Raport finansowy 2013


Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwuPobieranie 1,45 Mb.
Strona19/21
Data24.02.2019
Rozmiar1,45 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu


Polityki w obszarze przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

Nadrzędnym celem polityki antykorupcyjnej jest systematyczne poszukiwanie i analizowanie potencjalnych zagrożeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w realizowanych działaniach, oraz jak najszybsze podejmowanie środków zaradczych zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia działania korupcyjnego. Podstawowym dokumentem definiującym politykę oraz regulującym działania w obszarze przeciwdziałania korupcji i łapownictwu na poziomie grupy Apator jest Kodeks Etyczny, w którym (w podrozdziale Przyjmowanie i oferowanie korzyści materialnych) sformułowana została nadrzędna zasada w tym obszarze, w myśl której grupa Apator nie akceptuje żadnych działań naruszających bezstronne podejmowanie decyzji biznesowych. Oznacza ona m.in., że pracownikom grupy nie wolno przyjmować ani oferować korzyści materialnych mogących mieć wpływ na podejmowanie działań i decyzji odbiorcy, a w przypadku otrzymania oferty korupcyjnej powinni oni niezwłocznie poinformować o tym fakcie przełożonego. Ważnymi elementami systemu przeciwdziałania zagrożeniom korupcyjnym w grupie Apator są ponadto:

 • jednoznaczne i przejrzyste procedury postępowania, znane i dostępne zarówno pracownikom grupy, jak i klientom oraz podmiotom współpracującym,

 • monitorowanie wszystkich procesów pod kątem możliwości wystąpienia w nich zagrożeń korupcyjnych oraz analizowanie ryzyka wystąpienia działania korupcyjnego,

 • zwiększanie świadomości pracowników grupy poprzez podnoszenie kultury organizacji, usprawnianie komunikacji wewnętrznej, doskonalenie systemów motywacyjnych,

 • budowanie przywództwa etycznego związanego z komunikacją wewnętrzną, promocją postaw etycznych, wzmacnianiem wizerunku etycznej organizacji,

 • skierowane do pracowników działania edukacyjne w zakresie etyki i przeciwdziałania korupcji.


Dotychczasowe osiągnięcia polityki przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

Do kluczowych osiągnięć w tym obszarze należą:

 • wypracowanie jasnych, precyzyjnych zasad postępowania zgodnych z Kodeksem Etycznym Grupy Apator komunikowanych zarówno wewnętrznie, jak i partnerom biznesowym, znajdujących potwierdzenie w dokumentach (wewnętrznych i zewnętrznych) i przyjętych/wdrożonych procedurach postepowania (audyty, oceny okresowe, szkolenia, zapisy umowne),

 • wdrożenie najwyższych standardów ładu korporacyjnego - transparentna i efektywna polityka komunikacji
  z interesariuszami.


Cele i wyzwania w obszarze polityki przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

W perspektywie 2019 r. do kluczowych wyzwań w obszarze przeciwdziałania korupcji i łapownictwu należą:

 • opracowanie i formalne wdrożenie kodeksu współpracy z dostawcami3,

 • doskonalenie procesu zarządzania zakupami zgodnie z założeniami strategii biznesowej oraz planem celów i zadań,

 • doskonalenie łańcucha dostaw.Wskaźniki w obszarze przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

Przeciwdziałanie korupcji i łapownictwu

2017 r.

2016 r.
Liczba zgłoszeń przypadków wystąpienia korupcji i łapownictwa

0

0

Liczba podmiotów GK Apator ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji

16

16

Odsetek podmiotów GK Apator ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia korupcji

100%

100%
Wartość darowizn na rzecz partii politycznych i instytucji o podobnym charakterze

0

0
Ryzyka w obszarze przeciwdziałania korupcji i łapownictwu

 1. Ryzyko nadużyć (pracowniczych)

Działania zapobiegawcze:

 • upowszechnianie postaw etycznych i etycznych wzorców postępowania zawartych w Kodeksie Etycznym i pozostałych dokumentach na poziomie grupy i poszczególnych spółek,

 • szkolenia pracowników z obszaru etyki, kultury organizacji i zasad ładu korporacyjnego,

 • jednoznaczne zdefiniowanie i upowszechnianie wśród pracowników wiedzy nt. obowiązujących procedur postępowania z przypadkami nadużyć,

 • system kontroli wewnętrznej oraz systematyczny monitoring pod kątem identyfikacji potencjalnych nadużyć,

 • audyty wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące obowiązujących w grupie regulacji i realizowanych procesów.

 1. Ryzyko relacji z dostawcami, kooperantami i partnerami biznesowymi

Działania zapobiegawcze:

 • promowanie we wszystkich aspektach działalności zasad (etyka, uczciwość, partnerstwo) służących budowaniu relacji z partnerami w oparciu o wzajemne zaufanie i obustronne korzyści,

 • jasno określone kryteria oceny i wyboru partnerów biznesowych,

 • zawieranie umów z dostawcami dającymi rękojmię wykonania umowy,

 • zobowiązanie dostawców do zapoznania się i przestrzegania Kodeksu Etycznego Grupy Apator,

 • bieżące i okresowe oceny dostawców (audyty u dostawców),

 • szkolenia dla pracowników z obszaru zakupów i współpracy z dostawcami.

 1. Ryzyko konfliktu interesów

Działania zapobiegawcze:

 • upowszechnianie (wśród pracowników i osób zarządzających/nadzorujących) wiedzy/świadomości nt. sytuacji potencjalnie konfliktowych oraz szkolenia w tym obszarze,

 • bezwzględne przestrzeganie przepisów prawa, postanowień Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz regulaminów wewnętrznych (Regulaminów Rad Nadzorczych, Regulaminów Zarządów),

 • odpowiednie zapisy w umowach o pracę/umowach współpracy.

 1. Ryzyko manipulacji danymi (finansowymi)

Działania zapobiegawcze:

 • wdrożenie najwyższych standardów ładu korporacyjnego celem prowadzenia przejrzystej i efektywnej polityki informacyjnej,

 • poddawanie sprawozdań finansowych audytowi zewnętrznemu,

 • świadome kształtowanie relacji inwestorskich oraz przekazywanie otoczeniu rzetelnych informacji o działalności grupy realizowane m.in. poprzez:

 • prowadzenie serwisu inwestorskiego,

 • publikowanie raportów bieżących i okresowych,

 • organizowanie konferencji dla prasy, inwestorów i analityków,

 • bieżące spotkania z inwestorami i analitykami,

 • współpracę z agencją public relations,

 • działania Komitetu Audytu wspierającego Radę Nadzorczą w kwestiach dotyczących jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz współpracy z biegłymi rewidentami,

 • systematyczne podnoszenie jakości komunikacji z interesariuszami mające zapewnić pełną transparentność przekazywanych informacji.
  1. Poszanowanie praw człowieka


Polityka w zakresie respektowania praw człowieka

Grupa Apator dąży do stworzenia środowiska pracy i współpracy z otoczeniem biznesowym, w którym prawa człowieka są bezwzględnie respektowane oraz wdraża praktyki w celu zapobiegania sytuacjom, w których mogłoby dojść do naruszenia praw człowieka.

Podmioty grupy przestrzegają polskiego i międzynarodowego prawa w tym zakresie oraz działają zgodnie z najwyższymi standardami regulowanymi wewnętrznymi dokumentami. Najważniejsze z nich to: Kodeks Etyczny Grupy Apator, Strategia w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, Regulaminy pracy poszczególnych spółek, a także odpowiednie zapisy Ksiąg Zintegrowanego Systemu Zarządzania poszczególnych spółek grupy.

Zobowiązania grupy w zakresie poszanowania praw człowieka obejmują następujące obszary:  • Pracownicy – wszyscy pracownicy traktowani są z szacunkiem, niezależnie od zajmowanego stanowiska, płci, wieku, pochodzenia narodowego i etnicznego, orientacji seksualnej, sytuacji rodzinnej, (nie)pełnosprawności oraz poglądów politycznych i religijnych. Podmioty grupy przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących warunków zatrudnienia, doskonalą procesy zarządzania zasobami ludzkimi, dbają o przyjazną atmosferę w miejscu pracy. Przeciwdziałają zachowaniom mobbingowym i przypadkom dyskryminacji.

  • Kontrahenci – grupa dokłada starań, aby szanować i propagować prawa człowieka w relacjach z dostawcami, klientami i partnerami biznesowymi. Współpraca z partnerami jest warunkowana m.in. kwestią przestrzegania przez partnerów zasad etycznych oraz standardów BHP.

  • Akcjonariusze – grupa prowadzi działalność w taki sposób, aby zabezpieczać interesy akcjonariuszy Apator SA. Ogromną wagę przywiązuje się również do rzetelnego i bieżącego informowania akcjonariuszy o aktualnej sytuacji podmiotów grupy i dotyczących ich wydarzeniach.


Dotychczasowe osiągnięcia polityki w zakresie respektowania praw człowieka

 • wdrożenie i stosowanie szeregu wewnętrznych regulacji dotyczących norm i wartości obowiązujących w relacjach między pracownikami i z podmiotami zewnętrznymi. Szczególną rolę odgrywa tutaj Kodeks Etyczny Grupy Apator,
  w którym zawarto m.in. standardy, na jakich opiera się kultura organizacyjna grupy, preferowane zachowania pracowników w stosunkach wewnątrz i na zewnątrz organizacji oraz zachowania, które są w organizacji zwalczane (np. dyskryminacja, zastraszanie, mobbing, molestowanie),

 • przyjęcie zasady, zgodnie z którą we wszystkich spółkach grupy zwraca się uwagę na kwestie związane
  z odpowiedzialnością społeczną. W przypadkach budzących wątpliwości dostawca wzywany jest do udzielenia wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości. Negatywna ocena w zakresie przestrzegania standardów etycznych
  i ekologicznych wyklucza dostawcę z dalszej współpracy.

Cele i wyzwania w obszarze polityki w zakresie respektowania praw człowieka

W perspektywie 2019 r. do kluczowych wyzwań w obszarze respektowania praw człowieka należą: • kształtowanie właściwych postaw i edukacja pracowników w zakresie znajomości wartości i zasad etycznych obowiązujących w grupie oraz związanych z nimi postaw i zachowań,

 • stały monitoring i poprawa bezpieczeństwa pracowników,

 • opracowanie i formalne wdrożenie kodeksu współpracy z dostawcami, a także wypracowanie mechanizmów weryfikacji dostawców w zakresie spełniania wymogów kodeksu4.

Wskaźniki w obszarze poszanowania praw człowieka

Poszanowanie praw człowieka

2017 r.

2016 r.
liczba zgłoszeń przypadków wystąpienia przejawów dyskryminacji/mobbingu/ zastraszania itp.

0

0
Liczba podmiotów grupy ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia przypadków łamania praw człowieka

16

16
Odsetek podmiotów grupy ocenionych pod względem ryzyka wystąpienia przypadków łamania praw człowieka

100%

100%
Ryzyka w obszarze respektowania praw człowieka5

 1. Ryzyko działań dyskryminacyjnych wewnątrz organizacji

Działania zapobiegawcze:

 • szkolenia pracowników z obszaru etyki, kultury organizacji i obowiązującego prawa,

 • upowszechnienie wśród pracowników standardów wewnętrznych dotyczących zgłaszania nieprawidłowości oraz udzielania informacji i wsparcia.

 1. Ryzyko nadużyć wewnątrz organizacji i w relacjach z partnerami

Działania zapobiegawcze:

 • upowszechnianie postaw etycznych i etycznych wzorców postępowania zawartych w Kodeksie Etycznym i pozostałych dokumentach na poziomie grupy i poszczególnych spółek,

 • szkolenia pracowników z obszaru etyki, kultury organizacji i obowiązującego prawa,

 • system kontroli wewnętrznej oraz systematyczny monitoring pod kątem respektowania praw człowieka wewnątrz organizacji i w relacjach z partnerami,

 • audyty wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące obowiązujących w grupie regulacji i realizowanych procesów.1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna