Raport finansowy 2013Pobieranie 1.08 Mb.
Strona21/21
Data24.02.2019
Rozmiar1.08 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Zagadnienia społeczne


Podejście do zarządzania w obszarze kwestii społecznych

Grupa Apator realizuje cele biznesowe z uwzględnieniem aspektów społecznych. Dba o etykę w łańcuchu dostaw oraz uczciwość i otwartość w relacjach z klientami. Prowadząc działalność produkcyjną zapewnia bezpieczeństwo pracownikom w całym cyklu powstawania produktu, minimalizując jednocześnie ewentualny negatywny wpływ swojego działania na bezpośrednie otoczenie przyrodnicze. Grupa aktywnie działa na rzecz rozwoju branży i nowych technologii. Wchodzące w jej skład podmioty wspierają lokalne społeczności poprzez współfinansowanie ważnych dla regionu wydarzeń z obszaru kultury, sztuki, nauki i sportu.

Grupa Apator respektuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w tym Kodeks Pracy) oraz działa zgodnie
z obowiązującymi w poszczególnych spółkach wewnętrznymi procedurami regulującymi poszczególne procesy
w organizacji.

Zobowiązania grupy w zakresie kwestii społecznych obejmują następujące obszary:

  • Pracownicy – priorytetem jest zapewnienie wszystkim pracownikom godziwego, rynkowego wynagrodzenia
   i optymalnych warunków do wykonywania pracy, zgodnie z najwyższymi standardami BHP.

 • Klienci - w relacjach z klientami grupa kieruje się zasadą otwartości i wzajemnego szacunku, działa w sposób profesjonalny, bezstronny, zgodny z obowiązującym prawem. Dużą wagę przywiązuje się do tego, aby klient uzyskał pełną, rzetelną informację o ofercie i zasadach współpracy. Poszczególne podmioty wchodzące w skład grupy monitorują oczekiwania klientów i badają poziom ich satysfakcji. Wykorzystywanych jest przy tym szereg narzędzi w celu komunikacji z klientami.

 • Dostawcy/kooperanci - efektywna współpraca z dostawcami jest kluczowa dla realizacji celów biznesowych grupy. Współpraca w tym obszarze jest regulowana zawartymi umowami o współpracy, określona wewnętrznymi procedurami i realizowana w oparciu o odpowiednie narzędzia do obsługi i komunikacji z partnerami. Strategia zakupowa koncentruje się głównie na wyborze wiarygodnych i spełniających określone kryteria jakościowe partnerów, przy uwzględnieniu wymagań cenowych. Spółki grupy Apator prowadzą konkurencyjną i otwartą politykę zakupową, dbając jednocześnie o przestrzeganie obowiązujących zasad etycznych.

 • Otoczenie branżowe – podmioty grupy aktywnie uczestniczą w konsultacjach dotyczących perspektyw rozwoju idei smart grids i smart metering w Polsce, jak również monitorują działania podejmowane w tym obszarze na szczeblu europejskim.

 • Otoczenie społeczne – grupa stara się budować pozytywne relacje z najbliższym otoczeniem. Świadoma potrzeb społeczności współfinansuje wartościowe inicjatywy i przedsięwzięcia z dziedziny kultury, sztuki i sportu. W ramach działalności dobroczynnej wspiera instytucje i organizacje społeczne działające na rzecz osób wykluczonych oraz realizujących określone misje społeczne.


Dotychczasowe osiągnięcia polityki w zakresie kwestii społecznych

 • ponieważ na specjalistycznym rynku, na którym działa grupa Apator, kluczowe znaczenie ma właściwa identyfikacja potrzeb klientów, a następnie przełożenie ich na działania z obszaru projektowania, prac rozwojowych i zmian konstrukcyjnych, podmioty wchodzące w skład grupy elastycznie dostosowują swoją ofertę do aktualnych potrzeb klientów, zaś prace rozwojowe i konstrukcyjne konsultowane są z nimi bezpośrednio (poprzez osoby dedykowane do kontaktu z kluczowymi klientami). Spółki grupy zapewniają wsparcie merytoryczne organizując klientom szkolenia i prezentacje, techniczne wsparcie posprzedażowe, zaś po realizacji projektu wdrożeniowego o dużej skali analizują poziom satysfakcji klienta.

  • grupa Apator dostarcza na rynek nowoczesne urządzenia oraz systemy pomiarowo-odczytowe dla wszystkich rodzajów mediów (energia elektryczna, woda, gaz, ciepło) oraz zaawansowane technicznie rozwiązania z obszaru automatyki i rozdziału energii. Rozwija innowacyjne technologie przy współpracy z organizacjami działającymi na rzecz wsparcia procesów badawczych i rozwojowych dotyczących wdrożenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Grupa aktywnie działa na rzecz wypracowania standardów technologicznych wspierających rozwój smart meteringu w Europie.


Cele i wyzwania w obszarze polityki w zakresie kwestii społecznych

W perspektywie do 2019 r. do kluczowych wyzwań w obszarze kwestii społecznych należą:

  • doskonalenie narzędzi komunikacji z klientami oraz wdrożenie wspólnych dla grupy wskaźników badania satysfakcji klientów,

  • doskonalenie łańcucha dostaw oraz procesu zarządzania zakupami,

  • aktualizacja strategii dotyczącej działalności sponsoringowej i filantropijnej.


Wskaźniki w obszarze zagadnień społecznych

Dostawcy/zakupy

2017 r.

2016 r.

Dynamika r/r [%]
Liczba dostawców ogółem, w tym:

6 751

6 157

110%

       1. Kooperanci (dostawcy usług), w tym:

3 836

3 754

102%

krajowi
3 411

3 422

100%

zagraniczni
417

324

129%

import pośredni
8

8

100%

2. Pozostali dostawcy, w tym:
2 915

2 403

121%

krajowi
1 827

1 524

120%

zagraniczni
993

793

125%

import pośredni
95

86

110%

Udział zakupów od dostawców krajowych w zakupach ogółem [%]
44%

39%

-Kontrakty/umowy cywilne

2017 r.

2016 r.

Dynamika r/r [%]
Liczba samozatrudnionych (kontraktów) ogółem [kontrakty], w tym:

29

33

88%

kobiety

6

13

46%

mężczyźni

23

20

115%

Inne formy współpracy ogółem [umowy], w tym:

297

504

59%

1. Umowy zlecenia

271

469

58%

kobiety

95

218

44%

mężczyźni

176

251

70%

2. Umowy o dzieło

26

35

74%

kobiety

2

4

50%

mężczyźni

24

31

77%Wpływ na otoczenie

2017 r.

2016 r.

Dynamika r/r [%]
Liczba wspieranych wydarzeń/inicjatyw, w tym:

60

44

136%

wydarzenia sportowe

13

11

118%

wydarzenia kulturalne

16

13

123%

wydarzenia edukacyjne

8

4

200%

inne

23

16

144%

Wydatki na działalność społeczną [tys. PLN], w tym:

422,5

509,8

83%

darowizny

145,0

146,3

99%

sponsoring

262,5

240,2

109%

inne

15,0

123,3

12%


Ryzyka w obszarze zarządzania kwestiami społecznymi7

 1. Ryzyko w relacji z klientami

Działania zapobiegawcze:

 • weryfikacja umów pod kątem zgodności z prawem,

 • szkolenia pracowników z zakresu obsługi klienta w całym cyklu życia produktu,

 • przestrzeganie Kodeksu etyki i szkolenia w tym zakresie,

 • monitoring satysfakcji klienta,

 • audyty wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące obowiązujących w grupie regulacji i realizowanych procesów.

 1. Ryzyko relacji z lokalnymi społecznościami

Działania zapobiegawcze:

 • współpraca i dialog z organizacjami NGO i partnerami społecznymi,

 • bieżące informowanie o realizowanych projektach.

 1. Ryzyko reputacji

Działania zapobiegawcze:

 • prowadzenie polityki informacyjnej zgodnej z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW i wewnętrznymi regulacjami; zapewnienie łatwego i niedyskryminującego nikogo dostępu do ujawnianych informacji w oparciu o różne narzędzia komunikacji,

 • szkolenia pracowników z obszaru etyki, kultury organizacji i obowiązującego prawa,

 • cykliczne spotkania Zarządów poszczególnych spółek grupy z pracownikami oraz prowadzenie skutecznej komunikacji wewnętrznej,

 • prowadzenie skutecznych działań marketingowych i PR.

Podpisy


27 kwietnia 2018 r.

Mirosław Klepacki

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

27 kwietnia 2018 r.Małgorzata Mazurek

Prokurent, Dyrektor ds. Finansowych
1 Wdrożonym w części spółek.

2 Wyzwania te dotyczą w pierwszej kolejności spółki Apator SA, następnie – na bazie jej doświadczeń – zrealizowane i sprawdzone
w spółce będą przenoszone na pozostałe podmioty grupy.

3 Cel ten dotyczy w pierwszej kolejności spółki Apator SA.

4 Cel ten dotyczy w pierwszej kolejności spółki Apator SA.

5 Z pominięciem ryzyk w relacjach z dostawcami/kooperantami opisanymi w punkcie 13.3 Przeciwdziałanie korupcji
i łapownictwu.

6 Wskaźniki w obszarze środowiska policzone zostały dla tych podmiotów grupy Apator, które z racji charakteru prowadzonej działalności są zobowiązane do monitorowania oddziaływań środowiskowych.

7 Z pominięciem ryzyk w relacjach z dostawcami/kooperantami opisanymi w punkcie 13.3 Przeciwdziałanie korupcji
i łapownictwu.

Nazwa jednostki:

Grupa Apator

Strona
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 31.12.2017

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)

Pobieranie 1.08 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu