Raport finansowy 2013


Proces zakupów, źródła zaopatrzeniaPobieranie 1,45 Mb.
Strona5/21
Data24.02.2019
Rozmiar1,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Proces zakupów, źródła zaopatrzenia


Podstawowe surowce, które są wykorzystywane w procesie produkcyjnym spółek grupy Apator to wyroby hutnicze, komponenty elektroniki oraz elementy z tworzyw sztucznych i tworzywa sztuczne.

Grupa Apator zaopatruje się w materiały, usługi i towary zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, przy czym w przeważającej części od podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce. Ze względu na import surowców i komponentów, których ceny denominowane są głównie w walucie USD, wpływ na koszty nabywanych dóbr uzależnione są od kursu tej waluty. Sytuacja w zakresie cen materiałów w gospodarce światowej charakteryzowała się w 2017 roku w miarę stabilnym poziomem cen komponentów elektroniki (odnosząc się do waluty źródłowej USD) z tendencją wzrostową dla niektórych grup produktowych (m.in. pamięci Flash) przy istotnie wydłużających się czasach dostaw. Ceny tworzyw sztucznych wzrosły w pierwszym półroczu (odnosząc się do waluty źródłowej EURO) a metali nieżelaznych (miedzi) w drugim półroczu 2017 roku (odnosząc się do waluty źródłowej USD).

Silna aprecjacja PLN względem USD w 2017 roku wpłynęła pozytywnie na obniżenie kosztów komponentów elektronicznych w PLN i częściowo skompensowała wzrost ceny metali nieżelaznych (miedzi) w USD.

Uzależnienie od dostawców:

Linia liczników energii elektrycznej w zakresie liczników elektronicznych uzależniona jest od producentów układów krzemowych (głównie mikrokontrolerów), co związane jest z brakiem odpowiedników o identycznych parametrach technicznych. Zatrzymanie dostaw od producenta w pierwszej fazie spowodowałoby konieczność zakupu tychże elementów w wyższych cenach z rynku dystrybucyjnego i brokerskiego (podwyższone ryzyko otrzymania układów przeterminowanych lub z recyclingu), a po ich wyczerpaniu mogłoby nastąpić zatrzymanie produkcji liczników elektronicznych. Ewentualnym rozwiązaniem byłoby w oparciu o inne układy krzemowe wyprodukowanie innego typu już opracowanego licznika (za zgodą klienta) lub wdrożenie nowego licznika.

W linii systemy sterowania i nadzoru istnieje pewne uzależnienie w zakresie dostawcy jednego z produktów komunikacyjnych (ewentualne zastąpienie tego dostawcy innym mogłoby przejściowo zakłócić harmonogram procesu produkcyjnego).

W pozostałych liniach: opomiarowanie wody i ciepła, opomiarowanie gazu, aparatura łączeniowa, aparatura sterownicza, ICT nie występuje uzależnienie od jednego lub więcej dostawców. Ponadto żaden


z dostawców zaopatrujących grupę Apator w 2017 r. nie przekroczył 10% wartości przychodów ze sprzedaży grupy za 2017 r.
 1. Analiza rachunku zysków i strat


W 2017 roku grupa Apator uzyskała następujące wyniki:

Sprawozdanie z zysków i strat

2017 r.

2016 r.

Zmiana

Dynamika r/r
tys. zł

tys. zł

tys. zł 

%

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

883 196

841 161

42 035

105%

Koszty wytworzenia sprzedanych produktów, towarów i materiałów

649 620

628 961

20 659

103%

Zysk brutto na sprzedaży

233 576

212 200

21 376

110%

Koszty sprzedaży

44 748

38 125

6 623

117%

Koszty ogólnego zarządu

118 578

103 650

14 928

114%

Zysk na sprzedaży

70 250

70 425

- 175

100%

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej

- 8 669

- 4 589

- 4 080

189%

Udział w zyskach jednostek objętych konsolidacją metodą praw własności

1 149

1 512

- 363

76%

Przychody (koszty) restrukturyzacji

-

-

-

-

Zysk na działalności operacyjnej

62 730

67 348

- 4 618

93%

EBITDA

102 014

102 126

- 112

100%

Wynik na działalności finansowej

- 4 513

- 5 488

975

82%

Wynik przed opodatkowaniem

58 217

61 860

- 3 643

94%

Bieżący podatek dochodowy

- 15 209

- 16 318

1 109

93%

Odroczony podatek dochodowy

- 512

10 518

- 11 030

-

Zysk netto z działalności kontynuowanej

42 496

56 060

- 13 564

76%

Zysk netto z działalności zaniechanej*

1 412

2 080

- 668

68%

Zysk netto

43 908

58 140

- 14 232

76%

Wskaźniki rentowności:

Marża zysku brutto ze sprzedaży

26,4%

25,2%Marża zysku ze sprzedaży

8,0%

8,4%Marża EBITDA

11,6%

12,1%Marża zysku netto

5,0%

6,9%

 

 

* Wyniki Apator Mining sp. z o.o. zakwalifikowane zostały do działalności zaniechanej i zgodnie z MSSF nr 5 są one zaprezentowane oddzielnie od działalności kontynuowanej, wykazane pojedynczą kwotą zysku netto z działalności zaniechanej.
Powyższe wyniki różnią się w odniesieniu do wyników opublikowanych za IV kwartały 2017 r. z uwagi na dowiązane rezerwy, o których spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2018.
Podsumowując, w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. Grupa Apator odnotowała:

 • w linii opomiarowania gazu, gdzie wysokiej dynamice sprzedaży (20% r/r) towarzyszył, głównie dzięki uzyskaniu efektów skali i automatyzacji, większy niż proporcjonalny wzrost EBITDA (36% r/r),

 • w linii opomiarowania ee, w której pomimo spadku obrotów, wynik EBITDA jest wyższy niż w 2016 r., co związane jest z poprawą struktury sprzedaży oraz działaniami mającymi na celu obniżenie kosztów produkcji,

 • wysoką dynamikę sprzedaży eksportowej, dzięki której zwiększa się dywersyfikacja klientów, a ogranicza uzależnienie grupy Apator od polskiego sektora energetycznego.


Równocześnie wyniki 2017 r. pozostawały pod silnym wpływem czynników nietypowych, tj:

 • dokonanych korekt jednorazowych na łączną wartość 22,3 mln zł na poziomie wyniku netto związanych
  głównie z:

 • rezerwą na poczet przewidywanej kary umownej (w związku z toczącymi się negocjacjami pomiędzy Konsorcjum z udziałem Apator Rector a Tauron Dystrybucja*),

 • zmianą modelu działania Apator Elkomtech (odpisy z tytułu prac rozwojowych, zapasów, prac w toku na skutek dostosowania bazy kosztowej do nowych warunków rynkowych),

 • rozliczaniem zaległych zleceń i prac badawczo-rozwojowych oraz rezerwami na naprawy gwarancyjne,

 • podjętej decyzji o przyszłej sprzedaży ośrodka wczasowego w Rowach skutkującej ujętym w sprawozdaniu za 2017 r. odpisem wartości księgowej majątku przeznaczonego do sprzedaży w wysokości 2,0 mln zł (który w sprawozdaniu za 2017 r. został wykazany w pozycji aktywa dostępne do sprzedaży).

*) co zostało szerzej opisane w punkcie 5 niniejszego Sprawozdania

W związku z wprowadzonymi korektami i dowiązaniem rezerw, wynik netto 2017 r. ukształtował się na poziomie niższym niż rok wcześniej.

Wpływ na wyniki 2016 r. również miały czynniki o charakterze nietypowym, tj:

 • ujemnie - dokonana korekta wyników spółki Apator Rector na łączną wartość 7,8 mln zł na poziomie wyniku netto w wyniku realizacji kontraktów długoterminowych,

 • dodatnio - dowiązanie aktywa z tytułu ulgi podatkowej związanej z prowadzeniem działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w wysokości 8,5 mln zł.

W związku z powyższym sumaryczny wpływ czynników nietypowych na wynik 2016 r. był pozytywny, a jednocześnie zdecydowanie niższy niż w 2017 r.

W 2017 r. działania grupy Apator koncentrowały się m.in. na reorganizacji spółek Apator Elkomtech i Apator Rector (segment APS). W przypadku łódzkiego Elkomtechu prowadzone były działania optymalizujące strukturę kosztową, zaś priorytetem w kontekście Rectora była finalizacja kontraktów dla Energa Operator (zawarte porozumienie) oraz Tauron Dystrybucja (finalizacja mediacji). Realizowane działania wpłynęły na wyniki 2017 r.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna