Raport współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego Oddział Współpracy Regionalnej I ZagranicznejPobieranie 298,68 Kb.
Strona3/3
Data14.02.2018
Rozmiar298,68 Kb.
1   2   3

Promocja regionów.
W ramach współpracy między Województwem Lubelskim a Prowincją Telemark ważnym elementem będzie promocja obu regionów. Oprócz niezwykłych walorów środowiska, do promocji przyczyni się nowo wybudowany port lotniczy Lublin, z którego mieszkańcy Lubelszczyzny będą mogli latać bezpośrednio do Prowincji Telemark w Norwegii. Połączenie lotnicze ułatwi także współpracę gospodarczą między podmiotami polskimi i norweskimi. Narzędziem do wzajemnego promowania mogą być strony internetowe, gdzie można umieścić prezentację regionu partnerskiego lub linki przekierowujące na stronę partnera. Ciekawym pomysłem jest stworzenie i dystrybucja angielskiej wersji biuletynu Województwa Lubelskiego oraz jego kolportaż w formie elektronicznej i papierowej do regionów partnerskich na całym świecie. W ten sposób województwo mogłoby na bieżąco informować o interesujących przedsięwzięciach i tym samym usystematyzowałoby współpracę międzynarodową. Niewątpliwie dystrybucja takiego biuletynu byłaby także wartościową reklamą Lubelszczyzny. Biuletyn wydawany przez Prowincję Telemark jest wysyłany na ponad 4 tys. adresów na całym świecie.

Program aktywizacji emigrantów.
Strona norweska zaproponowała stworzenie projektu analogicznego do norwesko- amerykańskiego programu Sons of Norway. Jest on inicjatywą polegającą na aktywizacji emigrantów norweskich mieszkających w Północnej Dakocie w Stanach Zjednoczonych. W ramach programu organizowane są wydarzenia mające na celu wzmocnienie lub odnowienie więzi emigrantów z ojczyzną, np. parady w święta narodowe. Ponadto, Norwegowie mieszkający w USA nierzadko decydują się na inwestycje w kraju ojczystym, bądź też biorą udział w pomocy doraźnej, np. zbiórce anglojęzycznych książek dla dzieci w wieku szkolnym w Norwegii. Na bazie programu Sons of Norway można stworzyć projekt angażujący emigrantów z Lubelszczyzny w Prowincji Telemark, mający na celu wzmocnienie przywiązania emigrantów do naszego regionu. Po raz kolejny, przy takim projekcie istotnym okaże się port lotniczy Lublin.


Waterways Forward
Województwo Lubelskie zostało zachęcone do wzięcia udziału w projekcie Waterways Forward („Czas na szlaki wodne”), którego głównym celem jest poprawa zarządzania śródlądowymi drogami wodnymi w Europie. Odpowiednie utrzymanie szklaków wodnych można osiągnąć poprzez regulacje prawne, właściwy sposób organizacji i finansowania przy jednoczesnym uwzględnieniu ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń partnerów oraz zintegrowane regionalne strategie i działania można stworzyć plany wielofunkcyjnego wykorzystania wód śródlądowych, tym samym przyczyniając się do poprawy jakości życia mieszkańców. Projekt jest realizowany w ramach unijnego programu Interreg IVC. Prowincja Telemark jest partnerem projektu. Efektem potencjalnego partnerstwa w projekcie mogłaby być pomoc np. przy rewitalizacji największego w Polsce sztucznego Kanału Wieprz-Krzna.

Nawiązanie formalnych relacji Województwa Lubelskiego i Prowincji Telemark.
Mając na uwadze nakreślone pozytywne efekty nawiązania trwałej współpracy pomiędzy Województwem Lubelskim a Prowincją Telemark podpisano Protokół Ustaleń między obydwoma regionami. Dokument określa zamierzenia dążące do rozwoju wspólnych przedsięwzięć w obszarach, takich jak ochrona środowiska, energia odnawialna, współpraca gospodarcza oraz mobilność na rzecz zatrudnienia i może stanowić podstawę do zawarcia w przyszłości porozumienia międzyregionalnego. Przedstawiciele Prowincji Telemark zostali zaproszeni do złożenia wizyty w Województwie Lubelskim w dniach 5-7 marca 2013 r.


 1. Włochy – Region Veneto


Współpraca uniwersytecka z włoskimi uczelniami wyższymi Regionu Veneto.
Współpraca lubelskich uczelni - Uniwersytetu im. M. Curie-Skłodowskiej (UMCS) i Politechniki Lubelskiej z uczelniami wyższymi: Uniwersytetem w Padwie, Uniwersytetem w Weronie i uczelnią Ca’Foscari w Wenecji to główny obszar zainteresowania w kontaktach międzyregionalnych z Regionem Veneto. Wymienione uniwersytety są zainteresowane zawarciem porozumień w ramach programu Erasmus, pozwalającym na wymianę studentów oraz kadr poszczególnych szkół. Tego typu wymiana, w szczególności w przypadku nauczycieli akademickich, umożliwi nakreślenie bardziej szczegółowych form współpracy naukowej pomiędzy merytorycznymi partnerami. Politechnika Lubelska zamierza zawrzeć porozumienia w ramach programu Erasmus z uczelnią wenecką Ca’Foscari oraz Uniwersytetem w Weronie (z Uniwersytetem w Padwie takie porozumienie zostało już podpisane). Podobne plany ma również Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W wyniku rozmów dwustronnych zdefiniowano następujące potencjalne kierunki kooperacji pomiędzy uczelniami wynikające z podobieństw istniejącej oferty edukacyjnej, bądź też konieczności jej rozszerzenia/zmiany:
Uczelnia polska

Uczelnia włoska/inna instytucja

Obszar

UMCS

Uniwersytet w Padwie

Wymiana studentów i kadry naukowej w ramach programu Erasmus – na kierunkach: ochrona środowiska, geologia, gospodarka wodna oraz turystyka

UMCS

Uniwersytet w Weronie

Wymiana studentów i kadry naukowej w ramach programu Erasmus oraz funduszu stypendialnego włoskiej placówki „COOPRINT”- na kierunkach: informatyka i biotechnologia

UMCS

Ca’Foscari

Wymiana studentów i kadry naukowej w ramach programu Erasmus - na kierunkach: ekonomia oraz studia rusycystyczne

UMCS

Internship & Placement Office w Wenecji

Wsparcie polskich studentów w znalezieniu stażów zawodowych w przedsiębiorstwach i organizacjach w regionie Veneto.

Politechnika Lubelska

Uniwersytet w Padwie

Współpraca naukowa w zakresie inżynierii środowiskowej, wymiana studentów tego kierunku w ramach programu Erasmus, próba rozwinięcia opcji „double degree” w powyższej dziedzinie.

Politechnika Lubelska

Uniwersytet w Weronie

Wymiana studentów i kadry naukowej w ramach programu Erasmus – na kierunkach: informatyka, ekonomia, inżynieria środowiskowa.

Politechnika Lubelska

Ca’Foscari

Wymiana studentów i kadry naukowej w ramach programu Erasmus - na kierunkach: inżynieria środowiskowa; próba stworzenia opcji „double/joint degree” w tej dziedzinie


Nawiązanie kontaktów handlowych.
Izba Handlowa Regionu Veneto oraz firmy Veneto Innovazione i Veneto Promozione zainteresowane są współpracą ze swoimi odpowiednikami w województwie lubelskim. Firma Veneto Innovazione działająca na rzecz regionalnej administracji Regionu Veneto poszukuje partnera z województwa lubelskiego do udziału we wspólnych projektach z zakresu innowacyjnej polityki i transferu technologii.


 1. Ukraina i Białoruś
 • Wszystkie obwody: lwowski, wołyński, brzeski, rówieński, odeski, ługański


Centrum Kompetencji Wschodnich - „wschodni think- tank” w Lublinie
Środki: budżety własne instytucji wschodzących do think-tanku: Samorząd Województwa Lubelskiego, Miasto Lublin, Biuro Projektowe Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju w Polsce (UNDP) oraz wkład intelektualny ekspertów.

Zakres czasowy: od 10 kwietnia 2012 r.


Centrum Kompetencji Wschodnich jest think-tankiem działającym na rzecz efektywnej współpracy pomiędzy Wschodem a Zachodem. U źródeł jego powołania leży zainteresowanie i postrzeganie województwa lubelskiego i Lublina jako lidera w kontaktach ze Wschodem. Pierwsze próby powołania think-tanku podjęto m.in. ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007- 13 wraz z partnerami z obwodu wołyńskiego, lwowskiego, rówieńskiego i tarnopolskiego w ramach projektu „Transgraniczne miasta i regiony”. Projekt powołania Centrum Kompetencji Wschodnich został zrealizowany w 2012 r. dzięki zaangażowaniu środków własnych i wsparciu Biura UNDP w Lublinie. Think-tank skupia najważniejsze instytucje oraz liderów środowisk współpracujących ze Wschodem podejmując działania wspierające tworzenie sieci współpracy i eliminowanie barier. Przedstawiciele obwodu brzeskiego, wołyńskiego, lwowskiego, rówieńskiego, odeskiego i ługańskiego będą mogli pełnić rolę punktów kontaktowych Centrum Kompetencji Wschodnich w swoich regionach na Ukrainie i Białorusi oraz koordynować stały proces wymiany informacji.

W kolejnych latach w Lublinie planowana jest organizacja corocznie dwóch dużych wydarzeń flagowych dla współpracy ze Wschodem: jedno w dziedzinie gospodarki, innowacji i inwestycji, drugie w dziedzinie społecznej, kulturalnej i naukowej. Wydarzenia te mają pomóc samorządom, instytucjom, przedsiębiorcom w poszerzaniu i utrzymywaniu sieci powiązań z partnerami z krajów Partnerstwa Wschodniego oraz wypracowywaniu wspólnych stanowisk w ważnych dla współpracy ze Wschodem sprawach. Wszystkie wschodnie regiony i miasta partnerskie zostały zaproszone do corocznego spotykania się i wspólnej dyskusji oraz stałej całorocznej współpracy w ramach wydarzeń:
 • Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej – połowa września 2013 roku

Dwudniowe zgromadzenie przedstawicieli różnorodnych środowisk zaangażowanych we współpracę transgraniczną: rządów, samorządów, przedstawicieli instytucji europejskich (PKE) i międzynarodowych (system ONZ), świata nauki i edukacji, instytucji kulturalnych, organizacji pozarządowych, mediów oraz ekspertów zajmujących się problematyką Wschodu, dyskutujących w czterech obszarach programowych: dobre rządzenie, społeczeństwo obywatelskie, kultura bez granic, nauka/edukacja.


 • VI Forum Inwestycyjno-Gospodarcze: „Polska-Ukraina”– maj/czerwiec 2013 r.

Forum gromadzi przedstawicieli instytucji samorządowych, otoczenia biznesu oraz przedsiębiorców i ekspertów dając możliwość zarówno przedyskutowania zmieniających się warunków prowadzenia biznesu z partnerami z Ukrainy, jak również nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami przyjeżdzającymi z całego świata na Lub-Invest.


 • Obwody: brzeski, wołyński, lwowski


Strategia Transgraniczna Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 - ramowe założenia i koncepcja prac. (ostateczna nazwa projektu do uzgodnienia)
Środki: Budżet Województwa Lubelskiego;

Zakres czasowy: wrzesień 2012 r. – grudzień 2013 r.

Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (koordynator działań), Wołyńska i Lwowska Administracja Obwodowa, Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy, Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Bug (instytucja wspierająca);
Województwo Lubelskie proponuje opracowanie wspólnej strategii transgranicznej na lata 2014-20. Dokument „Strategia Transgraniczna Województwa Lubelskiego” będzie stanowić podstawę do tworzenia nowych transgranicznych programów operacyjnych i stanie się ważnym elementem merytorycznym i politycznym podczas wykorzystywania funduszy strukturalnych. Opracowanie strategii będzie stanowiło istotne wypełnienie umów o współpracy międzyregionalnej, które zostały podpisane pomiędzy Województwem Lubelskim, a sąsiadującymi regionami, tj. obwodem lwowskim i wołyńskim po stronie ukraińskiej i obwodem brzeskim po stronie białoruskiej. Zgodnie z głównym założeniem, dokument strategii transgranicznej będzie miał charakter funkcjonalny i stanowić będzie próbę spójnego wypracowania wspólnych celów i priorytetów oraz katalogu najważniejszych przedsięwzięć rozwojowych w perspektywie do 2020 roku, w tym odniesieniu do nowej edycji Programu Polska– Białoruś– Ukraina. Propozycja spotkała się z zainteresowaniem przedstawicieli reprezentujących poszczególne obwody oraz propozycjami już na etapie przygotowywania do realizacji. Reprezentanci obwodu brzeskiego, wołyńskiego i lwowskiego zaproponowali włączenie swoich organów przedstawicielskich, czyli rad obwodowych, do opracowywania strategii, głębsze zaangażowanie białoruskiego i ukraińskich regionów w działania robocze włącznie z realizacją części działań na ich terenie oraz zaplanowanie szerszych konsultacji społecznych opracowywanego dokumentu strategicznego z samorządami i przedstawicielami NGOs.


 • Obwody: wołyński, brzeski (euroregion Bug), obwód lwowski (euroregion Karpaty i Bug), obwód odeski (euroregion Dolny Dunaj), obwód ługański i ew. doniecki (euroregion Donbas)


Wymiana doświadczeń pomiędzy euroregionami nakierowana na rozwój samorządności lokalnej.
Partnerzy: partner wiodący Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug w Chełmie, partnerzy: euroregion Dolny Dunaj, euroregion Donbas, sekretariaty euroregionu Bug po stronie ukraińskiej i białoruskiej, euroregion Karpaty-Ukraina

Zakres czasowy: 2013-14

Środki: Konkurs Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” (Solidarity Fund), Polska Pomoc 2014, mechanizm norweski.
W kooperacji z obwodami: odeskim i ługańskim na wschodzie Ukrainy oraz brzeskim, wołyńskim i lwowskim położonymi na wschodniej granicy UE powstała propozycja opracowania wspólnego projektu dotyczącego wymiany doświadczeń w ramach euroregionów na rzecz wspierania samorządności lokalnej. Projekt zawierałby komponent dotyczący szkoleń w pozyskiwaniu funduszy i zarządzania projektami.
Wymiana doświadczeń oraz projekty dla młodzieży
Przedstawiciele obwodów wschodnich nawiązali szereg kontaktów dwustronnych z poszczególnymi instytucjami z województwa lubelskiego, które w przyszłości mogą zaowocować kolejnymi wspólnymi projektami na rzecz obszarów transgranicznych i w ramach współpracy międzyregionalnej, np. wymiana doświadczeń dot. budowy szerokopasmowej sieci Internet w obwodzie lwowskim z wykorzystaniem doświadczeń strony polskiej lub projekt dotyczący wymiany młodzieżowej pomiędzy Państwowym Uniwersytetem Technicznym w Łucku, Wydziałem Młodzieży i Kultury wołyńskiej administracji obwodowej na Ukrainie oraz Europejskim Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” w Lublinie ze środków Funduszu Wyszehradzkiego, programu „Młodzież w działaniu” lub programu „Polska Pomoc MSZ RP”.


 • Obwody: lwowski, wołyński, rówieński oraz kraj związkowy Styria


Promocja produktu regionalnego.
Zakres czasowy: 2014-15

Środki: środki własne, regionalne programy operacyjne, kolejna edycja programów europejskiej współpracy terytorialnej


Kolejną z propozycji interesujących regiony w przyszłej perspektywie finansowej jest projekt dotyczący opracowania systemu identyfikacji produktu regionalnego i tradycyjnego realizowany w polsko- austriacko- ukraińskim układzie trójstronnym. Zainteresowanie wspólnym projektem wyraziły obwody: lwowski, wołyński oraz rówieński. Działanie będzie miało na celu wymianę doświadczeń pomiędzy trzema krajami: Austrią, Polską i Ukrainą na płaszczyźnie funkcjonowania producentów wyrobów tradycyjnych i regionalnych. Austria będąc krajem o największym doświadczeniu w tej dziedzinie posłuży jako jeden z przykładów działań związanych z żywnością wysokiej jakości. Lubelszczyzna będąc na 4 miejscu Polskiej Listy Produktów Tradycyjnych może służyć jako przykład funkcjonowania systemu identyfikacji takich produktów. Natomiast Ukraina przedstawi swoje działania i pomysły na zwiększenie roli żywności tradycyjnej i regionalnej na rynku oraz podniesienia świadomości konsumenta. Projekt stworzy możliwość porównania funkcjonujących rozwiązań, omówienia istniejących barier i problemów, opracowania systemu promocji produktów na rynku wewnętrznym i za granicą, np. na targach AGRO-FOOD w Kijowie.


 • Obwód lwowski


Wspólna promocja obszaru Roztocza.
Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (Departament Promocji i Turystyki), Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna (LROT)

Zakres czasowy: 2013-14

Środki: budżety własne, kolejna edycja programów europejskiej współpracy terytorialnej
Projekt zakładałby opracowanie i wdrożenie następujących działań:


 • wspólna strategia działań promocyjnych

 • wspólne materiały i oferta turystyczna obszaru Roztocza

 • wspólne wizyty na targach w Polsce

 • współpraca z biurami podróży dotycząca oferty przyjazdowej

 • prezentacja mobilnego stoiska promocyjno- turystycznego Województwa Lubelskiego na wskazanych wydarzeniach plenerowych i targach we Lwowie i na Ukrainie

 • promocja lotniska Lublin na zachodniej Ukrainie.

Województwo lubelskie może zaproponować już w 2013 r. pilotażowy udział obwodu lwowskiego i wołyńskiego na targach turystycznych w Polsce (Warszawa, Wrocław, Katowice, Poznań, Łódź) oraz za granicą w Berlinie i Londynie, poprzez przekazanie materiałów promocyjnych z Wołynia i Lwowa do dystrybucji, udział przedstawicieli ukraińskich regionów na stoiskach promocyjnych regionu lubelskiego lub wykupienie części brandingu stoiska. W dalszej części powstałby wspólny projekt na opracowanie oferty przyjazdowej polsko- ukraińskiego obszaru Roztocza z wykorzystaniem lotniska w Lublinie, adresowany do turystów zachodnich.
 • Obwód brzeski (Białoruś) i wołyński (Ukraina)


Wspólna promocja obszaru Polesia.
Partnerzy: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego (Departament Promocji i Turystyki), Wołyńska Obwodowa Administracja Państwowa, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna (LROT), Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Puszkina

Zakres czasowy: 2013-14

Środki: budżety własne, kolejna edycja programów europejskiej współpracy terytorialnej
Projekt zakładałby opracowanie i wypromowanie obszaru Polesia, jako produktu turystycznego poprzez realizację następujących działań:


 • opracowanie wspólnej strategii działań promocyjnych

 • wydanie materiałów i opracowanie oferty turystycznej dotyczącej Polesia

 • prezentacje na wspólnym stoisku na targach w Polsce

 • współpraca z biurami podróży dotycząca oferty przyjazdowej

 • promocja lotniska Lublin

 • przygotowanie projektu sezonowego przejścia granicznego na terenie Polesia

Projekt zakładałby opracowanie i wypromowanie międzynarodowego obszaru Polesia jako wspólnego produktu turystycznego. Polesie będąc unikatowym obszarem dzikiej natury w sercu Europy może stanowić atrakcję turystyczną zarówno dla zagranicznego odbiorcy, jak również na rynku wewnętrznym. Spójny produkt turystyczny obejmowałby również tereny Pojezierza Łęczyńsko- Włodawskiego i obszar parku Szackiego na Ukrainie, jeżeli udałoby się uruchomić pieszo- rowerowe przejście turystyczne na tym obszarze. Projekt zostałby opracowany z uwzględnieniem funkcjonującej już, a także tworzonej na tym terenie infrastruktury turystycznej, np. powstającej na terenie powiatu bialskiego i obwodu brzeskiego ścieżki rowerowej, współfinansowanej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś- Ukraina 2007- 13. • Obwód brzeski


Poprawa systemu monitoringu i prognozowania sytuacji nadzwyczajnych.
Partnerzy: Centrum ds. Upowszechnienia Informacji i Edukacji przy Brzeskim Oddziale Min. ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie

Zakres czasowy: 2013-14

Środki: Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina 2007- 13 oraz 2014-20
We współpracy z obwodem brzeskim na Białorusi ustalono zainteresowanie wspólnym projektem dotyczącym poprawy systemu monitoringu i prognozowania oraz wczesnego ostrzegania i informowania mieszkańców o sytuacjach nadzwyczajnych realizowanym przez jednostki straży pożarnej na poziomie regionalnym. Kolejny projekt w tym zakresie zakładałby odnowienie sprzętu p/pożarowego, zakup nowoczesnych wozów strażackich, wspólne szkolenia ratowników biorących udział w akcjach p/pożarowych, jak również przy wypadkach drogowych.
Edukacja ekologiczna
Strona białoruska zainteresowana jest ponadto projektem z dziedziny edukacji ekologicznej dla mieszkańców, który zakładałby przeprowadzenie zajęć i akcji podnoszących świadomość społeczną w dziedzinie ekologii, włącznie z szeroko zakrojoną kampanią w Internecie.


 • Obwód odeski


Wspólne działania województwa lubelskiego i obwodu odeskiego w zakresie promocji i kultury.
Zakres czasowy: 2013-14

Środki: środki własne obu regionów partnerskich przeznaczone na promocję


W relacji z obwodem odeskim kontynuowana będzie współpraca w zakresie promocji turystycznej, m.in. na Międzynarodowym Jarmarku Turystycznym, organizowanym w maju 2013r. w Odessie. Strona odeska zaproponowała poszerzenie współpracy o udział zespołu muzycznego, reprezentującego Lubelszczyznę na części festiwalowej imprezy.

Zaproponowano także wspólną promocję obwodu odeskiego w Centrum Promocji Województwa Lubelskiego w Lublinie oraz Domu Polski Wschodniej w Brukseli.

Interesujące są również odbywające się kwietniu w Odessie Dni Kultury Polskiej oraz wrześniowy Festiwal Filmów Polskich, w których organizację mogą włączyć się instytucje kulturalne z województwa lubelskiego, takie jak Towarzystwo Polsko- Ukraińskie w Lublinie.
Technologie energooszczędne i odnawialne źródła energii.
We współpracy z Obwodem Odeskim celowy byłby projekt dotyczący wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Projekt zakładałby wizyty studyjne przedstawicieli ukraińskich władz lokalnych oraz inwestorów zainteresowanych wprowadzeniem energii odnawialnych w obwodzie odeskim oraz zakupem na terenie województwa lubelskiego koniecznych do tego technologii i urządzeń. Jest to o tyle interesujące dla partnerów ukraińskich, że według obowiązujących na Ukrainie przepisów prawnych energia pochodząca ze źródeł ekologicznych jest zwolniona z opodatkowania. Dostępny jest również szereg programów wspierających modernizację lub wymianę urządzeń na energooszczędne.


 • Obwód ługański


Współpraca inwestycyjna i handlowa w ramach strefy „AGROGOROD”.
Mając na względzie tradycje funkcjonowania Lubelskiej Misji Ekonomicznej w Ługańsku oraz pozytywne doświadczenia lubelskiego biznesu w kontaktach handlowych z Ługańskiem, władze Obwodu Ługańskiego przygotowały we współpracy z Ługańską Agencją Wspierania Inwestycji specjalną strefę inwestycyjną dla polskich przedsiębiorców o nazwie „AGROGOROD”. Obszar 125 ha położony w pobliżu lotniska jest wyposażony we wszelkie udogodnienia i objęty preferencjami inwestycyjnymi. Centrum Obsługi Inwestora Województwa Lubelskiego utrzymuje kontakty z przedstawicielami obwodu ługańskiego, agencji oraz strefy. Strefa przeznaczona dla polskich inwestorów oferuje dodatkowo możliwość prowadzenia wymiany handlowej z regionem rostowskim w Federacji Rosyjskiej, gdyż w ramach euroregionu Donbas obwody te łączy bezcłowy przepływ wielu towarów.


 • Obwód doniecki

Obwód doniecki zaproponował projekt porozumienia pomiędzy Doniecką Radą Obwodową a Samorządem Województwa Lubelskiego. Dwustronna umowa o współpracy obejmowałaby takie dziedziny jak: współpraca gospodarcza (udział w forum ekonomicznym w Doniecku i Lublinie), handlowa, naukowo- techniczna i kulturalna. Zawarcie międzyregionalnego porozumienia partnerskiego ułatwiłoby podmiotom z terenu województwa lubelskiego i obwodu donieckiego realizację wspólnych projektów. Wspólne projekty w dziedzinie zarządzania regionem i polityki regionalnej realizują już Fundacja Inicjatyw Menedżerskich z Lublina oraz Asocjacja Samorządów Lokalnych Obwodu Donieckiego. Obwód doniecki z racji przynależności do euroregionu Donbas mógłby być również partnerem w projektach realizowanych pomiędzy euroregionami.
 • Wszystkie obwody wschodnie

Oprócz wspólnych projektów zaplanowano następujące wydarzenia, organizowane w każdym z regionów z udziałem partnerów zagranicznych:


Tabela wydarzeń we współpracy z partnerem wschodnim w 2013 r.


Data

Miejsce

Wydarzenie


16-17 stycznia

Lublin

Misja Ambasadora Kazachstanu


26-27 stycznia

Łuck (Obwód Wołyński)

Misja Gospodarcza z udziałem Lubelskiego Klubu Biznesu


I dekada kwietnia

Kijów (Ukraina)

XVIII Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywczego „PRODEXPO”


III dekada kwietnia

Brześć (Białoruś)

XV Międzynarodowe Targi „Brześć.Sodrużestwo 2013”

oraz VI Brzeskie Forum InwestycyjneIII dekada maja

Odessa (Ukraina)

Odeski Jarmark Turystyczny „TOURMARKET 2013”


I dekada czerwca

Świtaź (Obwód Wołyński)

XVI posiedzenie Rady Związku Transgranicznego Euroregion Bug


maj/czerwiec

Lublin

VI Forum Inwestycyjno- Gospodarcze „Polska- Ukraina”, „LUB- INVEST 2013”


Lipiec-sierpień

Zbereże, Dołhobyczów, Kryłów, Korczmin

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa

na granicy polsko- ukraińskiej
I dekada września

Krynica

Forum Regionów w Krynicy


połowa września

Lublin

Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie


połowa września

Lwów

Festiwal Polskich Partnerów Lwowa


I dekada października

Donieck (Ukraina)

Forum Inwestycyjne i Szczyt Gospodarczy

I dekada października

Lwów (Ukraina)

Lwowskie Międzynarodowe Forum Inwestycyjne


I dekada

październikaŁugańsk (Ukraina)

Ługańskie Forum Inwestycyjne,

spotkanie nt. projektu inwestycyjnego i eksportowego „AGROGOROD”
listopad

Równe (Ukraina)

Międzynarodowe Forum Agrologistyki


grudzień

Lublin

Festiwal „Ukraina w Centrum Lublina”
Zakończenie

Realizowany przy wsparciu MSZ RP projekt „Międzynarodowa sieć współpracy Województwa Lubelskiego” pozwolił na wymianę wiedzy i doświadczeń z 12 regionami partnerskimi z całej Europy. Przeprowadzone w drugiej połowie 2012 roku działania miały na celu dookreślenie i weryfikację obszarów tematycznych interesujących Samorząd Województwa Lubelskiego w relacji z każdym z biorących udział w projekcie regionów. Wspólnie z partnerami dokonano przeglądu dostępnych i planowanych środków finansowych, mogących znaleźć zastosowanie w planowanych przedsięwzięciach tematycznych.Specyfika relacji regionu lubelskiego z każdym ze swoich partnerów jest inna, co jest podyktowane zarówno cechami charakteryzującymi każdy z nich, jak i różnym poziomem rozwoju. Zainteresowanie regionów podejmowaniem wspólnych działań dotyczy wybranych aspektów, w których obie strony uzyskiwały będą obopólną korzyść. Zaproponowany powyżej katalog stanowi jedynie część przedsięwzięć i obrazuje fragment sieci powiązań funkcjonujących pomiędzy instytucjami i organizacjami w regionach partnerskich. Niemniej jednak nawet tak ogólne usystematyzowanie zagadnień pozwoli na wzmocnienie i poszerzenie sieci wzajemnych relacji dając możliwość włączenia się kolejnych instytucji i organizacji, a także samorządów z terenu województwa lubelskiego w planowane wydarzenia.

AutoShape 12Group 91   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna