Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za 2007 rokPobieranie 187,96 Kb.
Data18.04.2018
Rozmiar187,96 Kb.POZNAŃ, 26 marzec 2008 ROKURAPORT uzupełniający opinię
Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2007 rok


PEKAES Spółka akcyjna 1. 1. informacje o spółce


PEKAES Spółka Akcyjna (Spółka) została utworzona w dniu 16 czerwca 1982 roku. Spółka została powołana na czas nieokreślony. Siedziba Spółki znajduje się w Błoniu,
ul. Spedycyjna 1.
Zasadniczym przedmiotem działalności Spółki są:

 • organizowanie i wykonywanie usług wynajmu taboru oraz napraw i obsługi taboru, pomocy technicznej, pośrednictwa technicznego,

 • organizowanie i wykonywanie usług najmu i dzierżawy nieruchomości,

 • organizowanie i wykonywanie usług spedycji międzynarodowej i krajowej.

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000022906 w dniu 27 czerwca 2001 roku.


Spółka posiada numer NIP 527-010-47-17 oraz symbol REGON 000982285.
Kapitał zakładowy Spółki na dzień kończący rok obrotowy, to jest 31 grudnia 2007 roku, wynosił 33.250 tysięcy złotych. Kapitał własny Spółki na ten dzień wynosił 380 951 tysięcy złotych.
Zgodnie z punktem 3 Sprawozdania Zarządu Spółki na dzień 20 marca 2008 roku (data ostatniego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, przed dniem wydania opinii) struktura własności kapitału zakładowego Spółki była następująca:


Akcjonariusz

Liczba

Akcji

Liczba

głosów

Wartość

nominalna

akcji

Udział

w kapitale podstawowym

AKJ CAPITAL Akcyjna Logistyka

Sp.k.


19 374 218

19 374 218

19 374 218

58,268%

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

1 662 500

1 662 500

1 662 500

5,000%

ING Nationale - Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

3 314 074

3 314 074

3 314 074

9,967%

Pioneer Pekao Investment Management SA

1 634 556

1 634 556

1 634 556

4,916%

Pozostali

7 264 652

7 264 652

7 264 652

21,849%

Razem

33 250 000

33 250 000

33 250 000

100%

Zgodnie ze stanem księgi akcyjnej na dzień 26 marca 2008 roku w okresie od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz po dniu bilansowym, do dnia wydania niniejszego raportu, wystąpiły niżej opisane zmiany właścicieli Spółki.

Struktura akcjonariatu na dzień 1 stycznia 2007 roku przedstawiała się następująco:


 • AKJ Management SA – wartość nominalna akcji – 18 287 tysięcy złotych (55,0% udziału w kapitale podstawowym),

 • Bank Gospodarstwa Krajowego - wartość nominalna akcji – 2 750 tysięcy złotych (8,3% udziału w kapitale podstawowym),

 • ING Nationale Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny – wartość nominalna akcji – 2 400 tysięcy złotych (5,5% udziału w kapitale podstawowym),

 • Pozostali – wartość nominalna akcji 10 386 tysięcy złotych (31,2% udziału w kapitale podstawowym).

Spółka jest jednostką dominującą. Jednostki powiązane ze Spółką to: • PEKAES Truck S.A., Szczecin,

 • PEKAES -Service Słubice S.A., Słubice,

 • ATB Truck S.A., Warszawa,

 • PEKAES Transport S.A., Błonie,

 • Servipol S.A. w upadłości, Warszawa,

 • Hollpeks B.V., Veenendal, Holandia,

 • Trans Business Center Sp. z o.o., Warszawa,

 • Fokenia Sp. z o.o. , Błonie,

 • Expolco – Transped Sp. z o.o., Gdynia,

 • Transorient Transportges m.b.H., Wiedeń.W skład Zarządu Spółki na dzień 26 marca 2008 roku wchodzili:

 • Krzysztof Jerzy Zdziarski - Prezes Zarządu,

 • Grzegorz Kowalik - Wiceprezes Zarządu

 • Przybyłowski Jacek – Wiceprezes Zarządu,

W okresie od 1 stycznia 2007 roku do 26 marca 2008 roku skład Zarządu Spółki zmienił się. Uchwałą Rady Nadzorczej nr 42/2007 z dnia 20 lipca 2007 roku powołano pana Jacka Przybyłowskiego do Zarządu Spółki Pekaes S.A. na wspólną kadencję powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.


 1. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK POPRZEDNI


Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku (poprzedni rok obrotowy) zostało zbadane przez HLB Frąckowiak I Wspólnicy Sp. z o.o.
w imieniu której działała biegły rewident Elżbieta Grześkowiak, nr ewidencyjny 5014/2578. O zbadanym sprawozdaniu finansowym audytor wydał opinię z objaśnieniami
o następującej treści:

 • „W zakresie sposobu ujęcia transakcji wniesienia do spółki zależnej PEKAES
  Multi-Spedytor Sp. z o.o. aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa
  w sprawozdaniu finansowym Spółka zastosowała metodę nabycia. Nabyte udziały Spółka ujęła w wartości godziwej wydanego majątku natomiast różnicę między wartością księgową aktywów i zobowiązań stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa a ich wartością godziwą odniosła na kapitał zapasowy. W nocie dodatkowej do sprawozdania finansowego nr 25 Spółka opisała szczegółowo wpływ przeprowadzonej transakcji na sprawozdanie finansowe.

 • We wprowadzeniu do zbadanego sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku Zarząd poinformował, że dnia 31 stycznia 2007 roku zostały podpisane plany połączenia Spółki PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. ze Spółką PEKAES Multi-Servis Sp. z o.o. oraz Spółki PEKAES S.A. ze Spółką PEKAES Multi-Spedytor Sp. z o.o. Na dzień zakończenia badania wymienione połączenia nie zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 • Zwracamy uwagę na notę dodatkową do sprawozdania finansowego nr 34, w której Zarząd Spółki przedstawił wpływ korekty hiperinflacyjnej dotyczącej kapitałów własnych, przeprowadzonej zgodnie z wymogami MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji na strukturę kapitałów własnych i poinformował
  o przyczynach nie wprowadzenia tej korekty hiperinflacyjnej do załączonego sprawozdania finansowego. Powyższe przeliczenie ma wpływ na strukturę kapitału własnego, nie zmienia jednak jego łącznej wartości.”

W 2007 roku miało miejsce połączenie Spółek: Pekaes Muliti – Spedytor Sp. z o.o. i Pekaes Muliti – Service Sp. z o.o., a następnie Spółek Pekaes S.A. oraz Pekaes Muliti – Spedytor Sp. z o.o. Przed połączeniami zostały podjęte następujące decyzje w sprawie podziału wyniku finansowego za rok 2006: • Sprawozdanie finansowe Spółki Pekaes S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 22 maja 2007 roku. Akcjonariusze Spółki podjęli uchwałę, że zysk netto za 2006 rok w kwocie 1 701  tysięcy złotych zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy.

 • Sprawozdanie finansowe Spółki Pekaes Multi – Spedytor Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku zostało zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników w dniu 28 maja 2007 roku. Wspólnicy Spółki podjęli uchwałę, że strata netto za 2006 rok w kwocie 25 294 tysiące złotych zostanie pokryta z zysków lat następnych.

 • Sprawozdanie finansowe Spółki Pekaes Multi – Service Sp. z o.o. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Wspólników w dniu 10 kwietnia 2007 roku. Wspólnicy Spółki podjęli uchwałę, że zysk netto za 2006 rok w kwocie 331 tysięcy oraz zysk z lat ubiegłych w kwocie 31 tysięcy złotych zostanie przekazany na kapitał zapasowy.

Sprawozdanie finansowe Spółki Pekaes S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku (poprzedni rok obrotowy) wraz z opinią biegłego rewidenta, uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i pokryciu straty, oraz sprawozdaniem z działalności Spółki zostały złożone w dniu 31 maja 2007 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym.


Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans na dzień 31 grudnia 2006 roku, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2006 roku (poprzedni rok obrotowy) wraz z opinią biegłego rewidenta, uchwałami Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i pokryciu straty w dniu 16 sierpnia 2007 roku zostały ogłoszone w Monitorze Polskim B numer 1387.
 1. INFORMACJE O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA I BIEGŁYM REWIDENCIE


HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym pod numerem 238 na listę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w Polsce.
W imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. badaniem sprawozdania finansowego Spółki kierował biegły rewident Elżbieta Grześkowiak nr ewidencyjny 5014/2578.
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. została wybrana w dniu 19 października 2007 roku do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku przez Radę Nadzorczą. Badanie tego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy na podstawie umowy zawartej w dniu 5 października 2004 roku z Zarządem Spółki.
 1. ZAKRES I TERMIN BADANIA


Celem naszego badania było wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem, czy sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku we wszystkich istotnych aspektach rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki, zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.
W badaniu poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego i ksiąg rachunkowych posłużyliśmy się testami i próbami właściwymi dla rewizji finansowej. Na podstawie wyników tych testów i prób wnioskowaliśmy o poprawności badanych pozycji. Badanie ograniczone do wybranych prób zastosowaliśmy również w odniesieniu do rozrachunków i obciążeń z tytułu podatków, w związku z czym mogą wystąpić różnice pomiędzy naszymi ustaleniami a wynikami ewentualnych kontroli uprawnionych organów skarbowych.
Nie stanowiło przedmiotu naszego badania ustalenie i wyjaśnienie zdarzeń, które mogłyby – gdyby wystąpiły - stanowić podstawę do wszczęcia postępowania karnego przez powołane do tego organy. Przedmiotem badania nie były również inne kwestie, które mogły wystąpić poza systemem rachunkowości Spółki, lecz niemające wpływu na zbadane przez nas sprawozdanie finansowe.
Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku przeprowadziliśmy od 04.02.2008 roku do 26.03.2008 roku, w tym w siedzibie Spółki od 04.02.2008 roku do 15.02.2008 roku.
 1. DEKLARACJA NIEZALEŻNOŚCI


HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. oraz biegły rewident kierujący badaniem spełniają określone w art. 66 ust. 2 i 3 Ustawy o rachunkowości warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym Spółki.
 1. DOSTĘPNOŚĆ DANYCH I OŚWIADCZENIA OTRZYMANE


Zarząd Spółki udostępnił nam w czasie badania wszystkie księgi rachunkowe, dane finansowe, informacje i inne wymagane dokumenty oraz przekazał nam wyjaśnienia niezbędne do wydania opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym.
Zarząd Spółki przekazał nam w dniu 26 marca 2007 roku pisemne oświadczenie o kompletności, rzetelności i  prawidłowości zbadanego sprawozdania finansowego oraz, iż pomiędzy dniem bilansowym a dniem zakończenia badania nie wystąpiły zdarzenia, które mogłyby wpływać istotnie na sytuację finansową i majątkową Spółki i wymagałyby ujęcia w zbadanym sprawozdaniu finansowym. W oświadczeniu tym Zarząd Spółki potwierdził swoją odpowiedzialność za zatwierdzone sprawozdanie finansowe.


 1. system rachunkowości


Księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy użyciu systemu komputerowego SAP w siedzibie Spółki. Spółka posiada aktualną dokumentację, o której mowa w art. 10 Ustawy o rachunkowości, w tym również politykę (zasady) rachunkowości.

Naszym zdaniem, ujawniona w notach do sprawozdania finansowego, polityka (zasady) rachunkowości Spółki jest dostosowana do specyfiki jej działalności.


Zatwierdzony bilans zamknięcia na 31 grudnia 2006 roku został prawidłowo wprowadzony do ksiąg rachunkowych jako bilans otwarcia na 1 stycznia 2007 roku.
Nasze badanie nie ujawniło istotnych słabości, które mogłyby wpłynąć na dane finansowe i informacje zawarte w zbadanym sprawozdaniu finansowym, a dotyczących:

 • dokumentacji operacji gospodarczych,

 • rzetelności, bezbłędności i sprawdzalności ksiąg rachunkowych,

 • powiązania zapisów księgowych z dowodami księgowymi oraz zbadanym sprawozdaniem finansowym,

 • metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera,

 • ochrony dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych.
 1. BILANS


W 2007 roku miało miejsce połączenie Spółek: Pekaes Muliti – Spedytor Sp. z o.o. i Pekaes Muliti – Service Sp. z o.o., a następnie Spółek Pekaes S.A. oraz Pekaes Muliti – Spedytor
Sp. z o.o. Spółka przekształciła dane porównywalne za 2006 rok. Dane za 2005 rok nie są porównywalne.


AKTYWA (w tys. zł)

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

AKTYWA TRWAŁE

300 041

243 855

272 195

1. Wartości niematerialne

8 192

6 070

52

2. Rzeczowe aktywa trwałe

169 074

196 700

197 841

3. Nieruchomości inwestycyjne

10 029

11 212

3 486

4. Długoterminowe aktywa finansowe dostępne do sprzedaży

110 203

23 948

68 623

5. Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe

828

3 604

1 390

6. Należności długoterminowe i inne długoterminowe aktywa

8

0

0

7. . Pozostałe długoterminowe aktywa (rozliczenia międzyokresowe)

0

8

0

8. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 707

2 313

803

AKTYWA OBROTOWE

163 670

165 699

123 617

1. Zapasy

9

0

42

2. Należności z tytułu dostaw i usług

73 356

66 402

20 791

3. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego

99

1 745

51

4. Pozostałe należności krótkoterminowe

6 563

3 649

53

5. Krótkoterminowe aktywa finansowe przeznaczone do obrotu

59 172

66 499

99 578

6. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe

18 818

18 864

360

7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

3 921

7 257

1 582

8. Pozostałe aktywa (krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe)

1 732

1 283

85

9. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży

0

0

1 075

AKTYWA RAZEM:

463 711

409 554

395 812

PASYWA (w tys. zł)

31.12.2007

31.12.2006

31.12.2005

KAPITAŁ WŁASNY

380 951

333 641

385 474

ZOBOWIĄZANIA

82 760

75 913

10 338

Zobowiązania długoterminowe

3 302

2 620

4 957

1. Pozostałe zobowiązania długoterminowe

696

1 224

1 287

2. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

1 707

521

3 581

3. Rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych

899

875

89

Zobowiązania krótkoterminowe

79 458

73 293

5 381

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług

48 980

50 015

1 433

2. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe

21 429

13 087

1 266

3. Rezerwy krótkoterminowe

9 049

10 191

2 682

PASYWA RAZEM:

463 711

409 554

395 812 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT


PRZYCHODY I KOSZTY (w tys. zł)

2007

2006

2005

Przychody ze sprzedaży

392 386

404 307

44 697

Koszt własny sprzedaży

-384 739

-382 721

-24 967

Zysk/strata brutto ze sprzedaży

7 647

21 586

19 730

Koszty sprzedaży

-4 948

-6 144

0

Koszty ogólnego zarządu

-33 375

-35 516

-14 134

Pozostałe przychody operacyjne

85 897

7 540

4 279

Pozostałe koszty operacyjne

-9 739

-8 144

-512

Zysk/strata z działalności operacyjnej

45 482

-20 678

9 363

Przychody (koszty) finansowe

3 191

2 040

3 793

Pozostałe zyski (straty) z inwestycji

558

1 813

5 044

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

49 231

-16 825

18 200

Podatek dochodowy

-1 921

3 963

-3 945

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

47 310

-12 862

14 255

Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej

 

 

 

Zysk (strata) netto

47 310

-12 862

14 255 1. Informacje o niektórych pozycjach sprawozdania finansowego


Struktura aktywów i pasywów bilansu Spółki jest przedstawiona w zbadanym przez nas sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku.
W dniu 21 grudnia 2007 roku Spółka, jako jedyny wspólnik spółki TBC Sp. z o.o. (dalej: TBC), dokonała podwyższenia kapitału podstawowego tej spółki o kwotę 9 900 tysięcy złotych. W spółce TBC powstała z tego tytułu należność od wspólnika. Tego samego dnia Spółka dokonała sprzedaży nieruchomości za kwotę 82 347 tysięcy złotych na rzecz spółki TBC. Wypełnienie zobowiązania i realizacja należności z obu tytułów nastąpiły poprzez kompensatę rozrachunków nie powodując przepływu środków pieniężnych pomiędzy spółkami. Spółka ujęła różnicę pomiędzy ceną sprzedaży nieruchomości i jej wartością księgową w kwocie 80 401 w wyniku finansowym 2007 roku.

Zgodnie z treścią Założeń Koncepcyjnych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, transakcje i inne zdarzenia gospodarcze należy księgować i przedstawiać zgodnie z ich treścią ekonomiczną i rzeczywistością gospodarczą, a nie tylko formą prawną. W naszej ocenie treścią ekonomiczną opisanych transakcji było wniesienie aportu w postaci nieruchomości do spółki TBC. Zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi w spółkach Grupy Pekaes, różnica pomiędzy wartością godziwą przedmiotu aportu i jego wartością księgową ujmowana jest w kapitale zapasowym. W związku z tym, naszym zdaniem, wynik finansowy netto 2007 roku powinien zostać pomniejszony o kwotę 80 401, która powinna podwyższyć kapitał zapasowy. Zmiana ta nie miałaby wpływu na łączną kwotę kapitału własnego na koniec 2007 roku.


Przeprowadziliśmy procedurę niezależnego potwierdzenia należności z tytułu dostaw i usług według ich stanu na dzień 30.11.2007 roku. Do dnia zakończenia naszego badania otrzymaliśmy potwierdzenia stanowiące 37% wybranej przez nas próby należności z tytułu dostaw i usług na dzień inwentaryzacji. Różnice pomiędzy otrzymanymi potwierdzeniami a saldami wykazanymi w księgach rachunkowych zostały przez Spółkę odpowiednio wyjaśnione i zaksięgowane.
Przeprowadziliśmy procedurę niezależnego potwierdzenia zobowiązań z tytułu dostaw i usług według ich stanu na dzień 30.11.2007 roku. Do dnia zakończenia naszego badania otrzymaliśmy potwierdzenia stanowiące 40% wybranej przez nas próby zobowiązań z tytułu dostaw i usług na dzień inwentaryzacji. Różnice pomiędzy otrzymanymi potwierdzeniami a saldami wykazanymi w księgach rachunkowych zostały przez Spółkę odpowiednio wyjaśnione i zaksięgowane.
Przychody i związane z nimi koszty zostały ujęte w księgach rachunkowych z uwzględnieniem zasady memoriału i współmierności.
 1. PODSTAWOWE DANE I WSKAŹNIKI FINANSOWE


Niżej przedstawiono wybrane dane i wskaźniki finansowe za lata 2005, 2006 i 2007, charakteryzujące sytuację finansową Spółki w tym okresie. Wszystkie wskaźniki wyliczyliśmy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych Spółki za lata zakończone 31 grudnia 2007 roku i 31 grudnia 2006 roku.


Wskaźnik

Formuła

Obliczeniowa

Wartość wskaźnika

2007

2006

2005

przychody ze sprzedaży (tys. zł)
392 386

404 307

44 697

wynik finansowy netto (tys. zł)
47 310

-12 862

14 255

kapitały własne (tys. zł)
380 951

333 641

385 474

suma aktywów (tys. zł)
463 711

409 554

395 812
rentowność majątku (ROA) (%)

wynik finansowy netto / suma aktywów na koniec okresu

10,20%

-3,14%

3,60%

rentowność kapitału własnego (ROE) (%)

wynik finansowy netto / kapitały własne na początek okresu

14,18%

-3,34%

3,65%

rentowność brutto sprzedaży (%)

wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży produktów i towarów

1,95%

5,34%

44,14%

Wskaźnik płynności I

aktywa obrotowe ogółem* / zobowiązania krótkoterminowe*

2,32

2,63

45,80

Wskaźnik płynności III

środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe*

0,06

0,12

0,59

Szybkość obrotu należności (w dniach)

należności z tytułu dostaw i usług** x 365 dni / przychody ze sprzedaży produktów i towarów

80,5

68,8

171

okres spłaty zobowiązań (w dniach)

zobowiązania z tytułu dostaw i usług x 365 dni / (wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów)

46

48

21

trwałość struktury finansowania

(kapitały własne + rezerwy długoterminowe + zobowiązania długoterminowe + bierne RMK długoterminowe) / suma pasywów

82,86%

82,10%

98,64%

obciążenie majątku zobowiązaniami (%)

(pasywa ogółem – kapitały własny) / pasywa ogółem

17,85%

18,54%

2,61%

Wskaźniki inflacji:

średnioroczny (%)
2,5

1,0

2,1

od grudnia do grudnia (%)
4,0

1,4

0,7

* bez należności/zobowiązań z tytułu dostaw i usług powyżej 12 miesięcy

** przed pomniejszeniem o odpisy aktualizujące
W 2007 roku miało miejsce połączenie Spółek: Pekaes Muliti – Spedytor Sp. z o.o. i Pekaes Muliti – Service Sp. z o.o., a następnie Spółek Pekaes S.A. oraz Pekaes Muliti – Spedytor Sp. z o.o. Spółka przekształciła dane porównywalne za 2006 rok. Wskaźniki za 2005 rok nie są porównywalne.

 1. KONTYNUOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


W nocie 1.2 wprowadzenia do zbadanego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2007 roku Zarząd poinformował, że wspomniane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Spółkę przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 31 grudnia 2007 roku, i że nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez Spółkę.

Sprawozdanie finansowe Spółki za poprzedni rok obrotowy, zakończony 31 grudnia 2006 roku, zbadaliśmy w roku ubiegłym. Wydaliśmy o tym sprawozdaniu finansowym opinię z zastrzeżeniem dotyczącym wyceny udziałów w spółce zależnej. Spółka ta prowadziła działalność transportowo-spedycyjną, stanowiącą podstawową działalność operacyjną Grupy Pekaes, generując znaczne straty na tej działalności. W 2007 roku nastąpiło połączenie tej spółki zależnej ze Spółką, będące jednym z etapów Strategii rozwoju Grupy Pekaes na lata 2007-2009. Realizacja Strategii miała prowadzić do wzrostu zdolności spółek Grupy Pekaes do osiągania dodatnich wyników finansowych. Pomimo realizowania Strategii w 2007 roku działalność transportowo-spedycyjna w dalszym ciągu generowała straty. Trwała zdolność do osiągania przez Spółkę dodatniego wyniku finansowego netto uzależniona jest od powodzenia w realizacji Strategii rozwoju, co powinno się przejawiać w osiągnięciu dodatniej rentowności na podstawowej działalności operacyjnej.


 1. dodatkowe informacje i objaśnienia


Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z zasadami (polityką) rachunkowości, wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej oraz związanych z nimi interpretacji ogłoszonych w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym w tych Standardach – stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych.

 1. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI


Zapoznaliśmy się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku. Informacje zawarte w tym sprawozdaniu z działalności pochodzące ze zbadanego przez nas sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2007 roku są z nim zgodne. Sprawozdanie z działalności Spółki w istotnych aspektach spełnia wymagania art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości.
 1. przestrzeganie przepisów prawA


W otrzymanym przez nas pisemnym oświadczeniu Zarząd potwierdził, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą Spółka przestrzegała wszelkie przepisy prawa, których naruszenie mogłoby w sposób istotny wpłynąć na zbadane przez nas sprawozdanie finansowe.

Niniejszy raport zawiera 13 stron.
Elżbieta Grześkowiak

Cecylia Pol


Biegły Rewident

Prezes Zarządu

Nr 5014/2578

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.,
Poznań, pl. Wiosny Ludów 2

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238


Biegły Rewident nr 5282/782


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna