Raport finansowy 2013Pobieranie 1,45 Mb.
Strona20/21
Data24.02.2019
Rozmiar1,45 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Obszar środowiskowy


Polityki w obszarze zagadnień środowiska naturalnego

Nadrzędnym celem grupy Apator w wymiarze ochrony środowiska naturalnego jest dostarczanie bezpiecznych
i przyjaznych dla środowiska wyrobów, wytwarzanych w warunkach zapewniających bezpieczeństwo pracy. Podstawą działania jest świadome i odpowiedzialne zarządzanie obszarem środowiskowym. Spółki grupy Apator stosują się do obowiązujących przepisów prawnych, podejmują się także dodatkowych zobowiązań, które wynikają z wysokich standardów i oczekiwań klientów.

W trosce o stan środowiska naturalnego grupa zobowiązała się do:

 • przestrzegania wymagań obowiązujących przepisów prawnych w zakresie dotyczących jej aspektów środowiskowych, m.in. zanieczyszczeń emitowanych do powietrza atmosferycznego, ścieków i wytwarzanych odpadów,

 • oszczędności surowców,

 • wdrażania systemów pomiarowych zarządzających zużyciem energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu,

 • edukacji pracowników w zakresie ochrony środowiska.

System zarządzania środowiskowego jest kluczowym elementem Zintegrowanych Polityk Zarzadzania wdrożonych
w części spółek grupy Apator, w tym we wszystkich spółkach o charakterze produkcyjnym, których poziom oddziaływania na środowisko naturalne jest stosunkowo największy. Co więcej żadna ze spółek produkcyjnych nie prowadzi działalności w obrębie lub bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych bądź terenów o wysokiej wartości pod względem bioróżnorodności, a właściwie użytkowane i utylizowane produkty grupy nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Cele wymiaru środowiskowego koncentrują się na:

 • utrzymaniu niskiej emisji zanieczyszczeń,

 • oszczędzaniu zasobów naturalnych,

 • zrównoważonej gospodarce odpadami.

Cele te określane są przez:

 • opracowywanie systemów pomiarowych optymalizujących zużycie nośników energii (strategia rozwoju),

 • budżet opłat za korzystanie ze środowiska (plan działalności),

 • monitorowanie aspektów środowiskowych w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego (plan celów i zadań),

 • analizy (omówienia) wprowadzenia nowych materiałów, surowców i technologii, zakupów maszyn, urządzeń i linii technologicznych,

 • organizację akcji proekologicznych np. zbiórka baterii, zużytego sprzętu itp. jako elementu edukacji ekologicznej.

Potwierdzeniem wysokiej jakości procesów w zakresie ochrony środowiska jest spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 14001:2005, a działalność w kontekście odpowiedzialności za środowisko precyzuje ponadto szereg szczegółowych, obowiązujących w poszczególnych spółkach grupy, regulacji wewnętrznych dotyczących np. zarządzania energią elektryczną i mediami, zarządzania odpadami, pomiarów, monitoringu i analiz środowiskowych itp.

Przebieg procesów środowiskowych jest systematycznie nadzorowany oraz dostosowywany do zmieniających się procesów technologicznych i produkcyjnych oraz nowych wymogów prawnych. Analiza aspektów środowiskowych przeprowadzana jest na każdym etapie łańcucha tworzenia wartości. W każdym procesie identyfikowane są elementy działań, które mogą wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem. W usprawnieniu procesów produkcyjnych oraz ich optymalizacji pod kątem wydajności, kosztów, jakości i bezpieczeństwa pracy, każdorazowo brane są pod uwagę także - jako bardzo istotne - przesłanki prośrodowiskowe, tj. mniejsze zużycie surowców, minimalizacja ilości odpadów produkcyjnych (w tym eliminacja odpadów niebezpiecznych), mniejsze zużycie mediów. Wdrażane są innowacje służące ograniczeniu uciążliwości środowiskowej realizowanych procesów i dostarczanych produktów.
Dotychczasowe osiągnięcia polityki w obszarze środowiska naturalnego

W poszczególnych spółkach produkcyjnych grupy Apator wprowadzonych zostało szereg zmian technologicznych
i infrastrukturalnych służących minimalizacji oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko naturalne. Należą do nich m.in.: • w Apator SA:

 • wdrożenie linii półautomatycznej i skrócenie oceny zgodności z MID skutkujące skróceniem czasu montażu licznika Norax3 i ograniczeniem zużycia energii elektrycznej,

 • relokacja ograniczników przepięć, w konsekwencji wyeliminowanie emisji zanieczyszczeń do powietrza w postaci tlenków metali ciężkich, węglowodorów alifatycznych oraz węglowodorów aromatycznych,

 • wzrost udziału kooperacji w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych, w efekcie ograniczenie emisji węglowodorów do atmosfery,

 • w Apator Metrix SA:

 • wprowadzenie nowego typu baterii "UG6", w efekcie ograniczenie zużycia materiałów do produkcji i energii,

 • termomodernizacja budynku firmy,

 • modernizacja instalacji oświetlenia na LED i podział załączania na sekcje,

 • w Apator Powogaz SA:

 • likwidacja stanowiska oczyszczarki fluidyzacyjnej do wypalania farby z zawiesin malarskich i wadliwie pomalowanych detali - przeniesienie opalania zawieszek do dostawcy zewnętrznego, stosującego technologię bardziej przyjazną dla środowiska,

 • zakup energooszczędnych wtryskarek,

 • zakup urządzenia do nadruku mechanizmów zliczających za pomocą drukarki graficznej i ograniczanie pracy stanowiska tampodruku, a tym samym ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.


Cele i wyzwania w obszarze środowiska naturalnego

W perspektywie 2019 r. do kluczowych wyzwań w obszarze środowiska naturalnego dla grupy Apator należą:

 • realizacja wskaźników środowiskowych na poziomach określonych w planach działań poszczególnych spółek,

 • ekoedukacja pracowników.

Wskaźniki w obszarze środowiska naturalnego6

Zużycie energii wg źródeł

2017 r.

2016 r.

Dynamika r/r [%]
Całkowite zużycie energii elektrycznej [MWh]

Całkowite zużycie gazu ziemnego [tys. m3]

Całkowite zużycie energii cieplnej [GJ]

Całkowite zużycie paliw (ropa, olej napędowy, benzyna, LPG) [t]

12 748,2

13 079,8

97%
2 434,5

2 642,2

92%
18 376,0

18 499,0

99%
333,0

343,9

97%
Zużycie wody


Całkowite zużycie wody [m3]

24 583,0

21 183,0

116%
Zużycie podstawowych surowców


Całkowite zużycie stali [t]

2 965,4

2 765,6

107%
Całkowite zużycie tworzyw sztucznych [t]

Całkowite zużycie miedzi [t]

Całkowite zużycie farb, lakierów, rozpuszczalników [t]

1 936,1

2 264,9

85%
591,5

643,1

92%
786,1

603,5

130%


Wytwarzanie odpadów/wielkość emisji

2017 r.

2016 r.

Dynamika r/r [%]
Ilość wytwarzanych odpadów [kg], w tym:

odpady niebezpieczne

odpady obojętne

68 230,0

56 437,0

121%
1 888 293,0

1 814 901,0

104%
Odpady poddane recyklingowi [kg]

1 503 594,0

1 325 654,0

113%
Odpady unieszkodliwiane [kg]

198 776,0

154 458,0

129%
Emisje do atmosfery


Wielkość emisji dwutlenku węgla [kg]

Wielkość emisji NOx [kg]

Wielkość emisji SOx [kg]

1 357 516,8

1 491 623,5

91%
1 105,9

1 185,1

93%
6,9

10,4

66%


Opłaty środowiskowe

2017 r.

2016 r.

Dynamika r/r [%]
Opłaty za korzystanie ze środowiska [PLN]

Koszty unieszkodliwiania odpadów produkcyjnych [PLN]
5 671,3

6 291,2

90%
229 471,5

171 941,3

133%
Opłaty za odzysk i recykling opakowań, elektroniki, baterii wprowadzanych do obrotu [PLN]
242 405,5

162 046,2

150%
Koszty analiz fizyczno-chemicznych [PLN]
24 236,3

22 443,6

108%
Koszty zużycia wody i odprowadzania ścieków [PLN]
696 724,6

628 208,6

111%
Ryzyka w obszarze środowiska naturalnego

 1. Ryzyko niespełnienia obowiązujących przepisów prawnych, w konsekwencji nałożenia kar/zwiększenia opłat za korzystanie ze środowiska naturalnego

Działania zapobiegawcze:

 • systematyczny monitoring obowiązujących przepisów prawnych (zmiany istniejących przepisów, nowe regulacje)
  i terminów ich obowiązywania,

 • monitorowanie podstawowych obszarów działalności poszczególnych spółek grupy Apator pod kątem zgodności
  z obowiązującymi przepisami,

 • dostosowywanie przepisów/regulacji wewnętrznych grupy do zmieniających się przepisów prawnych,

 • raportowanie do właściwych organów i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem naturalnym,

 • odpowiednie mechanizmy finansowe służące zabezpieczeniu środków finansowych na terminową realizację ewentualnych wymaganych płatności (opłaty, odszkodowania),

 • szkolenia pracowników w obszarze środowiska naturalnego.

 1. Ryzyko powstania/zwiększenia oddziaływania na środowisko naturalne w zakresie: 1. wielkości zużycia surowców, w tym surowców nieodnawialnych, 2. wielkości emisji zanieczyszczeń (czynników szkodliwych dla środowiska) powodującego pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego (powietrze, wody, gleby itp.)

Działania zapobiegawcze:

 • stały monitoring oddziaływań środowiskowych w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego,

 • analiza aspektów środowiskowych na każdym etapie łańcucha tworzenia wartości służąca identyfikacji działań mogących wzajemnie oddziaływać ze środowiskiem,

 • uwzględnianie przesłanek środowiskowych na etapie planowania procesów produkcyjnych i ich optymalizacji,

 • wdrażanie rozwiązań/technologii zmniejszających skalę oddziaływania prowadzonej działalności na środowisko,

 • wdrażania systemów pomiarowych zarządzających zużyciem energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu,

 • audyty systemu zarządzania środowiskowego,

 • coroczne przeglądy systemu zarzadzania środowiskowego.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna