Red Meat regulations Minister's Copy. PdfPobieranie 0,69 Mb.
Strona1/5
Data12.11.2017
Rozmiar0,69 Mb.
  1   2   3   4   5

Wyciąg z Monitora Rządowego Nr 26779, 2004 09 17,

Dziennik Ustaw Nr 8056

MINISTERSTWO ROLNICTWA

Nr 1072

17 września 2004 r.

USTAWA O BEZPIECZEŃSTWIE MIĘSA, 2000 R (USTAWA Nr 40 z 2000 r.)

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE MIĘSA CZERWONEGO

Minister Rolnictwa na podstawie pkt. 22 Ustawy o Bezpieczeństwie Mięsa, 2000 r. (Ustawa Nr 40 z 2000 r.), wydał przepisy umieszczone w poniższej tabeli.TABELA

WYKAZ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH MIĘSA CZERWONEGO

CZĘŚĆT

Temat

Punkt

Przepis

Strona

I

Uwagi ogólne: Definicje
1

2
Wnioski o rejestrację

[8(1)(a)]

2

3
Przekazywanie instrukcji

[10(2)(b)]

3

3

II

Wymagania przy rejestracji rzeźni mięsa czerwonego

[11(1)(a)]


A. Przerób i inne wymagania dla ustalenia klasy rzeźni
4 — 7

4
B. Wymagania konstrukcyjne

(1) dla wszystkich rzeźni
8 — 18

10
(2) dla rzeźni o małej i dużej zdolności podukcyjnej throughput
19 — 29

14
C. Praktyki zarządzania higieną oraz odnośne sprawy:

(1) Obchodzenie się z podrobami
30 — 32

17
(2) Krojenie i obróbka
33— 38

18
(3) Schładzanie i zamrażanie
39 — 44

20
(4) Załadunek produktów mięsnych do transportu
45

21
(5) Warunki sanitarne
46 — 48

22

III

Zarządzanie higieną i systemy oceny

[11(1)(e)]

49 — 55

23

IV

Wymagania higieniczne dla osób wchodzących do rzeźni

[11(1)(f)]

56 — 63

29

V

Humanitarne traktowanie zwierząt i proces uboju

[11(1)(h)]

64 — 78

30

VI

Kontrole mięsa

[11(1)]

79 — 111

35

VII

Oznaczenia i znakowanie

[11(1)(m)]

112 117

45

VIII

Postępowanie z zakażonym materiałem itp.

[11(1)(r)]

118 124

47

IX

Przepisy dotyczące eksportu

[22(1)(h)]

125

49

X

Przepisy dotyczące importu

[22(1)(h)]

126

50

XI

Wyłączenia (wszystkie gatunki):

[22(1)(c)]


Na własny użytek
127

51
Cel religijny
128 129

51
Ubój religijny w rzeźniach
130

52

XII

Postanowienia końcowe:

Odwołania

[18(2)]

131

52
Skrócony tytuł
132

52
Tabela 153
Wyjątek z Monitora Rządowego Nr 26779, 2004 09 17,

2

Dziennik Ustaw Nr 8056

CZĘŚĆ I

UWAGI OGÓLNE

Definicje

1. W niniejszych przepisach każde słowo lub określenie, któremu przypisano znaczenie w Ustawie, będzie oznaczało

 1. Ustawa” oznacza Ustawę o Bezpieczeństwie Mięsa, 2000 r. (Ustawa Nr 40 z 2000 r.);

 2. dopuszczone mięso” oznacza mięso dopuszczone przez wyznaczonego inspektora;

 3. tusza” oznacza tuszę pochodzącą ze zwierzęcia po usunięciu skóry (lub usunięciu szczeciny w przypadku świń), wnętrzności, podrobów, kończyn i głowy (w przypadku bydła, owiec i kóz), ogona (w przypadku bydła), przepony i wymion;

 4. strefa czysta” w tym miejsce oprawiania tusz, miejsce gdzie zajmuje się tuszami i ośrodkami, gdzie się je schładza i wysyła a także miejsca gdzie pracownicy pracujący w tych miejscach myją się i jedzą oraz miejsca do mycia pojazdów służących do przewozu, pralnie, biura i laboratorium;

 5. skażony materiał” oznacza skontrolowane i ocenione zwierzę, lub części zwierzęcia, i uznane lub w jakiś inny sposób określone, że nie może być przeznaczone do spożycia przez ludzi i zwierzęta i wymaga wyjałowienia lub zniszczenia;

 6. “skażona strefa lub pomieszczenie” oznacza obszar lub pomieszczenie przeznaczone do przechowywania skażonego materiału;

 7. krojenie” oznacza oddzielanie i porcjowanie tuszy;

(h)zatrzymane mięso” oznacza tuszę lub organy zwierzęce lub ich części, które inspektor w trakcie wstępnej kontroli podejrzewa, że są niezdatne do spożycia przez ludzi i są zatrzymane do drugiej kontroli;

(i)strefa brudna” obejmuje przechowalnie dla zwierząt, obiekty przeznaczone do mycia pojazdów przewożących żywy inwentarz, obszar ogłuszania zwierząt, obszar spuszczania krwi, pomieszczenie do usuwania szczeciny w przypadku świni, obszar gdzie zajmuje się się materiałem nie nadającym się do spożycia, skażonym oraz zawartością jamy brzusznej i miedniczej, a także sanitariaty i jadalnie dla personelu pracującego na tych obszarach;

(j)oprawianie” oznacza dzielenie zwierzęcia na tusze (lub połowy tusz), dzielenie innych części jadalnych i materiału nienadającego się do spożycia w pomieszczeniu lub w miejsu przeznaczonym do oprawiania;

(k) “pomieszczenie do oprawiania” oznacza pomieszczenie lub obszar oddzielony od pomieszczenia lub obszaru gdzie spuszcza się krew, w którym tusza jest dzielona przez usuwanie kończyn, głowy i skóry oraz gdzie usuwane są wnętrzności;(l)wypatroszenie” oznacza usuwanie zawartości klatki piersiowej i jamy brzusznej;

(m)substancja zakazana” oznacza substancję szkodliwą, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie Ustawy o Artykułach Żwywnościowych, Kosmetykach i Środkach Dezynfekujących, 1972 r. (Ustawa Nr 54 z 1972 r. );

(n) materiał stykający się” oznacza materiał do pakowania, który bezpośrednio styka się z mięsem;

(o)materiał nie nadający się do spożycia” oznacza części zwierzęcia nie nadające się do spożycia przez ludzi, ale nie wymagające zniszczenia;

(p) “prowadzenie badań mięsa” oznacza przeprowadzenie po śmierci, wstępnej i wtórnej inspekcji mięsa przez wyznaczonego inspektora, który może być zatrudniony przez pełnomocnika i może obejmować kontrolę zarządzania higieną oraz kontrolę nadzorującą, jak jest to ustalone z powiatowym lekarzem weterynarii dla każdej rzeźni i obejmuje przekazanie mu sprawozdania o wykrytych niezgodnościach;

Extract from Government Gazette No. 26779, 2004 09 17,

3

Regulation Gazette No. 8056(q)dopuszczone” oznacza, w odniesieniu do badanego mięsa, że takie mięso zostało zatwierdzone do spożycia dla ludzi i zwierząt i zostało pieczętowane pieczęcią zawierającą słowo “DOPUSZCZONE”;

(r)przedubojowe badanie mięsa” oznacza kontrolę tuszy i organów zwierzęcych przeprowadzoną przez wyznaczonego inspektora bezpośrednio po ściągnięciu skóry i usunięciu wnętrzności na warunkach zawartych w Części VI B:

(s) “przetworzenie” oznacza obróbkę mięsa w inny sposób niż pocięcie, dzielenie na porcje, krojenie w kostkę i mielenie dla polepszenia jego właściwości;

(t) “protokół” oznacza procedury lub specjalne czynności mające na celu ograniczenie ryzyka w poszczególnych sytuacjach, a które zostały uzgodnione między zainteresowanymi stronami i zatwierdzone zgodnie z tymi przepisami przez powiatowego lekarza weterynarii;

(u) “ośrodki” oznaczają płuca, serce, wątrobę, przeponę, śledzionę, język i oprawioną głowę zabitego zwierzęcia;

(v)wyznaczony inspektor” oznacza osobę, o której mowa w pkt. 11(1)(c) Ustawy, która jest zarejestrowana przez powiatowego lekarza weterynarii na podstawie przepisu 111 do wykonywania kontroli mięsa w danej rzeźni;

(w) wymagania dla obiektów zajmujących się żywnością na podstawie Ustawy o Ochronie Zdrowia” oznacza ogólne wymagania higieniczne dla obiektów żywieniowych i transportu żywności ogłoszone w Monitorze Rządowym Nr 918 z 30 lipca 1999 r. na podstawie Ustawy o Ochronie Zdrowia, 1977 r. (Ustawa Nr 63 z 1977 r.);

(x) „odpadki ogólne” oznaczają żołądek, jelita, racice i skórę z głowy zabitego zwierzęcia, z wyjątkiem świni, gdzie głowa i racice są częścią tuszy;

(y) “wtórna kontrola mięsa” oznacza kontrolę tuszy lub organów zwierzęcych zatrzymanych podczas przedubojowego badania mięsa, przeprowadzoną na warunkach opisanych w Części VI C przez wyznaczonego weterynarza;

(z) “jednostka” w odniesieniu do standardu ilości dla określenia przerobu mięsa czerwonego oznacza -

(i) jedną krowę, woła lub byka lub dwa cielaki;

(ii) jednego konia;

(iii) sześć owiec lub kóz; lub

(iv) cztery małe świnki (opasy) lub dwa tuczniki bekonowe lub jedną świnię przeznaczoną na kiełbasy.

Wniosek o wydanie świadectwa rejestracji [8(1)(a)]

2. (1) Zanim rzeźnia zostanie zbudowana, rysunki projektowe proponowanej budowli muszą być przedstawione powiatowemu lekarzowi weterynarii dla ich oceny i zatwierdzenia.

(2) Sposób, w jaki wniosek o rejestrację rzeźni musi być przedstawiony, o czym mowa w pkt. 8(1)(a) Ustawy, jest taki, że właściciel obiektu musi przedłożyć powiatowemu lekarzowi weterynariii, na którego terenie ten obiekt się znajduje -


 1. odpowiednio wypełniony formularz otrzymany od powiatowego lekarza weterynarii; i

 2. pełny zestaw rysunków projektowych obiektu, o którym mowa w pkt. 2(1) powyżej.

Sposób przekazywania instrukcji [10(2)(b)]

3. Sposób, w jaki instrukcja musi być przekazana właścicielowi rzeźni, o którym mowa w

pkt. 10(2)(b) Ustawy polega na — 1. przekazaniu jej właścicielowi osobiście;

 2. wysłaniu pocztą na adres pocztowy właściciela; lub

 3. przefaksowaniu, wysłaniu e-maila lub za pośrednictwem innego nośnika elektronicznego do właściciela, zakładając, że oryginalny dokument będzie dostarczony właścicielowi w ciągu 7 dni od wysłania zawiadomienia.

Extract from Government Gazette No. 26779, 2004 09 17, a Regulation Gazette No. 8056

CZĘŚĆ II

WYMAGANIA DOTYCZĄCE REJESTRACJI RZEŹNI MIĘSA CZERWONEGO

[Pkt 11 (1)(a)]A. Przerób i inne wymagania dla ustalenia klasy rzeźni

Wymagania dla małych rzeźni czerwonego mięsa

4. Przy nadawaniu rzeźni klasy małej rzeźni czerwonego mięsa należy wziąć pod uwagę następujące wymagania, o których mowa w Części II B(1),

 1. przerób nie może przekroczyć dwóch jednostek na dzień;

 2. budynki muszą mieć ogrodzenie z bramami, aby kontrolować dostęp ludzi i zwierząt;

 3. musi posiadać urządzenia do humanitarnego wyładunku zwierząt;

 4. w każdym przypadku należy zapewnić zagrodę do umieszczenia żywego inwentarza na polecenie powiatowego lekarza weterynarii

 5. przejście, które może służyć jako zagroda do ogłuszania musi znajdować się obok miejsca do upuszczania krwi;

 6. musi posiadać pomieszczenie, gdzie odbywa się spuszczanie krwi i oprawianie;

 7. jeśli okna nie posiadają szyb, to należy zapewnić moskitiery;

(h) należy zapewnić urządzenia do podwieszania zwierząt w trakcie spuszczania krwi;

(i) musi być zapewnione ogrodzone i odwodnione miejsce sąsiadujące z rzeźnią -

(i) do obsługi, mycia i przechowywania zawartości jamy brzusznej i miedniczej; i

(ii) do przechowywania pojemników z produktami nienadającymi się do spożycia przed ich wywiezieniem;

(j) musi posiadać drzwi -

(i) przez które zwierzęta wchodzą do rzeźni;

(ii) przez które wysyłane są tusze i ośrodki;

(iii) przez które zwierzęta wchodzą do rzeźni i mogą być używane do wywozu, jeśli te dwie czynności są wykonywane oddzielnie w czasie; i

(iv) pomiędzy pomieszczeniem do oprawiania, a przylegającym miejscem wspomnianym w paragrafie 4(i);

(k) należy w rzeźni zapewnić urządzenie do mycia rąk;

(i) należy zapewnić sterylizator obok umywalki do mycia rąk;

(m) należy zapewnić toalety i urządzenie do mycia rąk;(n) pomieszczenia do przechowywania rzeczy niezbędnych w trakcie codziennego uboju;

(o) projekt rzeźni musi uwzględniać jej przyszłą rozbudowę i unowocześnienie;

(p) należy zapewnić pomieszczenia chłodnicze do przechowywania przynajmniej dziennego przerobu i należy zapewnić bliskość tych pomieszczeń bez naruszenia standardów higieny i muszą być one zaakceptowane przez powiatowego lekarza weterynarii; oraz

(q) wszędzie tam, gdzie w rzeźni nie zapewniono pomieszczeń do zamrażania warunkowo dopuszczonych drobnych tusz, to takie pomieszczenia muszą być zorganizowane w innym miejscu za zgodą powiatowego lekarza weterynarii.


Extract from Government Gazette No. 26779, 2004 09 17,

5

Regulation Gazette No. 8056

  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna