Regulamin konkursuPobieranie 1,49 Mb.
Strona1/9
Data26.03.2018
Rozmiar1,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

REGULAMIN KONKURSU

nr RPSL.08.03.02- IZ.01-24-145/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej


na wiedzy

DZIAŁANIE 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki


i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót
do pracy

PODDZIAŁANIE 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej


poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

(typ projektu 5: Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowychtyp projektu 6: Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające
im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności
i stan zdrowia)

Regulamin konkursu został opracowany w celu przedstawienia zasad aplikowania oraz reguł wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 8.3 Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie


w zatrudnieniu i powrót do pracy
. Dokument został przygotowany na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego oraz unijnego. Jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a przepisami prawa rozstrzygać należy
na rzecz przepisów prawa.

Katowice, 01 marzec 2017r.

(aktualizacja z dnia 25 kwietnia 2017r.)

Spis treści

Wykaz skrótów 4

Słownik pojęć 4

1.Podstawy prawne 8

2.Podstawowe informacje o konkursie 11

2.1 Założenia ogólne 11

2.1.1Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu 12

2.1.2Szczegółowe informacje dotyczące 5 typu operacji „Działania ukierunkowane na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych” 27

2.1.3Szczegółowe informacje dotyczące 6 typu operacji „Działania w zakresie przekwalifikowania osób starszych pracujących w trudnych warunkach, pozwalające im na zdobycie kwalifikacji do wykonywania prac, które będą uwzględniały ich umiejętności i stan zdrowia” 28

2.1.4Kwalifikowane działania w ramach realizacji projektów 30

2.2Typy projektów możliwych do realizacji w ramach konkursu 32

2.3 Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie 33

2.4Wymagania dotyczące partnerstwa w projekcie 33

2.5Grupa docelowa 36

2.6Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów 37

2.7Forma, miejsce i sposób złożenia wniosku o dofinansowanie 39

3.Wskaźniki pomiaru stopnia osiągnięcia założeń konkursu 42

4.Kryteria wyboru projektów 45

4.1Kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnej 46

4.2Kryteria weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 48

4.2.1Ogólne kryteria merytoryczne 48

4.2.2Ogólne kryteria horyzontalne 52

4.3Szczegółowe kryteria dla konkursu 53

5.Procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania 57

5.1Rozstrzygnięcie konkursu 62

5.2Procedura odwoławcza 65

6.Kwalifikowalność wydatków w ramach konkursu 65

6.1Okres kwalifikowania wydatków 65

6.2Wydatek niekwalifikowalny 66

6.3Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji 67

6.4Aspekty społeczne 67

6.5Wkład własny 68

6.6Podatek od towarów i usług (VAT) 69

6.7Podstawowe warunki i procedury konstruowania budżetu projektu 70

6.8Koszty pośrednie 71

6.9Pozostałe uproszczone metody rozliczania wydatków 73

6.10Środki trwałe 74

6.11Cross-financing 76

7.Wymagania dotyczące realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn 79

79

8.Umowa o dofinansowanie 808.1Warunki zawarcia umowy o dofinansowanie 83

8.2Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie 83

9.Dodatkowe informacje 84

10.Forma i sposób udzielania Wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących konkursu 8511.Załączniki 87

Wykaz skrótów


 1. BHP – Bezpieczeństwo i higiena pracy

 2. EFS – Europejski Fundusz Społeczny

 3. EFSI - Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

 4. ePUAP – elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dostępna pod adresem http://epuap.gov.pl;

 5. FUS – Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

 6. IOK - Instytucja Organizująca Konkurs - Zarząd Województwa Śląskiego;

 7. IZ RPO WSL – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020;

 8. KOP – Komisja Oceny Projektów;

 9. LSI 2014 – Lokalny System Informatyczny RPO WSL 2014-2020, wersja szkoleniowa dostępna jest pod adresem: https://lsi-szkol.slaskie.pl, natomiast wersja produkcyjna pod adresem: https://lsi.slaskie.pl

 10. MZ – Ministerstwo Zdrowia

 11. PIP – Państwowa Inspekcja Pracy

 12. PIS – Państwowa Inspekcja Sanitarna

 13. Porozumienie - Dokument, w którym powierzone zostały zadania związane z realizacją RPO WSL 2014-2020;

 14. RPZ – Regionalny Program Zdrowotny

 15. SEKAP – System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl;

 16. SZOOP - Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

 17. ZUS – Zakład Ubezpieczeń SpołecznychSłownik pojęć


 1. Awaria krytyczna LSI 2014 - rozumiana jako nieprawidłowości w działaniu
  po stronie systemu uniemożliwiające korzystanie użytkownikom z podstawowych usług1 w zakresie naborów, potwierdzonych przez IOK.

 2. Braki formalne – braki, które mogą zostać uzupełnione i/lub poprawione przez wnioskodawcę na etapie weryfikacji wymogów formalnych złożonego wniosku o dofinansowanie. Przykładowa lista braków formalnych:

 1. brak podpisu lub złożony podpis nie został dopuszczony przez IOK i/lub podpis cyfrowy jest nieważny, certyfikat związany z podpisem cyfrowym jest nieaktualny/wygasł (weryfikowane na czas złożenia wniosku),

 2. suma kontrolna i CRC wniosku o dofinansowanie złożonego za pośrednictwem platformy jest niezgodna z sumą kontrolną i CRC wniosku złożonego w LSI,

 3. projektodawca  nie złożył wszystkich wymaganych oświadczeń i załączników do wniosku o dofinansowanie (jeżeli są wymagane).

 1. Cross-financing – mechanizm zdefiniowany w Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 2. Choroba zawodowa - choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy. Powstaje wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia (hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne itp.). Zgodnie z definicją przywołaną w Kodeksie Pracy za chorobę zawodową a chorobę zawodową uważa się chorobę, wymienioną w wykazie chorób zawodowych, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku
  ze sposobem wykonywania pracy, zwanych „narażeniem zawodowym" (Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (t.j.:Dz. U z 2016r., poz. 1666 z późń. zm.; Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j.:Dz.U.2013 poz. 1367),

 3. Dzień – ilekroć w Regulaminie konkursu mowa jest o dniach należy przez
  to rozumieć dni kalendarzowe;

 4. EFS – Europejski Fundusz Społeczny.

 5. Istotna modyfikacja – modyfikacja dotycząca elementów merytorycznych wniosku, której skutkiem jest zmiana podmiotowa Wnioskodawcy
  lub przedmiotowa projektu bądź jego wskaźników lub celów mających wpływ
  na kryteria wyboru projektów.

 6. Koncepcja uniwersalnego projektowania – koncepcja uniwersalnego projektowania w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 7. Kwalifikacja – formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy.

 8. Mechanizm racjonalnych usprawnień – mechanizm racjonalnych usprawnień w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnoprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

 9. Oczywista omyłka błędy rachunkowe w wykonaniu działania matematycznego, błędy pisarskie oraz inne oczywiste omyłki rozumiane jako: omyłki widoczne, polegające na przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędy logiczne lub mające postać innej niedokładności przypadkowej bądź też wady procesu myślowo-redakcyjnego. Poprawa oczywistych omyłek nie może prowadzić do istotnej modyfikacji wniosku.

 10. Oczywisty błąd pisarski - omyłki widoczne, przekręcenie, opuszczenie wyrazu, błąd logiczny, błąd pisarski lub inna podobna usterka w tekście, również omyłka, która nie jest widoczna w treści samego wniosku, jest jednak omyłką wynikającą z porównania treści innych fragmentów wniosku i / lub pozostałych dokumentów, stanowiących załączniki do wniosku, a przez dokonanie poprawki tej omyłki, właściwy sens oświadczenia pozostaje bez zmian.

 11. Oczywisty błąd rachunkowy - widoczny błąd rachunkowy popełniony przez wnioskodawcę, polegający na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku działania arytmetycznego a w szczególności błędne zsumowanie lub odjęcie poszczególnych pozycji, brak prawidłowego zaokrąglenia kwoty, itp.

 12. Osoba w wieku aktywności zawodowej - aktywna zawodowo - osoba w wieku 15 lat i więcej zgodnie z analogiczną metodologią, która jest stosowana w ramach przeprowadzanego cyklicznie przez Główny Urząd Statystyczny Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, osoba aktywna zawodowo to osoba pracująca albo pozostająca bez zatrudnienia, ale poszukująca pracy i zainteresowana jej podjęciem. O przynależności danej osoby do grupy osób w wieku aktywności zawodowej powinien w przypadku górnej granicy decydować nie określony w sposób sztywny wiek, ale aktywność zawodowa tej osób lub gotowość do podjęcia zatrudnienia. Przynależność do tej grupy powinna być ustalana indywidualnie dla każdej osoby w oparciu o przesłankę, czy jest ona aktywna zawodowo lub w oparciu o deklarację gotowości podjęcia zatrudnienia (niezależnie od statystycznego faktu bycia danej osoby w wieku produkcyjnym, czy poprodukcyjnym).

 1. Osoby z niepełnosprawnościami– osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia
  19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2016 r.
  poz. 546 z późn. zm.)

 2. Outplacement – zaplanowane, kompleksowe działania, mające na celu skuteczną organizację procesu zwolnień poprzez zaprojektowanie i udzielenie pomocy zwalnianym pracownikom w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym przede wszystkim prowadzące do utrzymania lub podjęcia i utrzymania zatrudnienia.

 3. Pomoc de minimis – pomoc, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE)
  Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1073).

 4. Pomoc publiczna – pomoc, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych
  z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073).

 5. Portal – portal internetowy (www.funduszeeuropejskie.gov.pl) dostarczający informacje na temat wszystkich programów operacyjnych w Polsce.

 6. POZ – podstawowa opieka zdrowotna.

 7. Pracodawca- jest to jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników. Do uzyskania statusu pracodawcy wystarczy więc, że jednostka organizacyjna zatrudni chociaż jednego pracownika i stanie się stroną stosunku pracy uprawnioną do nabywania praw i zobowiązań z zakresu prawa pracy. Nie ma natomiast znaczenia forma prawna.

 8. Pracownik – personel w rozumieniu art. 5 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym z zastosowaniem art.107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.).

 9. Program outplacement - jest to program aktywizacji zawodowej osób (określany również jako zwolnienie monitorowane), u których doszło do rozwiązania stosunku pracy z przyczyn zakładu pracy tj. na rzecz pracowników będących w stanie rozwiązania umowy o pracę lub zagrożonych wypowiedzeniem. Zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia pracodawca, który zamierza zwolnić co najmniej 50 pracowników w ciągu 3 miesięcy zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom programu pomocy oraz zgłosić to odpowiednim instytucjom. Pracodawca zobowiązany jest do zorganizowania zwalnianym osobom usług rynku pracy w formie programu. Program ten może być realizowany przez urząd pracy, agencje zatrudnienia lub wyspecjalizowane firmy. Program ten finansowany jest głównie przez pracodawcę lub w porozumieniu pracodawcy z odpowiednimi jednostkami. Celem prowadzonego programu outplacement jest także skrócenie okresu poszukiwań nowej pracy.

 10. Projekt partnerski - projekt partnerski, o którym mowa w art. 33 ustawy wdrożeniowej.

 11. Przedsiębiorca – podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.).

 12. Rozporządzenie ogólne - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).

 13. Statut – rozumie się jako akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną
  i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. Innymi dokumentami, uważanymi za równoznaczne z terminem statut, w szczególności dla przedsiębiorstw czy pozostałych podmiotów prywatnych są dokumenty określające wewnętrzną organizację, cele istnienia, tryb działania i podobne zagadnienia ustrojowe danego podmiotu prawa.

 14. Umowa/decyzja o dofinansowanie projektu - umowa zawarta między właściwą instytucją a Wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania, zawierająca co najmniej elementy, o których mowa w art. 206 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) albo porozumienie, o którym mowa w art. 206 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawarte między właściwą instytucją a Wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania.

 15. Usługa zdrowotna – każde świadczenie opieki zdrowotnej zgodnie z definicją wskazaną w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.).

 16. Ustawa wdrożeniowa – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 217 z późń zm.).

 17. Wnioskodawca – podmiot, który złożył wniosek o dofinansowanie projektu.
 1. Podstawy prawne

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320),

 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470),

 3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
  nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014 r., str. 5),

 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.
  w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.),

 5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187/1 z 26.06.2014),

 6. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020
  (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 217 z późn.zm.),

 7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.),

 8. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. Nr 59, poz. 1808),

 9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r. , poz. 1870 z późn.zm.);

 10. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1047 z późn. zm.),

 11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.
  z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.),

 12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U.
  z 2016 r. poz. 922),

 13. Ustawa z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1777);

 14. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1793 z późn. zm.),

 15. Ustawa z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (Dz. U z 2015r., poz. 1916 z późn. zm.)

 16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046,
z późn. zm.);

 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy (t.j:Dz. U z 2014 r., poz.1184)

 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (t.j.:Dz. U z 2016r., poz. 1666 z późń. zm.)

 3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych (t.j.:Dz.U.2013 poz. 1367),

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014–2020 z dnia 30 lipca 2015 r (Dz. U. z 2015 r. poz.1073),

oraz


 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020) uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 139/6/V/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. i zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r nr C(2014)10187.

 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uchwalony przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 112/168/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017r.
 1. Wytyczne, a w szczególności:

 • Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych
  w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 z dnia 03.03.2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie warunków certyfikacji oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020z dnia 31.03.2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020
  z dnia 31.03.2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata 2014-2020
  z dnia 28.10.2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r.;

 • Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 22.04.2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 z dnia 03.11.2016 r.;

 • Wytyczne w zakresie sprawozdawczości na lata 2014-2020 z dnia 08.05.2015r.;

 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji,
  w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
  z dnia 08.05.2015 r.;

 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 z dnia 08.12.2016r.;

 • Dokument pn. Krajowe ramy strategiczne. Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, zwanego dalej „Policy Paper”.

UWAGA!

Nieznajomość powyższych dokumentów, może spowodować niewłaściwe przygotowanie wniosku o dofinansowanie  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna