Raport General Pol docPobieranie 364,2 Kb.
Strona1/7
Data28.05.2018
Rozmiar364,2 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


Opinia niezależnego biegłego rewidenta
Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

BRE Banku Hipotecznego SA

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego BRE Banku Hipotecznego SA (zwanej dalej „Bankiem”) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Armii Ludowej 26, obejmującego:

 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.394.970 tys. zł;
 1. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 30.460 tys. zł;
 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 70.459 tys. zł;
 1. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 93.085 tys. zł;
 1. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje i objaśnienia

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności odpowiedzialny jest Zarząd Banku. Naszym zadaniem było wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.


Badanie przeprowadziliśmy stosownie do obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:


 1. przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości („Ustawa o rachunkowości” – Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami);
 1. norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Badanie zostało zaplanowane i przeprowadzone tak, aby uzyskać wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych błędów i przeoczeń. Badanie obejmowało między innymi sprawdzenie, na podstawie wybranej próby, dowodów potwierdzających kwoty i informacje wykazane w sprawozdaniu finansowym. Badanie obejmowało również ocenę zasad rachunkowości stosowanych przez Spółkę oraz istotnych oszacowań dokonywanych przy sporządzeniu sprawozdania finansowego, a także ogólną ocenę jego prezentacji. Uważamy, że nasze badanie stanowiło wystarczającą podstawę dla wyrażenia opinii.

Informacje zawarte w sprawozdaniu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. uwzględniają postanowienia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych („Rozporządzenie” - Dz.U. z 2006 r. Nr 209 poz. 1744) i są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanym sprawozdaniu finansowym.
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:


 1. zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych;
 1. jest zgodne w formie i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa oraz statutem Banku;
 1. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2006 r. oraz wynik finansowy za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie:Adam Celiński
Członek Zarządu

Spółka wpisana na listę podmiotów

Biegły Rewident

uprawnionych do badania sprawozdań

Numer ewidencyjny 90033/7039

finansowych pod numerem 144Warszawa,30 marca 2007 r.
BRE Bank Hipoteczny SA

Raport z badania sprawozdania finansowego
za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.


Raport z badania sprawozdania finansowego

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej

BRE Banku Hipotecznego S.A.
Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego BRE Banku Hipotecznego SA z siedzibą w Warszawie, przy ulicy al. Armii Ludowej 26 (zwanego dalej „Bankiem”). Badaniu podlegało sprawozdanie finansowe obejmujące:

 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.394.970 tys. zł;

 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 30.460 tys. zł;

 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 70.459 tys. zł;

 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wypływy pieniężne netto w kwocie 93.085 tys. zł;

 5. informację dodatkową o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające

Sprawozdanie finansowe zostało podpisane przez Zarząd Banku dnia 30 marca 2007 r. Raport powinien być odczytywany wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej BRE Banku Hipotecznego SA z dnia 30 marca 2007 r. dotyczącą wyżej opisanego sprawozdania finansowego. Opinia o sprawozdaniu finansowym wyraża ogólny wniosek wynikający z przeprowadzonego badania. Wniosek ten nie stanowi sumy ocen wyników badania poszczególnych pozycji sprawozdania bądź zagadnień, ale zakłada nadanie poszczególnym ustaleniom odpowiedniej wagi (istotności), uwzględniającej wpływ stwierdzonych faktów na rzetelność i prawidłowość sprawozdania finansowego.
Raport zawiera 22 kolejno ponumerowane strony i składa się z następujących części:

Strona


I. Ogólna charakterystyka Spółki 2

II. Informacje dotyczące przeprowadzonego badania 3

III. Charakterystyka wyników i sytuacji finansowej jednostki 4

IV. Charakterystyka wybranych pozycji sprawozdania finansowego 6

V. Stwierdzenia niezależnego biegłego rewidenta 22

Działający w imieniu PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. i przeprowadzający badanie:
Adam Celiński
Członek Zarządu

Spółka wpisana na listę podmiotów

Biegły Rewident

uprawnionych do badania sprawozdań

Numer ewidencyjny 90033/7039

finansowych pod numerem 144Warszawa, 30 marca 2007 r.


  1   2   3   4   5   6   7


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna