tym rejestrze.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna