Raport z badania sprawozdania finansowego bpx spółka Akcyjna we wrocławiu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 rokuPobieranie 0.61 Mb.
Strona3/3
Data24.02.2019
Rozmiar0.61 Mb.
1   2   3

2. Analiza wskaźnikowa

2.1. Wskaźniki rentowności.
Wskaźniki rentowności

wskaźnik
bezpieczny


miernik

2015

2014

Rentowność majątku (ROA)

5-8

procent

-5,71%

5,93%

wynik finansowy netto x 100

aktywa ogółem

Rentowność netto

3-8

procent

-22,13%

28,34%

wynik finansowy netto x 100

przychody ogółem

Rentowność kapitału własnego (ROE)

15-25

procent

-7,44%

6,31%

wynik finansowy netto x 100

kapitał własny x 100

Skorygowana rentowność majątku

-

procent

-5,60%

5,93%

zysk netto + (odsetki - podatek dochodowy od odsetek) x 100

aktywa ogółem

Wskaźniki rentowności w badanym roku przyjęły wartości ujemne, spowodowany poniesieniem straty netto.
2.2. Wskaźniki płynności finansowej.
Wskaźniki płynności finansowej

wskaźnik
bezpieczny


miernik

2015

2014

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia

1,2 - 2,0

krotność

1,07

16,69

aktywa obrotowe - należności z tyt.dostaw i usług powyżej 12 mc

zobowiązania krótkoterm. - zobow.krótkoterm.powyżej 12 mc

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia

1,0

krotność

0,84

15,27

aktywa obrot. - zapasy - kr.term.RMK czynne - nalez.z tyt.dost.i usł.pow.12 mc

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia

0,1-0,2

krotność

0,06

15,10

inwestycje krótkoterminowe

zobowiązania krótkotermin. - zobow. z tyt.dostaw i usług pow. 12 mc

Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej

1,0

krotność

1,78

0,05

należności z tyt.dostaw i usług

zobowiązania z tyt.dostaw i usługPorównanie powyższych wskaźników z pożądanym wskaźnikiem płynności bieżącej, będącym relacją majątku obrotowego do zobowiązań krótkoterminowych – nie wskazuje na występowanie w jednostce istotnych zakłóceń w terminowym regulowaniu wymagalnych zobowiązań. Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej przekraczający 1,0 sygnalizuje, że całość zobowiązań wobec dostawców ma pokrycie w należnościach od odbiorców.

2.3. Wskaźniki rotacji.
Wskaźniki rotacji (obrotowość)

wskaźnik
bezpieczny


miernik

2015

2014

Szybkość obrotu zapasów (w dniach)

wskaźnik
malejący


w dniach

1

1

średni stan zapasów x 365 dni

przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów

Spływ należności (w dniach)

ilość dni
porównywalna
z lp 18


w dniach

101

3

średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni

przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów

Spłata zobowiązań (w dniach)

ilość dni
porównywalna
z lp 17


w dniach

62

68

średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni

przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów

Produktywność aktywów

2,0

zł / zł

0,24

0,11

przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów

aktywa ogółemNa płynność środków obrotowych ma wpływ szybkość obrotu należnościami
i zapasami.

Obrót należnościami w dniach wynosi 101, co nie jest zjawiskiem korzystnym. Ma to związek z wydłużonym kredytem kupieckim.
Porównanie szybkości obrotu należnościami w dniach z rotacją zobowiązań
w dniach wskazuje na niezachowanie optymalnej równowagi dni rotacji,
w odniesieniu do należności i zobowiązań.

Wskaźnik produktywności aktywów służący do oceny efektywności gospodarowania majątkiem wynoszący 0,24 informuje, że 1 zł zaangażowanego majątku przysporzył 24 zł przychodów

2.4. Omówienie pozostałych wskaźników.2.4.1. Wskaźniki do analizy poziomej i pionowej bilansu.
Wstępna analiza bilansu

wskaźnik
bezpieczny


miernik

2015

Złota reguła bilansowania

100-150

procent

99,77%

(kapitał własny + rezerwy długoterminowe) x 100

aktywa trwałe

Złota reguła bilansowania II

40-80

procent

93,36%

kapitały obce krótkoterminowe x 100

aktywa obrotowe

Złota reguła finansowania

powyżej
100


procent

330,02%

kapitał własny x 100

kapitał obcy

Wartość bilansowa jednostki

wskaźnik wzrostowy

tys.zł

19 774,2

aktywa ogółem - zobowiązania ogółem

 Uwagę zwraca wskaźnik „Złotej reguły bilansowania”, gdyż wskaźnik zbliżony do 100 sygnalizuje prawidłowość sfinansowania aktywów trwałych kapitałem własnym i sprzyja utrzymaniu równowagi finansowej jednostki, co potwierdza także wskaźnik „Złotej reguły finansowania”, gdyż zobowiązania jednostki nie przekraczają połowy kapitału własnego, czyli nie wpływają na osłabienie płynności finansowej jednostki.


C. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
1. Prawidłowość stosowanego systemu księgowości.

1.1. Księgowość jednostki.

Jednostka posiada politykę rachunkowości zatwierdzoną przez kierownika jednostki z mocą obowiązującą od dnia 22.01.2007 roku Polityka rachunkowości uwzględnia charakter prowadzonej przez jednostkę działalności i jest stosowana w sposób ciągły.

Ostatnie zmiany do „Polityki Rachunkowości” wprowadzone zostały w dniu 08.01.2015 roku uchwałą Zarządu nr 01/01/2015.
1.2. W zakresie prawidłowości stosowanego systemu księgowości biegły potwierdza, że:

(a) jednostka przestrzegała ciągłości stosowanych zasad rachunkowości, w tym w przedmiocie prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych na 01.01. roku badanego,

(b) księgi rachunkowe prowadzone są w biurze rachunkowym, przy wykorzystaniu systemu komputerowego CDN Optima.

(c) operacje gospodarcze zaewidencjonowane zostały zgodnie z podstawowymi zasadami rachunkowości, w tym zgodnie z zasadą memoriału i ostrożnej wyceny,

(d) dowody źródłowe stanowiące podstawę do ujęcia w księgach rachunkowych były sprawdzone i zakwalifikowane zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 6 ustawy
o rachunkowości.
1.3. W zakresie zabezpieczenia dostępu do informacji wynikających
z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych oraz za pomocą komputerów stwierdza się, że:


(a) jednostka przechowuje zbiory bez dokonania wydruków papierowych. Dane te znajdują się na magnetycznych dyskach twardych, czyli są to nośniki trwałe, na których raz zapisana informacja nie może być zmieniana lub modyfikowana (art. 71 i 72 ustawy o rachunkowości).
(b) przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych dokonywane jest w biurze rachunkowym, w oryginalnej postaci,
w podziale na lata i miesiące,

(c) okresy przechowywania danych były zgodne z art. 74 ustawy
o rachunkowości, tj.: sprawozdania finansowe – przechowywanie trwałe,
a pozostałe zbiory 5 lat - liczone od początku roku następnego.

Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy, a okresem sprawozdawczym miesiąc.


2. Inwentaryzacja aktywów i pasywów


Inwentaryzacja aktywów i pasywów została przeprowadzona do bilansu rocznego w zasadniczej części zgodnie z art. 26 ustawy o rachunkowości:

(a) w drodze potwierdzenia sald na dzień 31.12.2015 roku

- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

- środki na rachunkach bankowych
(b) w drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego i wyceny na dzień 31.12.2015 roku

- należności spornych i wątpliwych

- rozliczenia międzyokresowe

- kapitały własne


Stwierdza się, że księgi rachunkowe wraz z dokumentacją stanowiącą podstawę do ewidencji księgowej operacji gospodarczych – są prawidłowe w rozumieniu art. 24 ustawy o  rachunkowości i stano­wią podstawę do sporządzenia zbadanego sprawozdania finansowego.
3. AKTYWA

Aktywa zbadanego bilansu przedstawiają się następująco:


3.1. Aktywa trwałe 19 820 302,29 zł

Stanowią one 76,92% aktywów ogółem, z tego przypada na:


3.1.1. Wartości niematerialne i prawne w wysokości 17 446 230,89 zł

Stanowią one 67,71% bilansowej sumy aktywów


(a) Wartości niematerialne i prawne:
Treść

Koszty zakończonych prac rozwojowych

Wartość firmy

Inne wartości niematerialne i prawne

Razem

Wartość brutto

 

 

 

 

Bilans otwarcia

 

 

 

 

Zwiększenia

 

17 705 117,62

236 772,92

17 941 890,54

Zmniejszenia

 

 

27 200,00

27 200,00

Bilans zamknięcia

 

17 705 117,62

209 572,92

17 914 690,54

Umorzenie


 

Bilans otwarcia

 

 

 

 

Zwiększenia

 

295 085,29

173 374,36

468 459,65

Zmniejszenia

 

 

 

 

Bilans zamknięcia

 

295 085,29

173 374,36

468 459,65

Wartość netto na BO

 

 

 

 

Wartość netto na BZ

 

17 410 032,33

36 198,56

17 446 230,89W ramach połączenia ze Spółką Business Partner eXcellence sp. z o. o powstała wartość firmy.

Wartości niematerialne i prawne spełniają:

- kryteria ustawy o rachunkowości (art. 28 uor),

- były prawidłowo amortyzowane bilansowo i podatkowo nie stanowi koszty podatkowego amortyzacja wartości firmy.

- utrata zdolności do przynoszenia korzyści ekonomicznych nie wystąpiła,

- inwentaryzacja WNiP została przeprowadzona w formie ich weryfikacji.

3.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe w wysokości 258 418,90 zł

Stanowią one 1,00% bilansowej sumy aktywów.

Podział rzeczowego majątku trwałego według grup rodzajowych jest następujący (w zł):


(a) Środki trwałe:
Treść

Grunty

Budynki, lokale i obiek.inż.ląd.i wod.

Maszyny i urządz.

Środki transp.

Inne środki trw

Razem

Wartość brutto

 

 

 

 

 

 

Bilans otwarcia

 

 

 

 

 

 

Zwiększenia

 

 

253 787,53

490 401,54

59 224,63

803 413,70

Zmniejszenia

 

 

 

 

 

 

Bilans zamknięcia

 

 

253 787,53

490 401,54

59 224,63

803 413,70

Umorzenie

 

 

 

 

 

 

Bilans otwarcia

 

 

 

 

 

 

Zwiększenia

 

 

236 322,95

282 327,02

26 344,83

544 994,80

Zmniejszenia

 

 

 

 

 

 

Bilans zamknięcia

 

 

236 322,95

282 327,02

26 344,83

544 994,80

Wartość netto na BO

 

 

 

 

 

 

Wartość netto na BZ

 

 

17 464,58

208 074,52

32 879,80

258 418,90W ramach połączenia ze Spółką Business Partner eXcellence sp. z o.o. zostały przejęte środki trwałe o wartości początkowej 800 191,78 zł i dotychczasowym umorzeniu 499 479 zł


Spółka kontynuuje umorzenie środków trwałych według historycznych stawek amortyzacji.
Biegły stwierdza wiarygodność i zgodność pozycji bilansowej „Rzeczowe aktywa trwałe”, gdyż:

- były w roku bieżącym roku objęte metodą weryfikacji i oceną ich gospodarczej przydatności,

- wycena rzeczowego majątku trwałego jest zgodna z przyjętą „Polityką Rachunkowości” oraz art. 28 ustawy o rachunkowości,

- dokumentacja dotycząca przychodu i rozchodu środków trwałych jest kompletna i prawidłowa,

- amortyzacja ustalona jest wg ekonomicznej użyteczności środków trwałych
i WNiP,

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniowa - metod amortyzacji w roku obrotowym nie zmieniono,


- dotychczasowe umorzenie rzeczowych aktywów trwałych ogółem wynosi

44,48 %,


- właściwa jest wycena środków trwałych, w tym umorzenia środków i ich amortyzacji jako zarachowanego w koszty umorzenia.

- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych za rok badany wynosi 354 900,71 zł, w tym: - 45 515,75 zł amortyzacja środków trwałych - 309 384,96 zł amortyzacja WNiP.


3.1.3. Inwestycje długoterminowe 2 115 652,50 zł
Stanowią one  bilansowej sumy aktywów.
Inwestycje długoterminowe

Stan na początek okresu

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec okresu

Nieruchomości

 

 

 

 

Wartości niematerialne i prawne

 

 

 

 

Długoterminowe aktywa finansowe

 

2 115 652,50

 

2 115 652,50

a) w jednostkach powiązanych

 

1 195 152,50

 

1 195 152,50

b) w pozostałych jednostkach

 

920 500,00

 

920 500,00

Inne inwestycje długoterminowe

 

 

 

 

Razem

 

2 115 652,50

 

2 115 652,50Jednostka posiada inwestycje długoterminowe w postaci: 

Udziały i akcje w zł

1. BPX Czechy

23 655,00

2. BPX USA

474 457,50

3. Solutions Labs Sp.z o.o.

700 040,00

4. Office Pulse Sp. jawna

920 000,00

5. BPX Solutions Sp.z o.o.

500,00

Razem

2 118 652,50


3.2.Aktywa obrotowe wykazane w bilansie 5 945 695,23 zł

Stanowią  aktywów ogółem, z tego przypada na:


3.2.1. Zapasy 40 261,10 zł

Stanowią one 0,16% bilansowej sumy aktywów są to zakupione licencje przeznaczone do sprzedaży.


3.2.2. Należności krótkoterminowe 4 298 835,31 zł

Stanowią  aktywów i dotyczą należności od:
Należności i roszczenia

kwota wg ksiąg

Odpis aktualizujący

Kwota w bilansie

Należności z tyt. dostaw i usług

2 360 271,92 

 

0,00

Należności z tyt. podatków i ZUS

329 480,86 

 

0,00

Inne należności

118 434,55 

 

0,00

Razem

0,00

0,00

0,00W wyniku połączenia ze Spółką Business Partner eXcellence sp. z o.o., Spółka przejęła należności w kwocie  2 374 211,15 zł.

Należności wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności (art. 28.1.7 i 7”a” uor).

Inne należności krótkoterminowe obejmują rozrachunki z pracownikami z tytułu zaliczek.

3.2.3. Inwestycje krótkoterminowe 355 404,43 zł

Stanowią 1,38% aktywów i obejmują:


Wyszczególnienie

Stan na dzień

bilansowy br.

Krótkoterminowe aktywa finansowe

355 404,43

-

w jednostkach powiązanych

1 003,73

-

w pozostałych jednostkach

320 617,96

-

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

33 782,74

Inne inwestycje krótkoterminowe

 

Razem

355 404,43Stany środków pieniężnych na rachunkach i lokatach bankowych potwierdzone na dzień bilansowy przez banki obsługujące jednostkę.

Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach obejmują udzielone pożyczki.

3.2.4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 251 194,39 zł

Stanowią 4,86% aktywów i obejmują tytuły:Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Stan na koniec okresu

-

koszty obsługi gwarancyjne

322 000,00

-

koszty rozliczane na przełomie roku

13 279,81

-

koszty przekształcenia

155 120,00

-

ubezpieczenia majątkowe

54 161,37

-

rezerwy na przychody

494 115,71

-

licencje

36 715,63

-

zaliczki na koszty przyszłych kontraktów

171 834,18

-

inne

3 967,69

Razem

1 251 194,39


Biegły nie wnosi uwag do tej pozycji bilansowej, gdyż jednostka wiarygodnie aktywowała koszty w wysokości przypadającej na następne okresy sprawozdawcze, zgodnie z przyjętymi zasadami (art. 39 uor).

3.3. Ogółem aktywa bilansu wynoszą 25 765 997,52 zł

z podkreśleniem, że przy wycenie bilansowej poszczególnych składników jednostka zastosowała się do nadrzędnych zasad rachunkowości, wynikających
z ustawy o rachunkowości oraz z zasad określonych w przyjętej polityce rachunkowości. Nie stwierdzono sald nierealnych i przedawnionych.
4. PASYWA zbadanego bilansu kształtują się następująco:
4.1. Kapitał własny 19 774 159,24 zł

Stanowi 76,75% pasywów bilansu, w tym:


4.1.1. Kapitał (fundusz) podstawowy 20 366 600,00 zł

wykazany zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym określonym w art. 36 uor, a jego wysokość spełnia wymagania KSH.


4.1.2. Kapitał (fundusz) zapasowy 2 173 125,72zł

Kapitał zapasowy nie uległ zmianie w roku obrotowym.


4.1.3. Strata z lat ubiegłych (1 294 517,49) zł

Pomniejszona o zysk netto za 2014 roku zgodnie z uchwałą WZA


4.1.4. Wynik finansowy netto roku obrotowego – strat (1 471 048,99) zł

ustalony został na podstawie zdarzeń gospodarczych, ujętych w rzetelnych księgach rachunkowych i jest kwotowo zgodny z wynikiem finansowym figurującym w rachunku zysków i strat.


4.2. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 991 838,28 zł

Stanowią one 23,25% bilansowej sumy pasywów i z tego przypada na:


4.2.1. Rezerwy na zobowiązania 1 396 078,48 zł

Stanowią 5,42% pasywów i obejmują: Rezerwy

Stan na początek okresu

Zwiększenia

Zmniejszenia

Stan na koniec okresu

Rezerwa z tyt. odroczonego
podatku dochodowego


 

 

 

 

Rezerwy na świadczenia
pracownicze


19 969,02

325 834,07

19 969,02

325 834,07

Pozostałe rezerwy

 

 

 

 

-

 

na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania


 

1 070 244,41 

 

1 070 244,41 

Razem

19 969,02

1 396 078,48

19 969,02

1 396 078,48Rezerwy na świadczenia pracownicze w kwocie 325 834,07 zł, dotyczą przyszłych zobowiązań na urlopy pracowników.

Pozostałe rezerwy krótkoterminowe w łącznej kwocie 1 070 244,41 zł dotyczą kar umownych i kosztów usług konsultingowych.
4.2.2. Zobowiązania długoterminowe - na dzień bilansowy w kwocie 440 777,00 zł

Stanowią one 1,71% bilansowej sumy pasywów.

Figurująca w bilansie na koniec roku kwota dotyczy wpłat na akcje w ramach programu motywacyjnego dla pracowników i współpracowników Spółki w postaci przydziału akcji Spółki i ich objęcia za cenę nominalną.
4.2.3. Zobowiązania krótkoterminowe 4 154 982,80 zł

Stanowią 16,13% pasywów i obejmują wiarygodnie ustalone:

Wyszczególnienie

Stan na dzień

Stan na dzień

bilansowy br.

bilansowy pr.

Zobowiązania krótkoterminowe

4 154 982,80

223 447,06

1. Wobec jednostek powiązanych

436 140,00

 

2. Wobec pozostałych jednostek w tym:

3 718 842,80

223 447,06

a) kredyty i pożyczki

1 184 975,31

 

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

 

 

c) inne zobowiązania finansowe

 

 

d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:

1 881 251,35

190 730,52

- do 12 miesięcy

1 881 251,35

190 730,52

- powyżej 12 miesięcy

 

 

e) zaliczki otrzymane na dostawy

 

 

f) zobowiązania wekslowe

 

 

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń

310 828,89

20 771,79

h) z tytułu wynagrodzeń

295 751,50

9 219,73

i) inne zobowiązania

46 035,75

2 725,02

3. Fundusze specjalne

 

 W wyniku połączenia ze Spółką Business Partner eXcellence sp. z o.o. Spółka przejęła zobowiązania w kwocie 2 013 832,31 zł.

Ad 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych wynoszące 436 140,00 zł.

Obejmują udzielone pożyczki w kwocie 430 000 zł i naliczone odsetki 6 140 zł

Ad 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek dotyczą:(a) zaciągniętych kredytów i pożyczek
Wyszczególnienie

Stan na
dzień bilansowy br.

Stan na
dzień bilansowy ubr.

-

kredyt

1 184 975,31 

Wykazany w bilansie kredyt jest w rachunku bieżącym, stąd wycena w kwocie wymagającej zapłaty zgodnie z art.28 uor, a nie w skorygowanej cenie nabycia w myśl rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 12.12.2001 roku (Dz.U. nr 149, poz.1674 z poźn. zmianami).(b) Zobowiązania z tytułu dostaw i usług wycenione zgodnie z art. 28 ust. 1 uor. obejmują:
Wyszczególnienie

do 12 m-cy

-

Rozrachunki z dostawcami kraj.

1 817 087,70 

-

Rozrachunki z dostawcami zagr.

64 163,65 

Razem

1 881 251,35 Zobowiązania wobec kontrahentów zagranicznych zostały wycenione średnim kursem NBP z dnia 31.12.2015 r.


(c) Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych obejmują rozrachunki z następujących tytułów:
Wyszczególnienie

Stan na dzień

bilansowy br.

-

Podatek dochodowy osób prawnych-

Podatek dochodowy od osób fizycznych

37 602,87 

-

Podatek VAT

176,64

-

Składki ZUS

268 987,38 

-

PFRON

4 062,00 

Razem

310 828,89 Powyższe zobowiązania są zgodne z deklaracjami podatkowymi złożonymi do US.


(e) Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, dotyczące roku obrotowego rozliczono w 2016 r.
(g) Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 46 035,75 zł

Obejmują rozliczenia z pracownikami z tytułu zaliczek i rozliczenia komornicze.


4.3. Ogółem pasywa bilansu 25 765 997,52 zł

Wszystkie pozycje pasywów zostały wykazane w sprawozdaniu finansowym


z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości i przyjętej przez jednostkę polityce rachunkowości.
Nie stwierdzono sald nierealnych i przedawnionych.
5. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony został w wariancie porównawczym, z uwzględnieniem postanowień art. 47 ustawy o rachunkowości, zgodnie z przyjętą „Polityką Rachunkowości”.


5.1. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi wynoszą 6 072 313,18 zł

w tym od jednostek powiązanych 1 351 681,77 zł

z tego przypada na:
5.1.1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5 812 328,49 zł

Przychody netto ze sprzedaży produktów są rezultatem zrealizowanej


i fakturowanej sprzedaży na rzecz odbiorców krajowych i zagranicznych, przy czym ich zgodność i wiarygodność zastrzeżeń nie budzi, gdyż zachowano ustawową zasadę memoriału i współmierności.
5.1.2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów wynoszą 259 984,69 zł

Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi - ustalone zostały po uwzględnieniu prawidłowego momentu powstania przychodu i z uwzględnieniem:(a) zwiększeń i zmniejszeń przychodów i cen, w tym dotacji, opustów, rabatów
i innych,

(b) transakcji ze stronami powiązanymi, które prawidłowo omówione zostały
w „Dodatkowych informacjach i objaśnieniach” pkt 6.2.), jako dokonane na warunkach nie odbiegających od rynkowych.
5.2. Koszty działalności operacyjnej 7 113 902,38 zł

Koszty te ustalone zostały w sposób współmierny do przychodów,


z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości, w tym zasady memoriału.

Kwalifikacja kosztów do odpowiednich kont układu rodzajowego jest prawidłowa.
Koszty

Kwota w zł

kosztów w %

Amortyzacja

354 900,71

5,0

Zużycie materiałów i energii

120 299,92

1,7

Usługi obce

3 512 800,57

49,4

Podatki i opłaty

70 920,04

1,0

Wynagrodzenia

2 055 652,11

28,9

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

332 998,39

4,7

Pozostałe koszty rodzajowe

457 218,89

6,4

Wartość sprzedanych towarów i materiałów

209 111,75

2,9

Razem

7 113 902,38

100,05.3. Pozostałe przychody operacyjne 392 549,67 zł

Obejmują występujące przychody, związanie pośrednio z podstawową działalnoś­cią jednostki.
Pozostałe przychody operacyjne

Kwota w zł

Inne przychody operacyjne

389 424,93

-

odszkodowania

24 021,15

-

rozwiązanie rezerwy

19 969,02

-

 rezerwa na przychody

345 434,76

Razem

389 424,93Stwierdza się prawidłowe udokumentowanie i zakwalifikowanie zdarzeń do pozostałych przychodów operacyjnych.


5.4. Pozostałe koszty operacyjne 967 619,06 zł
Pozostałe koszty operacyjne

Kwota w zł

Inne koszty operacyjne

967 619,06

-

rezerwy na zobowiązania

910 000,00

-

należności przedawnione, uzgodnienie sald

56 550,20

-

inne

1 068,86

Razem

967 619,06Powyższe kwoty zostały rzeczowo należycie i memoriałowo udokumentowane, jako koszty pośrednio związane z podstawową działalnością jednostki.


5.5. Przychody finansowe 181 038,88 zł

Obejmują wiarygodne korzyści uzyskane przez jednostkę z operacji finansowych

roku 2015, w tym głównie odsetki od należności.


Przychody finansowe

Kwota w zł

Odsetki

163 738,01

Inne

17 300,87

-

różnice kursowe

17 300,87

Razem

181 038,88

W przychodach finansowych ujęto:

- nadwyżkę dodatnich różnic kursowych w kwocie 53 793,05 zł nad ujemnymi różnicami kursowymi w kwocie 36 492,18 zł.


5.6. Koszty finansowe 35 429,28 zł

Obejmują następujące operacje finansowe.Koszty finansowe

Kwota w zł

Odsetki

35 429,28 5.8. Wynik finansowy brutto

Powyższe dane dotyczące przychodów i kosztów pozwalają na ustalenie figurującego w rachunku zysków i strat wyniku z całokształtu działalności


w kwocie – 1 471 048,99 zł.


  1. PRZEKSZTAŁCENIE WYNIKU BRUTTO W PODSTAWĘ OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM ZA ROK OBROTOWY.
    1. Zestawienie przychodów podatkowych za badany rok obrotowy, uwzględniające informacje liczbowe, deklarowane przez jednostkę (dla wariantu porównawczego):Wyszczególnienie

Kwota w zł

Przychody i zyski nadzwyczajne ogółem wg ksiąg rachunkowych (bez zmiany stanu produktów i kosztu wytworzenia na potrzeby własne)

6 682 393,91

Przychody wyłączone z opodatkowania

593 102,21

-

rozwiązanie rezerwy

417 065,04

-

odsetki naliczone

161 999,60

-

różnice kursowe

14 037,57

Przychody podatkowe

6 089 291,70
    1. Zestawienie kosztów podatkowych bezpośrednio i pośrednio związanych z przychodami podatkowymi, uwzględniające dane liczbowe deklarowane przez jednostkę:Wyszczególnienie

Kwota w zł

Koszty i straty nadzwyczajne ogółem wg ksiąg rachunkowych (bez zmiany stanu produktów i kosztu wytworzenia na potrzeby własne)

8 153 442,90

Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

1 841 642,85

-

składki ZUS za 2015 zapłacone w następny roku

129 519,53

-

utworzenie rezerwy na urlopy

325 834,07

-

koszty delegacji,

49 505,37

-

amortyzacja

295 085,29

-

PFRON

13 002,00

-

inne koszty rodzajowe

39 792,11

-

odsetki naliczone i budżetowe

13 214,82

-

niezrealizowane różnice kursowe

9 139,46

-

koszty operacyjne, rezerwy

966 550,20

Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu

21 394,10

-

składki ZUS za 2014 zapłacone w 2015

5 191,10

-

wynagrodzenie za 12/2014 wypłacone w 2015

16 203,00

Koszty uzyskania przychodu

6 333 194,15


Przekształcenie wyniku brutto w wynik netto, z uwzględnieniem danych liczbowych z punktu 6.1. i 6.2:

Wyszczególnienie

Kwota w zł

-

Przychód podatkowy

6 089 291,70

-

Koszty uzyskania przychodu

6 333 194,15

-

Dochód (strata) podatkowy(a)

(243 902,45)

W rachunku zysków i strat jednostka wykazała stratę netto za rok badany
w wysokości 1 471 048,99 zł i w tej samej wiarygodnej kwocie figuruje ona -
w pasywach bilansu.
W zakresie rozliczeń podatkowych biegły potwierdza zgodność przekształcenia wyniku brutto w wynik netto ze sporządzonymi przez jednostkę „Dodatkowymi informacjami i objaśnieniami”, wymaganymi przez ustawę o rachunkowości - zał. Nr 1 do uor, pkt 2.5. załącznika.


  1. Badanie pozostałych części składowych sprawozdania finansowego.


7.1. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy.

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony został metodą pośrednią, zgodnie z art. 48b ustawy o rachunkowości w sposób wiarygodny, powiązany


z bilansem i rachunkiem zysków i strat oraz księgami rachunkowymi i wykazuje bilansową zmianę środków pieniężnych w kwocie 28 481,78 zł.
Lp

Zmiana (+ / -)

Kwota w zł

A.

środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej w wysokości

(1 756 258,97)

B.

środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej w wysokości

(686 036,25)

C.

środków pieniężnych netto z działalności finansowej w wysokości

2 470 777,00

D.

środków pieniężnych netto, razem (A.+/–B.+/-C.)

28 481,78

E.

bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych

28 481,78Poza ogólną kwotą 28 481,78 tys. zł przepływów pieniężnych w roku badanym


w skali jednostki - uwagę zwracają ujemne przepływy z działalności operacyjnej co wskazuje że podstawowa działalność nie wypracowała środków zapewniających jej rozwój.

7.2. Zestawienie zmian w kapitale własnym w roku obrotowym.

Jednostka kompletnie i wiarygodnie ujęła pozycje kształtujące wzrost kapitału własnego o 15 613 222,39 zł, zgodnie z bilansem i księgami rachunkowymi oraz postanowieniami art. 48a ustawy o rachunkowości.7.3. Informacja dodatkowa.

Informacja dodatkowa obejmuje wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Informacja dodatkowa zawiera niezbędny zakres danych liczbowych i słownych. Informację dodatkową sporządzono w pełnej zgodności z bilansem, rachunkiem zysków i strat


i księgami rachunkowymi. Zakres tematyczny jest zgodny z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości.

7.4. Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy spełnia wymogi określone w art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku. o rachunkowości, a informacje


i liczbowe dane w nim zawarte są zgodne z danymi zbadanego sprawozdania finansowego i księgami rachunkowymi.

7.5. Naruszenie przepisów prawa.

W wyniku zastosowanych procedur w ramach badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy – nie ujawniono istotnego naruszenia przez jednostkę obowiązujących przepisów prawa wpływających na sprawozdanie finansowe..7.6. Zdarzenia po dacie bilansu.

Biegły stwierdza, że między dniem bilansowym, a datą zakończenia badania nie wystąpiły istotne zdarzenia gospodarcze, mające wpływ na roczne sprawozdanie finansowe i wynik bilansowy, przy czym uwzględnia się w tym zakresie oświadczenie złożone przez Zarząd w dniu 10.05.2016 roku.7.7. Transakcje z jednostkami powiązanymi.

Przychody ze sprzedaży:

BPX Czechy 649.754,90 zł

BPX USA 480.577,15 zł

8. Podsumowanie.

Podsumowanie wyników badania zawarte jest w opinii biegłego rewidenta, stanowiącej odrębny dokument, wymagany przez ustawę o rachunkowości.

Raport zawiera 24 stron kolejno numerowanych i opatrzonych podpisem biegłego rewidenta.

Integralną część raportu stanowią załączniki:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy.

2. Bilans sporządzony na 31.12.2015 r.

3. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.

4. Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy.

5. Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy.

6. Dodatkowe informacje i objaśnienia za rok obrotowy.

7. Sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym.


…………………………………………. …………………………………………Anna Kaczmarczyk Anna Kaczmarczyk

Kluczowy Biegły Rewident Prezes Zarządu

KIBR 12767 Biegły Rewident KIBR 12767

AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów sp. z o.o. –podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych KIBR 4037Kraków, dnia 19 maja 2016 roku
Pobieranie 0.61 Mb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu