Regulamin naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020Pobieranie 0,91 Mb.
Strona4/8
Data14.02.2018
Rozmiar0,91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

2.5 Pomoc publiczna


 1. W ramach Działania 2.2 dofinansowaniu podlegają projekty nieobjęte pomocą publiczną (dla których wsparcie nie stanowi pomocy publicznej zdefiniowanej na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej).

 2. Pomocą publiczną jest wszelka pomoc, która łącznie spełnia poniższe przesłanki:

  1. występuje transfer zasobów publicznych,

  2. transfer zasobów publicznych jest selektywny – uprzywilejowuje określony podmiot lub wytwarzanie określonych dóbr,

  3. transfer zasobów publicznych skutkuje przysporzeniem (korzyścią ekonomiczną)
   na rzecz określonego podmiotu, na warunkach korzystniejszych niż rynkowe,

  4. w efekcie transferu zasobów publicznych występuje lub może wystąpić zakłócenie konkurencji,

  5. wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

 1. Na szczególnej uwadze należy mieć fakt, iż rekompensata otrzymywana z tytułu świadczenia usług publicznych podlega ocenie w świetle art. 107 ust. 1 TFUE, ponieważ operatorzy otrzymujący dofinansowanie prowadzą działalność o charakterze gospodarczym, w związku
  z czym są przedsiębiorstwami (przedsiębiorcami) w rozumieniu przyjętym w orzecznictwie TSUE. Zgodnie z tym orzecznictwem, przedsiębiorstwem jest każdy podmiot zaangażowany
  w prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na jego status i sposób finansowania7.

 2. Kryteriami pozwalającymi ustalić, czy dane wsparcie przyznane w związku ze świadczeniem usług publicznych stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, są cztery kryteria wskazane w wyroku TSUE w sprawie C-280/0068 (tzw. kryteria Altmark). Łączne spełnienie tych kryteriów powoduje, że rekompensata z tytułu świadczenia usług publicznych nie stanowi pomocy publicznej:

 1. przedsiębiorstwo jest zobowiązanie do świadczenia usługi publicznej i ją wykonuje,
  a jednocześnie usługa ta jest jasno zdefiniowana;

 2. w celu uniknięcia przyznania korzyści ekonomicznej, która może faworyzować wybrane przedsiębiorstwo w stosunku do konkurencji, parametry, na podstawie których ustala się rekompensatę, powinny być określone obiektywnie i transparentnie, zanim nastąpi nałożenie zobowiązania do świadczenia usług publicznych;

 3. rekompensata nie może przekroczyć kosztów poniesionych w związku z realizacją usługi publicznej z uwzględnieniem wpływów z tej usługi oraz rozsądnego zysku;

 4. jeśli przedsiębiorstwo nie zostało wybrane zgodnie z procedurami zamówień publicznych gwarantującymi, że usługa będzie zapewniona po najmniejszym koszcie dla społeczności, rekompensata nie może przekraczać kosztów, jakie poniosłoby typowe przedsiębiorstwo, dobrze zarządzane i odpowiednio wyposażone do realizacji usługi publicznej, z uwzględnieniem wpływów generowanych przez usługę i rozsądnego zysku.

 1. Spełnienie warunków określonych przez TSUE w orzeczeniu w sprawie Altmark nie zwalnia
  z obowiązku przestrzegania rozporządzenia 1370/2007 (a także ustawy o publicznym transporcie zbiorowym).2.6 Pomoc de minimis


 1. Pomoc przyznawana na dofinansowanie projektów zwiększających świadomość ekologiczną (Typ 3) może stanowić pomoc de minimis udzielaną na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minims
  w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 2. Wnioskodawca, który ubiega się o dofinansowanie projektu objętego pomocą de minimis
  w ramach niniejszego Działania:

 1. zobowiązany jest do przedstawienia w dokumentacji aplikacyjnej informacji o wszelkiej innej pomocy (w tym pomocy de minimis) otrzymanej na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuje o udzielenie pomocy oraz informacji wymaganych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 7.1 do wniosku o dofinansowanie),

 2. w przypadku, gdy nie otrzymał dotychczas pomocy na realizację przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie, wybiera odpowiednią opcję w oświadczeniu znajdującym się w sekcji I wniosku o dofinansowanie.

 1. Pomoc udzielana w odniesieniu do tych samych – pokrywających się częściowo lub w całości – wydatków kwalifikowalnych podlega sumowaniu z każdą inną pomocą (niezależnie od jej formy i źródła) oraz pomocą de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 i łączna kwota tej pomocy nie może przekroczyć maksymalnego poziomu intensywności pomocy określonej dla danego przeznaczenia pomocy w przepisach Unii Europejskiej.

 2. Otrzymanie przez wnioskodawcę innej pomocy na przedsięwzięcie, na którego realizację wnioskuje o udzielenie pomocy w ramach niniejszego Działania (o czym informuje w dokumentacji aplikacyjnej), nie wyklucza możliwości udzielenia mu kolejnej pomocy. Wówczas kwota pomocy, o którą podmiot wnioskuje w ramach niniejszego Działania powinna być ustalona tak, aby łączna kwota pomocy już otrzymanej i pomocy, o którą podmiot aktualnie wnioskuje, nie przekroczyła maksymalnego poziomu intensywności pomocy
  w przepisach Unii Europejskiej.

 3. Wnioskodawca ubiegający się o pomoc w ramach niniejszego Działania, stanowiącą pomoc de minimis powinien wziąć pod uwagę, że:

 1. całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000,00 euro w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych,

 2. całkowita wartość pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 euro w bieżącym roku podatkowym oraz dwóch poprzedzających latach podatkowych,

 3. w przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 200 000,00 euro, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 000,00 euro, pod warunkiem, że korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 euro oraz pomoc de minimis nie może być wykorzystywana na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego pojazdów.

 1. W celu wykazania pomocy de minimis oraz określenia jej wielkości w okresie trzech lat podatkowych, wnioskodawca rozumiany jest jako „jedno przedsiębiorstwo” zgodnie z treścią art. 2 ust. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013. Według wskazanego przepisu jedno przedsiębiorstwo obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane co najmniej jednym z następujących stosunków:

 1. jedna jednostka gospodarcza posiada w drugiej jednostce gospodarczej większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków,

 2. jedna jednostka gospodarcza ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innej jednostki gospodarczej,

 3. jedna jednostka gospodarcza ma prawo wywierać dominujący wpływ na inną jednostkę gospodarczą zgodnie z umową zawartą z tą jednostką lub postanowieniami w jej akcie założycielskim lub umowie spółki,

 4. jedna jednostka gospodarcza, która jest akcjonariuszem lub wspólnikiem w innej jednostce gospodarczej lub jej członkiem, samodzielnie kontroluje, zgodnie z porozumieniem z innymi akcjonariuszami, wspólnikami lub członkami tej jednostki, większość praw głosu akcjonariuszy, wspólników lub członków tej jednostki.

Jednostki gospodarcze pozostające w jakimkolwiek ze stosunków, o których mowa w lit. a)-d),

za pośrednictwem innej jednostki gospodarczej lub kilku innych jednostek gospodarczychrównież są uznawane za jedno przedsiębiorstwo.

 1. Wnioskodawca przed wystąpieniem o przyznanie pomocy de minimis zobowiązany jest ustalić swoje powiązania z innymi podmiotami i zweryfikować, czy na podstawie przytoczonego wyżej przepisu będzie traktowany jako jedno przedsiębiorstwo razem z innymi podmiotami. Limit pomocy de minimis wskazany powyżej (200 000,00 euro i 100 000,00 euro dla sektora transportu drogowego towarów) obowiązuje dla jednego przedsiębiorstwa, a zatem w przypadku traktowania jako jedno przedsiębiorstwo kilku podmiotów, pomoc de minimis uzyskana przez te podmioty podlega sumowaniu.Rozdział 3 Kwalifikowalność wydatków

3.1 Ramy czasowe kwalifikowalności


 1. Początkiem okresu kwalifikowalności wydatków jest 1 stycznia 2014 r.

 2. W przypadku projektów rozpoczętych przed ww. początkową datą kwalifikowalności wydatków, do ww. współfinansowania kwalifikują się jedynie wydatki faktycznie poniesione od tej daty. Wydatki w ramach projektu są kwalifikowalne w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym we wniosku o dofinansowanie.

 3. Przez rozpoczęcie realizacji projektu należy rozumieć podjęcie jakichkolwiek działań
  w ramach projektu, niebędących rozpoczęciem prac, w tym zakup gruntu, lub rozpoczęcie prac w ramach projektu, w zależności od tego co nastąpi najpierw. Podjęcie prac przygotowawczych nie stanowi rozpoczęcia realizacji projektu.

 4. Przez rozpoczęcie prac należy rozumieć rozpoczęcie robót budowlanych związanych
  z inwestycją objętą projektem lub pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń lub inne zobowiązanie, które powoduje, że inwestycja staje się nieodwracalna,
  w zależności od tego co nastąpi najpierw. Zakupu gruntów ani prac przygotowawczych nie uznaje się za rozpoczęcie prac.

 5. Przez prace przygotowawcze należy rozumieć m.in. uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności.

 6. Przez zakończenie realizacji projektu należy rozumieć datę podpisania ostatniego protokołu potwierdzającego bezusterkowy odbiór lub datę później uzyskanego/wystawionego dokumentu (w szczególności ostatecznego pozwolenia na użytkowanie/dokumentu stwierdzającego brak sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania, dokumentu OT i innych równoważnych dokumentów) w ramach realizowanego projektu lub datę poniesienia ostatniego wydatku
  w ramach projektu, w zależności od tego co nastąpiło później.

 7. Projekt powinien zakończyć się w terminie do 31 grudnia 2023 r.3.2 Warunki i ocena kwalifikowalności wydatku


 1. Wydatkiem kwalifikowalnym jest wydatek spełniający łącznie następujące warunki:

 1. został faktycznie poniesiony w okresie kwalifikowalności wydatków wskazanym
  we wniosku o dofinansowanie,

 2. jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego, w tym przepisami regulującymi udzielanie pomocy publicznej,

 3. jest zgodny z RPO WZ, SOOP, Strategią ZIT SOM niniejszym regulaminem oraz innymi dokumentami, do których stosowania zobowiązał się wnioskodawca/beneficjent,

 4. został uwzględniony we wniosku o dofinansowanie,

 5. został poniesiony zgodnie z postanowieniami umowy o dofinansowanie,

 6. jest niezbędny do realizacji celów projektu i został poniesiony w związku z realizacją projektu,

 7. został dokonany w sposób przejrzysty, racjonalny, efektywny i oszczędny,
  z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

 8. został należycie udokumentowany, tj. zgodnie z wymogami określonymi przez IZ RPO WZ (nie dotyczy wydatków rozliczanych metodą uproszczoną),

 9. został wykazany we wniosku o płatność,

 10. dotyczy towarów dostarczonych lub usług wykonanych, lub robót zrealizowanych
  oraz zaliczek zapłaconych na rzecz wykonawców9, przy czym, jeżeli umowa została zawarta na podstawie PZP, zastosowanie ma art. 151a tej ustawy10,

 11. jest zgodny z innymi warunkami uznania go za wydatek kwalifikowalny określonymi
  w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1. Ocena kwalifikowalności wydatków dokonywana jest przez IZ RPO WZ w trakcie oceny wniosku o dofinansowanie jak również w trakcie rozliczania i kontroli projektu, po jego zakończeniu, w tym w okresie trwałości projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie weryfikacji podlega potencjalna kwalifikowalność wydatków ujętych we wniosku
  o dofinansowanie. Skierowanie projektu do dofinansowania oraz podpisanie z beneficjentem umowy nie oznacza, że wszystkie wydatki ujęte we wniosku o dofinansowanie oraz przedstawione do poświadczenia we wnioskach o płatność zostaną uznane za kwalifikowalne.3.3 Zasada faktycznego poniesienia wydatku


 1. Do współfinansowania kwalifikuje się wydatek, który został faktycznie poniesiony przez beneficjenta/partnera. Pod pojęciem wydatku faktycznie poniesionego należy rozumieć wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, tj. jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego beneficjenta/partnera.

 2. Dowodem poniesienia wydatku jest zapłacona faktura, inny dokument księgowy
  o równoważnej wartości dowodowej wraz z odpowiednim dokumentem potwierdzającym dokonanie płatności.

 3. Za datę poniesienia wydatku przyjmuje się:

 1. w przypadku wydatków pieniężnych:

 • dokonanych przelewem lub obciążeniową kartą płatniczą – datę obciążenia rachunku bankowego beneficjenta/partnera, tj. datę księgowania operacji,

 • dokonanych kartą kredytową lub podobnym instrumentem płatniczym o odroczonej płatności – datę transakcji skutkującej obciążeniem rachunku karty kredytowej
  lub podobnego instrumentu,

 • dokonanych gotówką – datę faktycznego dokonania płatności,

 1. w przypadku potrącenia – datę, o której mowa w art. 499 Kodeksu cywilnego,

 2. w przypadku depozytu sądowego – datę faktycznego wniesienia depozytu do sądu,

 3. w przypadku rozliczeń na podstawie wewnętrznej noty obciążeniowej – datę zaksięgowania noty.

 1. W przypadku, gdy umowa między beneficjentem/partnerem a podmiotem wykonującym na jego rzecz roboty budowlane/dostawy/usługi przewiduje ustanowienie zabezpieczenia
  w formie tzw. kwoty zatrzymanej11, może zdarzyć się, że termin wypłaty kwoty zatrzymanej przekroczy termin końcowej daty ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, określonej we wniosku o dofinansowanie. W takiej sytuacji, aby wydatek stanowiący wypłatę kwoty zatrzymanej na rzecz wykonawcy mógł zostać uznany za wydatek kwalifikowalny, termin realizacji projektu powinien zostać tak określony, aby w okresie kwalifikowalności wydatków dla projektu uwzględniony był okres gwarancyjny, po upływie którego następuje wypłata kwoty zatrzymanej i by wypłata kwoty zatrzymanej nastąpiła przed upływem końcowego terminu ponoszenia wydatków kwalifikowalnych określonego we wniosku o dofinansowanie. W celu przyspieszenia terminu zwrotu kwoty zatrzymanej można dopuścić m.in. posłużenie się przez wykonawcę gwarancją instytucji finansowej. W takim przypadku wykonawca uzyskuje zwrot kwoty zatrzymanej (która w innym wypadku mogłaby zostać wypłacona np. dopiero po dwóch latach) w zamian za przedstawienie gwarancji instytucji finansowej na tę kwotę. Kwota zatrzymana, która została wypłacona wykonawcy, stanowi wydatek faktycznie poniesiony, może być zatem uznana za wydatek kwalifikowalny. Zwrot kwoty zatrzymanej (faktyczne poniesienie wydatku) po upływie okresu kwalifikowalności wydatków w projekcie nie stanowi wydatku kwalifikowalnego.3.4 Zakaz podwójnego finansowania


 1. Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków.

 2. Podwójne finansowanie oznacza w szczególności:

 1. poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie tego samego wydatku w ramach różnych projektów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,

 2. otrzymanie na wydatki kwalifikowalne danego projektu lub części projektu bezzwrotnej pomocy finansowej z kilku źródeł (krajowych, unijnych lub innych) w wysokości łącznie wyższej niż 100% wydatków kwalifikowalnych projektu lub części projektu,

 3. poświadczenie, zrefundowanie lub rozliczenie kosztów podatku od towarów i usług ze środków funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności, a następnie odzyskanie tego podatku ze środków budżetu państwa na podstawie ustawy o VAT,

 4. zakupienie środka trwałego z udziałem środków unijnych lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych, a następnie rozliczenie kosztów amortyzacji tego środka trwałego
  w ramach tego samego projektu lub innych współfinansowanych ze środków UE,

 5. sytuacja, w której środki na prefinansowanie wkładu unijnego zostały pozyskane w formie kredytu lub pożyczki, które następnie zostały umorzone12,

 6. zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków UE lub/oraz dotacji z krajowych środków publicznych,

 7. rozliczenie tego samego wydatku w kosztach pośrednich oraz kosztach bezpośrednich projektu.3.5 Wydatki kwalifikowalne w naborze


Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego naboru obejmuje:

 1. Koszty bezpośrednie związane z realizacją projektu, rozliczane na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków:

 1. Wydatki związane z przygotowaniem lub aktualizacją dokumentacji projektu, pod warunkiem, że stanowią łącznie nie więcej niż 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych, m.in.:

 1. studium wykonalności

Uwaga: wydatek może być uznany za kwalifikowalny w projekcie pod warunkiem, że dokument został opracowany/przygotowany przed rozpoczęciem prac,

 1. ocena oddziaływania na środowisko,

 2. mapy, szkice lokalizujące sytuujące projekt,

 3. ekspertyzy i opinie konserwatorskie – prace projektantów, architektów i konserwatorów,

 4. inna niezbędna dokumentacja techniczna lub finansowa, o ile jej opracowanie jest niezbędne do przygotowania lub realizacji projektu (w tym m.in.: dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, wynagrodzenie rzeczoznawcy, np. wydatek związany ze sporządzeniem operatu szacunkowego) z wyjątkiem wypełnienia formularza wniosku
  o dofinansowanie projektu.

 1. Wydatki związane bezpośrednio z nabyciem nieruchomości niezabudowanej (gruntu) lub nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku) - w tym nabycie prawa użytkowania wieczystego, poniesienie kosztów odszkodowań za przejęte nieruchomości, obowiązkowy wykup nieruchomości wynikający z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, pod warunkiem, że stanowią łącznie nie więcej niż 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych (w przypadku terenów poprzemysłowych13
  i terenów opuszczonych14, na których znajdują się budynki limit ten wynosi 15%), jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.); wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu zgodnie z art. 156 ust. 3 tej ustawy,

 2. nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowalna wyłącznie
  w zakresie, w jakim jest wykorzystana do celów realizacji projektu, zgodnie
  z przeznaczeniem określonym we wniosku o dofinansowanie,

 3. zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie.

Limit, o którym mowa powyżej nie dotyczy wydatków poniesionych na obowiązkowe odszkodowania wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania, niezwiązane z koniecznością wykupu nieruchomości.

 1. Wydatki na prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji, np.:

 • roboty budowlane związane z przygotowaniem terenu pod budowę,

 • roboty budowlane związane z przebudową/budową infrastruktury technicznej,

 • prace budowlano-montażowe, rozbiórkowe, instalacyjne.

 1. Nabycie i/lub wytworzenie środków trwałych, z zastrzeżeniem, że:

 1. należy z nich korzystać wyłącznie w związku z celem, na który przyznano pomoc,

 2. muszą podlegać amortyzacji przez beneficjenta/partnera (jeśli dotyczy),

 3. należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych
  z nabywcą osobowo lub kapitałowo,

 4. muszą być włączone do ewidencji księgowej wnioskodawcy otrzymującego pomoc/partnera i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez okres trwałości projektu, tj. przez co najmniej 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta,

 5. wydatek ten będzie traktowany jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości,

 6. na wartość wydatku kwalifikowalnego składać się będą koszty stanowiące cenę nabycia15 zdefiniowane w ustawie o rachunkowości,

 7. wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowalne, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie,

 • sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był
  w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany
  z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych,

 • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu.

Uwaga: Wydatki poniesione na nabycie i/lub wytworzenie środków trwałych w projektach realizowanych w ramach typu 3b mogą stanowić łącznie nie więcej niż 30% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 1. Wydatki związane z zakupem robót i materiałów budowlanych oraz inne usługi z nimi związane, pod warunkiem, że:

 1. są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów projektu,

 2. prowadzą do zwiększenia wartości środka trwałego,

 3. zostały wyodrębnione w budżecie projektu.

 1. Wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową nadającą priorytet transportowi publicznemu (wraz z inwestycjami w inne elementy drogowe), o których mowa
  w podrozdziale 1.2 pkt 7a, 7b i 7d niniejszego regulaminu.

 2. Wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową nienadającą priorytetu transportowi publicznemu (wraz z inwestycjami w inne elementy drogowe wskazane) jedynie
  w przypadkach wskazanych w podrozdziale 1.2 pkt 7c i 7d niniejszego regulaminu, pod warunkiem, że stanowią łącznie nie więcej niż 49,99% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.

 3. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych wraz z instalacją, z zastrzeżeniem, że:

 1. należy z nich korzystać wyłącznie w ramach dofinansowanego projektu,

 2. muszą podlegać amortyzacji przez beneficjanta/partnera,

 3. należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą osobowo lub kapitałowo,

 4. muszą być włączone do ewidencji księgowej podmiotu otrzymującego pomoc/partnera
  i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez okres trwałości projektu, tj. przez co najmniej 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta,

 5. na wartość wydatku kwalifikowalnego składać się będą koszty stanowiące cenę nabycia zdefiniowane w ustawie o rachunkowości.

 1. Wydatki poniesione w ramach udzielonych zamówień dodatkowych i uzupełniających, spełniających przesłanki wskazane w PZP oraz po ich uprzedniej akceptacji przez IZ RPO WZ, pod warunkiem, że zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków oraz są niezbędne do realizacji projektu.

 2. Podatek od towarów i usług (podatek VAT) może być uznany za wydatek kwalifikowalny tylko wtedy, gdy:

 1. został faktycznie poniesiony przez beneficjenta/partnera oraz

 2. beneficjent/partner nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT.

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle ustawy o VAT. Szczegółowy opis dotyczący kwalifikowalności podatku od towarów i usług został opisany w załączniku do umowy o dofinansowanie - Zasady w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów
i usług dla projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
.

Uwaga 1:

Wnioskodawcy/partnerzy, którzy planują wydzierżawienie infrastruktury stanowiącej przedmiot projektu lub prowadzenie innych czynności związanych z wykorzystaniem ww. infrastruktury w celu dokonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, powinni uwzględnić planując budżet projektu potencjalną możliwość odzyskania ww. podatku. Analiza powyższa ma na celu uniknięcie sytuacji zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami


w przypadku, kiedy pierwotnie został on ujęty w projekcie, zrefundowany przez IZ RPO WZ, a następnie stwierdzono przesłanki uznania jego wartości jako wydatku niekwalifikowalnego.

Uwaga 2:

Jeśli wnioskodawca/partner rozlicza podatek VAT według proporcji zgodnie z art. 86 i art. 90 ustawy o VAT, w takim przypadku cała wartość podatku wynikająca z wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu jest niekwalifikowalna. 1. Dzierżawa/najem dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego16 pod warunkiem obowiązkowego zakupu przez beneficjenta aktywów stanowiących przedmiot leasingu po wygaśnięciu umowy leasingu oraz, że:

 1. wydatkiem kwalifikującym się do współfinansowania jest kwota przypadająca na część raty leasingowej wystawionej na rzecz beneficjenta, związanej ze spłatą kapitału przedmiotu umowy leasingu,

 2. maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć rynkowej wartości dobra będącego przedmiotem leasingu. Oznacza to, że kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa, niż rynkowa wartość dobra będącego przedmiotem leasingu określona w wycenie sporządzonej przez uprawnionego rzeczoznawcę. Wycena może zostać zastąpiona udokumentowaniem wyboru przedmiotu leasingu w procedurze przetargowej zapewniającej zachowanie uczciwej konkurencji,

 3. środki w ramach pomocy unijnej na realizację umów leasingu są wypłacane leasingobiorcy zgodnie z faktycznie spłacanymi ratami leasingu,

 4. w przypadku, gdy okres obowiązywania umowy leasingu przekracza końcowy termin realizacji projektu, wydatkami kwalifikującymi się do współfinansowania są wyłącznie raty leasingowe, których termin płatności przypada na okres ponoszenia wydatków kwalifikowalnych określonych w umowie o dofinansowanie oraz faktycznie zapłacone
  w tym okresie.

 1. Wydatki związane z usługami w zakresie nadzoru i doradztwa, zlecanymi na zewnątrz, z zastrzeżeniem, że stanowią nie więcej niż 3% całkowitych wydatków kwalifikowalnych:

a) wydatki związane z nadzorem nad realizacją projektu np.:

 • inżynier kontraktu,

 • nadzór autorski,

 • nadzór inwestorski,

 • nadzór architektoniczny.

b) wydatki poniesione na usługi doradcze związane z realizacją projektu, np.:

 • prawne,

 • finansowe,

 • techniczne.

W ramach wydatków związanych z usługami w zakresie nadzoru i doradztwa możliwe jest rozliczenie wydatków poniesionych na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie stosunku cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakt menadżerski), z zastrzeżeniem warunków określonych w podrozdziale 3.6 pkt 2 ppkt a) niniejszego regulaminu.

Wydatki poniesione na wynagrodzenie personelu zaangażowanego na podstawie umowy


o dzieło są kwalifikowalne, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 1. charakter zadań uzasadnia zawarcie umowy o dzieło (umowa o dzieło musi spełniać wymogi określone w art. 627 Kodeksu cywilnego, przy czym umowa o dzieło nie może dotyczyć zadań wykonywanych w sposób ciągły),

 2. wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło wskazane zostało w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu,

 3. rozliczenie zaangażowania zawodowego personelu następuje na podstawie protokołu wskazującego wynik rzeczowy wykonanego dzieła (tj. prawidłowe wykonanie zadań, liczba oraz ewidencja godzin w danym miesiącu kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie) oraz dokumentu księgowego potwierdzającego poniesienie wydatku.

Uwaga: Wydatki związane z wynagrodzeniem personelu zatrudnianego w oparciu
o przepisy Kodeksu Pracy mogą być rozliczane w projekcie jedynie stawką ryczałtową
w ramach kosztów pośrednich.

 1. Podatki i opłaty, w tym np.:

 1. opłaty notarialne,

 2. opłaty pobierane od dokonywanych transakcji finansowych, z wyjątkiem prowizji pobieranych w ramach wymiany walut,

 3. opłaty administracyjne związane z uzyskiwaniem wszelkiego rodzaju pozwoleń czy zgód niezbędnych do realizacji projektu, o ile faktycznie zostały poniesione przez beneficjenta/partnera,

 4. podatki bezpośrednie,

 5. koszty ubezpieczeń i gwarancji bankowych, o ile wymagane są przepisami prawa,
  w tym koszty ubezpieczeń lub gwarancji bankowych zgodnie z postanowieniami Ogólnych warunków kontraktowych FIDIC lub analogicznie w przypadku kontraktów realizowanych w oparciu o inne warunki kontraktowe niż FIDIC.

 1. Wydatki ponoszone w ramach mechanizmu cross-financing, z zastrzeżeniem, że stanowią nie więcej niż 10% wydatków kwalifikowalnych projektu:

W ramach mechanizmu finansowania krzyżowego będzie możliwe finansowanie działań szkoleniowych tylko w niezbędnym zakresie, np. szkolenia z obsługi inteligentnych systemów transportu. Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać, że koszty poniesione
w ramach ww. mechanizmu są niezbędne do wdrożenia projektu.

 1. Działania informacyjne i promocyjne:

 1. związane z promocją projektu w kwocie do 20 000,00 zł, w tym wydatki na zakup tablic informacyjno-pamiątkowych, oznakowanie projektu i promocję w środkach masowego przekazu;

 2. zwiększające świadomość ekologiczną (w ramach realizacji projektów typu 3b),
  w tym:

 • przygotowanie profesjonalnej prezentacji,

 • organizacja wydarzeń informacyjno-promocyjnych,

 • promocja/informacja w środkach masowego przekazu,

 • materiały promocyjno-informacyjne (foldery, broszury, filmy reklamowe)

z zakresu zachowań energooszczędnych, takich jak np. wybieranie transportu ekologicznego, jak również nastawienie na oszczędzanie energii w codziennym życiu mieszkańców województwa.

 1. Koszty pośrednie związane z realizacją projektu, rozliczane metodą uproszczoną (stawką ryczałtową):

Kategorie kosztów pośrednich, wymienione w pkt 16-18, podlegają rozliczeniu stawką ryczałtową w wysokości stanowiącej łącznie nie więcej niż 2% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

Niżej wymienione koszty powinny zostać oszacowane przez wnioskodawcę


w oparciu o sprawiedliwą, rzetelną i możliwą do zweryfikowania kalkulację przeprowadzoną
w drodze zastosowania praktyki księgowej standardowo stosowanej przez beneficjenta.

Uwaga: Wydatki rozliczane stawką ryczałtową są traktowane jako wydatki poniesione i nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na potwierdzenie ich poniesienia.

Ponadto nie ma możliwości zmiany sposobu rozliczania wydatków kwalifikowalnych metodą uproszczoną na rozliczenie na podstawie faktycznie poniesionych wydatków i odwrotnie.
 1. Koszty osobowe dotyczące personelu projektu zatrudnionego w oparciu o Kodeks pracy, rozumiane jako:

 1. koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innych osób zaangażowanych
  w zarządzanie projektem i jego rozliczanie (zatrudnionych przez wnioskodawcę), o ile to zatrudnienie jest niezbędne dla realizacji projektu, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób i ich delegacji służbowych,

 2. koszty zarządu (koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy, których zakresy czynności nie są przyporządkowane wyłącznie do obsługi projektu, np. kierownika jednostki),

 3. pozostałe koszty personelu zaangażowanego przez wnioskodawcę na potrzeby funkcjonowania jednostki do obsługi administracyjnej, kadrowej, finansowo-księgowej, prawnej, który poza bieżącą działalnością w ww. zakresie jest wsparciem w związku
  z realizowanym projektem.

 1. Koszty wynajmu i utrzymania pomieszczeń, w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu, rozumiane jako:

 1. koszty wynajmu powierzchni biurowych,

 2. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty
  za odprowadzanie ścieków,

 3. koszty utrzymania czystości pomieszczeń,

 4. koszty ochrony pomieszczeń,

 5. koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń.

 1. Inne koszty administracyjne, związane z obsługą administracyjną projektu, pod warunkiem, że ich stawki odpowiadają powszechnie stosowanym na rynku, rozumiane jako:

 1. koszty ubezpieczeń majątkowych,

 2. koszty usług pocztowych, kurierskich, telefonicznych, internetowych, BHP,

 3. wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego, przeznaczonego do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych,

 4. koszty materiałów i artykułów biurowych,

 5. koszty usług powielania dokumentów.


Niniejszy katalog wydatków kwalifikowalnych jest katalogiem zamkniętym. Wszelkie wydatki planowane w ramach projektu, które nie mieszczą się w powyższym katalogu stanowią wydatki niekwalifikowalne.
Uwaga: W celu poprawnego oszacowania wartości wydatków kwalifikowalnych w projekcie wnioskodawca może posłużyć się Arkuszem do kalkulacji limitów w Działaniu 2.2, stanowiącym załącznik nr 1a do niniejszego regulaminu.
W przypadku, gdy całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych ulegnie obniżeniu, konieczne będzie ponowne ustalenie wartości wydatków limitowanych, określonych w niniejszym regulaminie oraz kosztów pośrednich.
Szczegółowe ujęcie wydatków kwalifikowalnych w poszczególnych typach projektów przedstawia poniższa tabela.

Lp.

Wydatek kwalifikowalny

Typ 1

Typ 2

Typ 3a

Typ 3b

1.

Wydatki związane z przygotowaniem lub aktualizacją dokumentacji projektu

x

x

x
2.

Wydatki związane bezpośrednio z nabyciem nieruchomości niezabudowanej (gruntu) i/lub nieruchomości zabudowanej (gruntu z budynkiem lub budynku)

x

x3.

Wydatki na prace związane z przygotowaniem inwestycji do realizacji

x

x

x
4.

Nabycie i/lub wytworzenie środków trwałych

x

x

x

x

5.

Wydatki związane z zakupem robót i materiałów budowlanych oraz inne usługi z nimi związane

x

x

x
6.

Wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową nadającą priorytet transportowi publicznemu

x


7.

Wydatki na inwestycje w infrastrukturę drogową nienadającą priorytetu transportowi publicznemu

x


8.

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych wraz
z instalacją

x

x9.

Wydatki poniesione w ramach udzielonych zamówień dodatkowych i uzupełniających

x

x

x

x

10.

Podatek od towarów i usług (VAT)

x

x

x

x

11.

Dzierżawa/najem dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego
x12.

Wydatki związane z nadzorem i usługami doradczymi

x

x

x

x

13.

Podatki i opłaty

x

x

x

x

14.

Wydatki ponoszone w ramach mechanizmu cross-financing

x


15a.

Działania informacyjno-promocyjne związane
z promocją projektu

x

x

x

x

15b.

Działania informacyjno-promocyjne zwiększające świadomość ekologiczną


x

16-18

Koszty pośrednie

x

x

x

x

1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna