Raport roczny/końcowy z programu operacyjnegoPobieranie 2,41 Mb.
Strona1/20
Data22.05.2018
Rozmiar2,41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20Sprawozdanie roczne

z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Mazowieckiego 2007-2013 w 2009 r.

Warszawa, dnia 12.10.2010 r.SPIS TREŚCI
Spis tabel, wykresów, map i schematów 3

Wykaz załączników 4

WSTĘP 5

1. Informacje wstępne 52. Przegląd realizacji Programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem 7

2.1 Realizacja i analiza postępów 7

2.1.1 Informacje na temat postępów rzeczowych Programu operacyjnego 7

2.1.2 Informacje finansowe 7

2.1.3 Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji 8

2.1.4 Pomoc w podziale na grupy docelowe 10

2.1.5 Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana 16

2.1.6 Analiza ilościowo-jakościowa 16

2.1.6.1 Informacje nt. wdrażania RPO WM 2007-2013 17

2.1.6.2 Dokumenty opracowane/zmienione przez IZ RPO WM RPO 2007-2013 22

2.1.6.3 Ewaluacja 27

2.1.6.4 Postęp rzeczowy 29

2.1.6.5 Projekty kluczowe 30

2.1.6.6 Finansowanie krzyżowe (cross-financing) 33

2.1.6.7 Wnioski i zalecenia Komisji Europejskiej 33

2.1.7 Realizacja założeń Strategii Lizbońskiej 41

2.2 Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi 47

2.2.1 Zgodność realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie ochrony środowiska 47

2.2.2 Zgodność realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie prawa zamówień publicznych 50

2.2.3 Zgodność realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie pomocy publicznej 51

2.2.4 Społeczeństwo informacyjne 53

2.2.5 Zgodność realizowanych operacji z prawem wspólnotowym w zakresie polityki równych szans. 53

2.2.6 Realizacja zasady partnerstwa 57

2.3 Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze 58

2.3.1 Zagrożenia w realizacji RPO WM i podjęte środki zaradcze przez IZ RPO WM 61

2.4 Zmiany w kontekście realizacji Programu operacyjnego 61

2.4.1 Sytuacja gospodarcza w województwie mazowieckim w 2009 r. 68

2.4.2 Działania podjęte w odpowiedzi na kryzys, zgodne z zaleceniami KE 69

2.5 Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 1083/2006 (w stosownych wypadkach) 73

2.6 Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia 73

2.6.1 Mechanizmy zapewniające koordynacje na poziomie krajowym i instytucjonalnym w przestrzeganiu wyznaczonej linii demarkacyjnej 73

2.6.2 Rekomendacje z zakresie koordynacji i komplementarności 77

2.6.3 Komplementarność projektów RPO WM 78

2.6.4 Wpływ realizacji RPO WM 2007-2013 na SUE RMB 90

2.6.5 Inicjatywa JEREMIE i JESSICA 91

2.7 Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania 92

2.7.1 System sprawozdawczości 92

2.7.2 Działania Komitetu Monitorującego RPO WM 92

2.7.3 Zespoły/Grupy robocze 94

2.7.4 Narzędzia informatyczne 95

2.8 Krajowa rezerwa wykonania pomocy 95

3. Postęp wdrażania Programu wg priorytetów/ osi 95

3.1 PRIORYTET I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 95

3.1.1 Osiągniecie celów i analiza postępów 95

3.1.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 102

3.2 PRIORYTET II Przyspieszenie e -Rozwoju Mazowsza 102

3.2.1 Osiągniecie celów i analiza postępów 102

3.2.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 105

3.3 PRIORYTET III Regionalny system transportowy 106

3.3.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 106

3.3.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 112

3.4 PRIORYTET IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka 113

3.4.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 113

3.4.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 117

3.5 PRIORYTET V Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 118

3.5.1 Osiągniecie celów i analiza postępów 118

3.5.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 120

3.6 PRIORYTET VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji 120

3.6.1 Osiągniecie celów i analiza postępów 120

3.6.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 123

3.7 PRIORYTET VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 123

3.7.1 Osiągnięcie celów i analiza postępów 123

3.7.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 128

3.8 PRIORYTET VIII Pomoc Techniczna 128

3.8.1 Postęp w realizacji celów priorytetu, wraz z analizą postępów 128

3.8.2 Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi 134

4. Programy współfinansowane z EFS – spójność i koncentracja wsparcia) 134

5. EFRR/FS – Duże projekty) 134

6. POMOC TECHNICZNA 137

7. Promocja i informacja 140
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna