Raport z badania sprawozdania finansowego bpx spółka Akcyjna we wrocławiu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 rokuPobieranie 0,61 Mb.
Strona2/3
Data24.02.2019
Rozmiar0,61 Mb.
1   2   3

A. CZĘŚĆ OGÓLNA1. Jednostka działa na podstawie umowy/statutu sporządzonej w formie aktu notarialnego w dniu 22.01.2007 roku Repertorium A nr 266/2007. Jednostkę zawiązano na czas nieokreślony. Aktem notarialnym Repertorium A nr 24176/2015 ustalono tekst jednolity Statutu Spółki.
2. Ponadto jednostka posiada następujące dokumenty legalizujące jej działalność:

(a) aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców w KRS pod numerem  0000274149 z dnia 13.02.2007 roku w Kra­jowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

(b) numer identyfikacji podatkowej NIP 8992591361 oraz NIP EU PL8992591361

(c) numer identyfikacyjny Regon 020448682 przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu.


3. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki, wynikającym ze statutu
i wpisu do właściwego rejestru jest:

PKD 62 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana

Pełny zakres działalności zawiera statut Spółki, oraz wpis do KRS został on również wykazany w statucie Spółki.
4. BPX SA jest jednostką dominującą Jednostki zależne to: BPX Czechy- jednostka posiada 100% udziałów i liczby głosów i BPX USA – jednostka posiada 99% udziałów i liczby głosów.
5. Organy jednostki przedstawiają się następująco:

(a) Zarząd powołany przez uprawniony organ - prowadzący sprawy jednostki na podstawie bezterminowych umów o pracę, zawartych przez Radę Nadzorczą:


Prezes Zarządu

Pani Anna Saczuk

od dnia

23.01.2014

Członek Zarządu

Pan Michał Wierzbowski

ood dnia

30.07.2015

W badanym roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania ww. skład osobowy Zarządu nastąpiły poniższe zmiany:

W dniu 31 lipca 2015 roku uchwałą Rady Nadzorczej nr 01/07/2015 odwołano


z pełnienia funkcji Członka Zarządu Pana Rafała Kwalikowskiego oraz powołano na Członka Zarządu Pana Michała Wierzbickiego. (uchwała nr 02/07/2015). Zmiana została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem o wpisie w dniu 24.09.2015 roku.

W dniu 31.03.2016 roku uchwała Rada Nadzorcza nr 02/03/2016 podjęła uchwały:

- uchwałę nr 02/03/2016 w sprawie zmiany sprawowanej funkcji w Zarządzie przez Panią Annę Saczuk z Prezesa Zarządu na Wiceprezesa Zarządu

- uchwałę nr 03/03/2016 w sprawie powołania Pana Bogusława Cieślaka na Prezesa Zarządu

- uchwałę nr 04/03/2016 w sprawie powołania Pana Michała Osoby na Członka Zarządu
(b) Rada Nadzorcza funkcjonuje w składzie:


Przewodniczący RN

Pan Bogusław CieślakCzłonek RN

Pan Tomasz ChudzikowskiCzłonek RN

Pani Bianka Kunicka ChudzikowskaCzłonek RN

Pan Jarosław KuśnierzW badanym roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania ww. skład osobowy Rady Nadzorczej uległ zmianie:

W dniu 30.03.2016 roku uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odwołano z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Bogusława Cieślaka oraz powołano nowego Członka Rady Nadzorczej – Pana Marcina Zogę.


6. Księgi rachunkowe prowadzone są przez biuro rachunkowe Compta Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, ul Wałbrzyska 17/2.
7. Kapitał własny kształtuje się następująco: 

Wyszczególnienie

Stan na dzień

Stan na dzień

bilansowy br.

bilansowy pr.

Kapitał (fundusz) własny

19 774 159,24

4 441 145,23

Kapitał (fundusz) podstawowy

20 366 600,00

3 562 537,00

Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

 

 

Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)

 

 

Kapitał (fundusz) zapasowy

2 173 125,72

2 173 125,72

Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny

 

 

Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe

 

 

Zysk (strata) z lat ubiegłych

(1 294 517,49)

(1 574 725,87)

Zysk (strata) netto

(1 471 048,99)

280 208,38Kapitał podstawowy  zł, dzieli się na 20 366 600. równych i niepodzielnych akcji, każda o wartości nominalnej 1 zł.

Akcje te posiadają:
Udziałowiec / Akcjonariusz

Liczba posiadanych udziałów / akcji

Procentowy udział w kapitale podstawowym

Akcjonariusz serii B okaziciel -wolny obrót

360 000,00

1,77%

Akcjonariusz serii C okaziciel-wolny obrót

52 537,00

0,26%

BPX Inc. Sp. z o.o. na okaziciela

18 354 000,00

90,12%

Akcjionariusz serii E - okaziciel

1 600 063,00

7,86%

Razem

20 366 600,00

100%Wyżej wymieniona kwota kapitału podstawowego wykazana została:(a) w wysokości określonej w umowie / statucie spółki i wpisanej do rejestru

przedsiębiorców, zgodnie z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o rachunkowości,(b) zgodnie z księgą akcji prowadzoną według wymagań KSH,

(c) jest w całości opłacona.
W badanym roku obrotowym oraz do dnia zakończenia badania nastąpiły zmiany struktury własności w kapitale podstawowym:
Wartość kapitału 20 366 600 zł wynika z połączenia Spółki Business Partner eXcellence sp. z o.o. i emisji akcji połączeniowych serii D w ilości 18 354 000 sztuk oraz emisji akcji serii E w ilości 1 600 063 sztuk oraz z umorzenia akcji serii A w ilości 3 150 000 sztuk. Zmiany te zostały dokonana uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 13.07.2015 roku. Akt notarialny Repetytorium A nr 13623/2015 i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 31.08.2015 roku.
W dniu 16.12.2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę nr 04/12/2015 w sprawie emisji akcji zostały serii F w ilości 404 276 sztuk o wartości nominalnej 1 zł i podwyższeniu kapitału zakładowego
o 404 276,00 zł. W dniu 16.12.2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę nr 06/12/2015 w sprawie emisji akcji serii
G w ilości 33 334 sztuk o wartości nominalnej 1 zł i podwyższeniu kapitału zakładowego o 33 334,00 zł. Zmiany te zostały zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 26..02.2016 roku.
Dla realizacji celów wymienionych w punkcie 3 jednostka zatrudniała średnio
w badanym roku obrotowym 16,03 osób, a w roku poprzednim 1,79 osób (po przeliczeniu na pełne etaty).
8. Uchwałą nr 12/02/2016 Rady Nadzorczej z dnia 09.02.2016 roku do obowiązkowego w świetle art. 64 ustawy o rachunkowości badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy – zgodnie z art. 66 ustęp 4 uor - wybrany został podmiot audytorski AURUS Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
z siedzibą w .Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 246/3 wpisany pod numerem 4037 na listę podmiotów uprawnionych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.
9. Niniejsze badanie, zgodnie z umową z dnia 10.02.2016 roku zawartą
w wykonaniu uchwały z punktu 9 przeprowadzono w okresie od 27.04.2016 roku do 10.05.2016 roku.
10. Zarówno podmiot audytorski, jak i przeprowadzający badanie w jego imieniu kluczowy biegły rewident Anna Kaczmarczyk (nr rej.12761) oświadczają, że pozostają niezależni od badanej jednostki, w rozumieniu art. 56 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2015r., poz.1011).
11. Sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający było zbadane przez podmiot audytorski Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu
i otrzymało opinię z bez zastrzeżeń Sprawozdanie to zostało zatwierdzone przez WZA w dniu 14.06.2015 roku.
Zysk bilansowy za rok poprzedni, uchwałą nr 05/06/2015 WZA z dnia 24.06.2015 roku przeznaczono na pokrycie straty z lat ubiegłych.
12. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe za rok poprzedzający badany zostało:

- stosownie do art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości złożyła wraz z innymi dokumentami w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS w dniu 06.07.2015 roku.

- stosownie do art. 27 ust. 2 ustawy z 15.02.1992 roku złożone w Urzędzie Skarbowym w dniu 06.07.2015 roku.
13. Zbadane sprawozdanie finansowe za bieżący rok obrotowy, podpisane zgodnie z art. 52.2 przez kierownika jednostki i osobę sporządzającą, zgodnie
z art. 45 ustawy o rachunkowości, składa się z:

(a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

(b) bilansu na dzień 31.12.2015 roku z sumą aktywów i pasywów 25 765 997,52 zł(c) strat wykazującego za rok obrotowy wynik finansowy (+-) -1 471 048,99 zł

(d) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy,

(e) rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy,

(f) dodatkowych informacji i objaśnień,

oraz dołączonego sprawozdania Zarządu z działalności jednostki w roku obrotowym.


14. Zgodnie z art. 67 ustawy o rachunkowości jednostka udostępniła biegłemu prowadzone księgi rachunkowe i dokumenty stanowiące podstawę ich sporządzenia oraz udzieliła informacji niezbędnych do wydania opinii biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu finansowym.
Nie wystąpiły ograniczenia zakresu badania.
15. Ponadto kierownik jednostki, stosownie do art. 67 ustawy o rachunkowości, złożył w dacie zakończenia badania - pisemne oświadczenie dotyczące m.in.:

(a) kompletności, prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego przedłożonego do badania oraz uzupełniającego sprawozdania z działalności,

(b) ujawnienia w informacji dodatkowej wszelkich zobowiązań korespondujących z dniem bilansowym,

(c) niezaistnienia innych zdarzeń gospodarczych, wpływających istotnie na informacje ilościowe i jakościowe wynikające ze sprawozdania finansowego.
16. Niniejszy raport został opracowany przez biegłego rewidenta na podstawie rewizyjnej dokumentacji roboczej, wymaganej przez art. 65 ust. 6 ustawy
o rachunkowości, z uwzględnieniem:

(a) stosownych prób badawczych w zakresie wiarygodności i zgodności, w tym pozycji dominujących kwotowo,

(b) poziomu istotności ustalonego przez biegłego dla sprawozdania finansowego,

(c) zawodowego osądu przez biegłego zgodności zdarzeń gospodarczych
z operacjami księgowymi,

(d) stanu rozrachunków z tytułów publiczno - prawnych i ich zgodności
z danymi deklarowanymi przez badaną jednostkę, które stanowiły podstawę do ich ujęcia w księgach rachunkowych.

B. ANALIZA EKONOMICZNO-FINANSOWA

Analizę ekonomiczno-finansową jednostki przeprowadzono na podstawie wyników osiągniętych w latach 2014 - 2015Analiza bilansu

Aktywa, dane w tys. zł:Pasywa, dane w tys. zł :Zgodnie z powyższymi danymi wynikającymi z bilansu analitycznego na sytuację badanej jednostki istotnie wpływają następujące aspekty:  1. aktywa trwałe stanowią 76,9% całego majątku jednostki, w tym największy udział mają wartości niematerialne i prawne, stanowiące 67,7. % aktywów ogółem;

W wyniku połączenia ze Spółką Business Partner eXcellence sp. z o.o. powstała wartość firmy 17 705,1 tys. zł.


  1. aktywa obrotowe 23,1% aktywów majątku obrotowego w tym największą pozycję należności krótkoterminowe 16,7% aktywów. W związku z połączeniem

Zarząd podjął w dniu 24.09.2015 uchwałę o unieważnieniu obligacji 4 252,5 tys. zł.
(c) w pasywach bilansu wzrost kwotowy kapitału podstawowego o 16 804,1 tys. zł w wyniku połączenia ze Spółką Business Partner eXcellence sp. z o.o.

W związku z powyższym udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku jednostki na dzień bilansowy wyniósł 76,7% w stosunku do ogólnej sumy aktywów, co wpływa korzystnie na stabilność finansową badanej jednostki;
(d) zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 3 931,5 tys. zł w stosunku do roku ubiegłego, z tytułu zaciągniętych kredytów, 1 185 tys. zł. Spółka przejęła
w wyniku połączenia, zobowiązania o wartości 2 013,8 zł.2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) z rachunkowym zaokrągleniem setek zł:Rachunek zysków i strat wskazuje na osiągnięcie w roku obrotowym ujemnego wyniku finansowego wynoszącego netto 1 471 tys. zł.
Analiza rachunku zysków i strat wskazuje na niższą wartość przychodów ze sprzedaży niż koszty działalności operacyjnej, co w konsekwencji spowodowało stratę na sprzedaży.
Pozostałe przychody operacyjne są niższe od pozostałych kosztów operacyjny,
w rezultacie ujemny wynik operacyjny.
W segmencie działalności finansowej wypracowano zysk 145,6 tys. zł.


1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna