Regon: 910858394 krs: 0000009038 nip: 892-12-96-985Pobieranie 158,97 Kb.
Strona1/2
Data15.05.2018
Rozmiar158,97 Kb.
  1   2
Regon: 910858394 KRS:0000009038 NIP: 892-12-96-985

tel. (054) 23 - 08 - 723

faks:(054) 23 – 08 - 729

strona internetowa: http :/www.spzozrypin.pl

poczta elektroniczna: ewa.kwiatkowska@spzozrypin.pl

Numer sprawy ; ZP/PN - 22/2017

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

na postępowanie przetargowe;

Dostawa implantów do rekonstrukcji ACL ,

Zestaw do zespoleń złamań ręki,

Protezy stawu

Trymery do golenia pacjenta

CPV: 33.18.31.00 – 7, 33.14.00.00 -


ZATWIERDZIŁ:

Rozdział I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. W niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wszystkich dokumentach z nią związanych ( jak niżej określono) następujące słowa i zwroty winny mieć znaczenie zgodnie z niniejszymi objaśnieniami z wyjątkiem przypadków , kiedy kontekst wymaga inaczej

  2. Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579) zwana dalej ustawą Prawa zamówień publicznych.

  3. Zamawiający - oznacza Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie, ul. 3 Maja 2 , znak postępowania: ZP/PN - 18/2017 ,

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego, dotyczącej niniejszego postępowania należy się posługiwać wyłącznie tym znakiem.

  1. Wykonawca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego

  2. Oferta – oznacza pisemną ofertę wraz z zestawem wszystkich

załączników , oświadczeń , wzorów dokumentów żądanych przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ , wypełnionych ściśle z ich wymaganiami i na warunkach tam określonych, wraz z wycenioną propozycją Oferenta wykonania Przedmiotu Zamówienia ,w wyniku przystąpienia do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - oznacza niniejszy dokument oraz wszelkie załączniki , wzory , formularze i inne dokumenty stanowiące jego integralną część.


  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna