Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 01. 01. 2005r do 30. 06. 2005r. Próchnik spóŁka akcyjnaPobieranie 0.55 Mb.
Strona1/4
Data07.05.2018
Rozmiar0.55 Mb.
  1   2   3   4

Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

„INTERFIN” Spółka z o. o. Kraków, ul. Mała 1-3

RAPORT

uzupełniający opinię

z badania sprawozdania finansowego

za okres od 01.01. 2005r. do 30.06.2005r.

PRÓCHNIK SPÓŁKA AKCYJNA

93-124 Łódź, ul. Kilińskiego 228


 1. CZĘŚĆ OGÓLNA

Dane identyfikujące Spółkę.

Jednostka badana PRÓCHNIK Spółka Akcyjna powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Zakłady Przemysłu Odzieżowego im. Dr A. Próchnika i działa na podstawie przepisów: • Kodeksu Spółek Handlowych,

 • Statutu Spółki sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 27.09.1990 roku Repertorium A Nr X-14427/90.

Ostatnia zmiana Statutu Spółki dokonana została w formie aktu notarialnego z 14.03.2005 r. Repertorium A nr 1159/2005.
Spółka została wpisana do :

 • Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000079261.

Spółka posiada następujące numery identyfikacyjne:


Podstawowy przedmiot działalności Spółki wg działów EKD: • 1822 produkcja pozostałej odzieży wierzchniej.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.


Spółka jest Emitentem papierów wartościowych notowanych na GPW.
Kapitał akcyjny na dzień 01.01.2005r. wynosił 20 000 000,00 i dzielił się na 10 000 000 akcji o wartości 2,00 zł każda i w okresie badanym uległ on zmianie. W dniu 10 stycznia 2005r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło Uchwałę, na mocy której kapitał zakładowy został obniżony do kwoty 5 000 000,00 zł poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji Spółki z kwoty 2,00 zł do kwoty 0,50 zł za akcję. Jednocześnie Zgromadzenie podjęło Uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego
w kwocie nie mniejszej niż 12 272 425,00 zł i nie większej niż 15 000 000,00 zł poprzez publiczną emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz o podwyższeniu kapitału
o kwotę 2 727 575,00 zł poprzez emisję 5 455 150 akcji zwykłych na okaziciela serii D
w zamian za aport w postaci wierzytelności wobec Spółki przysługującej Pani Elżbiecie Sjöblom. Akcje serii D zostały objęte w kwocie 2 727 575,00 zł. W wyniku przeprowadzonej emisji akcji serii C zostało objęte 30 000 000 akcji serii C o łącznej wartości 15 000 000,00 zł.
Na dzień 30.06.2005 r. kapitał zakładowy wynosił 22 727 575,00 zł, dzieli się na
45 455 150 akcji o nominalnej wartości 0,50 zł każda.
Kapitał własny na dzień 30.06.2005 r. wynosił 8 388 647,91 zł.
Spółkę PRÓCHNIK S.A. w badanym roku reprezentował Zarząd w składzie:

 • Mikołaj Habit - Wiceprezes Zarządu od dnia 01.05.2005 r.

W badanym okresie funkcję Głównego Księgowego pełniła Pani Irena Chmielewska.


Średnie zatrudnienie za okres badany wynosiło 226 osób.
Informacje o sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy i sposobie pokrycia straty.
Sprawozdanie finansowe PRÓCHNIK S.A. za 2004 r. było badane przez INTERGRAL AUDIT PRZEDSIĘBIORSTWO AUDYTORSKIE Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi,
Al. Kościuszki 80/82 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 1400 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i uzyskało opinię
z objaśnieniem.
Sprawozdanie finansowe za 2004 r. zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30.06.2005 r. - Uchwała Nr 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy akt notarialny Rep. A Nr 2881/2005. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Uchwałą Nr 8 postanowiło stratę netto w kwocie 3 100 059,76 zł pokryć z zysków przyszłych okresów. Zatwierdzone sprawozdanie finansowe zostało wprowadzone do ksiąg jako bilans otwarcia na dzień 01.01.2005 r.
Zatwierdzone sprawozdanie finansowe zostało złożone w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieście XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 14.07.2005 r. oraz przesłane w dniu 14.07.2005 r. do Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zakład Wydawnictwa i Poligrafii Dział Monitora Polskiego „B” w Warszawie celem ogłoszenia. Do dnia zakończenia niniejszego badania sprawozdanie nie zostało ogłoszone.
Sprawozdane finansowe za okres badany.
Sprawozdanie finansowe za okres badany rozpoczynający się 01.01.2005 r. a kończący się 30.06.2005 r. składa się z:

 • wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

 • bilansu sporządzonego na dzień 30.06.2005 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 16 048 097,72 zł,

 • rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2005 r do 30.06.2005 r., wykazującego stratę netto w wysokości 1 902 588,55 zł,

 • zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 r. do 30.06.2005 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o 15 824 986,45 zł,

 • rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 do 30.06.2005 r., wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 166 852,15 zł,

 • dodatkowych informacji i objaśnień.Dane identyfikujące podmiot uprawniony do badania i biegłego rewidenta.
Badanie sprawozdania finansowego przeprowadził na podstawie Umowy Nr 01/B/I/05
z dnia 25.08.2005r Zakład Rachunkowości Stowarzyszenia Księgowych w Polsce „INTERFIN" Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Mała 1-3 wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 529.

Z ramienia „INTERFIN” Sp. z o.o. badanie przeprowadziła mgr Zofia Milczanowska biegły rewident nr ewidencyjny 9277/6974 oraz aplikant Anna Skowrońska. Badanie przeprowadzono w siedzibie Jednostki w dniach 25.08.-28.08.2005r. oraz od 03.09.- 05.09.2005 r.
Pobieranie 0.55 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu