Raport finansowy 2013


Opis istotnych pozycji pozabilansowych i inwestycjiPobieranie 1.08 Mb.
Strona9/21
Data24.02.2019
Rozmiar1.08 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21

Opis istotnych pozycji pozabilansowych i inwestycji


Informacja na temat istotnych pozycji pozabilansowych grupy Apator została zawarta w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym (Raport roczny RS – 2017).
 1. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy Apator w 2017 r.


W 2017 r. spółki grupy Apator nie dokonały żadnych inwestycji kapitałowych.
  1. Inwestycje


Niefinansowy majątek:

W 2017 r. inwestycje grupy Apator przekroczyły 54 mln zł, w tym głównie: • 30 mln zł – nakłady zorientowane na prowadzenie prac rozwojowych i budowę portfela nowych produktów,

 • 12 mln zł – zakupy modernizacyjno-odtworzeniowe maszyn i urządzeń,

 • 3 mln zł – nakłady na sprzęt IT,

 • 9 mln zł – pozostałe wydatki inwestycyjne obejmujące przede wszystkim nakłady ukierunkowane na zwiększenie zdolności produkcyjnych i efektywności.

Plan inwestycyjny grupy Apator na 2018 r. przekracza 56 mln zł i dotyczy:

 • 33 mln zł – nakładów na prace R&D,

 • 19 mln zł – modernizacji maszyn i urządzeń oraz nakładów na zwiększenie zdolności produkcyjnych

 • 4 mln zł – nakładów dotyczących IT.

Powyższe nakłady inwestycyjne znajdują się w możliwościach finansowych grupy Apator i nie zagrażają utrzymania jej płynności, a w szczególności w zakresie terminowego regulowania zobowiązań.
Finansowy majątek:

Chociaż grupa Apator na bieżąco analizuje pojawiające się nowe możliwości akwizycyjne, do chwili obecnej nie zostały podjęte żadne wiążące działania związane z ewentualnymi przejęciami.


 1. Kredyty, pożyczki, poręczenia i gwarancje

 2. Kredyty


W 2017 r. żadna ze spółek grupy Apator nie zawierała nowych umów kredytów. Aneksem z 11 października 2017 r. Apator Metrix zwiększył jedynie o 7,4 mln zł kredyt długoterminowy (inwestycyjny) zaciągnięty w Banku Millennium S.A. na zakup udziałów w GWi. Pierwotna kwota kredytu wynosiła 15 mln zł, a jej zwiększenie związane jest z decyzją o przyspieszeniu płatności za udziały. Kredyt udzielony jest na okres do 31.12.2022 r. Oprocentowanie kredytu ustalone zostało według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o marżę banku. Spłatę kredytu zabezpiecza hipoteka kaucyjna do kwoty 23,3 mln zł na nieruchomości spółki położonej w Tczewie oraz przewłaszczenie środków trwałych o łącznej wartości min. 2,4 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan udzielonego kredytu wynosi 19,2 mln zł.

Stan zadłużenia z tytułu aneksowanego kredytu oraz pozostałych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich przedstawia poniższa tabela.Wyszczególnienie

na dzień 31.12.2017

na dzień 31.12.2016


Kredyty i pożyczki długoterminowe

32 310

54 824

płatne powyżej 1 roku do 2 lat

8 303

36 077

płatne powyżej 2 lat do 5 lat

24 007

15 146

płatne powyżej 5 lat

-

3 601

Kredyty i pożyczki krótkoterminowe

135 653

139 599

Kredyty i pożyczki ogółem

167 963

194 423

W 2017 r. żaden bank nie wypowiedział żadnej spółce grupy Apator umowy kredytowej, a spółki grupy Apator wywiązywały się z zobowiązań wynikających z zawartych umów kredytowych.

Informację na temat wszystkich umów kredytowych zamieszczono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym


w punkcie 8.18 (Raport roczny RS – 2017).
 1. Pożyczki


W 2017 r. spółki grupy Apator nie udzielały pożyczek podmiotom spoza grupy Apator.

Stan udzielonych i otrzymanych pożyczek spółek grupy Apator na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco: 1. Spółka Apator Powogaz SA posiada należność z tytułu skonsolidowanej pożyczki w wysokości 1.052,25 tys. EUR
  i z terminem wymagalności do 31.12.2020 r., która zastąpiła w grudniu 2017 r. trzy wcześniejsze pożyczki udzielone podmiotowi zależnemu spółce Apator Miitors ApS. Stopa oprocentowania pożyczki oparta jest na Euribor 12M powiększonej o marżę 1,21%.

Tytułem

Kwota pożyczki

Data udzielenia pożyczki

Stan na 31.12.2017

(łącznie z odsetkami

Waluta

Termin wymagalności

Stopa procentowa
pożyczka udzielona na finansowanie spłaty obligacji i bieżącej działalności spółki

1 052 250

19.12.2017 r.

869 324,74

EUR

31.12.2020 r.

EURIBOR 12M+1,21%

Suma

1 052 250
869 324,74

EURNa dzień 31.12.2017 r. wysokość pozostałej do spłacenia pożyczki wynosiła 869,3 tys. EUR (tj. 3,6 mln zł wg średniego kursu NBP z dnia 29 grudnia 2017 r. równego 1 EUR = 4,1709 zł). Odsetki regulowane są na koniec każdego roku kalendarzowego.


 1. W dniu 27 listopada 2017 r. Apator SA udzielił spółce zależnej Apator Rector Sp. z o. o. pożyczki w wysokości
  30 mln zł w celu obniżenia jej zadłużenia zewnętrznego poprzez spłatę wykorzystanej przez Apator Rector
  Sp. z o. o. linii kredytowej udostępnionej na podstawie Umowy Wieloproduktowej z dnia 22 czerwca
  2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski S.A. a spółkami grupy Apator. Pożyczka udzielona została na okres od 28 listopada 2017 r. do 27 listopada 2018 r. Aneksem nr 1 z dnia 27 marca 2018 r. termin spłaty pożyczki został wydłużony do 28 lutego 2019 r. Stopa oprocentowania pożyczki (zgodnie z aneksem) oparta jest na Wibor 1M powiększonej o marżę 3,76%. Na dzień 31.12.2017 r. wysokość pozostałej do spłacenia pożyczki powiększonej o należne odsetki wynosiła 30,1 mln zł.

Po dniu bilansowym, 26 stycznia 2018 r., Apator SA udzielił spółce Apator Rector Sp. z o. o. kolejnej pożyczki w kwocie 3 mln zł, zwiększonej aneksem z dnia 16 kwietnia 2018 r. do poziomu 6 mln zł, z okresem wymagalności do 28 lutego 2019 r. Stopa oprocentowania pożyczki oparta jest na Wibor 1M powiększonej o marżę 3,76%.


 1. Poręczenia


W 2017 r. spółki grupy Apator nie udzielały poręczeń podmiotom spoza grupy Apator.
Stan udzielonych poręczeń na dzień 31 grudnia 2017 r. jest następujący:

 • spółka zależna Apator Powogaz SA jest poręczycielem kredytu zaciągniętego w ING Bank Śląski SA dla spółki zależnej Apator Telemetria sp. z o.o. do kwoty 3,5 mln zł na okres do 30.11.2022 roku.
 1. Gwarancje


Na dzień 31 grudnia 2017 r. stan udzielonych gwarancji jest następujący:

 1. Spółka Apator SA:

 • gwarancja dla National Industry Group Ltd. na kwotę 4,5 mln GBP (tj. 22 mln zł), zabezpieczająca spłatę przez Apator Metrix SA odroczonej w czasie płatności za udziały GWi. W związku z decyzją Apator Metrix SA o wcześniejszym uregulowaniu płatności za udziały gwarancja wygasła w dniu 28.02.2018 r., tj. w dniu zapłaty ostatniej raty. Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji wynosiła 0,8% w stosunku rocznym.

 1. Spółka zależna Apator Metrix SA:

 • gwarancja dla spółki zależnej George Wilson Industries Ltd (GWi) do maksymalnej kwoty 6,7 mln GBP, tj. 31,5 mln zł (wg średniego kursu NBP z dnia 29 grudnia 2017 r. równego 1 GBP = 4,7001 PLN) na okres do 31.08.2021 roku z opcją przedłużenia na kolejne 4 lata. Gwarancja stanowi zabezpieczenie współpracy pomiędzy GWi a National Grid Gas Plc w ramach napraw, remontów i dostaw gazomierzy oraz regulatorów,

 • gwarancja dla Apator GmbH do maksymalnej kwoty 2,0 mln EUR, tj. 8,3 mln zł (wg średniego kursu NBP z dnia 29 grudnia 2017 r. równego 1 EUR = 4,1709 PLN), na okres 3 lat tj. do 31.12.2019 roku. Gwarancja stanowi zabezpieczenie współpracy pomiędzy Apator GmbH a THUGA Aktiengesellschaft w ramach dostaw gazomierzy. Prowizja z tytułu udzielenia gwarancji wynosi 0,8% w stosunku rocznym,

 • gwarancje należytego wykonania umów dla PSG w łącznej wysokości  575,1 tys. zł maksymalnie do 15 stycznia 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. grupa kapitałowa Apator posiadała także aktywne gwarancje wystawione przez ubezpieczycieli i banki. Wykaz tych gwarancji zamieszczono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym w punkcie 8.35 (Raport roczny RS – 2017).
 1. Postępowania


Prowadzone postępowania (w tym dwa lub więcej postępowań) dotyczące zobowiązań lub wierzytelności spółki Apator SA toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej dotyczące emitenta nie należą do istotnych.

Obecnie toczy się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa Śródmieście w Krakowie V Wydział Gospodarczy postępowanie pojednawcze z wniosku Tauron Dystrybucja SA z dnia 30 października 2017 r. przeciwko Konsorcjum z udziałem Apator Rector sp. z o.o. o zawezwanie do próby ugodowej związanej ze zwłoką w realizacji umowy na wykonanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Tauron Dystrybucja SA (więcej informacji w pkt 5. w sekcji dotyczącej ryzyk operacyjnych).
 1. Pobieranie 1.08 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   21
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu