Rawa Mazowiecka, czerwiec 2007Pobieranie 1,49 Mb.
Strona1/10
Data05.12.2017
Rozmiar1,49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

STAROSTWO POWIATOWE W RAWIE MAZOWIECKIEJ

WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ


POZIOM ZABEZPIECZENIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU RAWSKIEGO

W ROKU 2007

Rawa Mazowiecka, czerwiec 2007
Spis treści

strona


I. Wybrane wskaźniki stanu zdrowia ludności Powiatu Rawskiego ........................................................ 3

1.1. Sytuacja demograficzna ..................................................................................................................... 3

1.2. Sytuacja zdrowotna ............................................................................................................................ 4

1.2.1. Zgony ogółem i według przyczyn .......................................................................................... 4

1.2.2. Umieralność niemowląt .......................................................................................................... 8

1.2.3. Chorobowość ogólna ........................................................................................................... .8

1.2.4. Chorobowość szpitalna ......................................................................................................... 19

1.2.5. Epidemiologia chorób zakaźnych .......................................................................................... 26


II. Poziom zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców powiatu rawskiego

w 2007 r. .................................................................................................................................................27

2.1. Ambulatoryjna opieka zdrowotna ...........................................................................................................27

2.1.1. Dostępność do świadczeń medycznych ................................................................................27

2.1.2. Podstawowa opieka zdrowotna .............................................................................................29   1. Specjalistyczna opieka zdrowotna .........................................................................33

   2. Zabezpieczenie świadczeń z zakresu stomatologii ............................................... 39

   3. Zabezpieczenie świadczeń z w zakresie medycyny szkolnej ............ ……………..41

   4. Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych osobom starszym, przewlekle i nieuleczalnie chorym ..............................................................................................45

   5. Dostępność do zaopatrzenia w leki .......................................................................46

   6. Zabezpieczenie świadczeń z zakresu diagnostyki ................................................47

   7. Zabezpieczenie świadczeń z zakresu rehabilitacji ........................………………....48

2. 2. Stacjonarna opieka zdrowotna ...............................................................………………………………...49


 1. Załączniki…………………………………………………………………………………………………………50

3.1. Zakres zadań lekarza p.o.z. …...……………………………………………………………………………......50

3.2. Wykaz badań diagnostycznych niezbędnych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach p.o.z...53

3.3. Realizacja programów profilaktycznych przez jednostki samorządu terytorialnego ………………………..55

3.4. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Profilaktyki Chorób Układu Krążenia Nadciśnienie Tętnicze realizowanego przez SPZOZ w Rawie Maz. ……………………………………………………...….56


1. Wybrane wskaźniki stanu zdrowia ludności Powiatu Rawskiego


W dziale tym dokonano analizy wskaźników demograficznych i epidemiologicznych, które obrazują stan zdrowia mieszkańców Powiatu Rawskiego na podstawie danych statystycznych za rok 2004, 2005 i częściowo za 2006.

Dane uzyskano z Urzędu Statystycznego w Łodzi, Wojewódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi oraz publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej działających na terenie Powiatu Rawskiego.

W celu uzyskania analizy porównawczej stanu zdrowia mieszkańców Powiatu Rawskiego, wskaźniki roku 2005 porównano z danymi za rok 2004 ( z uwagi na brak w chwili obecnej pełnych danych statystycznych za rok 2006). Celem monitoringu jest ustalenie rozmiarów problemów zdrowotnych, ich trendów i zróżnicowania.

Modelowanie i kształtowanie usług w zakresie ochrony zdrowia musi opierać się o aktualną i rzetelną wiedzę o sytuacji zdrowotnej danej populacji. Temu właśnie służą wskaźniki zdrowotności. Zdrowie określonej populacji jest bowiem sumą stanów zdrowia jednostek.

Kondycja zdrowotna populacji jest badana głównie poprzez analizę danych o wskaźnikach zapadalności, chorobowości, umieralności i śmiertelności w populacji. Wskaźniki te w odniesieniu do wielu chorób stanowią podstawę oceny działalności profilaktycznej, leczniczej czy rehabilitacyjnej systemu opieki zdrowotnej. O skali problemów zdrowotnych decydują też pozamedyczne czynniki, takie jak środowisko życia, warunki socjalne, styl życia.
  1. Sytuacja demograficzna1

Podstawą do badania stanu zdrowia ludności są liczba ludności i struktura jej wieku. Konsumpcja oraz rodzaj opieki zdrowotnej zależą bezpośrednio od struktury i wieku populacji, w tym od procentu ludności starszej –powyżej 60 roku życia.

Na koniec 2006 roku (stan na 31.12.2006) ludność powiatu rawskiego liczyła 49.725 osób. Dla porównania w 2005 roku 49.484 osób, zaś w 2004 roku 49.677 osób.

Na wsiach zamieszkiwało 28.828 osób ( w 2005: 28.648; w 2004 : 28.679 osób), co stanowi 58,0% ogółu mieszkańców, w miastach 20.897( w 2005 : 20.836; w 2004 : 20.998 osób) osób, co stanowi 42,0% ogółu.

Liczba kobiet w 2006 r. wynosiła 25.165 ( w 2005 : 25.003; w 2004 : 25.107 ), co stanowi 50,6% ogółu mieszkańców i była wyższa od liczby mężczyzn o 1,20% - 24.560 mężczyzn ( w 2005 :24.481; w 2004 : 24.570), którzy stanowili 49,4% ogółu ludności powiatu. Na 100 mężczyzn przypadały 102 kobiety.

W 2006 roku wskaźnik urodzeń żywych ( urodzenia żywe na 1.000 mieszkańców) wyniósł dla powiatu rawskiego 10,61 i był najwyższy od trzech lat. Urodziło się 528 dzieci. ( w 2005 : 512 urodzeń żywych – wskaźnik 10,27 ; w 2004:500 – wskaźnik 10,0).

Zgonów w 2006 roku odnotowano ogółem 498 (w 2005 : 557, w 2004 : 517). Ze szczegółowych  danych demograficznych dla roku 2005 i 2004 wynika, że więcej osób zmarło niż się urodziło, oznacza to ujemny przyrost naturalny. Wskaźnik przyrostu naturalnego na 1000 ludności wynosił w 2005 : -0,9, zaś w roku 2004 : -0,3. Z kolei w roku 2006 odnotowano dodatni przyrost naturalny ( więcej urodzeń niż zgonów) a wskaźnik osiągnął wartość +0,06.

Powyższe dane wskazują generalnie na tendencję malejącego przyrostu naturalnego. Od kilku lat bowiem notuje się ujemny przyrost naturalny, za wyjątkiem roku 2006.

Wskaźnik ten wskazuje również na przyszłą strukturę populacji oraz zapotrzebowanie na określone rodzaje świadczeń zdrowotnych. Ludność w wieku starszym wymaga stosowania większej ilości procedur medycznych zarówno w chorobach nagłych jak i przewlekłych. Starzejące się społeczeństwo oznacza, że w najbliższej perspektywie potrzebna będzie reorientacja rynku usług zdrowotnych. Występowanie chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego tj. nowotworów, udarów mózgu, schorzeń degeneracyjnych układu nerwowego spowoduje wzrost popytu na pewien typ usług i świadczeń np.: usług pielęgnacyjno-opiekuńczych, opiekuńczo-leczniczych i hospicyjnych.
Tabela nr1. Sytuacja Powiatu Rawskiego na tle województwa i kraju w roku 2005 i 2006 .


lp

Jednostka terytorialna

Wskaźnik

Urodzeń żywych

Wskaźnik przyrostu naturalneg

Wskaźnik

Urodzeń żywych

Wskaźnik przyrostu naturalneg

2005

2006

1

kraj

9,8

-0,09

9,6

-0,1

2

województwo

9,08

-3,09

8,74

-3,35

3

powiat

10,27

-0,9

10,61

+0,06


  1. Sytuacja zdrowotna


1. 2. 1. Zgony ogółem i według przyczyn2

Współczynnik umieralności ogólnej3 jest w dalszym ciągu punktem wyjścia dla oceny stanu zdrowia ludności, gdyż zgłoszenie zgonu jest informacją jednoznaczną a system rejestracji można uznać za całkowicie pełny. Współczynnik ten wyraża stosunek liczby zgonów na danym obszarze do liczby ludności zamieszkującej ten obszar. Jest on podstawowym miernikiem obrazującym stan zdrowia ludności i zagrożeń zdrowotnych.

Z uwagi na brak szczegółowych danych statystycznych dotyczących struktury zgonów za 20064, analiza zgonów zostanie przeprowadzona dla roku 2005, z porównaniem danych z 2004 roku ( dane w nawiasie).

W roku 2005 na terenie powiatu rawskiego odnotowano 557 zgonów, współczynnik umieralności na 1000 ludności wyniósł 11,26 ( 2004 : 517 zgonów, współczynnik wyniósł 10,4).


Tabela nr2. Sytuacja Powiatu Rawskiego na tle kraju i województwa – porównanie wskaźników umieralności ogólnej.

Lp

jednostka

2004

2005

2006

1

Kraj

9,5

9,7

9,75

2

Województwo Łódzkie

11,7

12,09

12,17

3

Powiat Rawski

10,4

11,26

10,02

Wśród ogólnej liczby 557 zgonów mieszkańców Powiatu Rawskiego w 2005 roku zmarło mężczyzn 293, co stanowi 52,61% ogółu zgonów ( w 2004 : 285, 55,1% ) oraz 264 kobiety, co stanowi 47,39% ( 232, 44,8% ). Tak więc w roku 2005 zmarło o 29 mężczyzn więcej od kobiet, zaś w 2004 roku zmarło o 53 mężczyzn więcej niż kobiet mimo, że kobiet było o 522 więcej od mężczyzn (o 537 więcej niż mężczyzn w 2004 ).


Tabela nr 3. Zgony mieszkańców Powiatu Rawskiego zarejestrowane w 2004 i 2005 r. na terenie województwa łódzkiego, wg wieku i płci.


Płeć


Rok


Razem

w tym w wieku:

0-4

5-14

15-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75 +

Mężczyźni2004

2005


268

293


0

3


0

1


1

2


9

6


11

23


49

38


34

41


69

70


95

109

Kobiety


2004

2005


220

264


0

1


0

0


3

3


0

0


3

3


12

9


20

20


36

42


146

175ogółem

2004

2005

4886

557

0

4

0

1

4

5

9

6

14

26

61

56

54

61

105

112

241

284


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna