Regulamin kolonii organizowanych przez Krajową Radę Izb Rolniczych dla dzieci I młodzieżyPobieranie 32.83 Kb.
Data20.05.2018
Rozmiar32.83 Kb.

Krajowa Rada Izb Rolniczych Krajowa Rada Izb Rolniczych

ul. Wspólna 30 ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa 00-930 Warszawa


REGULAMIN

kolonii organizowanych

przez Krajową Radę Izb Rolniczych dla dzieci i młodzieży.
Nadrzędnym celem jest zorganizowanie Uczestnikom jak najlepszego wypoczynku w odpowiednich warunkach. Prosimy jednak pamiętać, że wyjazd zbiorowy łączy się z przestrzeganiem zasad współżycia w grupie oraz zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby zapewnić wszystkim zdrowy i bezpieczny wypoczynek oraz dobrą zabawę, ustaliliśmy niniejsze zasady postępowania podczas uczestnictwa w imprezach dla dzieci i młodzieży, które każdy z Uczestników zobowiązany jest przestrzegać.
1.Uczestnik kolonii zobowiązany jest podporządkować się poleceniom kadry(wychowawcom, instruktorom lub pilotom) oraz do aktywnego udziału we wszystkich zajęciach programowych.

2. Podczas trwania imprezy, od momentu wyjazdu do powrotu, Uczestników obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu oraz używania narkotyków (środków odurzających).

3.Uczestnik zobowiązany jest stosować się do postanowień przepisów i regulaminów obowiązujących w obiekcie zakwaterowania oraz miejscach realizacji programu (m. in. przepisy przeciwpożarowe, poruszania się po drogach publicznych, ciszy nocnej i korzystania z kąpieliska), z którymi zostają zapoznani po rozpoczęciu imprezy.

4.Uczestnicy nie mogą bez zgody wychowawców oddalać się z terenu zakwaterowania oraz miejsca prowadzenia zajęć. Zobowiązani są również do zachowywania się zgodnie z ogólnie przyjętymi obyczajami i zasadami obowiązującymi na kolonii.

5.Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 22.00 do 7.00, chyba że regulamin ośrodka stanowi inaczej. W trakcie trwania ciszy nocnej obowiązuje zakaz odwiedzin Uczestników w innych pokojach.

6.Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny i inne rzeczy zagubione przez Uczestnika podczas trwania imprezy lub pozostawione przez niego po zakończeniu imprezy w miejscu zakwaterowania oraz w środkach transportu.

7.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, dokumenty oraz inne cenne rzeczy posiadane przez Uczestników, jeśli po przybyciu do miejsca zakwaterowania nie zostały one złożone w depozycie, w miejscu wskazanym przez opiekuna.

8.Uczestnicy bez zgody i nadzoru wychowawcy nie mogą korzystać ze sprzętu sportowego.

9.Uczestnicy zobowiązani są do użytkowania przekazanego do ich dyspozycji sprzętu rekreacyjno - sportowego zgodnie z jego przeznaczeniem, poszanowania tego sprzętu i utrzymania porządku na terenie ośrodka. Rodzice są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez swoje dziecko i zobowiązują się je pokryć.

10.W stosunku do Uczestników nie przestrzegających zasad objętych regulaminem, Krajowa Rada Izb Rolniczych zastrzega sobie prawo do zastosowania odpowiednich do przewinienia środków dyscyplinujących takich jak: upomnienie, powiadomienie rodziców czy powiadomienie szkoły. Poważne naruszenie zasad, a w szczególności: spożywanie alkoholu, używanie narkotyków lub sprowadzanie zagrożenia dla bezpieczeństwu własnego lub innych uczestników grozi wydaleniem z kolonii bez zwrotu kosztów za niewykorzystane dni pobytu. W takim przypadku kosztami strat, transportu oraz opieki w czasie podróży zostaną obciążeni rodzice.

11.Organizator informuje Rodziców, że dzieci posiadające telefony komórkowe podczas trwania kolonii będą mogły je deponować u wychowawcy grupy w czasie trwania ciszy nocnej. Telefony będą dzieciom udostępniane do użytku podczas dnia. W przypadkach nagłej konieczności w czasie trwania ciszy nocnej Rodzice będą mogli mieć kontakt z dzieckiem poprzez wychowawcę grupy lub kierownika kolonii.

12.Organizator informuje Rodziców, ze podczas trwania zimowiska będzie obowiązywał zakaz korzystania z aparatów MP3 i walkmanów podczas trwania wycieczek pieszych i autokarowych oraz innych zajęć programowych .


Uwaga: Rodzice zobowiązani są do punktualnego przyprowadzenia Uczestnika na miejsce wyjazdu

oraz do odebrania go po powrocie z miejsca zbiórki.


Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z powyższymi zasadami i zobowiązujemy się je przestrzegać:

………………………………… ……………………………………………podpisy rodziców (opiekunów) podpis uczestnikaKARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA
KOLONII

I. INFORMACJA ORGANIZATORA
1. Rodzaj : kolonie

2. Adres: OW „Nowy Dworek”, 66-200 Świebodzin

3. Termin: 15.07.2014 r. – 28.07.2014 r.
II. DANE UCZESTNIKA WYJAZDU

1. Imię i nazwisko........................................................................................................................................................


2. Data urodzenia.........................................................................................................................................................
3. Adres zamieszkania..................................................................................................................................................
................................. nr tel. ................................... e-mail: ……................................................................................
4. Nr PESEL ................................................................Kasa Chorych ........................................................................
5. Nazwa i adres szkoły................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
6.Adres rodziców (opiekunów) w czasie pobytu dziecka na kolonii
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

7. Numery telefonów kontaktowych (w tym i tel. komórkowych)


......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................


8. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w karcie kwalifikacyjnej w zakresie niezbędnym dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dziecka
9. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i filmów zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas trwania kolonii w materiałach reklamowych i na stronie internetowej organizatora kolonii.

................................................. ..................................................

(miejscowość, data) podpis rodziców
Uprzejmie prosimy o dokładne wypełnienie karty kwalifikacyjnej, ponieważ informacje
w niej zawarte mogą mieć wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo uczestnika w trakcie trwania imprezy.

III. INFORMACJA RODZICÓW/OPIEKUNÓW O STANIE ZDROWIA

1. Przebyte choroby (proszę podać, w którym roku życia): odra ....................., ospa ................., różyczka................., świnka................., szkarlatyna..................,żółtaczka zakaźna ......................, choroby reumatyczne.................., choroby nerek ......................., astma ......................., padaczka ........................., inne........................................................................................................................

2. Dolegliwości występujące u dziecka w ostatnim roku (omdlenia, bóle

głowy, brzucha, niedosłuch, duszności, krwawienie z nosa, przewlekły kaszel, katar, anginy i inne) ...............................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

3. Na co dziecko jest uczulone (proszę podać na co np. nazwa leku, rodzaj

pokarmu) .......................................................................................................................................

4. Jak znosi jazdę samochodem*? .................................................................................................*Jeśli źle, to prosimy o zaopatrzenie uczestnika np. w aviomarin lub inny lek uzgodniony z

lekarzem.

5. Czy przyjmuje stale leki, w jakich

dawkach*? .....................................................................................................................................

*Jeśli przyjmuje leki, to prosimy o zaopatrzenie uczestnika w ten lek, a sposób dawkowania

prosimy przekazać pisemnie wychowawcy na zbiórce.

6. Czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary ..............................................................................

7. Inne informacje o zdrowiu uczestnika: .....................................................................................

.......................................................................................................................................................


POTWIERDZAM, ŻE PODAŁEM (-AM) WSZYSTKIE ZNANE MI INFORMACJE O DZIECKU, KTÓRE MOGĄ POMÓC W ZAPEWNIENIU WŁAŚCIWEJ OPIEKI NA OBOZIE. W RAZIE ZAGROŻENIA ŻYCIA DZIECKA ZGADZAM SIĘ NA JEGO LECZENIE SZPITALNE, ZABIEGI DIAGNOSTYCZNE LUB OPERACJE.

..................................................................data podpis rodziców lub prawnych opiekunów
IV. INFORMACJA O SZCZEPIENIACH

Szczepienia ochronne (podać rok): tężec...................., błonica....................., dur.....................,

inne ........................................................................................................................................... .

....................................................................................................................................................


..................................................................................

data podpis pielęgniarki lub rodzica / opiekuna

V. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY

(w przypadku braku możliwości uzyskania opinii wychowawcy klasy - wypełni rodzic lub opiekun)

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

..............................................................podpis wychowawcy klasy

VI. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU NA KOLONII

(dane o zachorowaniach, ewentualnych urazach, leczeniu itp.)

................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

data podpis pielęgniarki / lekarza

VII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY O UCZESTNIKU

PODCZAS POBYTU NA KOLONII:

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. . …………………….............

data podpis wychowawcy / instruktora

VIII. DECYZJA O KWALIFIKACJI UCZESTNIKA

1. Postanawia się zakwalifikować i skierować dziecko na wypoczynek

2. Postanawia się odmówić skierowania dziecka na wypoczynek ze względu: ………………………
……………….. …………………………………

(data) (podpis)


IX. POTWIERDZENIE POBYTU DZIECKA NA KOLONII :
Dziecko przebywało na kolonii w ............................................ od dnia ......................................... r.
do dnia ....................................... r.
............................... ..................................................

data podpis kierownika ( wychowawcy)

Pobieranie 32.83 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna