Raport współpracy zagranicznej Województwa Lubelskiego Oddział Współpracy Regionalnej I ZagranicznejPobieranie 298,68 Kb.
Strona2/3
Data14.02.2018
Rozmiar298,68 Kb.
1   2   3
Austria – Kraj Związkowy Styria

Współpraca z Krajem Związkowym Styria kształtuje się od 2003 r. Centrum Internacjonalizacji Styrii (ICS) to główna struktura powołana do prowadzenia wszelkich skoordynowanych i planowanych działań związanych z internacjonalizacją gospodarki w tym regionie, która może stanowić pewien wzorcowy model dla poszukujących rozwiązań na prowadzenie tego rodzaju działalności w większych obszarowo jednostkach administracyjnych. Centrum zadeklarowało gotowość do utrzymywania bezpośredniego kontaktu i do podejmowania konsultacji, wymiany informacji i współdziałania dla dobra rozwoju gospodarczego obydwu regionów.


Współorganizacja wystawy „Świadectwa Wielkiej Wojny 1914 – 1918”.
Jednym z bieżących projektów jest organizacja wystawy „Świadectwa Wielkiej Wojny 1914 – 1918” planowanej na 2014 rok, przy organizacji której współpracuje Muzeum Lubelskie w Lublinie, Muzeum Joaneum w Grazu i Muzeum Regionalne w Kraśniku. Obecnie dyrektorzy muzeów uzgadniają w trybie roboczym szczegóły odnośnie ilości eksponatów i możliwości lokalowych wystawy. Strona styryjska została zaproszona jesienią 2014 roku na otwarcie wystawy w Lublinie.
Stworzenie trójstronnej współpracy Województwa Lubelskiego – Kraju Związkowego Styrii – Obwodu Lwowskiego.
Strona austriacka jest żywo zainteresowana współpracą Województwa Lubelskiego
z Ukrainą. Styria jest na etapie renegocjacji umowy z Obwodem Lwowskim, który jest również regionem partnerskim Lubelszczyzny. Zaproponowano, by strona polska przygotowała propozycje wspólnych działań, które mogą zostać włączone do przygotowywanego projektu umowy. Jedną z propozycji jest organizacja konferencji dotyczącej sprzedaży bezpośredniej produktów regionalnych z udziałem Kraju Związkowego Styria, Województwa Lubelskiego oraz zainteresowanych obwodów z Ukrainy (oprócz Obwodu Lwowskiego chęć udziału w tego typu projekcie wyrazili także przedstawiciele Obwodu Rówieńskiego i Wołyńskiego).

Austria jest europejskim liderem sprzedaży bezpośredniej produktów lokalnych


i regionalnych. Styria specjalizuje się głównie w uprawie winorośli, zboża oraz hodowli bydła. Jednym ze sztandarowych produktów jest wysokogatunkowy olej z pestek dyni, uznawany za jeden najlepszych na świecie. Przedmiotem wymiany doświadczeń w tym zakresie może być projekt dotyczący organizacji gospodarstw ekologicznych i tematycznych, np. wytwarzających produkty na bazie ziół, owoców i kwiatów: róży, lawendy, mięty, sprzedawanych na lokalnym rynku oraz przez Internet. Gospodarstwa te są przykładem rodzinnych firm powstałych dzięki ciekawemu pomysłowi na produkcję i sprzedaż regionalnych wyrobów z wykorzystaniem środków unijnych (Leader). Projekt zakładałby wymianę dobrych praktyk dotyczących organizacji sprzedaży produktów regionalnych, tradycyjnych i żywności wysokiej jakości, jak również porównanie warunków prawnych i finansowych w sprzedaży produktów własnych, przetwarzanych przez rolników w gospodarstwach domowych oraz poprzez małe przydomowe przetwórnie. Działalność rolniczą na tym obszarze wspiera Izba Rolnicza, która pełni funkcję doradczą, reprezentacyjną w kwestiach prawnych oraz administracji dotacji z UE. W okresie 2007 – 2013 budżet był w 75% wykorzystany na ochronę środowiska i wsparcie rolników zajmujących się tzw. produkcją bio. Jak obliczono, 120 mln EUR jakie trafiły w ręce rolników przyniosły zyski w kwocie 700 mln EUR. Izba wspiera rolników dwojako: poprzez dofinansowywanie przedsięwzięć, a także przez finansowanie indywidualne, np. kursy specjalistyczne.

Współpraca zawodowych szkół rolniczych ze Styrii i Lubelszczyzny, głównie

w zakresie praktyk dla uczniów.
Jednym z problemów, z którym borykają się nie tylko Austriacy, jest emigracja ludzi do większych miast, co jest zauważalnie szczególnie w dobie kryzysu. Dzięki rolnictwu
i pracy „własnych rąk”, mieszkańcy wsi są jednak w stanie się utrzymać. Dlatego ważne jest rzetelne przygotowanie do zawodu, czego przykładem była wizyta w Szkole Rolniczej Alt-Grottenhof w Grazu. Kształci się tam 160 uczniów w wieku 14-17 lat. Kadra nauczycielska zachęca nie tylko do teoretycznej i praktycznej edukacji, ale jednocześnie stara się wzmacniać świadomość uczniów w wyborze zawodu. W trakcie trzyletniej nauki uczniowie zapoznają się nie tylko z podstawowymi zagadnieniami teoretycznymi, ale również przygotowują się praktycznie do zawodu. Każdy z podopiecznych co najmniej raz w miesiącu pracuje w piekarni, w masarni, w mleczarni, w stolarni, przy obróbce metali, opiekuje się zwierzętami, robiąc dokładnie to samo, czym zajmuje się rolnik. Dwa razy w tygodniu uczniowie sprzedają produkty wytworzone przez siebie w sklepie znajdującym się na terenie szkoły. Jest to dość popularne miejsce odwiedzane przez mieszkańców Grazu i przynoszące realne zyski (ok. 3 tys. EUR/2 dni sprzedaży w tygodniu). Dyrektor szkoły potwierdził możliwość odbycia nieodpłatnej praktyki (wolontariatu) uczniów z Polski, zwłaszcza w kwietniu i maju.
W zakresie współpracy dotyczącej młodzieży celowe byłoby również nawiązanie kontaktów między właściwymi instytutami, nakierowane na realizację wspólnego projektu dotyczącego wydawania broszur dla uczniów na temat zdrowego odżywiania (z udziałem środków unijnych).
Współpraca w dziedzinie bio-ekonomii.
Kolejnym zagadnieniem interesującym oba regiony jest współpraca gospodarcza. Wspólnie z Eco World Styria, jedną z najbardziej znanych i zaawansowanych jednostek w rozwijaniu działalności klastrowej w sferze bio-ekonomii, podjęto temat dotyczący wyboru bio-ekonomii jako kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego w Województwie Lubelskim w perspektywie finansowej 2014-2020. Omówiono również możliwość zorganizowania wizyty przedstawicieli naszego regionu celem zapoznania się z problematyką i zastosowanymi rozwiązaniami w zakresie: czystych technologii, odnawialnych źródeł energii oraz ich wykorzystania, ochrony środowiska. Ściślejsze kontakty i ewentualnie formy merytorycznego współdziałania z partnerami styryjskimi podejmie oddział Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego (UMWL) opracowujący założenia aktualizowanej właśnie strategii rozwoju województwa, w szczególności zaś oddział opracowujący założenia strategii rozwoju innowacji oraz odpowiednio np. Lubelski Klaster Eko-energetyczny.


  1. Belgia – Prowincja Flandria Zachodnia


Współpraca dotycząca wymiany ofert pracy w ramach sieci EURES.
Współpraca w sferze usług oferowanych osobom bezrobotnym jest ważnym obszarem kooperacji. Niedobory na belgijskim i nadwyżki na lubelskim rynku pracy są powodem istotnego zainteresowania obu regionów partnerskich intensyfikacją działań w tym zakresie. Z podsumowania rezultatów dotychczasowych rekrutacji dla belgijskich pracodawców wynika, że w okresie od sierpnia do listopada 2012 r. w ramach EURES otrzymano 19 ofert pracy od 11 pracodawców. Flamandzkie służby zatrudnienia współpracują ze stowarzyszeniem farmerów w swoim regionie, dlatego też w odpowiedzi na zapotrzebowanie naszego regionu doradcy EURES zobowiązali się do dostarczenia w najbliższym czasie ofert pracy sezonowej w rolnictwie. Ponadto, ze względu na niedobory pracowników z kwalifikacjami technicznymi na belgijskim rynku pracy, planowane jest uruchomienie swego rodzaju pakietów składających się z 3-miesięcznej praktyki w ramach programu ERASMUS, połączonej z intensywnym 3-tygodniowym kursem języka niderlandzkiego. W tym celu planowane jest podjęcie rozmów z przedstawicielami Politechniki Lubelskiej oraz promocja specjalnie opracowanych dla Polaków w Belgii stron: www.belgia.net, www.polonia.be, www.praca.belgia.com.

We Flandrii funkcjonuje tzw. „Welcome Office”, które świadczy usługi na rzecz cudzoziemców przebywających na terenie Belgii. Planuje się również utworzenie podobnie funkcjonującego biura „Reception Office”, świadczącego usługi informacyjne osobom zdecydowanym na przyjazd do Belgii, ale jeszcze przebywającym na terenie własnego kraju. Przedstawiciele biura informacyjnego zajmującego się integracją obcokrajowców w Belgii zaoferowali bezpłatny program integracji zapewniający osobom zainteresowanym zdobycie podstawowej wiedzy oraz dalszy rozwój ich umiejętności, poprzez oferowanie np. kursów językowych. Ośrodek szkoleniowy dla zawodów technicznych przy Belgijskiej Agencji ds. Zatrudnienia oferuje bezpłatne szkolenia dla osób bezrobotnych w zawodach deficytowych. Szkolenia takie trwają od 3 do 9 miesięcy, a kończą się egzaminem i otrzymaniem międzynarodowego certyfikatu poświadczającego uzyskane kwalifikacje.


Odnawialne źródła energii.
Park naukowy Uniwersytetu w Gandawie - Greenbridge w Ostendzie zainteresowany jest współpracą dotyczącą najnowszych technologii związanych głównie z odnawialnymi źródłami energii oraz próbą ich wdrażania w ramach pakietu The Energy Box. Część pakietu stanowi technologia FUSION, dążąca do ściślejszej integracji z przemysłem i skoncentrowana na inteligentnych: energiach, transporcie i innowacjach medycznych, która została zaproponowana jako kolejny element współpracy ze Wschodnim Klastrem ICT w Lublinie.
Możliwości importowe Belgii w zakresie owoców miękkich.
Drugim istotnym obszarem współpracy pomiędzy regionami jest import owoców miękkich za pośrednictwem giełdy w Limburgii oraz mniejszych giełd i firm zajmujących się mrożeniem owoców. Współpracą zainteresowane są także belgijskie przedsiębiorstwa produkujące słodycze owocowe oraz polscy plantatorzy, których oferty zostały przedstawione Flandryjskiej Agencji Inwestycji i Handlu promującej zrównoważony biznes międzynarodowy, dysponującej bazą firm i przedsiębiorstw zagranicznych. Instytucja pomaga nawiązać kontakty z flamandzkimi firmami, wspiera zagranicznych przedsiębiorców poprzez tworzenie zakładów produkcyjnych i badawczych, centrów kontaktowych, operacji logistycznych. Propozycja współpracy dotyczy także Lubelskiego Rynku Hurtowego S. A. w Elizówce.
Współpraca w ramach Enterprise Europe Network.
Istotnym wsparciem współpracy może być Enterprise Europe Network - sieć działająca od 2008 r. również w Polsce, która została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 - 2013 -CIP). Oferuje ona małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Jest także pośrednikiem umożliwiającym instytucjom Unii Europejskiej pełniejszą orientację w potrzebach małych i średnich przedsiębiorstw. Ośrodki sieci są afiliowane przy rozmaitych organizacjach wspierających rozwój gospodarczy, takich jak izby przemysłowo-handlowe, agencje rozwoju regionalnego, centra wspierania przedsiębiorczości, itp. Działają one na zasadzie non-profit. Finansowanie działalności ośrodków sieci pochodzi ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa.
Współpraca w dziedzinie kultury.
Współpraca flandryjskiej orkiestry dętej „Speelschare” jest kontynuacją kooperacji nawiązanej w 2012 r. z Młodzieżową Orkiestrą Dętą „Henryczki” w Bychawie. W lipcu przyszłego roku na terenie całego województwa lubelskiego będą miały miejsce koncerty 45- osobowej grupy z Flandrii z udziałem regionalnych orkiestr dętych. W związku z powyższym omówione zostały wszystkie niezbędne szczegóły pobytu.
Współpraca akademicka.
W ramach nawiązanej współpracy akademickiej planowana jest w październiku 2013 r. rewizyta polskich wykładowców w Brugii. Uczelnie lubelskie, które podpisały umowy z uczelniami flandryjskimi, będą miały możliwość wymiany kadry akademickiej i studentów. Zaproponowane zostało także rozwinięcie kooperacji w ramach programów ERASMUS i Horyzont 2020, którego struktura opiera się na trzech filarach, w tym na Excellence in science (Doskonałość w nauce).

Poza tymi obszarami zainicjowana zostanie także współpraca uniwersytecka w dziedzinie akwakultury.


Perspektywy współpracy z Prowincją Flandria Zachodnia.
Wśród planowanych przyszłych obszarów współpracy traktowanych priorytetowo przez partnera flandryjskiego należy wspomnieć o rozwijaniu współpracy opartej przede wszystkim na trzech rodzajach klastrów: Cleantech (sektor czystych technologii), AgroFood (wysokiej jakości produkty rolnicze) oraz NewMaterials (tekstylia, technologia HiTech, drewno). Do planów na 2013 rok zalicza się udział partnerów belgijskich w Targach Pracy 2013 oraz znalezienie odpowiedniego partnera flandryjskiego dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kęble k. Nałęczowa, który jest ponadregionalną placówką oświatowo– wychowawczą umożliwiającą edukację młodzieży upośledzonej umysłowo w wieku od 16 do 24 lat.

Złożono również propozycję połączenia w jeden obszar wszystkich tematów technicznych, w których regiony miały swój udział (wymiana akademicka, Agencja Rozwoju Regionalnego, inkubatory technologiczne), a także rewizyty przedstawiciela Wschodniego Klastra ICT w Belgii.  1. Francja – Region LotaryngiaKontynuacja programu CREATOR.
Istotnym przedsięwzięciem w ramach współpracy między regionami jest udział w kontynuacji miniprogramu CREATOR realizowanego w ramach INTERREG IVC i poświęconego zmianom demograficznym, a w szczególności grupie osób starszych postrzeganych jako szansa na rozwój gospodarczy. Partnerzy zaangażowani w projekty z Francji, Szwecji, Hiszpanii, Węgier, Włoch, Finlandii i Polski pragną kontynuować prace nad zagadnieniami związanymi ze zmianami demograficznymi oraz starzeniem się społeczeństwa w kolejnej perspektywie finansowej oraz chcieliby, aby do kooperacji włączyła się większa liczba instytucji (instytucje szkoleniowe, uniwersytety, podmioty gospodarcze, jednostki badawcze itp.).
Rozwój sektora logistyki na Lubelszczyźnie w oparciu o doświadczenia francuskie.
Przedstawiciele najważniejszych instytucji ds. logistyki (GIATEL, ORT2L) w Lotaryngii wielokrotnie podkreślali, że rozwój logistyki w regionie nie może być odgórnie wymuszony i sterowany. Rolą administracji jest jedynie towarzyszenie przedsiębiorcom i stwarzanie im warunków gospodarczo-społecznych do rozwoju branży. W tym celu korzystnym byłoby utworzenie regionalnego obserwatorium ds. transportu i logistyki na Lubelszczyźnie, na wzór istniejącego w Lotaryngii. Podmiot ten został powołany do życia przez państwo, administrację regionalną Lotaryngii oraz Wielozawodowe Stowarzyszenie Sektora Transportu i Logistyki. Jego celem jest obserwacja sektora transportu, prowadzanie badań, analiza istniejących problemów oraz planowanie rozwiązań. Cele te osiągane są dzięki partnerskiej współpracy zaangażowanych w prace obserwatorium przedstawicieli powyższych branży.
Giełda projektowa Eurosynergies.
Giełda projektowa Eurosynergies to przedsięwzięcie planowane na wiosnę 2013 r. Będą w nie zaangażowane wszystkie regiony partnerskie Lotaryngii, Szampanii-Ardeny i Alzacji. Celem spotkania będzie opracowanie wspólnych projektów, możliwych do realizacji z wykorzystaniem środków finansowych dostępnych w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Współpraca uniwersytecka.
Pracownicy naukowi Uniwersytetu Lotaryngii nawiązali już pierwsze kontakty z pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, a w chwili obecnej uczelnia rozważa zawarcie porozumienia i współpracę z Politechniką Lubelską. Poszerzenie sieci partnerów zagranicznych ma na celu wdrażanie nowatorskich rozwiązań oraz polepszanie oferty edukacyjnej. Jest to uczelnia o specyficznym statusie prawnym z uwagi na to, iż powstała z połączenia 4 największych szkół wyższych Regionu Lotaryngii. Kształci ponad 50 tysięcy studentów na kierunkach humanistycznych, inżynieryjnych, nauk ścisłych i medycznych. Jednym z ważniejszych celów Uniwersytetu Lotaryngii jest zachęcanie do innowacji oraz przedsiębiorczych inicjatyw, w związku z czym kwestia własności intelektualnej rozwiązywana jest indywidualnie w odniesieniu do każdego przypadku i sytuacji. Najczęściej jednakże zastosowanie znajduje opcja patentu należącego do uczelni z przyznaną firmie licencją na jego wykorzystanie na konkretnych warunkach finansowych i w konkretnym terminie.

Tworzenie klastrów sektora spożywczego.
Przedstawiciele Agria Lorraine, regionalnego centrum innowacji i transferu technologii, zainteresowani są nawiązaniem kontaktów z firmami i instytucjami z terenu Lubelszczyzny. Jak ustalono, Lotaryngia charakteryzuje się dużym potencjałem sektora przetwórstwa, natomiast Lubelskie przoduje w produkcji surowca (m.in. owoców miękkich, chmielu). Oferta obu regionów jest więc komplementarna, co stanowi okazję do rozwoju współpracy gospodarczej oraz realizacji wspólnych, innowacyjnych przedsięwzięć.


  1. Holandia – Prowincja GelderlandPolityka transportowa.
Tematem współpracy w tej dziedzinie są strategiczne założenia polityki transportowej w Polsce oraz Holandii. Partnerzy holenderscy podzielili się swoim kilkunastoletnim dorobkiem przedstawiając główną siatkę połączeń lokalnych, zasady ustalania rozkładów jazdy oraz formy i źródła finansowania transportu publicznego. Plany dotyczące dalszej współpracy oscylują wokół tworzenia planu transportowego dla Lubelszczyzny, czyli etapu, na którym Holendrzy byli ok.12 lat temu. Ich doświadczenia mogą znacznie pomóc w budowaniu efektywnej polityki transportowej w województwie. Na marzec 2013 roku zaplanowana jest wizyta przedstawicieli Prowincji Gelderland w województwie lubelskim, której celem będą rozmowy dotyczące etapu planowania organizacji transportu publicznego w regionie. Podczas wizyty omówione zostaną także procedury i szczegóły dotyczące ogłaszania przetargów dla przewoźników publicznych.

Gospodarka wodna.
W ramach współpracy dotyczącej gospodarki wodnej i systemu melioracji będą prowadzone dyskusje dotyczące koncepcji rewitalizacji Kanału Wieprz-Krzna. Wizyta strony holenderskiej w województwie lubelskim w tym zakresie zaplanowana jest na marzec 2013 r. Wartościowym punktem spotkań będzie szczegółowe omówienie stworzonej koncepcji odbudowy Kanału Wieprz-Krzna, z uwzględnieniem sześciu wariantów tej rewitalizacji. Planowane jest również omówienie możliwości zainwestowania partnerów holenderskich w odbudowę największego systemu wodnego w województwie z uwzględnieniem obustronnych korzyści. Województwo Lubelskie w porównaniu do terenów Prowincji Gelderland jest obszarem rozległym, z dużą ilością gruntów ornych i terenów zielonych. Dlatego jedną z szans stojących przed zniszczonym kanałem jest partycypacja w kosztach jego rewitalizacji bezpośrednio przez inwestorów holenderskich.

Kolejną możliwością podjęcia współpracy związanej z kanałem jest budowa hydroelektrowni na rzece Wieprz z zastosowaniem turbin wolnoobrotowych niskospadowych. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych dokonał obliczeń wartości energetycznych możliwych do uzyskania oraz okresu zwrotu inwestycji. Inwestycja w budowę hydroelektrowni ze strony holenderskiej miałaby dla niej korzyści w postaci udziału w sprzedaży wytworzonej energii.Obchody 70-lecia powstania w obozie w Sobiborze.
Na rok 2013 zaplanowany jest cykl spotkań organizowanych w ramach obchodów 70-lecia powstania w obozie w Sobiborze. Warto wspomnieć, iż Holendrzy z Prowincji Gelderland od wielu lat biorą czynny udział w funkcjonowaniu Muzeum Byłego Hitlerowskiego Obozu Zagłady, gdyż w czasie II wojny światowej zginęło tam ok. 39 000 Żydów holenderskich.

Ponadto, w stolicy Prowincji Gelderland znajdują się liczne groby żołnierzy polskich poległych podczas Bitwy pod Arnhem we wrześniu 1944 roku. W dowód wdzięczności groby te objęte są szczególną opieką ze strony władz holenderskich.
  1. Norwegia – Prowincja TelemarkWymiana doświadczeń w ramach optymalizacji małych biogazowni.
Pilotażowy projekt funkcjonowania małej biogazowni rolniczej wdrażany jest na bazie jednego z norweskich gospodarstw rolnych we współpracy z doktorantami Uniwersytetu w Telemark oraz Instytutem Tel- Tek.

Instytut Tel-Tek aktywnie współpracuje już z Oddziałem Lubelskim Polskiej Akademii Nauk- Instytutem Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego w dziedzinie zwiększenia wydajności małych biogazowni rolniczych. W chwili obecnej obie instytucje oczekują na decyzję w sprawie wniosku projektowego złożonego do Polsko-Norweskiego Funduszu Badań i Rozwoju. Projekt dotyczy produkcji biogazu z odpadów komunalnych i przemysłowych.

Ponadto, potencjalnym obszarem współpracy jest sekwestracja dwutlenku węgla- technologia polegająca na oddzieleniu i wychwyceniu dwutlenku węgla ze spalin, która może znaleźć zastosowanie w przemyśle energetycznym oraz chemicznym. Część wychwyconego CO2 może być wykorzystana w przemyśle spożywczym, natomiast większość przeznaczona jest do magazynowania.

Instytut Tel-Tek jest partnerem Nordyckiego Centrum Kompetencji CCS (Carbon Capture & Storage) zrzeszającego skandynawskie centra naukowo- badawcze, instytuty oraz uczelnie. Dzięki temu doświadczenia ze współpracy polskich podmiotów z Instytutem Tel-Tek mogą mieć jeszcze większe znaczenie.

Projekt dwustronny w tej dziedzinie zakładałby utworzenie Polsko-Norweskiego Zespołu Badawczego współpracującego z podmiotami rolniczymi zajmującymi się innowacjami w dziedzinie odnawialnych źródeł energii. Zespół ten składałby się z jednostek akademickich i badawczych z Województwa Lubelskiego oraz Prowincji Telemark.
Województwo Lubelskie zostało zaproszone również do udziału w międzynarodowej konferencji LOWCAP dotyczącej promowania zielonej energii w różnych sektorach gospodarki. Konferencja odbędzie się w dn. 29-31 stycznia 2013r. w Porsgrunn na terenie Prowincji Telemark. LOWCAP jest klastrem zrzeszającym podmioty z basenu Morza Północnego, którego celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie redukcji emisji CO2 oraz zwiększenia wydajności produkcji energii.

Budowa elektrociepłowni opalanej biomasą pochodzenia rolniczego w Lublinie.
Elektrociepłownia norweskiego przedsiębiorstwa Tergo Power opalana słomą powstanie w Lublinie. Firma założyła polską spółkę Tergo Power Lublin Sp. z o.o. i jest obecnie na etapie kompletowania dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia budowy. Dzięki wykorzystaniu słomy jako odnawialnego źródła energii, elektrociepłownia da lubelskim rolnikom możliwość sprzedaży słomy na przestrzeni wielu lat, a także stworzy miejsca pracy dla ok. 80 osób. Wybór Lublina jako miejsca lokalizacji elektrociepłowni był konsekwencją analiz produkcji biomasy w Polsce dokonanych przez firmę. Według badań przeprowadzonych przez Samorząd Województwa Lubelskiego i instytucje badawcze szacuje się, iż corocznie na polach Lubelszczyzny pozostaje ok. 1 milion ton biomasy. Dzięki wsparciu Centrum Obsługi Inwestora UMWL, Tergo Power zdecydowało się na budowę w Lublinie zakładu o mocy 40 MW. Koszt inwestycji wyniesie ok. 140 milionów Euro. Firma określiła opłacalność transportu surowca w promieniu 150 km od miasta, natomiast punkty odbioru słomy od rolników zostaną określone przy współpracy z COI i będą oddalone od elektrociepłowni o ok. 70-100 km.


Gospodarka odpadami i rozwój automatycznego systemu zwrotu opakowań po napojach.
Tematyka zrównoważonej gospodarki odpadami w województwie lubelskim jest obecnie szczególnie aktualna w kontekście wejścia w życie Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach. Strona polska podzieliła się wiedzą dotyczącą instalacji do przetwarzania odpadów, planów budowy sortowni, zakładów zagospodarowania odpadów oraz innych instalacji. Ważnym elementem jest realizowanie kampanii edukacyjnych dla mieszkańców województwa celem zwiększenia ich świadomości, a tym samym zwiększenia ilości odpadów zbieranych selektywnie w regionie.

Samorząd Województwa Lubelskiego wraz z Green Business Norway rozpoczynają przygotowania do pilotażowego projektu automatycznego systemu zwrotu opakowań po napojach, w którym wezmą udział stolice 8 obszarów zajmujących się gospodarką odpadami na terenie województwa lubelskiego (w Norwegii 96% opakowań po napojach jest odzyskiwanych). W styczniu 2013 roku planowane jest spotkanie informacyjne z udziałem przedstawicieli gmin zainteresowanych projektem. Koszt zakupu automatów do zbiórki opakowań pokryją zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, jednak korzyści z takiego zakupu będą czerpali zarówno mieszkańcy, sklepy jak i same gminy. Mieszkańcy zbierający plastikowe i szklane opakowania po napojach będą mogli korzystać ze zniżek proponowanych przez sklepy za zwrot konkretnych rodzajów opakowań (np. upust na zakup kolejnego produktu), a także, poprzez zeskanowanie kodów QR umieszczonych na automatach, będą mogli zapoznać się z aktualnymi promocjami. Inwestycja w automaty pozwoli gminom uzyskać instrument do selektywnej zbiórki odpadów (sam automat może stanowić powierzchnię reklamową).
1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna