Regulamin kolonii / obozu uczestnik kolonii/obozu ma prawoPobieranie 82,78 Kb.
Data01.04.2018
Rozmiar82,78 Kb.


REGULAMIN KOLONII / OBOZU
1. Uczestnik kolonii/obozu ma prawo:

a) do udziału we wszystkich zajęciach programowych, a poprzez swoich przedstawicieli uczestniczyć w opracowywaniu programu

b) wyrażać publicznie swoje poglądy oraz zwracać się ze wszystkimi problemami do wychowawcy

c) do radosnego wypoczynku oraz pochwał i wyróżnień ze strony wychowawców


2. Uczestnik kolonii/obozu zobowiązany jest:

a) przestrzegać regulaminu obozu/ośrodka oraz stosować się do poleceń wychowawców.

b) zabrać ze sobą – ważny paszport i legitymację szkolną

c) uczestniczyć we wszystkich zajęciach programowych o ile nie został zwolniony z tych zajęć przez wychowawcę lub lekarza

d) punktualnie stawiać się na zajęciach i aktywnie w nich uczestniczyć

e) dbać o czystość i porządek oraz powierzone mienie w czasie wyjazdu

f) mieć szacunek do kolegów , wychowawców i innych osób

g) przestrzegać ogólnych zasad bezpieczeństwa m.in.: dot. kąpieli i ruchu drogowego

h) informować kadrę kolonii o każdej chorobie lub złym samopoczuciu

I) Uczestnik (lub jego rodzice/ opiekunowie) ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez niego podczas podróży lub pobytu na imprezie


3. Biuro nie odpowiada za bagaż skradziony, zgubiony lub zniszczony z braku staranności uczestnika.
4. Na koloniach i obozach ze względu na specyfikę imprezy rzeczy cenne i wartościowe (w szczególności aparaty telefoniczne i fotograficzne, discmany i gry elektroniczne) oraz pieniądze należy przekazać do depozytu opiekunom. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i zniszczenie ww. rzeczy nie oddanych do depozytu.
5. Na koloniach i obozach SPORT PROMOTION obowiązuje bezwzględny zakaz : zakupu, posiadania i picia alkoholu, zakupu, posiadania i palenia tytoniu oraz zakupu, posiadania i zażywania środków odurzających. Uczestnikowi nie wolno samowolnie oddalać się od grupy oraz poza teren ośrodka bez wiedzy i zgody wychowawcy
6. W przypadku poważnego naruszenia reguł obozu uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników, a po wcześniejszym zawiadomieniu rodziców wydalony z obozu/kolonii na koszt własny rodziców/opiekunów. W takim wypadku Osoba odpowiedzialna za uczestnika powinna odebrać dziecko w ciągu 48 godz. W przypadku nie odebrania skreślonego z listy uczestnika Biuro zastrzega sobie prawo do przekazania Go pod opiekę właściwych władz (konsulat, policja).
7. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy zgłoszenia zawartej ze SPORT PROMOTION.

Ja niżej podpisany akceptuję powyższe warunki uczestnictwa na obozie/kolonii .Biuro Podróży SPORT PROMOTION TRAVEL

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, tel.\fax. +48 89 527 92 82

www.sportpromotion.pl

e-mail: sportpromotion@o2.pl


NIP 821-108-23-06, REGON 710417450

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA

Wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika prosimy oddać na zbiórce

w dniu wyjazdu


NAZWA/SYMBOL IMPREZY ...........................................................................................................................................
MIEJSCE ...................................................... DATA IMPREZY ........................................................

I. WNIOSEK RODZICÓW / OPIEKUNÓW O SKIEROWANIE DZIECKA NA KOLONIĘ/OBÓZ

1. IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA ...........................................................................................................

2. DATA I MIEJSCE URODZENIA .......................................................................................................

3. Nr PESEL ................................................. 4. NR. PASZPORTU ................................................

5. ADRES ZAMIESZKANIA: ...............................................................................................................

6. IMIĘ I NAZWISKO MATKI / OPIEKUNA ......................................................................................

TELEFON dom: ......................................... kom. ......................................... praca.....................................

7. IMIĘ I NAZWISKO OJCA / OPIEKUNA..........................................................................................

TELEFON dom: ...................................... kom. ................................... praca ..............................................

8. ADRES RODZICÓW / OPIEKUNÓW w czasie pobytu dziecka w placówce

wypoczynku ............ ............................................................................................................................

............................ ....

9. Wyrażam zgodę na wyjazd mojego syna / córki na wyżej wymienioną imprezę i jego udział we

wszystkich zajęciach rekreacji ruchowej, wycieczkach turystycznych i innych przewidzianych

programem zajęciach.

10. Stwierdzam że podałam/em w niniejszej karcie kolonijnej wszystkie znane mi informacje o

dziecku które mogą pomóc w zapewnieniu mu właściwej opieki

11. Przyjmuje do wiadomości i akceptuję że:

· uczestników kolonii/obozu obowiązuje bezwzględny zakaz posiadania, spożywania i

używania tytoniu, alkoholu, narkotyków i środków odurzających

· w przypadku drastycznego naruszenia regulaminu może zostać podjęta decyzja o usunięciu

go z kolonii/obozu i odwiezienia do domu na koszt rodziców/opiekunów.

· rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni materialnie za szkody wyrządzone przez dziecko

12. W przypadku podejrzenia spożywania alkoholu lub narkotyków wyrażam zgodę na badanie

dziecka alkomatem lub testami narkotykowymi przez lub w obecności kadry kolonijnej

13. Informuję że zapoznałam/em się i w pełni akceptuję

· regulamin kolonii/obozu zamieszczony na str 4

· program kolonii/obozu oraz warunki uczestnictwa

· Ogólne Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna Travel


podpis rodziców/opiekunów
podpis uczestnika

miejscowość I data

podpis matki/opiekuna

podpis ojca/opiekuna

II. INFORMACJA RODZICÓW /OPIEKUNÓW O DZIECKU I JEGO ZDROWIU:

Choroby przewlekłe lub inne: astma, padaczka, choroby reumatyczne, choroby nerek,

inne ...............................................................................................................................................

... ..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Dolegliwości lub objawy które występują ostatnio u dziecka:

omdlenia, drgawki z utratą przytomności, częste bóle głowy, zaburzenia równowagi, częste

wymioty, krwotoki z nosa, ataki duszności, bezsenność, przewlekły kaszel, szybkie męczenie

się, częste bóle brzucha, bóle stawów, lęki nocne, moczenie nocne, inne

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Dziecko jest uczulone lub nie może stosować leków (podać nazwę leku, pokarmu

itp. ...............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Dziecko przyjmuje stale leki (podać lek i dawkę)

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Jak znosi: jazdę autokarem: dobrze/źle lot samolotem: dobrze/źle

Czy dziecko nosi: okulary, szkła kontaktowe, aparat ortodontyczny, wkładki ortopedyczne,

podwyższony obcas buta, inne

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Inne ważne informacje o zdrowiu

dziecka:........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Inne informacje od rodziców związane z pobytem dziecka na koloniach/obozie (np.

wspólne zakwaterowanie, brak zgody na dyskoteki poza obiektem, ewentualne prośby czy

uwagi): .......... ...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Nazwa i adres

szkoły:............................................................................................................ ....................

................................................. tel. ................................................................

Stwierdzam, że podałam/em wszystkie znane mi informacje o dziecku, które mogą pomóc w

zapewnieniu właściwej opieki w czasie pobytu dziecka w placówce wypoczynku, a w razie

zagrożenia zdrowia lub życia dziecka zgadzam się na jego leczenie szpitalne, zabiegi

diagnostyczne, operacje i podawanie leków.


III. NFORMACJE O SZCZEPIENIACH i PRZEBYTYCH CHOROBACH

Wypełnia pielęgniarka lub rodzice/opiekunowie na podstawie aktualnej książeczki zdrowia.

Przebyte choroby zakaźne (podać rok) : odra.............................. ospa.................................

różyczka ............................... świnka .............................

inne ..............................................

Szczepienia ochronne: Tężec.........................błonica ............................ dur.........................

Inne uwagi ...................................................................................................................................

......................................................................................................................................................…................................................

miejscowość I data…................................................

podpis matki/opiekuna…................................................

podpis ojca/opiekunaIV. INFORMACJA WYCHOWAWCY KLASY O DZIECKU

w przypadku braku opinii wychowawcy klasy wypełnia rodzic lub opiekun

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................…................................................

data

…................................................

podpis


V. INFORMACJA LEKARZA O ZDROWIU DZIECKA

Obowiązkowe dla: obóz wędrowny, rowerowy, przygody, konny, żeglarski, sportowy,

tenisowy, survival, spływ kajakowy, rejs żeglarski itp.

Wyrażam zgodę na udział w obozie (nazwa obozu)

.......................................................................................................................................................

UWAGI:........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................


…................................................

data

…................................................

podpis I pieczęć lekarzaVI. INFORMACJE PIELĘGNIARKI O STANIE CZYSTOŚCI NA KOLONII

W dniu przyjazdu................................................ podpis .............................................

W dni wyjazdu....................................................podpis .............................................
VII. INFORMACJA O STANIE ZDROWIA DZIECKA W CZASIE POBYTU NA

PLACÓWCE WYPOCZYNKU (dane o zachorowaniach, urazach, leczeniu itp.)

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................


…................................................

miejscowość I data


…................................................

podpis lekarza lub pielęgniarkiVIII. UWAGI I SPOSTRZEŻENIA WYCHOWAWCY- INSTRUKTORA O

DZIECKU PODCZAS POBYTU W PLACÓWCE WYPOCZYNKU.

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................Miejscowość i data podpis opiekunów prawnych miejscowość i data podpis wychowawcy

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna