Regulamin naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020Pobieranie 0,91 Mb.
Strona5/8
Data14.02.2018
Rozmiar0,91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3.6 Przykładowe wydatki niekwalifikowalne w naborze


 1. Wydatki niekwalifikowalne w ramach projektu w całości ponosi beneficjent/partner.

 2. Wydatkami niekwalifikowalnymi w ramach niniejszego Działania są w szczególności:

 1. wydatki poniesione na wynagrodzenie osoby zaangażowanej do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej, która jest jednocześnie pracownikiem beneficjenta/partnera17, przy czym nie dotyczy to umów o dzieło,

 2. wydatki poniesione na opracowanie studium wykonalności projektu, w przypadku gdy zostało opracowane/przygotowane po rozpoczęciu prac,

 3. wydatki poniesione na poziomie wyższym, niż wynika to z ograniczeń wskazanych
  w limitach wydatków kwalifikowalnych (tj. na przygotowanie dokumentacji projektu, na nabycie nieruchomości, na nadzór i usługi doradcze, na działania informacyjne i promocyjne, i na wydatki ponoszone w ramach mechanizmu cross - financing) oraz wartościach procentowych stawki ryczałtowej (na koszty pośrednie), a także w limicie mniejszości,
  o którym mowa w pkt 7c podrozdziału 1.2,

 4. prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut,

 5. odsetki od zadłużenia,

 6. koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji,

 7. kary i grzywny,

 8. świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),

 9. rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta/partnera lub prawa przysługującego beneficjentowi/partnerowi,

 10. wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),

 11. wydatki poniesione na funkcjonowanie komisji rozjemczych, wydatki związane ze sprawami sądowymi (w tym wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych) oraz koszty realizacji ewentualnych orzeczeń wydanych przez sąd bądź komisje rozjemcze,

 12. wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu 7 lat wstecz
  (w przypadku nieruchomości 10 lat) współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych18,

 13. podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy
  o VAT oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, a w przypadku gdy wnioskodawca rozlicza podatek VAT według proporcji zgodnie z art. 86 i art. 90 ustawy o VAT cała wartość podatku wynikająca z wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu,

 14. zakup lokali mieszkalnych,

 15. transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza równowartość 15 000 euro przeliczonych na PLN według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dokonano transakcji – bez względu na liczbę wynikających z danej transakcji płatności, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 584, j.t. ze zm.),

 16. wydatki związane z czynnością techniczną polegającą na wypełnieniu formularza wniosku
  o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami, z zastrzeżeniem warunków określonych
  w podrozdziale 3.5 pkt 1 niniejszego regulaminu,

 17. premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności, naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania
  i wypłacana przez beneficjenta (ang. success fee),

 18. zasiłki i inne świadczenia finansowane ze środków ZUS,

 19. zakup wyposażenia niebędącego środkiem trwałym,

 20. koszt nadzoru inwestorskiego/autorskiego/opracowania dokumentacji na zakres wykraczający poza zakres rzeczowy projektu. (W celu określenia wysokości wydatku kwalifikowalnego należy najpierw ustalić procentowy udział kosztu dotyczącego zakresu rzeczowego projektu w całości kosztu inwestycji. Następnie należy pomnożyć uzyskany wynik przez koszt nadzoru inwestorskiego/autorskiego/dokumentacji. W uzasadnionych przypadkach IZ RPO WZ dopuszcza możliwość określenia wysokości wydatku kwalifikowalnego wg metodologii wskazanej przez beneficjenta. Ustalony procent proporcji należy zaokrąglić do jedności.),

 21. wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego,

 22. wydatki poniesione na ubezpieczenia nieobowiązkowe,

 23. amortyzacja,

 24. zakup środka trwałego niezwiązanego trwale z celami projektu (środek trwały nie może być zakupiony w ramach projektu, a następnie po jego zakończeniu wykorzystywany do innych celów).Rozdział 4 Wskaźniki


 1. W związku z koniecznością monitorowania przyjętych w RPO WZ wskaźników, wnioskodawca zobowiązany jest określić, jakie wskaźniki produktu i rezultatu zamierza osiągnąć w wyniku realizacji projektu.

 2. Wartości wszystkich wybranych wskaźników powinny być oszacowane na poziomie możliwym
  do osiągnięcia przez wnioskodawcę, ponieważ będą stanowiły jedno z podstawowych źródeł informacji dla oceniających projekt. Jeżeli wnioskodawca przedstawi wskaźniki przeszacowane, bądź niedoszacowane, może być to przyczyną odrzucenia wniosku.

 3. W ramach niniejszego naboru dokonano podziału wskaźników na dwie kategorie:

 1. wskaźniki produktu;

 2. wskaźniki rezultatu.

 1. Wskaźnik produktu odzwierciedla bezpośredni, materialny efekt realizacji projektu mierzony konkretnymi wielkościami. Wskaźniki produktu są związane wyłącznie z okresem realizacji projektu, mogą więc być podawane wyłącznie za lata, w których projekt jest realizowany – muszą być zatem zgodne z terminami realizacji projektu. W projekcie należy wykazać wszystkie osiągane wskaźniki produktu.

 2. Wskaźnik rezultatu odzwierciedla bezpośredni efekt wynikający z realizacji projektu dotyczący wnioskodawcy, mierzony po zakończeniu realizacji projektu lub jego części. Rezultat obrazuje zakres zmian, jakie wystąpiły u wnioskodawcy bezpośrednio w wyniku zakończonego projektu. Wskaźniki rezultatu mierzone są co najmniej corocznie. Wskaźniki te mogą być przedstawione za okres nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu, bowiem zawsze są ich wynikiem.

 3. Wykaz wskaźników dotyczących Działania 2.2, z uwzględnieniem typu projektu, przedstawia tabela poniżej:
Wskaźniki produktu

L.p.

Nazwa wskaźnika

Opis

Typ projektu

1.

Długość wybudowanych dróg dla rowerów

Jednostka miary: [km]

Długość wybudowanego odcinka drogi przeznaczonej do ruchu rowerów, tj. oddzielonej od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi.

Należy brać pod uwagę tylko odcinki spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne


i ich usytuowanie i jednocześnie oznakowane zgodnie
z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

1

2.

Długość przebudowanych dróg dla rowerów

Jednostka miary: [km]

Długość przebudowanego odcinka drogi przeznaczonej do ruchu rowerów, tj. oddzielonej od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi.

Należy brać pod uwagę tylko odcinki spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne


i ich usytuowanie i jednocześnie oznakowane zgodnie
z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

1

3.

Długość wyznaczonych ścieżek rowerowych

Jednostka miary: [km]

Długość wyznaczonego odcinka drogi przeznaczonej do ruchu rowerów, tj. oddzielonej od innych dróg lub jezdni tej samej drogi konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz oznaczonej odpowiednimi znakami drogowymi.

Należy brać pod uwagę tylko odcinki spełniające wymogi Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne


i ich usytuowanie i jednocześnie oznakowane zgodnie
z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

1

4.

Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych

Jednostka miary: [szt.]

Liczba zintegrowanych węzłów przesiadkowych zapewniających możliwość przesiadania się pomiędzy środkami transportu publicznego lub pomiędzy systemami transportu publicznego i indywidualnego.

Zintegrowany węzeł przesiadkowy (zgodnie z ustawą


o publicznym transporcie zbiorowym) to miejsce umożliwiające dogodną zmianę środka transportu wyposażone w niezbędną dla obsługi podróżnych infrastrukturę, w szczególności: miejsca postojowe, przystanki komunikacyjne, punkty sprzedaży biletów, systemy informacyjne umożliwiające zapoznanie się zwłaszcza z rozkładem jazdy, linią komunikacyjną lub siecią komunikacyjną.

1.

5.

Całkowita długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej

Jednostka miary: [km]

Linia komunikacyjna (zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym) to połączenie komunikacyjne m.in. na sieci dróg publicznych wraz z oznaczonymi miejscami do wsiadania i wysiadania pasażerów na liniach komunikacyjnych, po których odbywa się publiczny transport zbiorowy.

Wskaźnik należy monitorować razem ze wskaźnikiem powiązanym: „Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej”.1

6.

Liczba utworzonych, zmodernizowanych przystanków autobusowych
i tramwajowych

Jednostka miary: [szt.]

Przystanek komunikacyjny (zgodnie z ustawą
o publicznym transporcie zbiorowym) to miejsce przeznaczone do wsiadania lub wysiadania pasażerów na danej linii komunikacyjnej, w którym umieszcza się informacje dotyczące w szczególności godzin odjazdów środków transportu, a ponadto, w transporcie drogowym, oznaczone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.).

1

7.

Liczba wybudowanych obiektów „parkuj
i jedź”

Jednostka miary: [szt.]

Liczba wybudowanych parkingów w systemie „parkuj
i jedź” („Park&Ride”), umożliwiających skorzystanie
z transportu zbiorowego.

Wskaźnik należy monitorować razem ze wskaźnikami powiązanymi: • „Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź””,

„Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych
w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź””.

1

8.

Liczba miejsc postojowych
w wybudowanych obiektach „parkuj
i jedź”

Jednostka miary: [szt.]

Liczba stanowisk przeznaczonych do postoju samochodów osobowych, znajdujących się na terenie parkingu
w systemie „parkuj i jedź” („Park&Ride”).

Wskaźnik należy monitorować razem ze wskaźnikami powiązanymi: • „Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź””,

 • „Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź””.

1

9.

Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”

Jednostka miary: [szt.]

Liczba stanowisk dla osób niepełnosprawnych przeznaczonych do postoju samochodów osobowych, znajdujących się na terenie parkingu w systemie „parkuj
i jedź” („Park&Ride”).

Wskaźnik należy monitorować razem ze wskaźnikami powiązanymi: • „Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź””,

 • „Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź””.

1

10.

Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”

Jednostka miary: [szt.]

Liczba wybudowanych parkingów przeznaczonych do pozostawiania rowerów, umożliwiających skorzystanie
z transportu zbiorowego.

Wskaźnik należy monitorować razem ze wskaźnikiem powiązanym: „Liczba stanowisk postojowych


w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”.

1

11.

Liczba stanowisk postojowych
w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”

Jednostka miary: [szt.]

Liczba stanowisk przeznaczonych do przyczepienia ramy roweru, znajdujących się na terenie parkingu przeznaczonego do pozostawiania rowerów.

Wskaźnik należy monitorować razem ze wskaźnikiem powiązanym: „Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride””.1

12.

Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych

Jednostka miary: [szt.]

Liczba funkcjonujących inteligentnych systemów transportowych (ITS), w których technologie informacyjne
i komunikacyjne stosowane są w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy
i użytkowników oraz w zarządzaniu ruchem i zarządzaniu mobilnością, jak również do interfejsów z innymi rodzajami transportu.

Wskaźnik należy monitorować razem ze wskaźnikiem powiązanym: „Długość dróg, na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe”.1

13.

Długość dróg,
na których zainstalowano inteligentne systemy transportowe

Jednostka miary: [km]

Długość dróg, na których funkcjonują inteligentne systemy transportowe (ITS), w których technologie informacyjne
i komunikacyjne stosowane są w obszarze transportu drogowego, obejmującym infrastrukturę, pojazdy
i użytkowników oraz w zarządzaniu ruchem i zarządzaniu mobilnością, jak również do interfejsów z innymi rodzajami transportu.

Wskaźnik należy monitorować razem ze wskaźnikiem powiązanym: „Liczba zainstalowanych inteligentnych systemów transportowych”.1

14.

Długość stworzonych pasów ruchu tylko dla komunikacji publicznej

Jednostka miary: [km]

Długość wybudowanych dróg wyłącznie dla transportu publicznego lub przebudowanych istniejących dróg w celu wyznaczenia pasów tylko dla ruchu miejskiej komunikacji publicznej.

1

15.

Liczba skrzyżowań z priorytetem dla pojazdów komunikacji publicznej

Jednostka miary: [szt.]

Liczba przebudowanych skrzyżowań z opcją pierwszeństwa przejazdu dla tramwajów i autobusów, umożliwiającą pojazdom komunikacji miejskiej szybszy przejazd.

1

16.

Długość wyznaczonych buspasów

Jednostka miary: [km]

Długość dróg, na których funkcjonują wydzielone pasy ruchu dla komunikacji zbiorowej, powstałe w wyniku:

 • przebudowy istniejącej drogi 2x2 w celu wydzielenia buspasa na pasach zewnętrznych lub środkowych;

 • poszerzenia istniejącej drogi przez dobudowanie wydzielonego buspasa.

1

17.

Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

Jednostka miary: [osoby]

Łączna liczba miejsc siedzących i stojących przeznaczonych do użytku pasażerów w zakupionych autobusach, wykorzystywanych w gminnych przewozach pasażerskich, wykonywanych w granicach administracyjnych miasta (również na terenie: miasta
i gminy/miast/miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego).

Przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż


9 osób łącznie z kierowcą.

Wskaźnik należy monitorować razem ze wskaźnikiem powiązanym: „Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej”.2

18.

Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego
w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

Jednostka miary: [osoby]

Łączna liczba miejsc siedzących i stojących przeznaczonych do użytku pasażerów w poddanych modernizacji autobusach, wykorzystywanych w gminnych przewozach pasażerskich, wykonywanych w granicach administracyjnych miasta (również na terenie: miasta
i gminy/miast/miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego).

Przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż


9 osób łącznie z kierowcą.

Wskaźnik należy monitorować razem ze wskaźnikiem powiązanym: „Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej”.2

19.

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób
z niepełnosprawno-
ściami


jednostka miary: [szt.]

Wskaźnik odnosi się do liczby obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie barier w dostępie,
w szczególności barier architektonicznych) ułatwiające dostęp do tych obiektów osobom niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie.

Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone z gruntem w sposób trwały, wykonane


z materiałów budowlanych i elementów składowych, będące wynikiem prac budowlanych (wg definicji Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych).

Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp., w które obiekty zaopatrzono. Jeśli instytucja, zakład itp. składa się z kilku obiektów, należy zliczyć wszystkie, które dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych.1,2

20.

Liczba projektów,
w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z niepełnosprawno-

ściami
jednostka miary: [szt.]Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne
i odpowiednie zmiany i dostosowania, nienakładające nieproporcjonalnego lub nadmiernego obciążenia, jeśli jest to potrzebne w konkretnym przypadku, w celu zapewnienia osobom z niepełnosprawnościami możliwości korzystania
z wszelkich praw człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na zasadzie równości z innymi osobami (zgodnie z art. 2 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych).

Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego z racjonalnymi usprawnieniami.

Przykłady racjonalnych usprawnień: tłumacz języka migowego, transport niskopodłogowy, dostosowanie infrastruktury (nie tylko budynku, ale też sprzętu, np. czytnik dla osób niewidzących), osoby asystujące.

Wybór tego wskaźnika powoduje konieczność wskazania również wskaźnika: „Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”.1,2

21.

Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym
w komunikacji miejskiej

Jednostka miary: [szt.]

Liczba zakupionych autobusów, wykorzystywanych
w gminnych przewozach pasażerskich, wykonywanych
w granicach administracyjnych miasta (również na terenie: miasta i gminy/miast/miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego).

Przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż


9 osób łącznie z kierowcą.

Wskaźnik należy monitorować razem ze wskaźnikiem powiązanym: „Pojemność zakupionego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej”.2

22.

Liczba zmodernizowanych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

Jednostka miary: [szt.]

Liczba poddanych modernizacji autobusów, wykorzystywanych w gminnych przewozach pasażerskich, wykonywanych w granicach administracyjnych miasta (również na terenie: miasta i gminy/miast/miast i gmin sąsiadujących, jeżeli zostało zawarte porozumienie lub został utworzony związek międzygminny, w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego).

Przez autobus należy rozumieć pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu więcej niż


9 osób łącznie z kierowcą.

Wskaźnik należy monitorować razem ze wskaźnikiem powiązanym: „Pojemność zmodernizowanego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej”.2

23.

Liczba zmodernizowanych punktów oświetleniowych

Jednostka miary: [szt.]


Liczba zmodernizowanych punktów oświetlenia miejskiego w kierunku jego energooszczędności.

3a

24.

Liczba zrealizowanych działań informacyjno-promocyjnych

Jednostka miary: [szt.]

Liczba zrealizowanych działań informacyjno–promocyjnych w ramach zwiększania świadomości ekologicznej z zakresu zachowań energooszczędnych takich jak wybieranie transportu ekologicznego, jak również nastawienie na oszczędzanie energii w codziennym życiu mieszkańców województwa.


3b

Wskaźniki rezultatu

L.p.

Nazwa wskaźnika

Opis

Typ projektu

1.

Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej

Jednostka miary: [szt./rok]

Liczba pasażerów przewiezionych na przebudowanych
i nowych liniach komunikacji miejskiej.

Definicja linii komunikacyjnej (zgodnie z ustawą


o publicznym transporcie zbiorowym) to połączenie komunikacyjne m.in. na sieci dróg publicznych.

Metodologia obliczania wskaźnika oparta zostanie na metodologii stosowanej przez GUS, więc w oparciu


o formularz T-06 (Sprawozdanie o pasażerskim transporcie drogowym), zgodnie z którym za przewiezionego pasażera środkami komunikacji miejskiej uważa się jednokrotny przejazd. Liczbę pasażerów ustala się szacunkowo na podstawie liczby sprzedanych biletów jednorazowych
i wieloprzejazdowych z uwzględnieniem przyjętych przez zakłady komunikacji miejskiej norm dot. liczby przejazdów na dany bilet wieloprzejazdowy.

Zakłady komunikacji miejskiej mogą także stosować inne metody szacowania (np. na podstawie badań potoków pasażerskich) liczby przewiezionych pasażerów, jeżeli zapewnią bardziej dokładne określenie tej liczby.1

2.


Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej

Jednostka miary: [MWh/rok]

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej jest to różnica między rocznym zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym w stosunku do rocznego zużycia energii elektrycznej po zakończeniu projektu.

3a

3.

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów

Jednostka miary: [GJ/rok]

Różnica między sumą rocznego zapotrzebowania na energię końcową do oświetlenia przed realizacją projektu
i w wyniku realizacji projektu.

Przez bezpośrednie (końcowe) zużycie energii, wyrażone


w GJ/rok, w procesie technologicznym (w tym wytwarzania ciepła na cele bytowe) należy rozumieć:

 1. zużycie poszczególnych nośników energii niepodlegających dalszemu przetwarzaniu na inne nośniki energii,

 2. zużycie energii doprowadzonej do procesu technologicznego za pośrednictwem tzw. mediów (np. wody przemysłowej, sprężonego powietrza, tlenu, azotu).

3a

4.

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych Jednostka miary: [tony równoważnika CO2]

Przedmiotowy wskaźnik obrazuje osiągnięty w wyniku realizacji projektu efekt ekologiczny, polegający na ograniczeniu emisji CO2.

Osiągnięta w wyniku realizacji projektu zmiana emisji CO2 powinna zostać obliczona poprzez porównanie emisji


w przypadku braku realizacji projektu (wariant bezinwestycyjny) i emisji, jaka zaistnieje 12 miesięcy po zakończeniu realizacji projektu. Przyjęte wartości emisji CO2 powinny być udokumentowane i możliwe do weryfikacji (pochodzić z dokumentacji pojazdów, specyfikacji technicznych nabywanego w ramach projektu sprzętu lub wyposażenia, być wyznaczone na podstawie pomiarów, itp.).

Przy obliczeniu ograniczenia emisji CO2 należy również zapoznać się z wartościami opałowymi oraz wskaźnikami emisji CO2. W tym celu można posłużyć się opracowaniem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE)


w roku 2012 do raportowania w ramach Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2015”, dostępnym na stronie internetowej:

http://www.kobize.pl/pl/article/monitorowanie-raportowanie-weryfikacja-emisji/id/318/tabele-wo-i-we.Wnioskodawca powinien dobrać metodę obliczania efektu ekologicznego biorąc pod uwagę specyfikę projektu.
W trakcie oceny projektu IZ RPO WZ będzie mogła poprosić o przedstawienie szczegółowych założeń
i dokonanych obliczeń. W przypadku projektów dotyczących zakupu taboru zaleca się zastosowanie metodologii obliczania redukcji CO2 przygotowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ramach wdrażania Programu Priorytetowego Gazela – Niskoemisyjny Transport Miejski, dostępnej na stronie internetowej:

https://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/konkursy/i-konkurs-gazela/

1, 2

5.

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych

jednostka miary: [osoby]

Przedmiotowy wskaźnik obrazuje liczbę osób objętych działaniami stanowiącymi przedmiot projektu.


3b
 1. Beneficjent zobowiązany jest do osiągnięcia i wykazania wskaźników produktu określonych
  we wniosku o dofinansowanie najpóźniej we wniosku o płatność końcową oraz utrzymania ich
  w okresie trwałości projektu.

 2. Beneficjent powinien osiągnąć wskaźniki rezultatu najpóźniej w okresie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu oraz utrzymać je w okresie trwałości projektu.

 3. Beneficjent zobowiązany jest do poinformowania IZ RPO WZ w formie pisemnej w terminie 30 dni po upływie 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu o rzeczywistym poziomie realizacji wskaźnika rezultatu.

 4. W przypadku stwierdzenia przez IZ RPO WZ na etapie weryfikacji wniosku o płatność końcową, że cel projektu został osiągnięty, ale beneficjent nie osiągnął zakładanych we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników produktu, IZ RPO WZ może obniżyć dofinansowanie proporcjonalnie do stopnia nieosiągnięcia tych wskaźników.

 5. W przypadku nieosiągnięcia lub nieutrzymania zadeklarowanej we wniosku o dofinansowanie wartości wskaźników rezultatu IZ RPO WZ może pomniejszyć dofinansowanie proporcjonalnie
  na zasadach przez siebie określonych.
1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna