Raport finansowy 2013


Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 rPobieranie 1,45 Mb.
Strona6/21
Data24.02.2019
Rozmiar1,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 r.


Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 r., po dokonanej korekcie w dniu 16 listopada 2017 r., zakładała uzyskanie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 900-950 mln zł oraz skonsolidowanego zysku netto w wysokości 60-65 mln zł.
Po dniu bilansowym, tj. 17 kwietnia 2018 r. Emitent, biorąc pod uwagę brak możliwości realizacji prognozy, opublikował szacunek wyników za 2017 r. Zarząd podjął decyzję o zawiązaniu dodatkowych rezerw w poczet wyniku 2017 r. Rezerwy związane są z negocjacjami dotyczącymi zawarcia ugody sądowej pomiędzy Konsorcjum z udziałem Apator Rector sp. z o.o. a Tauron Dystrybucja SA (w tym kary umownej za zwłokę) oraz naprawami gwarancyjnymi.
Ostatecznie realizacja prognozy kształtuje się następująco:

Wyszczególnienie

Dolne widełki prognoza na rok 2017

Realizacja prognozy

Zaawansowanie
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

900 000

906 902*

101%

Skonsolidowany zysk netto

60 000

43 908

73%

*) z uwzględnieniem przychodów z działalności zaniechanej
  1. Analiza sytuacji finansowej


W zakresie przepływów pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 roku stan środków pieniężnych grupy Apator wynosił 41.602 tys. zł i w relacji do poziomu z 31 grudnia 2016 roku był wyższy o 19.593 tys. zł. Wzrost ten był głównie wypadkową:

  • wysokiej konwersji EBITDA na przepływy z działalności operacyjnej wynikającej z poprawy efektywności kapitału obrotowego (spadek kapitału obrotowego w wyniku spływu zaległych należności i wzrostu zobowiązań),

  • ujemnych przepływów z działalności inwestycyjnej w wyniku wcześniejszej zapłaty rat za nabycie udziałów spółki GWi (13,9 mln zł) oraz wydatków na nakłady inwestycyjne głównie na automatyzację procesów produkcyjnych,

  • ujemnego salda przepływów finansowych związanego z obsługą kredytów i wypłatą dywidendy dla akcjonariuszy
    (33 mln zł).
      1. Ocena zasobów finansowych


W 2017 roku, podobnie jak rok wcześniej, grupa Apator finansowała swoją działalność w większości kapitałem własnym, którego udział w sumie bilansowej wzrósł z poziomu 53% do 54%. W strukturze kapitałów obcych zwiększył się udział zobowiązań krótkoterminowych kosztem zadłużenia długoterminowego, co związane jest ze spłatą kolejnych rat kredytów inwestycyjnych oraz wzrostem poziomu pozostałych zobowiązań krótkoterminowych (gł. zobowiązań z tyt. faktoringu oraz zobowiązań inwestycyjnych) podczas gdy stan zobowiązań handlowych był na koniec 2017 r.
o 4,5 mln zł niższy niż w 2016 r.

Sposób finansowania działalności grupy Apator przedstawiony został w poniższej tabeli:Wyszczególnienie

2016 r.

2016 r.

Zmiana
%

%

p. p.

Udział kapitału własnego w sumie bilansowej

54%

53%

1,0

Udział kapitału obcego w sumie bilansowej

46%

47%

- 1,0

Osiągane wyniki finansowe netto powodują w sposób ciągły przyrost kapitału własnego (wzrost w 2017 r.
o 12.218 tys. zł w stosunku do 2016 r.), co również wpływa na jego stały udział w strukturze finansowania działalności przy wzrastającej rokrocznie sumie bilansowej.

Analiza płynności grupy Apator wskazuje na utrzymywanie wskaźników płynności na bezpiecznym poziomie. Zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. wskaźniki mieściły się w granicach poziomu optymalnego, co potwierdza, że grupa Apator nie miała problemów z terminową spłatą bieżących zobowiązań. Sytuacja finansowa grupy Apator jest stabilna, pozwala na prowadzenie działalności inwestycyjnej oraz dzielenie się zyskiem z akcjonariuszami w postaci dywidendy.Wskaźniki

Formuła

2017 r.

2016 r.
Wskaźnik bieżącej płynności

Aktywa obrotowe/Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe

1,2

1,3

Wskaźnik płynności szybkiej

(Aktywa obrotowe- Zapasy)/Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe

0,8

0,8

Dług netto (tys. zł)

kredyty i pożyczki– środki pieniężne i ekwiwalenty – udzielone pożyczki

126 361

172 414

Dług netto / EBITDA

kredyty i pożyczki – środki pieniężne i ekwiwalenty – udzielone pożyczki krótkoterminowe/EBITDA

1,2

1,7

Capex (tys. zł)

Rzeczowe i niematerialne wydatki inwestycyjne

54 809

44 636

Kapitał obrotowy (tys. zł)

(Aktywa bieżące – środki pieniężne) – (Zobowiązania krótkoterminowe – krótkoterminowe kredyty i pożyczki)

154 136

207 015

Poziom długu netto grupy Apator zmniejszył się w porównaniu z końcem 2016 r. o 46 mln zł (tj. o 26,7%), co związane jest przede wszystkim z systematyczną spłatą zadłużenia (obniżenie stanu kredytów długoterminowych o 22,5 mln zł r/r) oraz wyższym poziomem gotówki (na koniec 2017 r. w porównaniu do 2016 r.). Dzięki spłacie zadłużenia, wskaźnik długu netto/EBITDA w 2017 r. zdecydowanie obniżył się i kształtuje się na poziomie 1,2 (w porównaniu do 1,7
w 2016 r.). Zdecydowanie obniżył się również kapitał obrotowy (o 25,6% r/r), co związane jest z poprawą jego efektywności (obniżenie poziomu należności i zapasów, wzrost poziomu zobowiązań).1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna