Raport finansowy 2013


Ocena zarządzania zasobami finansowymiPobieranie 1,45 Mb.
Strona7/21
Data24.02.2019
Rozmiar1,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21

Ocena zarządzania zasobami finansowymi:


Zarządzanie zasobami finansowymi w grupie Apator odbywa się w sposób rozproszony, oddzielnie w każdej ze spółek grupy w oparciu o następujące kryteria:

 • weryfikowanie sytuacji finansowej obecnych i potencjalnych klientów (korzystanie z publikowanych informacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz z raportów wywiadowni gospodarczych),

 • zarządzanie kredytem kupieckim w oparciu o przyjęte zasady,

 • monitorowanie stanu rozliczeń z kontrahentami,

 • stosowanie procedury windykacji przeterminowanych należności,

 • ustalanie możliwie korzystnych umownych terminów regulowania zobowiązań,

 • optymalne zarządzanie obszarem finansowania handlu.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa finansowego w poszczególnych krajowych spółkach GK Apator funkcjonuje kredyt parasolowy przeznaczone na bieżące finansowanie działalności oraz limity na gwarancje i akredytywy. Kredyt pozwolił na elastyczne zarządzanie płynnością w grupie, ujednolicenie warunków cenowych bieżących operacji bankowych, korzystanie z efektów usługi wirtualnej kompensacji sald, co dodatkowo przynosi grupie korzyści finansowe. Ponadto w celu przeciwdziałania potencjalnym nieprawidłowościom w zarządzaniu zasobami finansowymi, przyjęto w spółkach grupy Apator zasady postępowania w obszarach: sprzedaż, kredyt kupiecki, monitorowanie należności, bieżące informacje dla zarządu o sytuacji finansowej.

Ponadto celem zapewnienia właściwej koordynacji działań w obszarze finansów w grupie Apator funkcjonuje Komitet Finansowy, w którego skład wchodzą przede wszystkim główni księgowi oraz dyrektorzy ds. finansów poszczególnych spółek zależnych grupy Apator. Do zadań Komitetu należy analiza potrzeb rozwoju finansowego


w grupie Apator, analiza i monitorowanie otoczenia regulacyjnego oraz wypracowanie jednolitych standardów
w procesach finansowych. Ponadto w celu wsparcia mechanizmów kontrolnych i jednolitego zarządzania ryzykiem finansowym w grupie powołany jest Komitet ds. Ryzyk Finansowych. W skład Komitetu wchodzą pracownicy pionów finansowych Apator SA i spółek zależnych. Zadaniem Komitetu jest:

 • monitorowanie zabezpieczenia ekspozycji walutowej, odsetkowej oraz polityki hedgingowej,

 • rekomendowanie poziomu kursów budżetowych wraz z analizą zmian w kursach spot,

 • analizowanie ryzyk przy zabezpieczaniu stóp IRS,

 • analiza trendów i sytuacji na rynkach walutowych,

Podstawowym założeniem dotyczącym zarządzania zasobami finansowymi grupy Apator jest utrzymanie silnej
i bezpiecznej pozycji w zakresie płynności finansowej poszczególnych spółek. Utrzymanie płynności finansowej jest podstawą zaufania ze strony partnerów handlowych, kredytodawców i rynku oraz pozwala na realizację zakładanych planów. Jest także podstawą przyszłego rozwoju każdej spółki i całej grupy Apator. Spółki na bieżąco monitorują wielkości mające wpływ na wysokość zasobów finansowych dążąc do maksymalnego przyspieszania przepływu gotówki, zarówno poprzez analizę cykli obrotu zapasami, jak i możliwie najszybsze inkasowanie należności.

W trakcie 2017 r. wdrożono nowy model zarządzania w obszarze finansów w grupie Apator, co sprzyja rozwojowi procesu finansów jako funkcji wsparcia. 1. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2018 r.


Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2018 rok przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie

Prognoza na rok 2018

Wykonanie 2017 roku

Dynamika
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

850 000 – 880 000

906 902*

94% - 97%

Skonsolidowany zysk netto

65 000 – 70 000

43 908

148% - 159%

*) z uwzględnieniem przychodów z działalności zaniechanej
Prognoza 2018 roku oparta jest na następujących, głównych założeniach:

 • wyniki obejmują działalność kontynuowaną i działalność zaniechaną (zakończenie dezinwestycji w Apator Mining),

 • zakładany jest wzrost rentowności m. in poprzez poprawę wyników w spółkach Apator Rector i Apator Elkomtech,

 • zawarcie ugody z Tauron Dystrybucja SA przez Apator Rector,

 • brak zdarzeń jednorazowych,

 • średnie kursy walutowe: 4,17 PLN/EUR; 3,60 PLN/USD; 4,80 PLN/GBP. 1. Sytuacja w branży oraz perspektywy rozwoju działalności z uwzględnieniem elementów strategii


Wśród czynników, które w największym stopniu będą determinować rozwój grupy Apator w perspektywie kolejnych okresów, należy wymienić:

 • sytuację makroekonomiczną,

 • kształtowanie się kursów walut USD (koszty zakupu materiałów elektronicznych), EUR i GBP (przychody ze sprzedaży eksportowej),

 • efekty realizowanej polityki zabezpieczenia kursów walut,

 • prace nad aktualizacją strategii działalności grupy Apator na lata 2019 – 2023,

 • kontynuacja działań z 2017 r. w zakresie zmian w procesie produkcji w Apator SA ukierunkowane na zwiększenie mocy produkcyjnych, wzrost wydajności, obniżanie kosztów oraz wdrożenie programu rozwoju dostawców (dywersyfikacja źródeł, stały monitoring pod kątem cen i jakości),

 • rozpoczęcie działań w zakresie zwiększenia efektywności operacyjnej w dwóch centrach produkcyjnych: Apator
  Powogaz SA i Apator Metrix SA,

 • zamiar połączenia spółek Apator Elkomtech SA z Apator Control sp. z o.o. w celu wzrostu efektywności zarządzania oraz uzyskanie efektów synergii w obszarze operacyjnym poprzez optymalne wykorzystanie zasobów tych spółek,

 • stały przegląd portfela produktowego i jego optymalizacja pod kątem obniżki TKW – redesign to cost,

 • wygaszanie działalności Apator Mining poprzez sprzedaż majątku produkcyjnego – wyniki spółki będą miały marginalny wpływ na wyniki finansowe grupy Apator.

Segment pomiarowy - linia opomiarowania energii elektrycznej:

Do głównych czynników wpływających na wielkość rynku opomiaro­wania energii elektrycznej w Polsce należą: • stałe wymiany legalizacyjne elektronicznych liczników komunalnych (w związku z upływem okresu legalizacji),

 • podnoszenie efektywności energetycznej, elastyczności zużycia energii i elastyczności sieci,

 • nowe regulacje dotyczące motoryzacji elektrycznej,

 • dynamika rozwoju gospodarczego i rozwoju budownictwa,

 • brak regulacji i opóźnienia we wdrażaniu Smart Meteringu.

Wg danych GUS krajowy rynek liczników energii wzrósł w 2017 roku o około 1,4%.

Sytuację na rynkach zagranicznych określają natomiast: • zaawansowane wdrożenia Smart Meteringu, szczególnie w Europie Zachodniej (np. Francja, Norwegia),

 • rozpoczęcie roll-outów dla liczników komunalnych nowej generacji (z komunikacją) na rynku niemieckim,

 • rozpoczynające się wymiany na liczniki II generacji m.in. w takich krajach, jak Szwecja, Włochy,

 • schyłkowy charakter i słabe perspektywy dla liczników tradycyjnych (indukcyjnych), których sprzedaż
  w Europie będzie systematycznie wygasać,

 • stopniowe przechodzenie na liczniki smart także w segmencie komunalnym.

W odpowiedzi na panujące trendy rynkowe, na rynku krajowym grupa Apator dostarcza przede wszystkim liczniki energii elektrycznej w technologii statycznej, która obecnie odgrywa dominującą rolę. Na rynkach zagranicznych grupa dostarcza liczniki statyczne oraz duże wolumeny liczników ze schyłkową już obecnie technologią indukcyjną (Belgia, Austria, Maroko, Niemcy, Kolumbia). W związku z powyższym grupa posiada portfel zamówień w zakresie liczników energii elektrycznej (obecny backlog: Energa Operator, PGE, Tauron Dystrybucja, innogy) oraz w zakresie liczników indukcyjnych (Belgia, Austria), które jeszcze w perspektywie kolejnych okresów będą miały istotny wpływ na uzyskiwane wyniki. Równocześnie kontynuowane są działania związane ze zwiększeniem automatyzacji procesów produkcyjnych i poprawą efektywności operacyjnej oraz optymalizacją portfela produktowego (redesign to cost).

Oferta grupy Apator obejmuje również liczniki inteligentne i systemy zdalnego odczytu, które w Polsce dostarczane były m.in. w ramach projektu Smart City Wrocław i kontraktu realizowanego dla PKP Energetyka. Obecnie jednak - z powodu opóźnień we wdrażaniu Smart Meteringu w Polsce - szans sprzedażowych w tym obszarze trzeba szukać przede wszystkim na rynkach zagranicznych.

W związku z powyższym celem grupy Apator jest utrzymanie silnej pozycji na rynku polskim i uczestnictwo
w kształtowaniu rozwiązań w zakresie Smart Meteringu, natomiast na rynkach zagranicznych działania koncentrują się na:


 • udziale w przetargach na rynku niemieckim (w obecnych przezbrojeniach oraz przyszłych wymianach legalizacyjnych),

 • poszerzaniu obecności na innych rynkach zagranicznych,

 • oportunistycznym wejściu w małe projekty na pozostałych rynkach europejskich.

Segment pomiarowy - linia opomiarowania wody i ciepła:

Rynek opomiarowania wody i ciepła w Polsce charakteryzuje: • duże rozproszenie po stronie popytu,

 • podział na trzy główne segmenty (grupy odbiorców): 1. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
  2. Wodociągi, 3. Sieci ciepłownicze,

 • stabilna dynamika wzrostu (średnio ok 4-5% r/r), związana z rozwojem budownictwa, a w przypadku ciepłomierzy także z likwidacją niskich emisji skutkującą wzrostem liczby przyłączeń do sieci ciepłowniczych (przy czym znaczenie tego czynnika w Polsce systematycznie wzrasta),

 • konkurencja zarówno ze strony firm lokalnych, jak i dostawców zagranicznych.

Wg danych GUS w segmencie wodomierzy w 2017 roku odnotowano wzrost ok. 11,7% rok do roku.

Coraz silniej zaznaczają się również trendy związane z: • spadkiem popytu na podzielniki kosztów związanym z nasyceniem tego segmentu rynku,

 • wzrostem zapotrzebowania na ciepłomierze elektroniczne,

 • popytem na coraz dokładniejsze metody pomiaru, jakimi są wodomierze ultradźwiękowe,

 • wzrostem popularności technologii smart zarówno w odniesieniu do wodomierzy, jak i ciepłomierzy,

 • wzrostem popularności (w obszarze wody i ciepła) technologii chmurowych (IoT) z odczytem radiowym lub komórkowym,

przy czym dwa ostatnie czynniki dotyczą w jeszcze większym stopniu niż Polski rynków zagranicznych. Do głównych czynników wpływających na sytuację na rynku opomiaro­wania wody i ciepła za granicą należą również:

 • wzrost zainteresowania technologiami ultradźwiękowymi oraz szerokim zakresem możliwości komunikacji zdalnej pozwalającej na Smart Metering,

 • planowane wymiany wodomierzy mechanicznych na ultradźwiękowe w krajach Bliskiego Wschodu (Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jordania),

 • programy pomocowe z UE i Banku Światowego dla krajów afrykańskich przeznaczone na poszerzenie dostępu do wody pitnej,

 • wzrost świadomości wśród użytkowników, jak również zmiany w legislacjach np. wprowadzanie obowiązkowego opomiarowania ciepła (Czechy, Francja).

W odpowiedzi na zapotrzebowanie ze strony odbiorców spółka Apator Powogaz:

 • rozszerzyła portfel produktowy o nowy wodomierz ultradźwiękowy ULTRIMIS,

 • prowadzi dalsze intensywne prace badawcze nad opracowaniem kolejnych rodzin wyrobów ultradźwiękowych (Apator Powogaz – Apator Miitors), rozwojem systemów telemetrycznych GSM (Apator Telemetria),

 • wchodzi na nowe rynki w Europie (Mołdawia, Islandia) i oportunistycznie w Afryce.

W wyniku podejmowanych działań udało się m.in. skompensować (związany z sytuacją polityczną) spadek sprzedaży do Rosji, która w poprzednich latach była istotnym rynkiem dla linii opomiarowania zarówno wody, jak i ciepła. Obecnie sprzedaż na rynku rosyjskim zastąpiona została z powodzeniem przez sprzedaż na inne rynki, szczególnie w Europie Zachodniej.

Segment pomiarowy - linia opomiarowania gazu:

Sytuację linii opomiarowania gazu w Polsce charakteryzuje przede wszystkim: • stabilna dynamika rynku ok 1,5% r/r, zgodnie z cyklem wymian gazomierzy,

 • monopol po stronie popytu (jeden główny klient PSG) przy równoczesnej niezbyt nasilonej liczebnie konkurencji po stronie podaży,

 • ustabilizowanie polityki cenowej, po długim okresie spadkowym,

 • brak istotnego zainteresowania gazomierzami inteligentnymi. Trwają analizy nad zasadnością wdrożenia zdalnego odczytu w technologii GSM dla wybranych klientów z taryfy W3.

W 2017 r. odnotowano wg GUS spadek o 21% r/r, który jest związany prawdopodobnie z rzadkimi przetargami (raz na 2-3 lata) jedynej firmy zamawiającej oraz ze zmianami w budownictwie (ograniczenie liczby nowych przyłączy gazowych na rzecz energii elektrycznej).

Na kluczowych dla Apator Metrix rynkach Europy Zachodniej obserwuje się nieustanny wzrost zapotrzebowania


(a w konsekwencji sprzedaży) na gazomierze z dodatkowymi funkcjonalnościami (zdalny odczyt, funkcje odcinania przepływu gazu, korekcja temperatury i ciśnienia), pojawia się również coraz więcej zapytań o gazomierze statyczne w technologii ultradźwiękowej i masowotermicznej. Do Holandii, pierwszego rynku w Europie, na którym regulator wymusił zastosowanie gazomierzy inteligentnych zamiast tradycyjnych, dołączyły Francja, Wielka Brytania i Włochy, czyli największe rynki gazomierzy w Europie, ale także mniejsze, jak Luksemburg i Belgia. W pozostałych krajach UE trwają analizy ekonomiczne i prace nad regulacjami prawnymi umożliwiającymi zastosowanie gazomierzy inteligentnych. W dłuższej perspektywie należy spodziewać się przechodzenia na rozwiązania typu smart w większości krajów UE. W konsekwencji wdrażania inteligentnego opomiarowania, można również zaobserwować nowe tendencje:

 • przetargi łączone na inteligentne gazomierze i liczniki energii elektrycznej (tzw. dual fuel),

 • aukcje elektroniczne i konsolidowanie zamówień przez różnych OSD w ramach jednego przetargu,

 • konieczność zdobywania dodatkowych certyfikatów potwierdzających bezpieczeństwo przekazywania danych oraz interoperacyjności liczników,

 • znaczący spadek cen gazomierzy, szczególnie na rynkach włoskim, brytyjskim i holenderskim. Dotyczy to zarówno gazomierzy tradycyjnych, jak i inteligentnych.

Na pozostałych rynkach Europy Zachodniej oraz Wschodniej, na których operuje Apator Metrix, dominuje w dalszym ciągu sprzedaż gazomierzy miechowych bez komunikacji, której roczna dynamika wzrostu wynosi ok 1%. Na rynkach tych silniej niż w Polsce odczuwana jest jednak presja cenowa.

Dostosowując się do aktualnej sytuacji rynkowej grupa Apator prowadzi własne prace projektowe i rozmowy handlowe z potencjalnymi nowymi partnerami mające na celu przygotowanie gazomierzy inteligentnych na rynki europejskie, takie jak Wielka Brytania, Holandia, Włochy, Belgia i Niemcy. Ponadto realizuje wspólnie z partnerami znaczące kontrakty na dostawy gazomierzy inteligentnych na rynek holenderski oraz brytyjski prowadząc równocześnie poszukiwania nowych, perspektywicznych kierunków sprzedaży. Podejmowane są także inicjatywy kosztowe i produkcyjne: automatyzacja procesów produkcyjnych mające na celu zwiększenie skalowalności produkcji i poprawę efektywności operacyjnej.Segment automatyzacji pracy sieci – linie ICT oraz sterowania i nadzoru:

Popyt na usługi w segmencie APS w Polsce jest pochodną dotychczasowych inwestycji, w efekcie których: • wdrażanie systemów ZMS zostało zrealizowane w części OSD,

 • wdrażanie systemu SCADA w energetyce zostało praktycznie zakończone, ale do wykonania pozostają prace związane z centralizacją systemów wdrożonych w regionach, które nie są jeszcze istotnie zaawansowane,

 • zrealizowano pewne projekty w obszarze automatyzacji pracy sieci elektroenergetycznych średniego napięcia (m.in. inwestycje w rozdzielnie średniego napięcia, sterowniki do tych rozdzielni oraz złącza kablowe) w związku z wprowadzeniem regulacji jakościowej URE,

 • dobre perspektywy sprzedaży w kolejnych okresach stwarzają aktywne systemy zarządzania majątkiem (EAM),

 • odczuwany jest coraz większy popyt na zautomatyzowaną aparaturę łączeniową Sn.

Równocześnie jednak, w wyniku spadku inwestycji (m.in. w stacje transformatorowe) oraz zmiany preferencji inwestycyjnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD), nastąpił istotny spadek poziomu zamówień
w szczególności na rozwiązania informatyczne w linii sterowania i nadzoru. Pochodną spadku popytu jest wzrost konkurencji pomiędzy dostawcami i postępująca erozja cenowa. Sytuacja ta w bezpośredni sposób odbiła się na bieżących wynikach spółki Apator Elkomtech. W odpowiedzi na zmieniającą się sytuację rynkową, w celu dostosowania się do przejściowych trudnych warunków, grupa Apator przeprowadziła działania restrukturyzacyjne dopasowujące skalę działalności (w obszarze sterowania i nadzoru) do aktualnego poziomu popytu i trendu spadających cen (poprzez redukcję kosztów działalności, weryfikację kierunków rozwoju w zakresie produktów oraz optymalizację struktury organizacyjnej). Działania te, chociaż przejściowo pogorszyły wynik spółki Apator Elkomtech (korekty jednorazowe) w 2017 roku, zapewnią docelową poprawę rentowności w zmienionych warunkach rynkowych. Realizowane są prace nad nowymi rozwiązaniami w ramach nowych kierunków i nowych sektorów (4GRID Inspect – nowy produkt – rozłączniki bezpiecznikowe jako wspólne rozwiązanie dla linii nn bezpośrednio eksportujące dane do SCADY, rozwiązania chmurowe).
Z kolei na wyniki 2017 roku w Apator Rector wpływ miała przede wszystkim realizacja opóźnionych kontraktów długoterminowych i negocjacje z Tauron Dystrybucja SA w zakresie zawarcia ugody, natomiast o wynikach kolejnych okresów decydować będą również efekty prac mających na celu poszukiwanie nowych możliwości sprzedaży i pozyskanie nowych zleceń.

W najbliższych latach w segmencie automatyzacji pracy sieci należy spodziewać się: • rosnącego popytu na rynku ICT ze spółek dystrybucyjnych (z obszaru energetyki, wodociągów i gazu) na usługi ewidencji majątku sieciowego i budowy cyfrowych modeli sieci w systemach klasy GIS oraz systemu aktywnego zarządzania majątkiem,

 • dużego zapotrzebowania na prace związane z aktualizacją danych i unowocześnieniem wdrożonych już systemów oraz usługami utrzymania, serwisu i analizy danych,

 • wzrostu inwestycji w proces uzupełniania aparatury sterowniczej w głębi sieci (w związku z koniecznością ograniczenia współczynników SAIDI i SAIFI), przy czym inwestycje OSD w automatyzację pracy sieci będą w ścisły sposób powiązane z inwestycjami w infrastrukturę IT,

 • ewolucji systemów w kierunku rozwiązań coraz bardziej inteligentnych, czego przejawem są już obecnie coraz silniej odczuwane trendy związane ze wzrostem zainteresowania nowymi rozwiązaniami (m.in. rozwiązania chmurowe, sztuczna inteligencja) oraz pojawieniem się nowych segmentów rynku (m.in. smart cities, inteligentne sieci wod-kan),

 • rosnącego zainteresowania ze strony przemysłu na Mikro-SCADy.

Segment automatyzacji pracy sieci - linia łączeniowa:

Bieżącą sytuację linii łączeniowej w Polsce charakteryzuje przede wszystkim: • podział na trzy główne segmenty (grupy odbiorców): 1. segment hurtowni elektrycznych, 2. segment integratorów (przedsiębiorstwa działające w sektorze energetycznym i przemysłowym), 3. segment prefabrykatorów (firmy działające w sektorze energetycznym i przemysłowym),

 • duża konkurencja ze strony silnych technologicznie firm europejskich,

 • modernizacja sieci energetycznej pod hasłem „smart grid - inteligentne sieci energetyczne” dofinansowywana w znacznym stopniu przez UE, co oznacza zwiększenie nacisku na zapotrzebowanie na inteligentne urządzenia z linii łączeniowej.

Równocześnie na wielkość rynku silnie oddziałują:

 • stan branży budowlanej, a w szczególności liczba wydanych pozwoleń na budowę (w 2017 roku przyrost
  o 7,8%),

 • liczba oddawanych do użytku budynków i mieszkań oraz popyt zgłaszany przez firmy elektroinstalacyjne,

 • inwestycje infrastrukturalne, takie jak nowe i modernizowane obiekty przemysłowe, biurowe i usługowe, budynki i budowle użyteczności publicznej, główne punkty zasilania i sieci elektroenergetyczne.

Za granicą popyt na produkty tradycyjne utrzymuje się głównie w Europie Wschodniej, na Bałkanach i na bardziej oddalonych rynkach, m.in. w Indonezji. Coraz częściej pojawiają się zapytania oraz dokonywane są sprzedaże pilotażowe na nowe rynki azjatyckie i Ameryki Południowej. Na rynkach zachodnich częściej poszukiwane są już produkty inteligentne (m.in. rozłączniki z modułem do monitoringu), jednakże rynki te (w szczególności rynek niemiecki) są rynkami hermetycznym, dbającymi o dostarczanie wyrobów od krajowego producenta. Trend związany z rozwojem inteligentnych sieci energetycznych w najbliższym czasie również pojawi się na najbardziej rozwijających się rynkach wschodnich (Litwa, Łotwa, Ukraina), dla których rynek niemiecki i polski jest wyznacznikiem.

W odpowiedzi na sytuację rynkową, Apator kontynuuje dostawy tradycyjnych rozwiązań zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych. Jednak obecnie nacisk został położony na rozwój rozłączników „inteligentnych” typu smart dedykowanych do aplikacji, w których wymagany jest monitoring rozdzielnicy nN oraz wysoka niezawodność pracy i bezpieczeństwo obsługi. Z tego względu podejmowane są dalsze działania rozwojowe mające na celu dalszą dywersyfikację oferty i rozszerzenie jej o kolejne produkty inteligentne. W tym zakresie Apator dokonał już istotnego postępu tworząc własny innowacyjny system monitorowania rozdzielni nN pod nazwą „4grid INSPECT”, który umożliwia tworzenie inteligentnych systemów nadzoru stacji SN/nN będącego jednym z elementów inteligentnych sieci powszechnie znanych jako smart grid. Jest to rozwiązanie integrujące wyroby Apator SA z systemem nadzoru oferowanym przez Apator Elkomtech SA. Wspólny innowacyjny system „4grid INSPECT” pozwala na bezpieczną dystrybucję energii wraz z pełnym pakietem informacji o jej jakości i stanie zamontowanych komponentów. Jest to system, który jednocześnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rynku energetycznego i przemysłowego.Działalność niezaliczana do podstawowej (pozostała) - linia aparatury sterowniczej:

Rynek w Polsce w segmencie aparatury sterowniczej charakteryzuje się przede wszystkim:

 • dużym rozdrobnieniem i bardzo silną konkurencją,

 • silnym uzależnieniem od koniunktury w przemyśle i od poziomu inwestycji w wybranych sektorach.

Z uwagi na specjalizację grupy Apator, na jej sytuację w segmencie aparatury sterowniczej najsilniej oddziałuje stan koniunktury w przemyśle ciężkim, w tym w górnictwie i hutnictwie. Odsuwanie w czasie planowanych modernizacji i inwestycji w tych sektorach powoduje, że popyt na systemy automatyki napędowej i układy rozdzielczo-sterownicze utrzymuje się na stosunkowo niskim poziomie, co przy nasilającej się konkurencji utrudnia realizację zyskownej sprzedaży. W odpowiedzi grupa Apator poszukuje nowych możliwości sprzedaży, pracuje nad nowymi rozwiązaniami kierując swoją ofertę do nowych – bardziej perspektywicznych niż dotychczasowe – branż.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna