Regulamin naboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020Pobieranie 0,91 Mb.
Strona2/8
Data14.02.2018
Rozmiar0,91 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Spis treści


Wykaz skrótów 4

Słownik pojęć 4

Podstawy prawne 7

Rozdział 1 Przedmiot naboru i warunki uczestnictwa 9

1.1 Przedmiot i forma naboru oraz instytucja organizująca nabór 9

1.2 Typy projektów, zasady przyznawania dofinansowania i wyłączenia z możliwości dofinansowania 10

1.3 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 13

1.4 Realizacja projektu w formule „zaprojektuj i wybuduj” 13

1.5Prawo do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu 14

1.6Usługi publiczne w transporcie zbiorowym 14

Rozdział 2 Zasady finansowania 18

2.1 Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w naborze 18

2.2 Maksymalny poziom dofinansowania oraz maksymalna kwota dofinansowania projektu 18

2.3 Źródła finansowania projektu 18

2.4 Dochód w projekcie 18

2.5 Pomoc publiczna 20

2.6 Pomoc de minimis 20

Rozdział 3 Kwalifikowalność wydatków 22

3.1 Ramy czasowe kwalifikowalności 22

3.2 Warunki i ocena kwalifikowalności wydatku 22

3.3 Zasada faktycznego poniesienia wydatku 23

3.4 Zakaz podwójnego finansowania 24

3.5 Wydatki kwalifikowalne w naborze 24

3.6 Przykładowe wydatki niekwalifikowalne w naborze 30

Rozdział 4 Wskaźniki 31

Rozdział 5 Wniosek o dofinansowanie 40

Rozdział 6 Termin, forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie 44

6.1 Termin składania wniosków o dofinansowanie 44

6.2 Forma i miejsce składania wniosków o dofinansowanie 44

Rozdział 7 Procedura wyboru projektów 46

7.1 Czas trwania oceny 46

7.2 Zasady ogólne procesu wyboru projektów 46

7.2.1 Ocena wstępna 48

7.2.2 Ocena merytoryczna I stopnia 49

7.3 Informacja o wynikach oceny 51Rozdział 8 Podpisanie umowy o dofinansowanie 52

Rozdział 9 Zasady dotyczące realizacji projektu 53

9.1 Rozliczenie projektu i wypłata dofinansowania 53

9.2 Zmiany w projekcie 54

9.3 Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej 54

9.4 Ponoszenie wydatków w ramach projektu 55

9.5 Kontrola projektu 55

9.6 Trwałość projektu 55

9.7 Promocja projektu 569.8 Odzyskiwanie środków w ramach RPO WZ 2014-2020 56

Rozdział 10 Postanowienia końcowe 56


Wykaz skrótów
EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;

IP ZIT


Instytucja Pośrednicząca powołana do wdrażania Strategii ZIT, której rolę pełni Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego;

IZ RPO WZ

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

KM

Komitet Monitorujący;

KOP

Komisja Oceny Projektów;

LSI2014

Lokalny System Informatyczny do obsługi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w zakresie aplikowania o środki oraz wprowadzania zmian do Projektu;

OOŚ

Ocena oddziaływania na środowisko;

POIiŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko;

RDOŚ

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska;

RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa;

RPO WZ

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

SL2014

Aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego wykorzystywana m.in.
w procesie rozliczania Projektu oraz komunikowania się z IZ RPO WZ;

SOOP


Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020;

SOM

Szczeciński Obszar Metropolitalny;

TFUE

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

UE

Unia Europejska;

WE

Wspólnota Europejska;

ZIT

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.


Słownik pojęć


Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. beneficjent – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia ogólnego.
  W przypadku projektów partnerskich beneficjentem jest Lider projektu;

 2. deklaracja o przygotowaniu projektu – zobowiązanie beneficjenta do przygotowania projektu
  w pełnym zakresie, z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa krajowego oraz unijnego;

 3. dofinansowanie – współfinansowanie Unii Europejskiej (UE) lub współfinansowanie krajowe
  z budżetu państwa (BP) (jeżeli dotyczy);

 4. dzień – dzień kalendarzowy;

 5. ekspert – osoba, o której mowa w art. 49 ustawy wdrożeniowej;

 6. Fundusz Strukturalny – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego lub Europejski Fundusz Społeczny (EFRR/EFS);

 7. koszty bezpośrednie – wydatki kwalifikowalne niezbędne do realizacji projektu związane bezpośrednio z głównym przedmiotem projektu;

 8. koszty pośrednie – wydatki kwalifikowalne niezbędne do realizacji projektu, ale niedotyczące bezpośrednio głównego przedmiotu projektu;

 9. kryteria wyboru projektów – warunki, o których mowa w art. 125 ust. 3 lit. a rozporządzenia ogólnego;

 10. Lider – partner wiodący będący beneficjentem, odpowiedzialny za przygotowanie i realizację projektu;

 11. operator (operator publicznego transportu zbiorowego) – samorządowy zakład budżetowy oraz przedsiębiorca uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób, który zawarł z organizatorem publicznego transportu zbiorowego umowę
  o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na linii komunikacyjnej określonej w umowie;

 12. organizator (organizator publicznego transportu zbiorowego) – właściwa jednostka samorządu terytorialnego zapewniająca funkcjonowanie publicznego transportu zbiorowego na danym obszarze; organizator publicznego transportu zbiorowego jest „właściwym organem”, o którym mowa w przepisach rozporządzenia 1370/2007;

 13. obszar SOM – obszar gmin – członków Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (SSOM), tj. Miasta Szczecin, Gminy Dobra (Szczecińska), Gminy Goleniów, Gminy Gryfino, Gminy Kobylanka, Gminy Kołbaskowo, Gminy Nowe Warpno, Gminy Police, Gminy Stare Czarnowo, Gminy Stargard, Miasta Stargard, Gminy Stepnica, Miasta Świnoujście;

 14. oświadczenie o wprowadzeniu uzupełnień/poprawy dokumentacji aplikacyjnej – dokument wygenerowany na podstawie zmienionych danych wprowadzonych do LSI2014,
  który wnioskodawca składa po uzupełnieniu lub poprawie dokumentacji aplikacyjnej na wezwanie IZ RPO WZ;

 15. partner – podmiot w rozumieniu art. 33 ust. 1 ustawy wdrożeniowej, który jest wymieniony we wniosku o dofinansowanie, realizujący wspólnie z Liderem i ewentualnie innymi partnerami projekt na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie oraz umowie o partnerstwie
  i wnoszący do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe;

 16. pisemny wniosek o przyznanie pomocy – dokument wygenerowany na podstawie danych wprowadzonych do LSI2014, dotyczący wniosku o dofinansowanie, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy;

 17. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) – dokument strategiczny, opisujący kierunki działań danej jednostki samorządu terytorialnego, zmierzających do osiągnięcia celów Pakietu Klimatyczno-Energetycznego 2020 w zakresie: redukcji emisji gazów cieplarnianych, podniesienia efektywności energetycznej do 2020 r., redukcji zużycia energii finalnej, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;

 18. Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej – strategiczny plan stworzony w celu usatysfakcjonowania potrzeb mobilności ludzi oraz gospodarki w miastach i ich otoczeniu dla lepszej jakości życia. Opiera się on na istniejących praktykach planistycznych i bierze pod uwagę zasady integracji, udziału społecznego oraz oceny. Powinien zawierać przegląd kosztów i korzyści z uwzględnieniem wszystkich rodzajów transportu;

 19. Płatnik – Bank Gospodarstwa Krajowego, który dokonuje wypłat środków EFRR na konto bankowe beneficjenta;

 20. program – Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ), przyjęty Uchwałą nr 2247/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego
  z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia przez Zarząd Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 oraz zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej Nr C (2015) 903 z dnia 12 lutego 2015 r.;

 21. projekt – przedsięwzięcie, o którym mowa w art. 2 pkt 18 ustawy wdrożeniowej, szczegółowo opisane w dokumentacji aplikacyjnej, ujęte w strategii ZIT SOM i wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP;

 22. projekt partnerski – projekt w rozumieniu art. 33 ustawy wdrożeniowej;

 23. rekompensata – każda korzyść (w tym dotacja ze środków funduszy UE), zwłaszcza finansowa, przyznana bezpośrednio lub pośrednio przez właściwy organ z funduszy publicznych w okresie realizacji zobowiązania z tytułu świadczenia usług publicznych lub powiązana z tym okresem;

 24. roboty budowalne – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych określonych w wydanym przez Prezesa Rady Ministrów i w drodze rozporządzenia wykazie robót budowlanych, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego;

 25. Strategia ZIT SOM – Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – strategia określająca zintegrowane działania służące rozwiązywaniu problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych, które mają wpływ na Szczeciński Obszar Metropolitalny, z uwzględnieniem potrzeb wspierania powiązań między obszarami miejskimi i wiejskimi.

 26. umowa o dofinansowanie – umowa zawarta między IZ RPO WZ a wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierająca w szczególności warunki przekazywania i wykorzystania środków EFRR oraz inne obowiązki stron umowy, a także zawierającą co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy o finansach publicznych;

 27. umowa o partnerstwie – umowa lub porozumienie, o których mowa w art. 33 ust. 5 ustawy wdrożeniowej;

 28. umowa o świadczenie usług publicznych – jeden lub kilka aktów wiążących prawnie, potwierdzających porozumienie zawarte pomiędzy właściwym organem a podmiotem świadczącym usługi publiczne, w sprawie powierzenia temu podmiotowi świadczącemu usługi publiczne zarządzania usługami pasażerskiego transportu publicznego podlegającymi zobowiązaniom z tytułu świadczenia usług publicznych oraz świadczenie tych usług;
  umowa może mieć również formę decyzji właściwego organu, która stanowi indywidualny akt ustawodawczy lub wykonawczy, albo zawiera warunki, zgodnie z którymi właściwy organ samodzielnie świadczy usługi lub powierza ich świadczenie podmiotowi wewnętrznemu;

 29. wniosek o dofinansowanie (dokumentacja aplikacyjna) – dokument, w którym zawarty jest opis projektu lub przedstawione w innej formie informacje na temat projektu, na podstawie których dokonuje się oceny spełnienia przez ten projekt kryteriów wyboru projektów, składany przez wnioskodawcę ubiegającego się o dofinansowanie na realizację projektu na formularzu określonym przez IZ RPO WZ, za integralną część wniosku o dofinansowanie uznaje się wszystkie jego załączniki;

 30. wniosek o płatność – składany przez beneficjenta za pośrednictwem SL2014 formularz wraz
  z załącznikami, na podstawie którego beneficjent wnioskuje o przyznanie: zaliczki, płatności pośredniej, płatności końcowej lub przekazuje informacje o postępie rzeczowym projektu, bądź rozlicza płatność zaliczkową;

 31. wnioskodawca – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt 28 ustawy wdrożeniowej, a w przypadku projektu realizowanego w partnerstwie Lider;

 32. wydatek kwalifikowalny – koszt lub wydatek poniesiony w związku z realizacją projektu w ramach RPO WZ, który kwalifikuje się do refundacji, rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) zgodnie z umową o dofinansowanie;

 33. wydatek niekwalifikowalny – każdy wydatek lub koszt poniesiony w związku z realizacją projektu, który nie jest wydatkiem kwalifikowanym;

 34. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – instrument rozwoju terytorialnego, o którym mowa w art. 36 rozporządzenia ogólnego oraz w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013).


Podstawy prawne

Nabór jest organizowany w szczególności w oparciu o następujące akty prawne:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia
  2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, ze zm.), zwane dalej rozporządzeniem ogólnym;

 2. Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz. Urz. UE L 315/1 z 3.12.2007), zwane dalej rozporządzeniem 1370/2007;

 3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego
  i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
  i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwane dalej rozporządzeniem 480/2014 (Dz. Urz. UE L 138/5 z 13.5.2014);

 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 TFUE do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352/1 z 24.12.2013);

 5. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia
  2013 r. w sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1084/2006;

 6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia
  2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013);

 7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), zwana dalej KPA;

 8. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 217), zwana dalej ustawa wdrożeniową;

 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o finansach publicznych;

 10. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.), zwana dalej ustawą o VAT;

 11. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.); zwana dalej ustawą OOŚ;

 12. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.), zwana dalej Prawem budowlanym;

 13. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwana dalej PZP;

 14. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1047) wraz z aktami wykonawczymi, zwana dalej ustawą o rachunkowości;

 15. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1440, ze zm.), zwana dalej ustawą o publicznym transporcie zbiorowym;

 16. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.);

 17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 71), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

 18. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488);

 19. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 223, poz. 1786 ze zm.);

 20. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych
  z udzielaniem zamówień (Dz.U. z 2016 r., poz. 200);

 21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst. jedn.Dz. U. z 2013 r., poz.1129).

Ponadto, nabór jest organizowany w szczególności w oparciu o następujące dokumenty:

 1. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 z dnia 31 marca 2015 r.;

 2. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
  oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10 kwietnia 2015 r.;

 3. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22 kwietnia 2015 r.;

 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans
  i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 8 maja 2015 r.;

 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 30 kwietnia 2015 r.;

 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowości w ramach programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 20 lipca 2015 r.;

 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania
  w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych
  z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych z dnia 19 października 2015 r.;

 8. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych
  z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód
  i projektów hybrydowych na lata 2014–2020 z dnia 18 marca 2015 r.;

 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych
  w transporcie zbiorowym z dnia 19 października 2015 r.;

 10. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 28 maja 2015 r.;

 11. Wytyczne programowe w zakresie kontroli realizacji RPO WZ 2014-2020 z dnia 7 października 2015 r.

 12. Wytyczne programowe w zakresie monitoringu i sprawozdawczości w ramach RPO WZ 2014-2020 z dnia 7 października 2015 r.;

 13. Wytyczne programowe dotyczące nieprawidłowości i nadużyć finansowych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020 z dnia 2 lutego 2016 r.;

 14. Wytyczne programowe w sprawie przechowywania i udostępniania dokumentów w ramach RPO WZ 2014-2020 z dnia 7 października 2015 r.;

 15. Wytyczne programowe w sprawie wyboru projektów w ramach RPO WZ 2014-2020 z dnia 30 marca 2016 r.;

 16. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.


Rozdział 1 Przedmiot naboru i warunki uczestnictwa
1.1 Przedmiot i forma naboru oraz instytucja organizująca nabór
 1. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów następuje w trybie pozakonkursowym.


 2. Niniejszy regulamin nie dotyczy procesu zgłaszania i identyfikacji projektów pozakonkursowych.

 3. O dofinansowanie ubiegać się mogą tylko takie projekty w ramach Strategii ZIT SOM, które pozytywnie przeszły proces identyfikacji projektu pozakonkursowego, o którym mowa
  w art. 48 ust. 3 ustawy wdrożeniowej oraz zostały wpisane do Wykazu projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz
  z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą, stanowiącego załącznik nr 5 do SOOP.

 4. Projekty ubiegające się o dofinansowanie w ramach naboru (muszą być zgodne z zapisami RPO WZ, SOOP oraz Strategii ZIT SOM (dokumentami dostępnymi na stronie internetowej www.rpo.wzp.pl oraz www.zit-som.szczecin.pl) w zakresie Osi Priorytetowej 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.2. Zrównoważona multimodalna mobilność miejska
  i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT SOM. Ponadto projekty powinny wpisywać się w Strategię ZIT SOM – Cel strategiczny 1 „Przestrzenna i funkcjonalna integracja Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego – zintegrowana przestrzeń”, Priorytet 1.1 „Rozwój metropolitalnego systemu transportowego”, Priorytet 1.3 „Sprawnie działające systemy infrastruktury ochrony środowiska Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”, Działanie 1.1.2 „Transport publiczny, inny niż kolejowy na obszarze metropolitalnym”, Działanie 1.1.4 „Zintegrowany system dróg rowerowych na obszarze metropolitalnym”, Działanie 1.3.2 „Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym w oparciu o gospodarkę niskoemisyjną na obszarze metropolitalnym.

 5. Celem głównym Osi Priorytetowej 2 jest wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
 6. Celem szczegółowym Działania 2.2 jest ograniczenie spadku liczby osób podróżujących komunikacją miejską.

 7. Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektów, które przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego określonego dla Działania 2.2.

 8. Instytucją organizującą nabór jest IZ RPO WZ oraz IP ZIT. Funkcję IZ RPO WZ pełni Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego. Zadania w ww. zakresie wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego (adres: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin), poprzez:Wydział Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Ks. Kardynała S. Wyszyńskiego 30

70-203 Szczecin
Natomiast funkcję IP ZIT pełni Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

1.2 Typy projektów, zasady przyznawania dofinansowania i wyłączenia z możliwości dofinansowania


Typy projektów

W ramach Działania 2.2 przewiduje się wsparcie w ramach trzech typów projektów:


Typ 1: Budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast – projekty o charakterze stacjonarnym.

W ramach ww. typu możliwe są m.in.: • budowa/przebudowa centrów przesiadkowych,

 • budowa i modernizacja dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne dzielnice miast z centrami przesiadkowymi, a także które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla transportu indywidualnego,

 • tworzenie inteligentnych systemów transportu (ITS),

 • budowa obiektów „parkuj i jedź” oraz „Bike&Ride”.


Typ 2: Zakup lub modernizacja niskoemisyjnego taboru transportu miejskiego – projekty o charakterze stacjonarnym i niestacjonarnym.

W ramach ww. typu priorytetowo traktowany jest zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopaliwa, napędzanych wodorem, itp.). Zakup pojazdów o napędzie diesel spełniających normę emisji spalin EURO VI dozwolony jest jedynie jeżeli z planów lub dokumentów strategicznych albo z analizy kosztów i korzyści odnoszących się do zrównoważonej mobilności miejskiej wynika, że jest to korzystniejsze ekonomicznie


i ekologicznie niż zakup pojazdów o alternatywnych systemach napędowych.

Dodatkowo w ramach typu 2 możliwe są wydatki niezbędne do realizacji projektu przyjmujące formę budowy infrastruktury jak np. budowa stacji ładujących, zajezdni lub przebudowy istniejącej infrastruktury w celu dostosowania jej do zakupionych/zmodernizowanych pojazdów.


Typ 3: Projekty zwiększające świadomość ekologiczną – projekty o charakterze stacjonarnym (typ 3a) i niestacjonarnym (typ 3b).

W ramach ww. typu możliwa jest realizacja: 1. modernizacji oświetlenia miejskiego na obszarze miejskim w kierunku jego energooszczędności (typ 3a),

 2. działań informacyjno-promocyjnych dotyczących np. oszczędności energii, kampanii promujących budownictwo zeroemisyjne lub niskoemisyjny transport (typ 3b).Zasady przyznawania dofinansowania

 1. W ramach Działania wsparcie mogą uzyskać wyłącznie projekty realizowane w ramach Strategii ZIT SOM.

 2. Wsparcie przeznaczone jest na działania usprawniające komunikację publiczną tj. zmniejszanie zatorów, wprowadzanie ułatwień w zakresie korzystania z transportu miejskiego publicznego. Głównymi działaniami będą inwestycje w centra przesiadkowe, zakup i modernizacja taboru oraz drogi dla rowerów i ciągi komunikacji miejskiej, które będą łączyć poszczególne części miast/miejscowości z centrami przesiadkowymi oraz które będą alternatywną trasą dojazdu do centrów miast dla indywidualnego transportu samochodowego.

 3. Wsparcie jest możliwe dla działań podejmowanych na obszarach, dla których stworzony został:

 1. w przypadku projektów typu 1 i 2  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, jako osobny dokument lub jako element Planu Gospodarki Niskoemisyjnej bądź innego dokumentu strategicznego,

 2. w przypadku projektów typu 3a  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,

 3. w przypadku projektów typu 3b  nie dotyczy.

Dokumenty te powinny określać lokalne uwarunkowania oraz kierunki planowanych interwencji na danym obszarze i w zależności od zidentyfikowanych potrzeb zawierać odniesienia lub wskazywać adekwatne obowiązujące dokumenty zawierające odniesienia do takich kwestii, jak np.: zbiorowy transport pasażerski, transport niezmotoryzowany, wykorzystanie inteligentnych systemów transportowych, logistyka miejska, bezpieczeństwo ruchu drogowego w miastach, wdrażanie nowych wzorców użytkowania czy promocja ekologicznie czystych
i energooszczędnych pojazdów (czyste paliwa i pojazdy), oszczędzanie energii w codziennym życiu mieszkańców województwa. W przypadku ujęcia zagadnień niskoemisyjności w strategii miejskiej, muszą one zawierać wszelkie niezbędne elementy odnoszące się do gospodarki niskoemisyjnej.

 1. W przypadku, gdy PGN został opracowany w ramach działania 9.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, do wniosku o dofinansowanie należy załączyć odpowiednie pismo z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej potwierdzające jego pozytywną ocenę. Natomiast jeżeli PGN nie podlegał ocenie w ramach ww. działania POIiŚ, wymagane jest przedłożenie zaświadczenia potwierdzającego jego pozytywną ocenę, wydane przez właściwy organ.

Dokument potwierdzający akceptację PGN przez właściwy organ stanowi załącznik nr 5.17 do wniosku o dofinansowanie.


Projekty typu 1, tj. budowa, przebudowa obiektów/systemu infrastruktury zintegrowanego systemu transportu publicznego w celu ograniczenia ruchu drogowego w centrach miast
 1. Podejmowana interwencja musi znajdować się na obszarach miejskich bądź obszarach funkcjonalnych miast. Realizacja projektu może odbywać się na terenie wiejskim, np. połączenie danej miejscowości z centrum przesiadkowym znajdującym się na obrzeżach miasta. Projekt taki musi być jednak elementem transportu miejskiego lub mieć na celu zmianę środka transportu z indywidualnego samochodowego na publiczny lub indywidualny rowerowy jako środka dojazdu do centrum przesiadkowego bądź miejsca pracy/szkoły.


 2. Projekty dotyczące dróg dla rowerów i ciągów komunikacji miejskiej mogą być realizowane poza miastami jeśli do centrum miasta/centrum przesiadkowego/strefy przemysłowej jest co do zasady nie więcej niż 10 km oraz jeśli realizują one założenia transportu miejskiego.

 3. Zakres interwencji w infrastrukturę drogową transportu publicznego może obejmować:

  1. elementy drogowe przeznaczone wyłącznie dla transportu publicznego lub nadające priorytet transportowi publicznemu jak np. buspasy - wydatki poza limitem mniejszości,

  2. przebudowę skrzyżowań w celu ułatwienia oraz/lub nadania priorytetu transportowi publicznemu w ruchu, np. pasy skrętu dla autobusów itp. - wydatki poza limitem mniejszości,

  3. infrastrukturę drogową nienadającą priorytetu transportowi publicznemu z uwagi na brak ekonomicznego uzasadnienia dla nadania takiego priorytetu, ale poprawiającą jakość funkcjonowania systemu miejskiego transportu publicznego:

 • odcinki dróg zapewniające dostęp do miejskich centrów przesiadkowych, pętli autobusowych/stacji kolejowych lub parkingów P&R,

 • odcinki dróg łączące ww. obiekty z siecią dróg miejskich,

 • odcinki dróg służące uruchomieniu transportu publicznego (na obszarach wcześniej nieobsługiwanych/przebudowie sieci transportu publicznego.

Inwestycje w elementy infrastruktury drogowej wymienione w pkt 7c niezbędne do organizacji systemu transportu publicznego nie mogą stanowić samodzielnych projektów oraz możliwe są jedynie w przypadkach, gdy nie ma innego sposobu osiągnięcia efektu w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń bądź zatłoczenia w mieście, jak również jedynie jako element projektu obejmujący mniejszość (tj. maksymalnie 49,99%) wydatków kwalifikowalnych całego projektu.

  1. Inwestycje w inne elementy drogowe (np. jezdnia, nawierzchnia, obiekty inżynierskie, odwodnienie) - kwalifikowalne jedynie, kiedy wchodzą w zakres elementów niezbędnych do właściwego wykonania robót drogowych, tj. są niezbędnym elementem całości projektu, aby uzyskać decyzję administracyjną:

 • objęte limitem 49,99% wydatków kwalifikowalnych w przypadku, gdy są elementem infrastruktury nienadającej priorytetu transportowi publicznemu (pkt 7c) lub

 • poza limitem mniejszości, w przypadku gdy są elementem infrastruktury drogowej nadającej priorytet transportowi publicznemu (pkt 7a i 7b).

 1. Modernizacja czy rozbudowa systemu transportu publicznego nie może być celem samym
  w sobie, ale musi być widziana w kontekście zmian w mobilności miejskiej prowadzących do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego.

 2. Wszystkie przedsięwzięcia muszą spełniać kryteria z zakresu:
 • szerszego wykorzystania transportu publicznego i niezmotoryzowanego,

 • ograniczenia wykorzystania samochodów osobowych,

 • integracji gałęzi transportowych,

 • ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu,


 • poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,

lub być elementem kompleksowego/zintegrowanego projektu, który spełnia powyższe kryteria.

 1. Działania inwestycyjne muszą być powiązane z działaniami „miękkimi” zachęcającymi mieszkańców danego obszaru do wyboru transportu zbiorowego oraz niezmotoryzowanego jako podstawowego środka przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Takimi działaniami może być polityka parkingowa, priorytetyzacja ruchu pieszego i rowerowego, ograniczenia
  w ruchu samochodowym w centrach miast. Projekty takie powinny być wskazane w Planie Zrównoważonej Mobilności Miejskiej lub w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

Projekty typu 3a, tj. modernizacja oświetlenia miejskiego na obszarze miejskim w kierunku jego energooszczędności

 1. W zakresie realizacji projektów ww. typu, wsparcie mogą uzyskać kompleksowe projekty, obejmujące powyżej 25% udziału punktów świetlnych objętych modernizacją w stosunku do wszystkich punktów w danym systemie.Wyłączenia z możliwości dofinansowania


 1. Wsparcia nie mogą uzyskać projekty fizycznie ukończone (w przypadku robót budowlanych)
  lub w pełni zrealizowane (w przypadku dostaw i usług) przed przedłożeniem do IZ RPO WZ pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, niezależnie od tego, czy wszystkie dotyczące tego projektu płatności zostały przez wnioskodawcę/beneficjenta dokonane. Przez projekt ukończony/zrealizowany należy rozumieć projekt, dla którego przed dniem złożenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy nastąpił odbiór ostatnich robót, dostaw lub usług.

 2. Do dofinansowania nie może zostać wybrany projekt obejmujący przedsięwzięcie będące częścią operacji, która została objęta lub powinna była zostać objęta procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 rozporządzenia ogólnego.


1   2   3   4   5   6   7   8


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna