Raport z ewaluacji wewnętrznejPobieranie 1,68 Mb.
Strona1/5
Data01.04.2018
Rozmiar1,68 Mb.
  1   2   3   4   5

Zespół Placówek Oświatowych Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Stefana Żeromskiego i Przedszkole w KurozwękachRAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

w Szkole Podstawowej w Kurozwękach

rok szkolny 2013/2014
Celem ewaluacji wewnętrznej PSP było ustalenie poziomu spełniania wymagań ( 2, 7, 11 )
Badane wymagania:


 1. Wymaganie 2:

 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 1. Wymaganie 7.

 • Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 1. Wymaganie 11:

 • Szkoła organizując procesy edukacyjne uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu w klasie VI oraz innych badań wewnętrznych i zewnętrznych.


Wymaganie 2:

 • Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.


Wymagania na poziom D:

1.Planowanie procesów edukacyjnych w szkole służy rozwojowi uczniów w szkole.

Wskaźniki:

- szkoła zapewnia uczniom szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych

- w szkole odbywają się zajęcia dla uczniów mających problemy w nauce,

- szkoła wspomaga rozwijanie zdolności i zainteresowań uczniów w różnorodnych kołach zainteresowań.
Metody i techniki badawcze:

Ankieta dla uczniów i nauczycieli, analiza dokumentów szkoły.


Wyniki ewaluacji:

W badaniu brało udział 59 uczniów z klas III- VI co stanowi 94 % ogółu.

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród uczniów stwierdzamy , że szkoła zapewnia uczniom szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie wskazali następująco :

- koło matematyczne 35

- koło języka angielskiego 27

- koło języka polskiego 25

- koło przyrodnicze 23 uczniów

- koło redakcyjne 12

- szkolny klub europejski 12

- zuchy 8 osób

- koło ortograficzne 15

- koło artystyczne 10

- SKS 7

- badminton 7 osób- schola 1 osoba

- tenis stołowy 1 osoba

- ZHP 1 osoba
W szkole odbywają się zajęcia dla uczniów mających problemy w nauce.

Największa liczba uczniów uczęszcza na: koło języka angielskiego, koło j.polskiego, koło matematyczne, zespół korekcyjno-kompensacyjny, koło przyrodnicze i koło ortograficzne.


Szkoła wspomaga rozwój zdolności i zainteresowań uczniów organizując różnorodne koła zainteresowań.

2.Uczniowie znają stawiane przed nimi cele uczenia się i formułowane wobec nich oczekiwania.

Wskaźniki:

- uczniowie znają ocenianie wewnątrzszkolne oraz przedmiotowe systemy oceniania .Metody i techniki badawcze:

Ankieta dla uczniów i nauczycieli, analiza dokumentów szkoły- wpisy


w dziennikach.
Wyniki ewaluacji:

85% ankietowanych uczniów odpowiedziało, że zostało zapoznanych


z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz z przedmiotowym systemem oceniania 75%. Potwierdzają to wpisy w dziennikach lekcyjnych.
W badaniu brali udział wszyscy nauczyciele- 12osób. Spośród 12 ankietowanych nauczycieli 9 podało, że zapoznało uczniów z ocenianiem wewnątrzszkolnym i z przedmiotowym systemem nauczania. Potwierdzają to wpisy w dziennikach lekcyjnych.
3.Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować ich indywidualny rozwój.

Wskaźniki:

- oceny są uzasadniane przez nauczycieli

- nauczyciele wykazują indywidualne podejście do ucznia
Metody i techniki badawcze:

Ankieta dla uczniów i nauczycieli.


Wyniki ewaluacji:

75% ankietowanych uczniów stwierdziło, że nauczyciele uzasadniają

stawiane im oceny. Wszyscy ankietowani nauczyciele stwierdzili, że stawiane przez nich oceny uczniom są zawsze uzasadniane. 67% nauczycieli stosuje na zajęciach indywidualizację nauczania, 33% stosuje ją czasami. Informowanie ucznia o jego postępach w nauce oraz ocenianie pomagają uczniom uczyć się i planować indywidualny rozwój.
4. Nauczyciele kształtują u uczniów umiejętność uczenia się.
Wskaźniki:

- uczniowie dostają informacje o tym jak pracować, aby osiągnąć lepsze wynikiMetody i techniki badawcze:

Ankieta dla uczniów i nauczycieli.


Wyniki ewaluacji:

44 uczniów/ 63 uważa, że nauczyciele informują ich o tym jak pracować , aby osiągnąć lepsze wyniki w nauce. Według ankietowanych nie wszyscy nauczyciele dają wskazówki aby poprawić umiejętność uczenia się.

Nauczyciele kształtując u uczniów umiejętność uczenia się podają, że zawsze ( 41%) lub bardzo często ( 41%) dają uczniom informację o tym jak pracować, by osiągać lepsze wyniki w nauce. Sporadycznie tylko taka informacja nie jest podawana.


 1. Nauczyciele i uczniowie tworzą atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Wskaźniki:

- tworzone są pozytywne relacje między nauczycielami i uczniami


Metody i techniki badawcze:

Ankieta dla uczniów i nauczycieli.Wyniki ewaluacji:

Zarówno nauczyciele jak i uczniowie starają się tworzyć pozytywne relacje między sobą, co sprzyja procesowi uczenia. Wyniki ankiety wskazują na chęć dobrej współpracy pomiędzy uczniami i nauczycielami. W ankiecie uczniowie wskazali, że: nie przeszkadzają na lekcjach, słuchają nauczycieli, szanują ich, często zgłaszają się do odpowiedzi, są życzliwi, używają zwrotów grzecznościowych , zgłaszają pomysły do wspólnych działań, umawiają się na poprawę testów i kartkówek.


Niestety tylko 53% uczniów jest usatysfakcjonowanych z relacji z nauczycielami.

Nauczyciele starają się tworzyć pozytywne relacje z uczniami sprzyjające uczeniu się. W ankiecie nauczyciele wymieniają następujące sposoby: szczera rozmowa, pomoc w uczeniu się i odrabianiu lekcji, uzasadnianie stawianych ocen, sprawiedliwe ocenianie i traktowanie ucznia, stosowanie pochwał, ocenianie aktywności i zaangażowania uczniów, umożliwianie poprawy ocen.
 1. Nauczyciele motywują uczniów do uczenia się i wspierają ich
  w trudnych sytuacjach.


Wskaźniki:

- uczniowie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę

- szkoła umożliwia prezentowanie osiągnięć i sukcesów uczniów
Metody i techniki badawcze:

Ankieta dla uczniów i nauczycieli.


Wyniki ewaluacji:

Nauczyciele motywują uczniów do uczenia się organizując bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Zajęcia te wspierają również uczniów mających problemy


w nauce. Najchętniej uczniowie korzystają z: koła matematycznego, koła języka angielskiego, koła ortograficznego, koła języka polskiego, zespół korekcyjno- kompensacyjny, koło artystyczne, gromada zuchów, koło redakcyjne, koło przyrodnicze, scholę, szkolny klub europejski, SKA, badminton.

Szkoła umożliwia prezentowanie osiągnięć i sukcesów uczniów stwarzając możliwość udziału w licznych konkursach szkolnych, pozaszkolnych i zawodach sportowych. Umiejętności uczniów są również prezentowane na licznych akademiach, apelach, festiwalach. Wszystkie informacje dotyczące ważnych wydarzeń, sukcesów i osiągnięć uczniów naszej szkoły są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej szkoły oraz w lokalnej prasie.


Szkoła umożliwia prezentowanie osiągnięć i sukcesów uczniów. Z analizy ankiety dla nauczycieli wynikają następujące sposoby:

-strona internetowa szkoły- 12 osób (100%),

-apele-10 osób ( 83 % ),

-spotkania z rodzicami 8 osób (67 % ),

-gazetki szkolne-2 osoby (18%).


 1. Nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do potrzeb ucznia, grupy i oddziału.

Wskaźniki:

- na lekcjach stosowane są różne metody pracy z uczniem,

- nauczyciele różnicują na zajęciach zadania i prace domowe.
Metody i techniki badawcze:

Ankieta dla uczniów i nauczycieli, analiza dokumentów szkoły.


Wyniki ewaluacji:

Na podstawie analizy ankiety zauważono, że nauczyciele stosują różne metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia. Na lekcjach stosowane są różne metody pracy z uczniem zarówno zdolnym jak


i wymagającym dodatkowej pomocy.

Nauczyciele różnicują również zadania, wymagania i prace domowe do możliwości i indywidualnych potrzeb ucznia.


Na podstawie analizy ankiety zauważono, że nauczyciele stosują różne metody pracy z uczniem. Najczęściej wymieniane są: metody aktywizujące, dyskusja, pokaz, praca w grupach, praca indywidualna, praca w parach, drama.

Nauczyciele różnicują również zadania dla uczniów (67% ) i robią to często, niektórzy w miarę potrzeb lub sporadycznie.


Wymagania na poziom B:

8. Organizacja procesów edukacyjnych umożliwia uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy i jej wykorzystanie.

Wskaźniki:

- realizowane są ścieżki międzyprzedmiotowe,

- uczniowie uczestniczą w konkursach wiedzowych,
Metody i techniki badawcze:

Analiza dokumentów szkoły, wpisy w dziennikach.
Wyniki ewaluacji:

Na wszystkich zajęciach edukacyjnych realizowane są ścieżki międzyprzedmiotowe, co potwierdzają wpisy w dziennikach lekcyjnych oraz analiza dokumentów szkolnych. Umożliwia to uczniom powiązanie różnych dziedzin wiedzy, wyciąganie wniosków oraz wykorzystanie ich w praktyce. Uczniowie aktywnie uczestniczą w konkursach wiedzowych osiągając liczne sukcesy. Wszyscy też umożliwiają uczniom uczestnictwo w konkursach wiedzowych :

-Konkurs Humanistyczny dla kl. V i VI

-Turniej Ortograficzny dla kl. IV-VI

-Konkurs Matematyczno-Przyrodniczy dla kl. V i VI

-Konkurs Matematyczny Pangea dla kl. IV- VI

-Kangur Matematyczny dla kl. II – VI

-Quiz wiedzy „Historia bankowości i pojęcia związane z bankiem”

-Przyrodniczy dla kl. IV i V

-Zasady zdrowego stylu życia dla kl. IV – VI

-Bezpieczeństwo na 6 dla kl. IV - VI

-BRD dla kl. V i VI

-IX Rejonowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej dla kl. I – VI

-Kuratoryjny Konkurs z Języka Angielskiego

-Międzyszkolny Konkurs z Języka Angielskiego dla kl. III

-Konkursy z realizacją „Zachowaj Trzeźwy Umysł” dla kl. I – VI

-Konkurs wiedzy „Mały odkrywca” dla kl. V

-„Hop na narty” dla kl. III – V

-Konkurs wiedzy o zdrowym odżywianiu dla kl. II

-Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” dla kl. VI

- „Bezpiecznie na wsi-nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu”

-„ Baw się grzecznie –a w Twoim domu będzie bezpiecznie”

-Bezpieczne dziecko w ruchu drogowym dla kl. III i IV

-Konkurs Liturgiczny

-Konkurs Biblijny

-Konkursy dekanalne


9.Uczniowie maja wpływ na sposób organizowania i przebieg procesu uczenia się. Czują się odpowiedzialni za własny rozwój.

Wskaźniki:

- uczniowie zgłaszają propozycje tematów lekcji, konkursów uroczystości klasowych i szkolnych, rodzajów kół zainteresowań

-podejmowane przez szkołę działania uwzględniają propozycje i opinie uczniów( organizacje szkolne)
Metody i techniki badawcze:

Ankieta dla uczniów i nauczycieli.Wyniki ewaluacji:

Ankietowani uczniowie zgłaszają propozycje do organizacji i przebiegu procesu uczenia się. Nauczyciele przychylnie ustosunkowują się do propozycji uczniów zachęcając ich do kreatywności.Najczęściej brane są pod uwagę propozycje dotyczące rodzajów kół zainteresowań, organizacji uroczystości szkolnych, tematyki zajęć lekcyjnych, konkursów klasowych i szkolnych, organizacji form spędzania wolnego czasu, organizacji zajęć feryjnych i wycieczek, biwaków, ognisk klasowych.

Ankietowani nauczyciele przedstawili propozycje jakie zgłaszali uczniowie do organizacji i przebiegu procesu uczenia się. Najczęściej brane są pod uwagę propozycje dotyczące rodzajów kół zainteresowań, organizacji uroczystości szkolnych, tematyki zajęć lekcyjnych, konkursów klasowych
i szkolnych, organizacji imprez klasowych ( wycieczek, biwaków, ognisk )

Prawie wszyscy nauczyciele dyskutują z uczniami o słuszności ich decyzji


i podejmują wspólną decyzję uzależnioną od możliwości jej realizacji.
10. Uczniowie uczą się nawzajem.

Wskaźniki:

-nauczyciele umożliwiają na lekcji wzajemne uczenie się uczniów


Metody i techniki badawcze:

Ankieta dla uczniów.


Wyniki ewaluacji:

Nauczyciele umożliwiają uczniom wzajemne uczenie się na lekcjach. Potwierdzają to wyniki przeprowadzonej ankiety. Najpopularniejszą formą wzajemnej pomocy jest praca w grupach, pomoc koleżeńska, wzajemne sprawdzanie prac oraz uczęszczanie na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pomoc w nauce.


11. W szkole stosuje się nowatorskie rozwiązania służące rozwojowi uczniów.
Wskaźniki:

- nauczyciele realizują własne programy i plany zajęć pozalekcyjnych.

- organizowane są konkursy wewnątrzszkolne i zawody sportowe
Metody i techniki badawcze:

Ankieta dla nauczycieli, analiza dokumentów szkoły.


Wyniki ewaluacji:

Z ankiety wynika, że w szkole nauczyciele organizują konkursy i zawody sportowe:

-IX Rejonowy Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej

-Konkursy w ramach kampanii „ Zachowaj Trzeźwy Umysł”

-konkurs plastyczny „Mój przyjaciel – zwierzę „

-konkurs „Super kanapka”

-Konkurs „Talerz pełen zdrowia”

-Konkurs na hasło promujące SKO

-Quiz wiedzy „Historia bankowości i pojęcia związane z bankiem”

-Konkurs „Mistrz tabliczki mnożenia” dla kl. IV

-Konkurs na najciekawszą baśń” dla kl. IV

-Turniej piłki nożnej

-Konkurs na kartkę wielkanocną

-Konkurs na „Najżyczliwszą osobę w szkole”

-Konkurs „Bezpieczne dziecko w ruchu drogowym” dla kl. III i IV

-Konkurs „Zbieramy nakrętki”

-Konkurs czytania ze zrozumieniem dla kl. III

-Konkurs recytatorski dla kl. III

-Konkurs plastyczny „W SKO oszczędzam, bo marzenia mam” dla kl. II i III

-Konkurs plastyczny „Dobre rady na odpady”

-Konkurs na zbiórkę surowców wtórnych „Ziemia nie da sobie rady, segregujmy więc odpady”

- Konkurs na hasło reklamujące WOŚP

-Konkurs klasowy „Pięknego czytania” dla kl. II

-Klasowy konkurs recytatorski dla kl. II

-Klasowy konkurs plastyczny „Portret mojej mamy” dla kl. II

-Wewnątrzszkolny konkurs we współpracy z biblioteką „Mój komiks” dla kl. II

-Konkurs „Zasady zdrowego stylu życia”

-Bezpieczeństwo na 6 dla kl. IV – VI

-BRD dla kl. V – VI

-Konkurs przyrodniczy dla kl. IV – V


83% nauczycieli realizuje własne programy i plany zajęć pozalekcyjnych.

Należą do nich:

-Plan zajęć teatralno-artystycznych

-Plan zajęć dydaktyczno- wyrównawczych

-Plan zajęć SKS

-Program koła przedmiotowego z j. polskiego w kl. VI

-Plan zajęć koła teatralno- recytatorskiego

-Plan zajęć koła dydaktyczno- wyrównawczego w kl. IV i V

-Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla kl. I

-Plan pracy gromady zuchów

-Program koła matematycznego dla kl. V

-Program zajęć „Matematyka jest wszędzie” dla kl. IV

-Program pracy na zajęciach dodatkowych z matematyki dla kl. VI

-Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla kl. VI

-Plan pracy koła j. angielskiego dla kl. V – VI

-Plan pracy Szkolnego Klubu Europejskiego

-Program Profilaktyczny „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

-Program Profilaktyczny „Znajdź właściwe rozwiązanie”

-Plan pracy koła artystycznego

-Plan pracy zespołu korekcyjno-kompensacyjnego

-Program zajęć teatralno-artystycznych dla kl. II

-Plan pracy koła ortograficznego dla kl. II

-Plan zajęć nauki gry na flecie

-Plan zajęć wyrównawczych dla kl. II

-Plan zajęć z uczniem obcojęzycznym


Wnioski:


 1. Należy systematycznie informować uczniów o tym jak pracować, aby osiągać lepsze wyniki w nauce.

 2. Należy zachęcać uczniów do tworzenia pozytywnych relacji uczeń- nauczyciel

 3. Na wszystkich lekcjach stosować formy i metody pracy sprzyjające pozytywnym relacjom nauczyciel- uczeń.

 4. Tworzyć warunki sprzyjające uczeniu się.

 5. Zachęcać uczniów do zgłaszania propozycji organizacji i przebiegu procesu uczenia się.

 6. Zmotywować uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły.

 7. Należy w dalszym ciągu stosować na zajęciach indywidualizację nauczania.

 8. Na wszystkich lekcjach różnicować zadania dla poszczególnych uczniów w zależności od ich potrzeb i możliwości intelektualnych.

 9. Motywować uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Opracowały: - Małgorzata Adydan, Marta Zajdel, Ewa Straszak, Aneta Urbanowicz, Mirosława Słomka, Weronika Orzechowska
Wymaganie 7:

 • Procesy edukacyjne są zorganizowane
  w sposób sprzyjający uczeniu się.Wymagania na poziom D:

1. Nauczyciele współpracują ze sobą w planowaniu, organizowaniu, realizowaniu i modyfikowaniu procesów edukacyjnych.

Wskaźniki:

-nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy

- nauczyciele dzielą się doświadczeniem,

- ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli


Metody i techniki badawcze:

Analiza dokumentacji – pracy zespołów przedmiotowych.


Wyniki ewaluacji:

W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:

- zespół wychowawców (klas I-III)

- humanistyczny

- matematyczno- przyrodniczy

- zespół międzyprzedmiotowy kl IV- VI

-zespół wychowawców ( kl. IV – VI)

-szkoleniowy(WDN)

-ds. ewaluacji wewnętrznej

- ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej


Zespoły spotykają się średnio cztery razy w ciągu roku lub w miarę aktualnych potrzeb. Wszyscy nauczyciele a w szczególności klas I-III
w współpracują przy wyborze programów nauczania, podręczników, planowaniu pracy dydaktycznej i wychowawczej. Wymieniają się doświadczeniem na temat metod i form pracy szczególnie w zespołach przedmiotowych, ocen uczniów (forma opisowa), programów edukacyjnych, festiwalu kultury szkół. Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem wszystkich nauczycieli reprezentujących wszystkie zespoły funkcjonujące
w naszej placówce. Przykłady wspólnego planowania wynikają z zadań jakich podejmują się nauczyciele pracując w szkole zespołowo i są to: pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ewaluacja pracy szkoły, organizowania uroczystości, imprez
i akcji szkolnych (w tym konkursów, wycieczek), analiza wyników nauczania (wyniki egzaminów klasie VI, wyniki testów kompetencji). Pojawiające się problemy nauczyciele rozwiązują głównie poprzez dialog w ramach pracy zespołu oraz korzystając z indywidualnej pomocy między nauczycielami.

Nauczyciele dodatkowo konsultują problemy z ekspertem spoza szkoły( PPP


w Staszowie).

2. Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych (planowanie, organizacja, realizacja, analiza i doskonalenie) następuje w wyniku ustaleń między nauczycielami.Wskaźniki:

-nauczyciele wspólnie planują harmonogram imprez szkolnych, tworzenia kół zainteresowań, konkursów szkolnych.Metody i techniki badawcze:

Analiza dokumentów, wywiad z nauczycielami.


Wyniki ewaluacji:
Wszyscy nauczyciele zgodnie wskazują, że angażują się w pracę zespołów takich jak:

-przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy

-wychowawczy

-szkoleniowy

-ds. spraw ewaluacji wewnętrznej

- ds. udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej

W zespołach tych wspólnie ustalają:

-harmonogram imprez szkolnych i osoby odpowiedzialne za ich przeprowadzenie

- rodzaj kół zainteresowań, tak aby mogli w nich uczestniczyć uczniowie różnych klas

- konkursów szkolnych dla wszystkich chętnych uczniów o różnorodnych zainteresowaniach

Wszystkie zmiany w szkole wynikają z ustaleń między nauczycielami i są efektem ich pracy w różnych zespołach.

3. Nauczyciele pracując w zespołach opracowują i aktualizują dokumenty szkolne.

Wskaźniki:

- powoływane są zespoły do tworzenia i ewaluacji dokumentów szkolnych

- działa zespół legislacyjny.

Metody i techniki badawcze:

Analiza dokumentów.Wyniki ewaluacji:

Na podstawie analizy dokumentacji szkolnej: Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, Plany pracy zespołów, ustalono, że w szkole funkcjonuje bardzo wiele zespołów: przedmiotowych i zadaniowych, powoływanych przez dyrektora szkoły, w pracę których włączają się wszyscy nauczyciele. Większość pracuje w kilku zespołach. Są to następujące zespoły: • Zespół do tworzenia Programu Wychowawczego Szkoły,

 • Zespół do tworzenia Szkolnego Programu Profilaktyki,

 • Zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej

 • WDN.

 • Zespół legislacyjny,

Zespoły, które funkcjonują w szkole powoływane są przez dyrektora lub tworzone są przez nauczycieli w ramach realizacji zadań statutowych szkoły.

Określone zostały zasady funkcjonowania tych zespołów i cel podjętych działań. Opracowano procedurę, harmonogram prac. Co roku powoływany jest zespół do spraw ewaluacji, który odpowiada za jej prawidłowe przeprowadzenie. Zespół opracowuje plan ewaluacji, pozostali nauczyciele współpracują przy wykonywaniu badań i uzyskiwaniu danych do analizy. Członkowie zespołu opracowują zgromadzony materiał, a następnie przedstawiają go w formie raportu.

Zespół do spraw legislacyjnych analizuje Statut Szkoły i opracowuje projekty koniecznych poprawek.4. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach i warsztatach mających na celu usprawnienie wspólnych działań.

Wskaźniki:

- tworzony jest plan WDN,

- nauczyciele uczestniczą w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych,

Metody i techniki badawcze:

Analiza dokumentów.


Wyniki ewaluacji:
Każdego roku lider WDN wspólnie z zespołami nauczycielskimi opracowuje plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli na dany rok szkolny. Wynika on z potrzeb i uwzględnia kompetencje członków Rady Pedagogicznej.

W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 w ramach WDN-u zostały zrealizowane i przeprowadzone następujące szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne:


Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli odbywało się w formie:


 • rad szkoleniowych

 • spotkań Zespołów Przedmiotowych (zespoły samokształceniowe), dzielenie się wiedzą

 • spotkań Zespołów Zadaniowych

Doskonalenie zewnętrzne:

Zrealizowano zaplanowane dłuższe formy doskonalenia zewnętrznego


Zewnątrz szkolne doskonalenie nauczycieli

Na podstawie analizy dokumentów: planu pracy WDN-u, sprawozdań


z poszczególnych semestrów oraz list obecności widać, że wszyscy nauczyciele uczestniczą w różnego typu szkoleniach organizowanych w szkole i poza nią. Sami podejmują chęć prowadzenia szkoleń Rady Pedagogicznej. Zgłaszają tematykę szkoleń, dzielą się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń, warsztatów.

Wymagania na poziom B:  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna