Regulamin naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020Pobieranie 0,91 Mb.
Strona6/8
Data14.02.2018
Rozmiar0,91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Rozdział 5 Wniosek o dofinansowanie


 1. Wniosek o dofinansowanie należy wypełnić w LSI2014, dostępnym pod adresem https://beneficjent.wzp.pl.

 2. Wypełnienie wniosku o dofinansowanie w LSI2014 możliwe będzie w terminie od dnia 01.07.2016 r.

 3. Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy przygotować zgodnie ze Wzorem wniosku o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 wraz z instrukcją wypełniania
  , stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 4. Załączniki do wniosku o dofinansowanie są jego integralną częścią. Załączniki dzielą się na:

 1. obowiązkowe, które obligatoryjnie należy przedłożyć na etapie składania wniosku o dofinansowanie:

        • Załącznik nr 1: Studium wykonalności (jeśli dotyczy) - przygotowane zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik nr 1b do regulaminu i w oparciu o wzór, który jest załącznikiem do tejże instrukcji.

Wymagany zakres Studium wykonalności został określony w ww. instrukcji oraz arkuszu stanowiącym załącznik nr 1 instrukcji.

Uwaga: Studium wykonalności powinno zostać załączone do wniosku o dofinansowanie jako pliki elektroniczne, nie należy załączać zeskanowanych dokumentów.

Dopuszczalne formaty plików: • część opisowa – plik edytora tekstów (np. MS Word, LibreOffice Writer) lub aktywny PDF (z możliwością przeszukiwania),

 • część obliczeniowa – plik arkusza kalkulacyjnego (np. MS Excel, LibreOffice Calc) umożliwiający weryfikację poprawności dokonanych wyliczeń (odblokowanie formuły).

 • Załącznik nr 2: Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy/partnera:

         1. wnioskodawcy zobowiązani do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie
          z przepisami ustawy o rachunkowości przedkładają następujące dokumenty za dwa ostatnie zamknięte lata obrotowe:

 • sprawozdanie finansowe – bilans, informacja dodatkowa, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych,

 • opinię biegłego rewidenta (jeśli dotyczy).

Jeżeli wnioskodawca działa krócej niż dwa lata, to przedkłada sprawozdania za okres prowadzonej działalności. Jeśli nowopowstałe podmioty są zobowiązane do sporządzania sprawozdań finansowych, a nie dysponują dokumentami za ostatni zamknięty rok, powinny sporządzić sprawozdanie za ostatni zamknięty okres, np. kwartał lub miesiąc;

  1. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego:

 • bilans oraz

 • opinia składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni lub oświadczenie RIO za rok poprzedni.

Jeśli wnioskodawca nie dysponuje jeszcze bilansem za rok poprzedni oraz nie posiada opinii składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok poprzedni lub oświadczenia RIO sporządzonego na podstawie opinii składu orzekającego RIO, powinien we wniosku o dofinansowanie w sekcji I wypełnić oświadczenie o ich dostarczeniu niezwłocznie po opracowaniu, ale nie później niż przed podpisaniem umowy o dofinansowanie oraz dołączyć bilans wraz z opinią składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok przedostatni lub oświadczenie RIO sporządzone na podstawie opinii składu orzekającego RIO za rok przedostatni.

Partnerzy w ramach Załącznika nr 2 zobowiązani są przedstawić dodatkowo Oświadczenie o zakresie dokumentów sprawozdawczych Partnera (wg wzoru). • Załącznik nr 3: Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (jeśli dotyczy):

 • Załącznik 3a – Deklaracja organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 wraz z mapą, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000 (wg wzoru),

 • Załącznik 3b – Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (wg wzoru),

 • Załącznik 3c – Postanowienie ustalające zakres raportu OOŚ (jeśli wnioskodawca wystąpił z zapytaniem do właściwego organu) lub oświadczenie wnioskodawcy
  o zakresie raportu OOŚ – pole H.10. wniosku o dofinansowanie (jeśli wnioskodawca nie wystąpił z zapytaniem do właściwego organu),

 • Załącznik 3d – Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia OOŚ wraz
  z niezbędnymi postanowieniami opiniującymi,

 • Załącznik 3e – Postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia OOŚ
  i zakresie raportu wraz z niezbędnymi postanowieniami opiniującymi,

 • Załącznik 3j – Postanowienie RDOŚ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000,

 • Załącznik 3k – Postanowienie RDOŚ w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 i zakresie raportu,

 • Załącznik 3p – Inne załączniki środowiskowe.

 • Załącznik nr 5.1 – Wyciąg z dokumentacji technicznej (jeśli dotyczy)

Uwaga: Powyższy załącznik dostarczany jest wyłącznie na żądanie IZ RPO WZ, która w wezwaniu określi jego zakres. Wnioskodawca może zostać zobowiązany w ramach ww. załącznika do dostarczenia pełnej dokumentacji technicznej projektu. Załącznik ten może okazać się istotnym w procesie oceny wniosku przy weryfikacji rzeczowego zakresu robót.

        • Załącznik nr 5.3 – Program funkcjonalno-użytkowy (jeśli dotyczy).

        • Załącznik nr 5.4. – Umowa lub porozumienie określające prawa i obowiązki partnerów
         w zakresie realizacji projektu.

        • Załącznik nr 5.17 – Dokument potwierdzający akceptację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez właściwy organ (jeśli dotyczy).

        • Załącznik nr 6.3 – Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).

        • Załącznik nr 7.1 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352
         z 24.12.2013) – jeśli dotyczy.

 1. obowiązkowe, które mogą zostać uzupełnione na etapie poprzedzającym podpisanie umowy
  o dofinansowanie:

 • Załącznik nr 3: Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (jeśli dotyczy):

 • Załącznik 3f – Streszczenie raportu OOŚ w języku niespecjalistycznym lub cały raport OOŚ,

 • Załącznik 3g – Dokumentacja dotycząca procedury udziału społeczeństwa,

 • Załącznik 3h – Postanowienie uzgadniające i postanowienie opiniujące wydawane przed decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • Załącznik 3i – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do decyzji,

 • Załącznik 3l – Streszczenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 w języku niespecjalistycznym lub cały raport,

 • Załącznik 3m – Postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000,

 • Załącznik 3n – Dowody, że informacja o wydaniu pozwolenia na budowę lub innej decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia została podana do publicznej wiadomości,

 • Załącznik 3p – Inne załączniki środowiskowe.

 • Załącznik nr 4: Decyzje dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumenty zezwalające na realizację inwestycji (jeśli dotyczy):

 • Załącznik 4a – Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 • Załącznik 4b – Decyzja o warunkach zabudowy,

 • Załącznik 4c – Pozwolenie na budowę, zgłoszenia budowy/robót budowlanych lub inne dokumenty w tym wymienione w art. 72 ust. 1 i 1a ustawy OOŚ,

 • Załącznik 4d – Informacja od właściwego organu o braku sprzeciwu do planowanego przedsięwzięcia realizowanego na podstawie zgłoszenia budowy lub robót budowlanych.

 • Załącznik nr 5.13 – Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego (jeśli dotyczy)

Umowa o świadczenie usług publicznych jest załącznikiem obowiązkowym i należy ją dołączyć do wniosku o dofinansowanie. W przypadku, gdy umowa taka nie została jeszcze zawarta należy dołączyć jej podstawowe założenia, harmonogram działań związanych z podpisaniem umowy oraz wskazać termin jej zawarcia. W takiej sytuacji umowa o świadczenie usług publicznych musi być dostarczona najpóźniej przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Przekazanie operatorowi dofinansowania albo składników nabytych z udziałem dofinansowania nie może nastąpić przed zawarciem umowy o świadczeniem usług publicznych.

 • Załącznik nr 5.16 – Pozostałe dokumenty niezbędne do świadczenia usług publicznych
  w transporcie zbiorowym, właściwe dla typu operatora (jeśli dotyczy):

 1. samorządowy zakład budżetowy

 • statut (lub regulamin) samorządowego zakładu budżetowego,

 • odpowiednie akty prawa wewnętrznego określające szczegółowe zasady świadczenia przez zakład usług publicznych,

 • model finansowy wykazujący, iż w wyniku otrzymania przez zakład środków
  w ramach RPO WZ rekompensata nie przekroczy dopuszczalnej wysokości, obliczonej zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 1370/2007;

 1. spółka komunalna

 • umowa wykonawcza (w tym uchwała o utworzeniu spółki, umowa lub statut spółki),

 • model finansowy wykazujący, iż w wyniku otrzymania przez zakład środków
  w ramach RPO WZ rekompensata nie przekroczy dopuszczalnej wysokości, obliczonej zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 1370/2007,

 • umowa o przekazanie taboru (jeśli dotyczy);

 1. przedsiębiorca zewnętrzny

 • wyliczona rekompensata wykazująca, iż w wyniku otrzymania przez operatora środków z RPO WZ pomoc nie przekroczy dopuszczalnej wysokości, obliczonej zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia 1370/2007,

 • umowa o przekazanie taboru (jeśli dotyczy).

 • Załącznik nr 6.4 – Dokumenty potwierdzające zewnętrzne źródła finansowania
  (np. promesa kredytowa/umowa leasingu) – jeśli dotyczy.

 • Załącznik nr 6.5 – Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na współfinansowanie projektu:

 1. w przypadku jednostek samorządu terytorialnego:

 • uchwała budżetowa na dany rok w przypadku projektu realizowanego w danym roku,

 • wieloletnia prognoza finansowa w przypadku projektu realizowanego dłużej niż rok,

 • umowa dotacji, dokumenty potwierdzające przyznanie subwencji itp. (jeśli dotyczy).

Z przedstawionych uchwał powinno wynikać, że dany podmiot zaplanował zabezpieczenie środków finansowych w wysokości niezbędnej do realizacji projektu.

 1. W przypadku innych kategorii wnioskodawców  uchwała (lub oświadczenie
  w przypadku organu jednoosobowego) właściwego według statutu organu, określająca zadanie, na które przeznaczone są środki finansowe, a także wysokość wkładu własnego na realizację danego zadania w kolejnych latach.

 1. nieobowiązkowe:

 • Załącznik nr 6.6 – Pozostałe dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy mogą mieć wpływ na całościową ocenę projektu, np. opinie, listy intencyjne.
 1. Załączniki w podziale na typy projektów przedstawia poniższa tabela.

Załącznik

Typ 1

Typ 2

Typ 3a

Typ 3b

Załącznik nr 1 – Studium wykonalności

x

x

x
Załącznik nr 2 – Dokumenty potwierdzające sytuację finansową wnioskodawcy

x

x

x

x

Załącznik nr 3 – Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko

x

x

x
Załącznik nr 4 – Decyzje dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumenty zezwalające na realizację inwestycji

x

x

x
Załącznik nr 5.1 – Wyciąg z dokumentacji technicznej

x

x

x
Załącznik nr 5.3 – Program funkcjonalno-użytkowy (jeśli dotyczy)

x

xZałącznik nr 5.4 – Umowa lub porozumienie określające prawa i obowiązki partnerów w zakresie realizacji projektu

x


Załącznik nr 5.13 – Umowa o świadczenie usług publicznych w ramach publicznego transportu zbiorowego
xZałącznik nr 5.16 – Pozostałe dokumenty niezbędne do świadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym, właściwe dla typu operatora
xZałącznik nr 5.17 – Dokument potwierdzający akceptację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej przez właściwy organ (jeśli dotyczy)

x

x

x
Załącznik nr 6.3 – Pełnomocnictwa (jeśli dotyczy)

x

x

x

x

Załącznik nr 6.4 – Dokumenty potwierdzające zewnętrzne źródła finansowania (np. promesa kredytowa/umowa leasingu) – jeśli dotyczy

x

x

x

x

Załącznik nr 6.5 – Dokumenty potwierdzające posiadanie środków na współfinansowanie projektu

x

x

x

x

Załącznik nr 6.6 – Pozostałe dokumenty, które zdaniem wnioskodawcy mogą mieć wpływ na całościową ocenę projektu, np. opinie, listy intencyjne

x

x

x

x

Załącznik nr 7.1 – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis udzielaną na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji Europejskiej (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 352 z 24.12.2013)


x
 1. Dokumenty dotyczące oddziaływania projektu na środowisko (załączniki nr 3) oraz decyzje dotyczące warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dokumenty zezwalające na realizację inwestycji (załączniki nr 4) wnioskodawca, jeśli je posiada, co do zasady zobowiązany jest załączyć do wniosku o dofinansowanie. Jednakże ze względu na długi czas oczekiwania na wydanie części z nich przez uprawnione organy, IZ RPO WZ dopuszcza możliwość, że część z nich zostanie uzupełniona po otrzymaniu przez wnioskodawcę informacji o wyborze projektu do dofinansowania, a przed podpisaniem umowy
  o dofinansowanie. Wnioskodawca powinien jednak mieć na uwadze to, że dołączenie do wniosku o dofinansowanie kompletu dokumentów z grupy 3 oraz 4 przyczyni się do szybszego podpisania umowy o dofinansowanie.

Punkt ten nie dotyczy projektów realizowanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 1. Kompletując ww. dokumenty (załączniki nr 3 i 4) należy posługiwać się Zasadami dla Wnioskodawców Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020 Ocena oddziaływania na środowisko, które stanowią załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.Rozdział 6 Termin, forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie

6.1 Termin składania wniosków o dofinansowanie


 1. Dokumentację aplikacyjną należy złożyć do IZ RPO WZ w terminie wskazanym przez wnioskodawcę w deklaracji o przygotowaniu projektu, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu wnioskodawcy przez IZ RPO WZ do złożenia dokumentacji aplikacyjnej.

 2. W sytuacji, gdy dokumentacja aplikacyjna nie zostanie złożona w wyznaczonym
  w wezwaniu terminie, IZ RPO WZ na uzasadniony pisemny wniosek wnioskodawcy, wyznacza dodatkowy, ostateczny termin, uwzględniając ewentualne czynniki zewnętrzne, nieprzewidziane i niezależne od wnioskodawcy, które miały wpływ na niedotrzymanie terminu złożenia dokumentacji aplikacyjnej.

 3. W przypadku, gdy wniosek taki nie zostanie złożony, ostateczny termin złożenia dokumentacji aplikacyjnej zostanie wyznaczony przez IZ RPO WZ.

 4. Jeśli ostateczny termin na dostarczenie dokumentacji aplikacyjnej nie zostanie zachowany, projekt zostanie usunięty z Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie
  i podmiocie
  , który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.6.2 Forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie

 1. Skuteczne złożenie dokumentacji aplikacyjnej polega na opublikowaniu wniosku
  o dofinansowanie wraz z załącznikami w wersji elektronicznej w LSI2014 w terminie wskazanym w wezwaniu IZ RPO WZ oraz doręczeniu do IZ RPO WZ pisemnego wniosku
  o przyznanie pomocy, podpisanego zgodnie z zasadami reprezentacji obowiązującymi wnioskodawcę, zawierającego właściwą sumę kontrolną, najpóźniej w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.

 2. Przez pisemny wniosek o przyznanie pomocy rozumie się jednostronicowy dokument, który generuje się po opublikowaniu wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej w LSI2014.
  W wersji papierowej należy dostarczyć jedynie przedmiotowy pisemny wniosek o przyznanie pomocy, nie zaś pełny wydruk wniosku o dofinansowanie. Treść wniosku o przyznanie pomocy zostanie wygenerowana w oparciu o następujący wzór:
Wnioskodawca:

Dane automatycznie z LSI2014:

Pole B.1.2. NIP

Pole B.1.3. Nazwa wnioskodawcy

Pole B.1.4. Siedziba wnioskodawcy

automatycznie pole 1.1

Działanie

automatycznie pole 1.2

Nr naboru

automatycznie pole 2.1

Instytucja przyjmująca wniosek

automatycznie pole 2.2Pisemny wniosek o przyznanie pomocy
Działając w imieniu Wnioskodawcy wnioskuję o przyznanie dofinansowania na realizację projektu: …………………(tytuł automatycznie z LSI2014).

Jednocześnie potwierdzam, że integralną część niniejszego wniosku stanowi wersja elektroniczna


Wniosku o dofinansowanie o sumie kontrolnej ………… opublikowana wraz z załącznikami w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 (LSI2014) w dniu …. o godz. …..

Oświadczam, że: • Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został wypełniony i opublikowany w LSI2014
  zgodnie z wolą i wiedzą Wnioskodawcy oraz zawiera rzetelne, kompletne i zgodne z prawdą informacje;

 • załączniki do elektronicznej wersji Wniosku o dofinansowanie zawierają wierne odwzorowanie
  treści oryginalnych dokumentów;

 • Wnioskodawca przyjmuje do wiadomości, iż IZ/IP RPO WZ nie ponosi odpowiedzialności za
  wypełnienie wniosku niezgodnie z przepisami instrukcji lub niekompletność załączników oraz
  inne zdarzenia techniczne lub losowe, niezwiązane z funkcjonalnością Serwisu Beneficjenta
  RPO WZ 2014-2020.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych lub złożenie fałszywych oświadczeń.

Osoba uprawniona do reprezentowania Wnioskodawcy

(automatycznie B.6)

…………………………………….

Imię i nazwisko oraz czytelny podpis
Data i godzina wpływu wniosku
Nr wniosku
 1. Suma kontrolna, którą oznaczony jest pisemny wniosek o przyznanie pomocy, musi być tożsama z sumą kontrolną wniosku opublikowanego w LSI2014. Aby zapewnić zgodność sum kontrolnych, wydruku odpowiedniego pisemnego wniosku o przyznanie pomocy należy dokonać po opublikowaniu wniosku w LSI2014.

 2. Pisemny wniosek o przyznanie pomocy należy dostarczyć do IZ RPO WZ na adres:Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin


 1. Dokumenty są przyjmowane pod wskazanym powyżej adresem od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:30 do 15:30.
 2. Zgodnie z art. 50 ustawy wdrożeniowej, do doręczeń i sposobu obliczania terminów stosuje się przepisy KPA. Termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadkach określonych w art. 57 § 5 KPA z wyłączeniem pkt 1, dotyczącego możliwości przesyłania dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej.
  W szczególności termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy uznaje się za zachowany w przypadku nadania przesyłki w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U.
  z 2012 r., poz. 1529 ze zm.). Wówczas za datę złożenia wniosku uznaje się datę stempla pocztowego.

 3. W przypadku nadania przesyłki u operatora innego niż ten, o którym mowa powyżej
  (np. pocztą kurierską), pisemny wniosek o przyznanie pomocy musi wpłynąć do IZ RPO WZ
  w terminie 7 dni od daty wskazanej w wezwaniu.
Rozdział 7 Procedura wyboru projektów

7.1 Czas trwania oceny

 1. Ocena prowadzona będzie na bieżąco i nie powinna przekroczyć 60 dni od dnia wpływu pisemnego wniosku o przyznanie pomocy.

 2. Termin ten w uzasadnionych przypadkach może być wydłużony.
7.2 Zasady ogólne procesu wyboru projektów

 1. Złożona dokumentacja aplikacyjna podlega ocenie pod względem spełniania kryteriów wyboru projektów zatwierdzonych przez KM. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

 2. Oceny projektów dokonuje KOP, składająca się z pracowników IZ RPO WZ, pracowników IP ZIT oraz niezależnych ekspertów. Eksperci pełnią funkcję opiniodawczo - doradczą lub dokonują oceny wskazanych w niniejszym regulaminie kryteriów.

 3. Projekty oceniane są w płaszczyznach dopuszczalności, administracyjności
  i wykonalności. Do każdej z płaszczyzn oceny przyporządkowano odpowiednie kryteria. Ocena spełniania każdego z kryteriów jest przeprowadzana zgodnie z zasadą dwóch par oczu, przez co najmniej dwóch członków KOP. Ocena kryteriów dopuszczalności, administracyjności i wykonalności jest dokonywana pod kątem spełniania bądź niespełniania danego kryterium, tj. przypisaniu wartości logicznych tak/nie. Ocena negatywna przynajmniej jednego kryterium skutkuje uzyskaniem negatywnej oceny przez projekt. Dopuszcza się możliwość warunkowej akceptacji oznaczonych w karcie oceny kryteriów. W takim przypadku projekt może otrzymać pozytywną ocenę z zastrzeżeniem przedstawienia przez wnioskodawcę w wyznaczonym terminie określonych dokumentów lub informacji, o czym wnioskodawca będzie poinformowany odrębnym pismem.

 4. Nie ma możliwości poprawy dokumentacji aplikacyjnej w zakresie spełnienia kryteriów
  w ramach płaszczyzny dopuszczalności.

 5. Ocena projektów podzielona jest na dwie części (patrz Schemat nr 1): ocenę wstępną
  i ocenę merytoryczną I stopnia. Warunkiem przekazania projektu do kolejnej części oceny jest spełnienie wszystkich kryteriów wyboru w ramach poprzedniej części oceny.

 6. W ramach niniejszego Działania nie przewiduje się oceny merytorycznej II stopnia (punktowanej).

 7. Przyporządkowanie kryteriów do poszczególnych części obrazuje poniższa tabela:

OCENA

KRYTERIUM

PŁASZCZYZNA

OCENIAJĄCY

Wstępna

1.5 Terminowość złożenia wniosku

dopuszczalności

Pracownik

IZ RPO WZ1.12 Zgodność ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego

dopuszczalności

Pracownik

IP ZIT/Ekspert1.1 Zgodność z celem szczegółowym i rezultatami priorytetu inwestycyjnego

dopuszczalności

Pracownik

IZ RPO WZ1.2 Zgodność z typem projektu

dopuszczalności

1.3 Zasadność realizacji projektu

dopuszczalności

1.4 Zgodność z obszarem (terytorialnie) objętym wsparciem w ramach Programu

dopuszczalności

1.6 Zgodność z zasadami horyzontalnymi

dopuszczalności

1.7 Kwalifikowalność Beneficjenta

dopuszczalności

1.9 Zgodność realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z przepisami prawa

dopuszczalności

1.10 Kwalifikowalność projektu

dopuszczalności

2.1 Poprawność i kompletność wniosku

administracyjności

2.6 Poprawność okresu realizacji

administracyjności

Merytoryczna

I stopnia

1.11 Gotowość do uruchomienia i funkcjonowania infrastruktury po zakończeniu projektu

dopuszczalności

Pracownik

IZ RPO WZ


2.3 Zgodność z kwalifikowalnością wydatków

administracyjności

2.4 Intensywność wsparcia

administracyjności

2.5 Prawidłowość pomocy publicznej

administracyjności

3.4 Zdolność operacyjna

wykonalności

3.1 Zgodność z przepisami prawa krajowego i unijnego

wykonalności

Pracownik

IZ RPO WZ /Ekspert1.8 Zgodność z wymogami pomocy publicznej/pomocy de minims

dopuszczalności

3.2 Zdolność finansowa

wykonalności

2.2 Możliwość oceny merytorycznej wniosku

administracyjności

Ekspert

2.7 Poprawność obliczeń całkowitych kosztów i całkowitych kosztów kwalifikowalnych oraz intensywności pomocy uwzględniającej generowanie dochodu w projekcie

administracyjności

2.8 Zasadność poziomu wsparcia w projekcie

administracyjności

3.3 Zdolność ekonomiczna

wykonalności

3.5 Wykonalność techniczna/technologiczna

wykonalności

3.6 Poprawność analizy wariantowości

wykonalności

3.7 Wiarygodność popytu

wykonalności
 1. Wnioskodawcy przysługuje prawo do wycofania dokumentacji aplikacyjnej w trakcie oceny
  i jest traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o dofinansowanie. Informacja o wycofaniu dokumentacji musi zostać przekazana na piśmie do IZ RPO WZ, która niezwłocznie
  na piśmie potwierdza wycofanie projektu.

 2. W przypadku, o którym mowa w pkt 8, projekt zostanie usunięty z Wykazu projektów
  zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz
  z informacją o projekcie i podmiocie,
  który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.


Schemat nr 1 – Procedura wyboru projektu pozakonkursowego
Grupa 1
1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna