Raport finansowy 2013


Komitet Audytu Rady Nadzorczej Apator SAPobieranie 1.08 Mb.
Strona14/21
Data24.02.2019
Rozmiar1.08 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21

Komitet Audytu Rady Nadzorczej Apator SA


Rada Nadzorcza Apator SA w dniu 23 września 2009 r. powołała Komitet Audytu, który składa się z trzech członków,
w tym Przewodniczącego, powołanych spośród członków Rady.

Celem funkcjonowania Komitetu Audytu jest współpraca z biegłymi rewidentami oraz doradztwo na rzecz Rady Nadzorczej w kwestiach dotyczących: • jednostkowej i skonsolidowanej sprawozdawczości finansowej,

 • kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem,

 • audytu wewnętrznego i rewizji finansowej.

Do głównych zadań Komitetu Audytu należy:

 • monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej (w tym: badanie przyjętych standardów rachunkowości, obiegu informacji, sporządzanych dokumentów i planowanych zmian w tym zakresie),

 • monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego, zarządzania ryzykiem oraz compliance,

 • monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

 • monitorowanie niezależności biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych.

Szczegółowe zasady pracy Komitetu Audytu określa Regulamin Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Apator SA, który dostępny jest na stronie internetowej Apator SA pod adresem: www.apator.com w sekcji Relacje Inwestorskie.

Kadencja Komitetu Audytu jest wspólna dla jej członków i pokrywa się z kadencją Rady Nadzorczej.W okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku Komitet Audytu działał w następującym składzie:

 • Marcin Murawski - Przewodniczący Komitetu,

 • Mariusz Lewicki - Członek Komitetu,

 • Kazimierz Piotrowski - Członek Komitetu.

W zakresie wskazanym ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym:

 • Marcin Murawski oraz Kazimierz Piotrowski spełniają kryteria niezależności od Apator SA.

 • Marcin Murawski oraz Mariusz Lewicki posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych:

 • Marcin Murawski ukończył Zarządzanie i Marketing na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja Finanse Przedsiębiorstw), od 2003 roku jest Biegłym Rewidentem (KIBR nr 90053), od 2000 roku jest Certyfikowanym Brytyjskim Biegłym Rewidentem (ACCA nr 0251448) oraz Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym (egzamin w 2005 roku). Dodatkowo Marcin Murawski posiada doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości wynikające z pełnienia następujących funkcji:

 • lata 1997 – 2005 – Pracownik w dziale audytu firmy audytorskiej PWC (od 2002 jako menedżer),

 • lata 2006 – 2012 – Dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego grupy Ubezpieczeniowej Warta SA,

 • od 2012 roku niezależny członek Rad Nadzorczych i Członek Komitetów Audytu spółek notowanych na GPW (CCC SA (Przewodniczący Komitetu Audytu), Apator SA (Przewodniczący Komitetu Audytu), GTC SA (Przewodniczący Komitetu Audytu), Seco/Warwick SA (Członek KA)) a także BZWBK Aviva TU SA i BZWBK Aviva TUnŻ SA (Przewodniczący Komitetu Audytu).
 • Mariusz Lewicki ukończył studia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji, Podyplomowe Studia Prawa Podatkowego i Podyplomowe Studia Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK. Dodatkowo Mariusz Lewicki posiada doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości wynikające z pełnienia następujących funkcji:

 • lata 1991 – 1999 - Kierownik Działu Księgowości w przedsiębiorstwie państwowym PZAE Apator oraz Apator SA (następca prawny PZAE Apator),

 • lata 1994 – 2001 – Główny Księgowy w Reuther Polska Sp. z o.o. oraz Rotar Poland sp. z o.o.,

 • lata 1993 – 2013 – Główny Księgowy w ZPDZ "Nagro",

 • lata 2001 – 2007 – Dyrektor Finansowy, Prokurent w Apator Control sp. z o.o. (spółka zależna od Apator SA),

 • lata 2007 – 2013 – Doradca Finansowy w Z.P.H.U. Walter,

 • od 2008 do chwili obecnej – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA (2008-06.2014), Przewodniczący Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA (od 07.2014 r.), Przewodniczący Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA (od 06.2009 r.), Członek Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA (od 07.2017 r.)

 • od 2009 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Komitetu Audytu Apator SA (2009-2015), Członek Komitetu Audytu Apator SA (od 2016 r.)
 • wszyscy Członkowie Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Apator SA:

 • od 2013 roku do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Apator SA - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie energii elektrycznej,

 • od 2015 roku do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej oraz Członek Komitetu Audytu Seco/Warwick SA - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji urządzeń mechanicznych.
 • Mariusz Lewicki posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Apator SA nabyte podczas pełnienia poniższych funkcji:

 • od 2000 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Apator SA, od 2010 Zastępca Przewodniczącego RN - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie energii elektrycznej),

 • od 2005 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Mining sp. z o.o. (podmiot zależny od Apator SA) – znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa (aparatura górnicza),

 • od 2007 r. do chwili obecnej – Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Metrix SA (podmiot zależny od Apator SA) – znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie gazu),

 • od 2014 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Apator Elkomtech SA (podmiot zależny od Apator SA) - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (systemy sterowania i nadzoru),

 • od 2008 do chwili obecnej – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA (2008-06.2014), Przewodniczący Rady Nadzorczej PHS Hydrotor SA (od 07.2014 r.), Przewodniczący Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA (od 06.2009 r.), Członek Komitetu Audytu PHS Hydrotor SA (od 07.2017 r.) - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji urządzeń mechanicznych.
 • Kazimierz Piotrowski posiada wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Apator SA nabyte podczas pełnienia poniższych funkcji:

 • od 2015 r. do chwili obecnej – Członek Rady Nadzorczej Apator SA, Członek Komitetu Audytu - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie energii elektrycznej),

 • od 2013 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Apator Metrix SA (podmiot zależny od Apator SA) – znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie gazu),

 • od 2001 r. do chwili obecnej - Członek Rady Nadzorczej Apator Mining sp. z o.o. (podmiot zależny od Apator SA) – znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa (aparatura górnicza),

 • lata 2009 – 2013 – Przewodniczący Rady Nadzorczej FAP Pafal SA (podmiot zależny od Apator SA) – znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie energii elektrycznej),

 • lata 2005 – 2008 – Prezes Zarządu Apator Metrix SA (podmiot zależny od Apator SA) – znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie gazu),

 • lata 1993 – 2000 – Członek Zarządu Apator SA, w tym: Dyrektor ds. Administracyjnych (od 1993 do 1998) oraz Dyrektor ds. Finansowych (1998-2000) - znajomość branży sektora elektromaszynowego w obszarze produkcji maszyn i urządzeń dla przedsiębiorstw dystrybucji mediów energetycznych (opomiarowanie energii elektrycznej oraz aparatura łączeniowa).

Zgodnie z regulaminem posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż dwa razy do roku, przed opublikowaniem przez spółkę sprawozdań finansowych (półrocznych i rocznych). W 2017 r. odbyło się 8 posiedzeń Komitetu.

Komitet Audytu w okresie I półrocza 2017 r. opracował i przeprowadził procedurę wyboru biegłego rewidenta i w dniu 11 maja 2017 r. na jej podstawie dokonał rekomendacji dla Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy: • KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie do przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za rok 2017,

 • PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do przeglądu i badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2018 – 2020.

Przy wyborze firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych stosuje się przejrzyste i jasne kryteria wyboru. Głównymi z nich są:

 • doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych podobnych grup kapitałowych (w odniesieniu do wielkości GK Apator, rozproszonej struktury geograficznej i branży, w której działa GK Apator),

 • doświadczenie w obszarze zarządzania ryzykiem, kontroli wewnętrznej, kontroli z zakresu IT i ładu korporacyjnego,

 • zachowanie zasad bezstronności i niezależności firmy audytorskiej,

 • brak wystąpienia konfliktu interesów,

 • optymalizacja kosztów badania sprawozdań finansowych.

W procesie wyboru firm audytorskich stosowana jest zasada rotacji w okresie nie dłuższym niż pięć lat.

Świadczenie dozwolonych usług niebędących badaniem możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową Spółki, po wyrażeniu zgody przez Komitet Audytu i przeprowadzeniu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności. Zakres świadczenia pozostałych usług niebędących badaniem w całości pokrywa się w zapisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Od momentu wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe nie świadczyła innych usług dozwolonych, niebędących badaniem.

Komitet audytu w sposób systematyczny monitoruje procesy raportowania finansowego oraz rewizji finansowej oraz przedstawia istotne informacje w tym zakresie Radzie Nadzorczej.


   1. Zarząd


Od 1 stycznia 2017 r. Zarząd działał w następującym czteroosobowym składzie:

Z dniem 27 lutego 2017 roku Piotr Dobrowolski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu Apator SA,
w związku z czym od 28 lutego Zarząd działał w składzie trzyosobowym:

 • Andrzej Szostak – Prezes Zarządu,

 • Piotr Nowak – Członek Zarządu,

 • Agnieszka Nosal – Członek Zarządu.

Z dniem 12 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Apator SA na wniosek Prezesa Zarządu, w związku z budowaniem zarządu grupowego powołała w skład Zarządu Apator SA Arkadiusza Chmielewskiego – pełniącego jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu Apator Metrix SA, w związku z czym od 12 czerwca Zarząd działał w składzie czteroosobowym:

 • Andrzej Szostak – Prezes Zarządu,

 • Piotr Nowak – Członek Zarządu,

 • Agnieszka Nosal – Członek Zarządu,

 • Arkadiusz Chmielewski – Członek Zarządu.

Z dniem 15 listopada 2017 r. Andrzej Szostak złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Apator SA. Rada Nadzorcza Apator SA powołała z dniem 16 listopada br. na stanowisko Prezesa Zarządu Apator SA Mirosława Klepackiego. W związku z powyższym od 16 listopada Zarząd działał w następującym czteroosobowym składzie:

 • Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu,

 • Piotr Nowak – Członek Zarządu,

 • Agnieszka Nosal – Członek Zarządu,

 • Arkadiusz Chmielewski – Członek Zarządu.

Z dniem 30 listopada 2017 r. Agnieszka Nosal i Arkadiusz Chmielewski złożyli rezygnację z pełnienia funkcji Członków Zarządu Apator SA. Rada Nadzorcza Apator SA postanowiła, że od dnia 1 grudnia 2017 r. Zarząd Apator SA będzie działał w następującym składzie dwuosobowym:

 • Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu,

 • Piotr Nowak – Członek Zarządu.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania, w wyniku tragicznej śmierci Piotra Nowaka w dniu 3 stycznia
2018 r., Zarząd Apator SA działa w składzie jednoosobowym:

 • Mirosław Klepacki – Prezes Zarządu.

Obecna kadencja Zarządu kończy się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w 2019 roku.

W ciągu 2017 r. w spółce Apator SA prokurę miały udzielone następujące osoby: • Mirosław Klepacki - Dyrektor ds. Aparatury Łączeniowej (do 15 listopada 2017 r.),

 • Krzysztof Malec - Dyrektor ds. Operacyjnych,

 • Jerzy Kuś - Dyrektor ds. Aparatury i Systemów Pomiarowych (do 27 lutego 2017 r.),

 • Tom Ruhan - Doradca Zarządu (do 9 lutego 2018 r.),

 • Jolanta Dombrowska - Dyrektor Biura Zarządzania i Relacji Inwestorskich (od 1 grudnia 2017 r.).

W trakcie 2017 r. Członkowie Zarządu oraz Prokurenci wchodzili w skład organów spółek zależnych:

 • Andrzej Szostak - Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Elkomtech SA (do 16 listopada

2017 r.)

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator Rector sp. z o. o., (do 15 listopada 2017 r.) • Piotr Nowak - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator Powogaz SA,

Członek Rady Nadzorczej Apator Metrix SA,

 • Piotr Dobrowolski - Członek Rady Nadzorczej Apator Rector sp. z o.o. (do 27 lutego 2017 r.),

Prezes Zarządu Apator Elkomtech SA (do 27 lutego 2017 r.),

 • Agnieszka Nosal - Członek Rady Nadzorczej Pafal SA (od 5 kwietnia do 15 listopada 2017 r.),

Członek Zarządu Apator GmbH (od 20 kwietnia do 19 grudnia 2017 r.),

 • Mirosław Klepacki - Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Control sp. z o. o. (od 1 lutego

2017 r. do 31 grudnia 2017 r.),

Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Elkomtech SA (od 17 listopada 2017 r.),

Członek Rady Nadzorczej Apator Rector sp. z o.o. (od 16 listopada 2017 r.),


 • Krzysztof Malec - Członek Rady Nadzorczej Pafal SA,

 • Jerzy Kuś - Przewodniczący Rady Nadzorczej Apator Control sp. z o.o. (do 31 stycznia

2017 r.),

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pafal SA. (do 4 kwietnia 2017 r.), • Tom Ruhan - Członek Rady Dyrektorów Apator Miitors (od 20 lutego 2017 r.),

 • Jolanta Dombrowska - Członek Rady Nadzorczej Apator Powogaz SA.

Zarząd Apator SA na dzień 31 grudnia 2017 r. nie posiadał akcji Apator SA.

Przy podejmowaniu decyzji w sprawach spółki członkowie Zarządu działają w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, tzn. po rozpatrzeniu wszystkich informacji, analiz i opinii, które w ocenie Zarządu powinny być w danym przypadku wzięte pod uwagę ze względu na interes spółki. Biorą pod uwagę uzasadnione w długookresowej perspektywie interesy akcjonariuszy, wierzycieli, pracowników oraz innych podmiotów i osób współpracujących ze spółką w zakresie działalności gospodarczej, a także interesy społeczności lokalnych. Zarząd działał ze szczególną starannością, aby wszelkie transakcje z osobami, których interesy wpływały na interes spółki, były dokonywane na warunkach rynkowych.
  1. Pobieranie 1.08 Mb.

   Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu