Raport finansowy 2013Pobieranie 1,45 Mb.
Strona21/21
Data24.02.2019
Rozmiar1,45 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Zagadnienia społeczne


Podejście do zarządzania w obszarze kwestii społecznych

Grupa Apator realizuje cele biznesowe z uwzględnieniem aspektów społecznych. Dba o etykę w łańcuchu dostaw oraz uczciwość i otwartość w relacjach z klientami. Prowadząc działalność produkcyjną zapewnia bezpieczeństwo pracownikom w całym cyklu powstawania produktu, minimalizując jednocześnie ewentualny negatywny wpływ swojego działania na bezpośrednie otoczenie przyrodnicze. Grupa aktywnie działa na rzecz rozwoju branży i nowych technologii. Wchodzące w jej skład podmioty wspierają lokalne społeczności poprzez współfinansowanie ważnych dla regionu wydarzeń z obszaru kultury, sztuki, nauki i sportu.

Grupa Apator respektuje powszechnie obowiązujące przepisy prawa (w tym Kodeks Pracy) oraz działa zgodnie
z obowiązującymi w poszczególnych spółkach wewnętrznymi procedurami regulującymi poszczególne procesy
w organizacji.

Zobowiązania grupy w zakresie kwestii społecznych obejmują następujące obszary:

  • Pracownicy – priorytetem jest zapewnienie wszystkim pracownikom godziwego, rynkowego wynagrodzenia
   i optymalnych warunków do wykonywania pracy, zgodnie z najwyższymi standardami BHP.

 • Klienci - w relacjach z klientami grupa kieruje się zasadą otwartości i wzajemnego szacunku, działa w sposób profesjonalny, bezstronny, zgodny z obowiązującym prawem. Dużą wagę przywiązuje się do tego, aby klient uzyskał pełną, rzetelną informację o ofercie i zasadach współpracy. Poszczególne podmioty wchodzące w skład grupy monitorują oczekiwania klientów i badają poziom ich satysfakcji. Wykorzystywanych jest przy tym szereg narzędzi w celu komunikacji z klientami.

 • Dostawcy/kooperanci - efektywna współpraca z dostawcami jest kluczowa dla realizacji celów biznesowych grupy. Współpraca w tym obszarze jest regulowana zawartymi umowami o współpracy, określona wewnętrznymi procedurami i realizowana w oparciu o odpowiednie narzędzia do obsługi i komunikacji z partnerami. Strategia zakupowa koncentruje się głównie na wyborze wiarygodnych i spełniających określone kryteria jakościowe partnerów, przy uwzględnieniu wymagań cenowych. Spółki grupy Apator prowadzą konkurencyjną i otwartą politykę zakupową, dbając jednocześnie o przestrzeganie obowiązujących zasad etycznych.

 • Otoczenie branżowe – podmioty grupy aktywnie uczestniczą w konsultacjach dotyczących perspektyw rozwoju idei smart grids i smart metering w Polsce, jak również monitorują działania podejmowane w tym obszarze na szczeblu europejskim.

 • Otoczenie społeczne – grupa stara się budować pozytywne relacje z najbliższym otoczeniem. Świadoma potrzeb społeczności współfinansuje wartościowe inicjatywy i przedsięwzięcia z dziedziny kultury, sztuki i sportu. W ramach działalności dobroczynnej wspiera instytucje i organizacje społeczne działające na rzecz osób wykluczonych oraz realizujących określone misje społeczne.


Dotychczasowe osiągnięcia polityki w zakresie kwestii społecznych

 • ponieważ na specjalistycznym rynku, na którym działa grupa Apator, kluczowe znaczenie ma właściwa identyfikacja potrzeb klientów, a następnie przełożenie ich na działania z obszaru projektowania, prac rozwojowych i zmian konstrukcyjnych, podmioty wchodzące w skład grupy elastycznie dostosowują swoją ofertę do aktualnych potrzeb klientów, zaś prace rozwojowe i konstrukcyjne konsultowane są z nimi bezpośrednio (poprzez osoby dedykowane do kontaktu z kluczowymi klientami). Spółki grupy zapewniają wsparcie merytoryczne organizując klientom szkolenia i prezentacje, techniczne wsparcie posprzedażowe, zaś po realizacji projektu wdrożeniowego o dużej skali analizują poziom satysfakcji klienta.

  • grupa Apator dostarcza na rynek nowoczesne urządzenia oraz systemy pomiarowo-odczytowe dla wszystkich rodzajów mediów (energia elektryczna, woda, gaz, ciepło) oraz zaawansowane technicznie rozwiązania z obszaru automatyki i rozdziału energii. Rozwija innowacyjne technologie przy współpracy z organizacjami działającymi na rzecz wsparcia procesów badawczych i rozwojowych dotyczących wdrożenia inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Grupa aktywnie działa na rzecz wypracowania standardów technologicznych wspierających rozwój smart meteringu w Europie.


Cele i wyzwania w obszarze polityki w zakresie kwestii społecznych

W perspektywie do 2019 r. do kluczowych wyzwań w obszarze kwestii społecznych należą:

  • doskonalenie narzędzi komunikacji z klientami oraz wdrożenie wspólnych dla grupy wskaźników badania satysfakcji klientów,

  • doskonalenie łańcucha dostaw oraz procesu zarządzania zakupami,

  • aktualizacja strategii dotyczącej działalności sponsoringowej i filantropijnej.


Wskaźniki w obszarze zagadnień społecznych

Dostawcy/zakupy

2017 r.

2016 r.

Dynamika r/r [%]
Liczba dostawców ogółem, w tym:

6 751

6 157

110%

       1. Kooperanci (dostawcy usług), w tym:

3 836

3 754

102%

krajowi
3 411

3 422

100%

zagraniczni
417

324

129%

import pośredni
8

8

100%

2. Pozostali dostawcy, w tym:
2 915

2 403

121%

krajowi
1 827

1 524

120%

zagraniczni
993

793

125%

import pośredni
95

86

110%

Udział zakupów od dostawców krajowych w zakupach ogółem [%]
44%

39%

-Kontrakty/umowy cywilne

2017 r.

2016 r.

Dynamika r/r [%]
Liczba samozatrudnionych (kontraktów) ogółem [kontrakty], w tym:

29

33

88%

kobiety

6

13

46%

mężczyźni

23

20

115%

Inne formy współpracy ogółem [umowy], w tym:

297

504

59%

1. Umowy zlecenia

271

469

58%

kobiety

95

218

44%

mężczyźni

176

251

70%

2. Umowy o dzieło

26

35

74%

kobiety

2

4

50%

mężczyźni

24

31

77%Wpływ na otoczenie

2017 r.

2016 r.

Dynamika r/r [%]
Liczba wspieranych wydarzeń/inicjatyw, w tym:

60

44

136%

wydarzenia sportowe

13

11

118%

wydarzenia kulturalne

16

13

123%

wydarzenia edukacyjne

8

4

200%

inne

23

16

144%

Wydatki na działalność społeczną [tys. PLN], w tym:

422,5

509,8

83%

darowizny

145,0

146,3

99%

sponsoring

262,5

240,2

109%

inne

15,0

123,3

12%


Ryzyka w obszarze zarządzania kwestiami społecznymi7

 1. Ryzyko w relacji z klientami

Działania zapobiegawcze:

 • weryfikacja umów pod kątem zgodności z prawem,

 • szkolenia pracowników z zakresu obsługi klienta w całym cyklu życia produktu,

 • przestrzeganie Kodeksu etyki i szkolenia w tym zakresie,

 • monitoring satysfakcji klienta,

 • audyty wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące obowiązujących w grupie regulacji i realizowanych procesów.

 1. Ryzyko relacji z lokalnymi społecznościami

Działania zapobiegawcze:

 • współpraca i dialog z organizacjami NGO i partnerami społecznymi,

 • bieżące informowanie o realizowanych projektach.

 1. Ryzyko reputacji

Działania zapobiegawcze:

 • prowadzenie polityki informacyjnej zgodnej z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW i wewnętrznymi regulacjami; zapewnienie łatwego i niedyskryminującego nikogo dostępu do ujawnianych informacji w oparciu o różne narzędzia komunikacji,

 • szkolenia pracowników z obszaru etyki, kultury organizacji i obowiązującego prawa,

 • cykliczne spotkania Zarządów poszczególnych spółek grupy z pracownikami oraz prowadzenie skutecznej komunikacji wewnętrznej,

 • prowadzenie skutecznych działań marketingowych i PR.

Podpisy


27 kwietnia 2018 r.

Mirosław Klepacki

Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

27 kwietnia 2018 r.Małgorzata Mazurek

Prokurent, Dyrektor ds. Finansowych
1 Wdrożonym w części spółek.

2 Wyzwania te dotyczą w pierwszej kolejności spółki Apator SA, następnie – na bazie jej doświadczeń – zrealizowane i sprawdzone
w spółce będą przenoszone na pozostałe podmioty grupy.

3 Cel ten dotyczy w pierwszej kolejności spółki Apator SA.

4 Cel ten dotyczy w pierwszej kolejności spółki Apator SA.

5 Z pominięciem ryzyk w relacjach z dostawcami/kooperantami opisanymi w punkcie 13.3 Przeciwdziałanie korupcji
i łapownictwu.

6 Wskaźniki w obszarze środowiska policzone zostały dla tych podmiotów grupy Apator, które z racji charakteru prowadzonej działalności są zobowiązane do monitorowania oddziaływań środowiskowych.

7 Z pominięciem ryzyk w relacjach z dostawcami/kooperantami opisanymi w punkcie 13.3 Przeciwdziałanie korupcji
i łapownictwu.

Nazwa jednostki:

Grupa Apator

Strona
Okres objęty sprawozdaniem finansowym:

01.01.2017 – 31.12.2017

Waluta sprawozdawcza:

złoty polski (PLN)

Poziom zaokrągleń:

wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna