Raport finansowy 2013Pobieranie 1.08 Mb.
Strona2/21
Data24.02.2019
Rozmiar1.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Spis treści:2. Organizacja grupy Apator 5

Apator SA jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej Apator. Na dzień sprawozdawczy w skład grupy wchodzi 16 podmiotów. 5

Spółki grupy Apator skupiają swoją działalność w obrębie przemysłu elektromaszynowego, a ich działalność koncentruje się na produkcji i sprzedaży przyrządów pomiarowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, rozdzielczej i sterowniczej, systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń telemechaniki, zabezpieczeń oraz innych urządzeń sieciowych dla systemów rozproszonych, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć oraz urządzeń odczytujących i transmitujących dane. 5

3. Skład grupy Apator i jej segmenty biznesowe 5

4. Jednostki podlegające konsolidacji na dzień 31 grudnia 2017 r. 6

5. Zmiany w organizacji grupy Apator w 2017 r. 7

6. Zatrudnienie 8

7. Wyniki finansowe 10

8. Analiza i struktura sprzedaży 10

9. Proces zakupów, źródła zaopatrzenia 13

10. Analiza rachunku zysków i strat 13

11. Realizacja prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na 2017 r. 15

12. Analiza sytuacji finansowej 16

12.1.1. Ocena zasobów finansowych 16

12.1.2. Ocena zarządzania zasobami finansowymi: 17

13. Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych na 2018 r. 19

14. Sytuacja w branży oraz perspektywy rozwoju działalności z uwzględnieniem elementów strategii 19

15. Czynniki ryzyka i zagrożeń 25

16. Opis istotnych pozycji pozabilansowych i inwestycji 31

17. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy Apator w 2017 r. 32

17.1. Inwestycje 32

18. Kredyty, pożyczki, poręczenia i gwarancje 32

19. Kredyty 32

20. Pożyczki 33

21. Poręczenia 34

22. Gwarancje 34

23. Postępowania 35

24. Transakcje z jednostkami powiązanymi 35

25. Istotne umowy 36

26. Umowy zawarte z osobami zarządzającymi 36

27. Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami spółki Apator SA 36

28. Umowy handlowe 36

29. Umowy współpracy lub kooperacji 37

30. Umowy ubezpieczenia 37

31. Oświadczenia Zarządu 38

32. Oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu 38

33. Oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 39

34. Oświadczenia Rady Nadzorczej 39

34.1. Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu 40

35. Oświadczenie Rady Nadzorczej Apator SA w zakresie Komitetu Audytu 40

36. Ład korporacyjny w Apator SA 41

36.1. Zasady ładu korporacyjnego obowiązujące od 2016 roku 41

36.2. Akcjonariusze Apator SA posiadający bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji 42

36.3. Dywidenda 42

36.4. Opis głównych cech stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych 43

36.5. Wykazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień 45

36.6. Ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z akcji 45

36.7. Wykazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności akcji spółki Apator SA 45

36.7.1. Informacja o emisji papierów wartościowych Apator SA 46

36.7.2. Informacje o umowach, w wyniku których mogą nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy 46

36.7.3. System kontroli programów akcji pracowniczych 46

36.8. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji 46

36.8.1. Walne Zgromadzenie 46

36.8.2. Rada Nadzorcza 47

36.8.3. Zarząd 47

36.9. Opis zasad zmiany Statutu Apator SA 48

36.10. Zasady działania walnego zgromadzenia 49

36.11. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących Apator SA oraz zmiany, które w nim zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego wraz z opisem działania 51

36.11.1. Struktura władz Apator SA na dzień 31 grudnia 2017 r. 51

36.11.2. Rada Nadzorcza 51

36.11.3. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Apator SA 53

36.11.4. Zarząd 57

36.12. Polityka wynagrodzeń w Apator SA 59

36.13. Polityka różnorodności w Apator SA 60

36.14. Polityka sponsoringowa w Apator SA 60

37. Oświadczenie grupy Apator na temat informacji niefinansowych za 2017 rok 62

37.1. Model biznesowy 62

Grupa kapitałowa Apator prowadzi działalność w obrębie przemysłu maszynowego, w następujących segmentach i liniach biznesowych*: 62

62

*) Aparatura górnicza stanowi od 2017 r. działalność zaniechaną, co zostało opisane szerzej w punkcie 1.4 Sprawozdania Zarządu 62W skład grupy wchodzi obecnie 16 podmiotów. Podmiotem dominującym jest Apator SA. Strukturę grupy na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawia poniższy schemat: 62

Działalność grupy koncentruje się na produkcji i sprzedaży przyrządów pomiarowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, rozdzielczej i sterowniczej, systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń telemechaniki, zabezpieczeń oraz innych urządzeń sieciowych dla systemów rozproszonych, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć oraz urządzeń odczytujących i transmitujących dane. 63

37.2. Zagadnienia pracownicze 65

37.3. Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu 71

37.4. Poszanowanie praw człowieka 74

37.5. Obszar środowiskowy 75

37.6. Zagadnienia społeczne 79

Podpisy 83  1. Informacje ogólne

  2. Organizacja grupy Apator

Apator SA jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej Apator. Na dzień sprawozdawczy w skład grupy wchodzi 16 podmiotów.

Spółki grupy Apator skupiają swoją działalność w obrębie przemysłu elektromaszynowego, a ich działalność koncentruje się na produkcji i sprzedaży przyrządów pomiarowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, rozdzielczej i sterowniczej, systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń telemechaniki, zabezpieczeń oraz innych urządzeń sieciowych dla systemów rozproszonych, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć oraz urządzeń odczytujących i transmitujących dane.

  1. Skład grupy Apator i jej segmenty biznesowe


Struktura grupy na dzień 31 grudnia 2017 r. przedstawiała się następująco:

Spółki grupy Apator koncentrują swoją działalność w obrębie przemysłu elektromaszynowego, w następujących segmentach oraz liniach biznesowychPocząwszy od 2018 r. nastąpi zmiana klasyfikacja działalności spółek w ramach nowych segmentów:  • woda i ciepło,

  • gaz,

  • inteligentne sieci - smart grid (obejmujący opomiarowanie energii elektrycznej, aparaturę łączeniową, ICT, aparaturę rozdzielczą i sterowniczą oraz systemy sterowania i nadzoru).
  1. Pobieranie 1.08 Mb.

    Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu