Regon: 000840303 informacje wstępnePobieranie 1,21 Mb.
Strona1/3
Data25.02.2019
Rozmiar1,21 Mb.
  1   2   3

PROTOKÓŁ

Z LUSTRACJI USTAWOWEJ PRZEPROWADZONEJ

W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „PRZYLESIE”

W LUBINIE
TELEFON: 076/749-79-00

NIP: 692-000-07-57

REGON: 000840303
INFORMACJE WSTĘPNE


 1. Na podstawie art. 91 § 1 i § 2 Prawa Spółdzielczego ( tekst jednolity Dz.U. Nr 188 poz. 1848 z dnia 05.11.2003r – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23.10.2003r w sprawie ogłoszenia tekstu ustawy – Prawo Spółdzielcze) lustrację przeprowadził Lustrator Pan Janusz Kozerski w oparciu o upoważnienie z dnia 14.03.2007r wystawione przez Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych w Zielonej Górze, w następstwie umowy Nr 07/2007 zawartej przez Związek ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Przylesie” w Lubinie.
 1. Lustracja została przeprowadzona w okresie 04.07.2007r – 05.10.2007r.
 1. Przeprowadzenie lustracji odnotowano w książce kontroli Spółdzielni pod poz. 69.
 1. Przeprowadzono lustrację w zakresie wymienionej tematyki:

  1. Stan organizacyjno – prawny Spółdzielni.

  1. . Organizacja i funkcjonowanie organów samorządowych.

  2. . Struktura organizacyjna służb pracowniczych.

  3. . Stan prawny gruntów.

  4. . Sprawy członkowskie.

  5. . Sprawy lokalowe.

  6. . Gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

  7. . Gospodarka remontowa.

  8. . Gospodarka finansowa.

  9. Realizacja wymogów wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

  1. Realizacja wniosków z poprzedniej lustracji.
 1. Lustracja obejmowała okres działalności Spółdzielni od 01.01.2004r do 31.12.2006r.Poprzednia lustracja obejmowała okres od 01.01.2000r do 31.12.2003r. Lustrację przeprowadził Lustrator Janusz Kozerski.
 1. Przy badaniu dokumentów zastosowano metodę wybiórczą (wyrywkową) udokumentowaną w ustaleniach lustracyjnych. Ustalenia lustracji oparte są na stwierdzonych faktach wynikających z przedłożonych Lustratorowi dokumentów, oględzin obiektów i urządzeń oraz oświadczeń i wyjaśnień złożonych przez Organy i pracowników Spółdzielni. W czasie przeprowadzania lustracji, Lustrator na bieżąco udzielał instruktażu do zagadnień objętych lustracją odpowiednim służbom Spółdzielni.

 2. W okresie objętym lustracją Zarząd pracował w następującym składzie:

od 01.01.2004r do 01.02.2004r.

1) Prezes Zarządu - Bogdan Szczudlik

2) Członek Zarządu - Maria Bazylewicz
od 02.02.2004r - do 30.06.2004r

1) Prezes Zarządu - Bogdan Szczudlik

2) Zastępca Prezesa - Lesław Wojtysiak

2) Członek Zarządu - Maria Bazylewicz


od 01.07.2004r - do 30.03.2006r

1) Prezes Zarządu - Bogdan Szczudlik

2) Zastępca Prezesa - Irena Szwed - Ziąber

2) Członek Zarządu - Maria Bazylewicz


od 03.04.2006r - do 31.12.2006r

1) Prezes Zarządu - Tomasz Radziński

2) Zastępca Prezesa - Irena Szwed - Ziąber

2) Członek Zarządu - Maria Bazylewicz
 1. O rozpoczęciu lustracji powiadomiono Radę Nadzorczą Spółdzielni pismem z dnia 13 marca 2007r
 1. Wobec lustratora Spółdzielnię reprezentowali i udzielali wyjaśnień:

  1. Tomasz Radziński

  2. Irena Szwed-Ziąber

  3. Maria Bazylewicz

  4. Teresa Wdowicz

  5. Joanna Szeller-Dykta

  6. Danuta Janoska

  7. Halina Florczak

  8. Anna Szczepaniak

  9. Joanna Wendzonka

  10. Danuta Sikorska

10) Roman Paszko

11) Zbigniew Kluska
 1. W okresie objętym lustracją w Spółdzielni były przeprowadzone dwie kontrole zewnętrzne.

Pierwsza przeprowadzona w dniach 22.03.2005 – 11.04.2005r przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Kontrolę przeprowadziła p. Jolanta Januć - Surówka. Druga kontrola została przeprowadzona w dniach 27 – 29. 07.2005r przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w zakresie przepisów p.poż. Kontrole przeprowadzili Marek Kamiński i Tadeusz Ptak.

W/w kontrole wpisane są w książkę kontroli Spółdzielni kolejno pod numerami: 67 i 68. 1. STAN ORGANIZACYJNO – PRAWNY SPÓŁDZIELNI.

 1. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przylesie” w Lubinie została zarejestrowana w dniu 22.01.1980r Postanowieniem Sądu Rejonowego w Legnicy ( nr akt A. RS-749).
 1. Spółdzielnia 15.05.2002r złożyła wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego o wpis w rejestrze przedsiębiorstw. Wpisu dokonano w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabryczna we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS w dniu 07.06.2002r pod nr 0000116705.
 1. Spółdzielnia po wpisaniu do Krajowego Rejestru Sądowego dokonała niżej wymienione zmiany w KRS (2004 – 2006):

- Statut

- skład osobowy organów Spółdzielni

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Daty rejestracji wszystkich zmian w KRS w okresie objętym lustracją: • Wpis z dnia 09.01.2004r o dokonaniu zmian w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej.

 • Wpis z dnia 15.01.2004r o zmianie Statutu oraz uchwaleniu jednolitego tekstu Statutu.

 • Wpis z dnia 18.02.2004r o dokonaniu zmian w składzie Zarządu

 • Wpis z dnia 03.03.2004r o dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej.

 • Wpis z dnia 23.03.2004r o dokonaniu zmian w Statucie - § 34 ust. 2, § 37 ust. 1, § 40 ust. 1 pkt. 3, § 49 ust. 1 i 2.

 • Wpis z dnia 28.04.2004r o dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej.

 • Wpis z dnia 07.07.2004r o dokonaniu zmian w składzie Zarządu oraz złożeniu sprawozdania finansowego za 2003r.

 • Wpis z dnia 07.10.2004r o dokonaniu zmian w § 40 Statutu.

 • Wpis z dnia 31.05.2005r o dokonaniu zmian w składzie Rady Nadzorczej.

 • Wpis z dnia 17.06.2005r o złożeniu sprawozdania finansowego za 2004r.

 • Wpis z dnia 22.12.2005r o zmianie Statutu oraz uchwaleniu jednolitego tekstu Statutu.

 • Wpis z dnia 11.04.2006r o dokonaniu zmian w składzie Zarządu

 • Wpis z dnia 30.06.2006r o złożeniu sprawozdania finansowego za 2005r.

Spółdzielnia posiada odpis (aktualny) z Krajowego Rejestru Sądowego- Rejestru Przedsiębiorców wg stanu na dzień 24.04.2006r poświadczony przez Oddział Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w Legnicy.

Z analizy szczegółowej, dokumentów rejestru sądowego Spółdzielni wynika, że zachodzące zmiany z tytułu zmiany przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, zmiany w składzie osobowym Zarządu i Rady Nadzorczej oraz złożenie sprawozdania finansowego były dokonywane w terminach określonych w przepisach ustawowych. W Rejestrze Sądowym Spółdzielni zawarta jest pełna aktualizacja wpisów wymaganych ustawą Prawo Spółdzielcze oraz o Krajowym Rejestrze Sądowym.


 1. Statut Spółdzielni został znowelizowany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 19.12.2002r o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw tj.

- uchwalono nowy Statut uchwałą Nr 5/2005 NZPCz z dnia 05.12.2005r

- wpis do KRS z dnia 22.12.2005r


Statut został uchwalony wynikiem głosowania 31 „za”, 1 „przeciw” zgodnie z art. 12a i art. 38 § 1 pkt 10 Prawa Spółdzielczego i w nieprzekraczalnym terminie 30 dni został złożony w Sądzie.


 1. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że w/w Statutu spełnia wymogi art. 5 § 1 Prawa Spółdzielczego.
 1. Zgodnie z § 23 Statutu organami samorządowymi Spółdzielni są:

 • Zebranie Przedstawicieli Członków,

 • Zebranie Grup Członkowskich,

 • Rada Nadzorcza,

 • Rada Osiedla,

 • Zarząd.

Kompetencje poszczególnych organów określają niżej wymienione zapisy Statutu: • Zebranie Przedstawicieli Członków - § 26 Statutu,

 • Zebranie Grup Członkowskich - § 34 Statutu,

 • dla Rady Nadzorczej - § 40 Statutu,

 • dla Rady Osiedli - § 47 Statutu,

 • dla Zarządu - § 50 Statutu.


 1. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE ORGANÓW SAMORZĄDOWYCH. 1. Zebranie Przedstawicieli Członków.

  1. W statucie ujęto zapis mówiący o zastąpieniu Walnego Zgromadzenia Członków przez Zebranie Przedstawicieli Członków. § 23 Statutu wymienia organy Spółdzielni, do których należy Zebranie Przedstawicieli Członków.
  1. Statut w § 25 określa zasady ustalania liczby przedstawicieli, ich wyboru oraz czas trwania przedstawicielstwa.
  1. W okresie objętym lustracją odbyło się 7 Zebrań Przedstawicieli Członków zwołane przez Zarząd Spółdzielni w terminach: 09.03.2004r, 15.06.2004r, 21.09.2004r, 07.06.2005r, 05.12.2005r, 19.06.2006r, 12.12.2006r .


Termin ZPCz

Ilość przedstawicieli/ Ilość obecnych przedstawicieli na zebraniu

Frekwencja

w %

09.03.2004r

40/33

82,5

15.06.2004r,

4028

70,0

21.09.2004r,

40/26

65,0

07.06.2005r

40/35

87,5

05.12.2005r

40/32

77,5

19.06.2006r

40/27

67,5

12.12.2006r

40/30

75,0
  1. Zasady zwoływania, obradowania i podejmowania uchwał przez Zebranie Przedstawicieli Członków określa Statut w § 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Zebranie Przedstawicieli Członków posiada zdolność do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy statutowej liczby przedstawicieli.
  1. Podstawą obradowania Zebrania Przedstawicieli Członków jest Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Przylesie” w Lubinie, który wszedł w życie z dniem uchwalenia przez NZPCz tj. uchwałą nr 5/2005 z dnia 12.12.2005r z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym tj. od dnia 22.12.2005r i regulamin Zebrania Przedstawicieli Członków uchwalony przez ZPC w dniu 12.12.2006r. Poprzednio obowiązywał Statut Spółdzielni uchwalony przez NZPCz uchwałą Nr 7/2003 z dnia 29.12.2003r z mocą obowiązującą od 15.01.2004r oraz regulamin Zebrania Przedstawicieli Członków uchwalony przez ZPC w dniu 24.06.1996r uchwałą Nr 2/96 .

Kompetencje i uprawnienia ZPCz określone w Statucie i regulaminie są spójne w zakresie treści i kolejności zapisania.
  1. Zebrania Przedstawicieli Członków zostały zwołane i przeprowadzone zgodnie z ustaleniami Statutu i regulaminu w zakresie trybu, czasu, miejsca i porządku obrad.

Spółdzielnia powiadamia Związek Rewizyjny i Krajową Radę Spółdzielczą o zwołaniu Zebrania Przedstawicieli Członków.

W Zebraniu Przedstawicieli czynnie uczestniczą przedstawiciele, członkowie Spółdzielni i zaproszeni goście.


O czasie, miejscu i porządku obrad Przedstawiciele i członkowie Spółdzielni byli zawiadamiani zgodnie z wymogami § 27 Statutu. Przedstawicieli Członków zawiadamiano pisemnie na dziesięć dni kalendarzowych przed terminem, natomiast pozostałych członków poprzez wywieszenie ogłoszeń w biurze Spółdzielni oraz budynkach Spółdzielni co najmniej na dziesięć dni przed terminem zebrania przedstawicieli.Termin zawiadomienia Przedstawicieli i pozostałych członków

Termin Zebrania Przedstawicieli

Różnica dni

26.02.2004r

09.03.2004r

11

02.06.2004r,

15.06.2004r

13

09.09.2004r,

21.09.2004r,

12

23.05.2005r

07.06.2005r

14

23.11.2005r

05.12.2005r

12

07.06.2006r

19.06.2006r

12

29.11.2006r

12.12.2006r

13  1. W okresie objętym lustracją na kolejnych Zebraniach Przedstawicieli Członków podjęto następującą ilość uchwał i wniosków do realizacji:
Termin Zebrania Przedstawicieli

Ilość podjętych uchwał

Ilość rozpatrzonych wniosków

Ilość podjętych wniosków do realizacji

09.03.2004r

8

2

1

15.06.2004r

15

1

1

21.09.2004r,

9

-

-

07.06.2005r

14

-

-

05.12.2005r

11

2

2

19.06.2006r

15

4

4

12.12.2006r

10

7

6

Porządek obrad ZPCz jest zgodny z podanym do wiadomości Przedstawicielom i Członkom Spółdzielni. W trakcie obrad nie wprowadzano dodatkowych spraw.

Zebrania Przedstawicieli podejmowały uchwały i rozpatrywało sprawy w zakresie kompetencji określonych w art. 38 § 1 Prawa Spółdzielczego i § 26 statutu Spółdzielni.

Zasady podejmowania uchwał określa § 28 Statutu Spółdzielni z dnia 05.12.2005r ( wpis do KRD 22.12.2005r) . Zasady podejmowania uchwał określa § 28 Statutu. Podjęte uchwały nie budzą zastrzeżeń, zawierają podpisy osób uprawnionych.


W zakresie zwoływania, zasad prowadzenia i dokumentowania obrad ZPCz przeprowadzono instruktaż.


  1. Protokoły z obrad są kompletne i podpisane zgodnie z art. 41 § 3 Prawa Spółdzielczego. Protokoły powołanych komisji są kompletne i podpisane przez uprawnione osoby.

Dokumentacja z Zebrania Przedstawicieli jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jest prowadzona ewidencja podjętych uchwał. 1. Zebrania Grup Członkowskich.

  1. Statut Spółdzielni w § 34 określa zasady podziału członków na grupy członkowskie. Zasady działania Grup Członkowskich określa uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków „Regulamin Zebrania Grup Członkowskich” (§ 26 pkt. 14 Statutu). Zmian w składzie Grup Członkowskich dokonuje Rada Nadzorcza.
  1. Regulamin Zebrań Grup Członkowskich zgodnie z § 34 ust. 5 Statutu został uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli w dniu 15.06.2004r i obowiązuje z chwilą uchwalenia.

Przyjęty regulamin jest zgodny ze Statutem i Prawem Spółdzielczym.


  1. Zebrania Grup Członkowskich były zwoływane i przeprowadzone zgodnie z ustaleniami Statutu i regulaminu w zakresie trybu, czasu, miejsca i porządku obrad.
Rok

Termin Zebrania

Nazwa Grupy Członkowskiej

Liczba

Członków Grupy

Liczba Członków Obecnych

Frekwencja

w %

Ilość przyjętych wniosków

2004


17.02.2004r

Nr I

2672

42

1,57

7

18.02.2004r

Nr II

2570

34

1,32

3

24.05.2004r

Nr I

2672

57

2,13

10

25.05.2004r

Nr II

2570

67

2,61

7

01.09.2004r

Nr I

2672

27

1,01

5

02.09.2004r

Nr II

2570

19

0,74

6

2005


16.05.2005r

Nr I

2664

66

2,48

10

17.05.2005r

Nr II

2562

44

1,72

2

14.11.2005r

Nr I

2664

38

1,43

8

15.11.2005r

Nr II

2562

28

1,09

8

2006


05.06.2006r

Nr I

2657

32

1,20

7

06.06.2006r

Nr II

2555

32

1,25

9

20.11.2006r

Nr I

2657

33

1,24

3

21.11.2006r

Nr II

2555

33

1,29

8  1   2   3


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna