Raport finansowy 2013Pobieranie 1,45 Mb.
Strona4/21
Data24.02.2019
Rozmiar1,45 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21 1. Wyniki finansowe

 2. Analiza i struktura sprzedaży


Główni odbiorcy

Grupa Apator prowadzi sprzedaż swoich produktów głównie do odbiorców instytucjonalnych oraz przemysłu: • segment pomiarowy:

  • linia opomiarowania energii elektrycznej – przychody ze sprzedaży uzyskiwane od operatorów systemów dystrybucyjnych (zakłady energetyczne) głownie w drodze w drodze wygranych przetargów,

  • linia opomiarowania wody i ciepła – liczna, rozproszona grupa klientów (wodociągi, przedsiębiorstwa energii cieplnej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, budownictwo, przemysł),

  • linia opomiarowania gazu – główna grupa klientów to odbiorcy instytucjonalni oraz spółki gazownicze,

 • segment automatyzacji pracy sieci:

  • linia aparatury łączeniowej – dwie główne grupy klientów to hurtownie elektryczne oraz przedsiębiorstwa elektromontażowe i elektroinstalacyjne,

  • linia systemów sterowania i nadzoru – przychody ze sprzedaży uzyskiwane są w dużej mierze od operatorów systemów dystrybucyjnych (zakłady energetyczne),

  • linia ICT – klienci to głównie operatorzy systemów dystrybucyjnych (zakłady energetyczne),

 • pozostała działalność:

  • linia aparatury sterowniczej – liczna, rozproszona grupa klientów (budownictwo, hutnictwo, przemysł, kolej, górnictwo).

Grupa Apator na rynku krajowym dostarcza produkty i usługi o znacznej wartości do sektora energetycznego, w związku z powyższym największe uzależnienie występuje w zakresie operatorów systemów dystrybucyjnych. Na rynkach zagranicznych największa sprzedaż realizowana jest do krajów Unii Europejskiej do rozproszonej grupy klientów.

W 2017 roku żaden indywidualny odbiorca nie przekroczył wartości 10% przychodów ze sprzedaży ogółem grupy Apator.

Analiza sprzedaży według segmentów

W analizowanym okresie grupa Apator uzyskała wzrost przychodów. W odniesieniu do struktury produktowej, najlepiej rozwijającym się segmentem w 2017 r. był segment pomiarowy, którego udział w sprzedaży ogółem wzrósł


z 78% do 81% r/r.

Poniższa tabela przedstawia strukturę sprzedaży grupy Apator według segmentów z podziałem na kraj i eksport (sprzedaż do krajów Unii Europejskiej i do pozostałych krajów) oraz z uwzględnieniem działalności zaniechanej:Wyszczególnienie

2017 r.

2016 r.

Zmiana

Dynamika r/r
tys. zł

tys. zł

tys. zł

%

Segment pomiarowy

730 237

678 144

52 093

108%


kraj

269 522

275 490

- 5 968

98%

eksport

460 715

402 654

58 061

114%

udział eksportu segmentu pomiarowego w przychodach ogółem

50,8%

46,3%Segment automatyzacji pracy sieci

126 668

138 326

- 11 658

92%

kraj

93 263

104 205

- 10 942

89%

eksport

33 405

34 121

- 716

98%

udział eksportu automatyzacji sieci w przychodach ogółem

3,7%

3,9%Segment non-core

26 291

24 691

1 600

106%

kraj

26 268

24 541

1 727

107%

eksport

23

150

- 127

15%

udział eksportu pozostałej działalności w przychodach ogółem

0,0%

0,0%Przychody z działalności kontynuowanej ogółem

883 196

841 161

42 035

105%

kraj

389 053

404 236

- 15 183

96%

eksport

494 143

436 925

57 218

113%

udział eksportu pozostałej działalności w przychodach ogółem

54,5%

50,3%Działalność zaniechana (Apator Mining)*

23 706

27 660

- 3 954

86%

Przychody ogółem

906 902

868 821

38 081

104%

kraj

411 936

431 896

- 19 960

95%

eksport

494 966

436 925

58 041

113%

udział eksportu ogółem w przychodach ogółem

54,6%

50,3%*Sprzedaż w ramach działalności zaniechanej obejmuje aparaturę górniczą (więcej informacji w pkt 1.4 sprawozdania)

Zmiany w sprzedaży poszczególnych segmentów ukształtowały się następująco: • segment pomiarowy – wzrost (o 8% r/r) wynikający z wysokiej dynamiki sprzedaży w linii opomiarowania gazu (20% r/r) oraz wody i ciepła (17% r/r), przy równoczesnym obniżeniu sprzedaży, głównie eksportowej, w linii energii elektrycznej (- 14% r/r),

 • segment automatyzacji pracy sieci – spadek (o 8% r/r) spowodowany przez niższe przychody linii systemów sterowania i nadzoru (Apator Elkomtech) oraz linii ICT (Apator Rector) częściowo skompensowany wzrostem linii łączeniowej na skutek utrzymania wysokiego poziomu aktywności marketingowej i szerokiej oferty produktowej,

 • segment pozostały (non-core) – wzrost (o 6% r/r) w wyniku wyższej sprzedaży napędów i aplikacji.


Struktura geograficzna sprzedaży

W analizowanym okresie grupa Apator uzyskała wzrost przychodów. Motorem wzrostu pozostawała sprzedaż zagraniczna, której dynamika przekroczyła 13%, a udział w sprzedaży ogółem ukształtował się na poziomie 55%.Głównym rynkiem zbytu grupy Apator pozostaje Polska, gdzie poziom sprzedaży nieznacznie spadł, a udział w przychodach, w wyniku utrzymującej się od dłuższego czasu bardzo wysokiej dynamiki eksportu, systematycznie obniża się i był w 2017 r. o 5 p.p. niższy niż rok wcześniej. Wzrost poziomu eksportu zwiększa dywersyfikację klientów i rynków grupy Apator, ograniczając tym samym ryzyko koncentracji klientów (Polska – Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych) i uzależnienie grupy Apator od polskiego sektora energetycznego.
Na osiągnięte przychody ze sprzedaży na rynkach zagranicznych wpływ miał dynamiczny wzrost eksportu w segmencie pomiarowym (14% r/r), w tym:

 • w linii opomiarowania gazu (18% r/r), w tym szczególnie na rynek brytyjski - sprzedaż gazomierzy z liczydłem Secure i Flonidan oraz na rynek duński z przeznaczeniem do Holandii w wyniku realizacji kontraktu z Flonidanem,

 • w linii woda i ciepło (29% r/r) – realizacja dostawy do Etiopii oraz zwiększona sprzedaż na rynkach m.in. Czech, Francji i Ukrainy, w tym w wyniku zintensyfikowanych działań marketingowych głównie na rynkach UE.

W linii opomiarowania energii elektrycznej sprzedaż eksportowa była niższa niż w 2016 r., o czym zadecydował przede wszystkim spadek sprzedaży liczników indukcyjnych (głównie z powodu ograniczenia popytu na tego typu liczniki).

Historycznie (do roku 2014) znaczącym rynkiem zbytu dla grupy Apator była Rosja (udział w sprzedaży ok. 10%).


W 2017 r., chociaż udział rynku rosyjskiego jest zdecydowanie niższy (3%), utrzymał się jednak na poziomie z 2016 r. m.in. dzięki poszukiwaniu nowych klientów w obszarze wodomierzy i ciepłomierzy oraz działaniom mającym na celu usprawnienie realizacji dostaw. Równocześnie historyczny spadek sprzedaży do Rosji został skutecznie skompensowany sprzedażą głównie na rynki Unii Europejskiej, w efekcie czego eksport w grupie Apator nadal dynamicznie rośnie.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna