Raport finansowy 2013


Transakcje z jednostkami powiązanymiPobieranie 1,45 Mb.
Strona10/21
Data24.02.2019
Rozmiar1,45 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21

Transakcje z jednostkami powiązanymi


W 2017 r. spółka Apator SA lub inna jednostka od niej zależna nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi, które byłyby zawarte na innych warunkach niż rynkowe. Dane dotyczące transakcji przeprowadzanych z jednostkami powiązanymi oraz informacje dotyczące nierozliczonych sald prezentuje tabela zamieszczona w punkcie 8.34 Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W zakresie działalności finansowej pomiędzy spółkami grupy Apator przekazywane są dywidendy. W 2017 roku Apator SA otrzymał od spółek zależnych dywidendy w łącznej wysokości 38.235 tys. zł, tj. o 22,4% niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Dywidendy od spółek obejmowały następujące kwoty: • 32.417. tys. zł z wyników roku 2016,

 • 1.315 tys. zł zaliczki na poczet dywidendy wypłaconej przez Apator Mining z wyników 2017 r.,

 • 4.503 tys. zł z kapitału rezerwowego Apator Mining przeznaczonego na wypłaty dywidendy.

Z kolei spółka Apator SA wypłaciła spółce zależnej Apator Mining sp. z o. o. następujące dywidendy:

 • 2.700 tys. zł z tytułu drugiej części dywidendy z zysku za rok 2016,

 • 1.260 tys. zł z tytułu zaliczki na poczet dywidendy z wyników roku 2017.
 1. Istotne umowy

 2. Umowy zawarte z osobami zarządzającymi


W spółkach grupy Apator nie występują żadne nietypowe umowy zawarte pomiędzy tymi spółkami, a osobami zarządzającymi w zakresie rekompensaty w przypadku:

 • rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny,

 • gdy odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie.
 1. Umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami spółki Apator SA


Spółka Apator SA nie posiada informacji o jakichkolwiek umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami.
 1. Umowy handlowe


W 2017 r. spółki grupy Apator zawierały następujące znaczące dla działalności grupy umowy handlowe:

 • w dniu 31 marca 2017 r. spółka Apator SA zawarła umowę z Tauron Dystrybucja S. A., której przedmiotem była dostawa statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 20,9 mln zł netto w 2017 r. z opcją dostaw na 2018 r. o wartości 6,3 mln zł. Realizacja umowy, wraz z prawem opcji, została zakończona.

 • w dniu 7 lipca 2017 r. spółka Apator SA zawarła umowę z Tauron Dystrybucja S. A. Przedmiotem umowy jest dostawa statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 19,1 mln zł netto w 2018 r. z opcją dostaw na 2019 r. o wartości 5,7 mln zł. Dostawy w ramach podpisanej umowy realizowane są, zgodnie z przyjętym harmonogramem, od stycznia 2018 r.

 • w dniu 20 lipca 2017 r. spółka Apator Metrix SA zawarła umowę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o. o. na dostawę gazomierzy miechowych o wartości 17,7 mln zł w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy z opcją zwiększenia zamówienia maksymalnie o 40%. Łączna wartość umowy z prawem opcji wynosi
  24,8 mln zł. Umowa realizowana jest zgodnie z harmonogramem oraz przyjętymi w niej założeniami.

 • w dniu 24 sierpnia 2017 r. spółka Apator SA zawarła kolejną umowę z Tauron Dystrybucja S.A., której przedmiotem jest dostawa statycznych 1-fazowych i 3-fazowych liczników energii elektrycznej o wartości 18,1 mln zł z realizacją w 2018 roku. Warunki umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o kwotę 5,4 mln zł netto z realizacją dostaw w 2019 roku. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 23,5 mln zł. Dostawy w ramach podpisanej umowy realizowane są, zgodnie z przyjętym harmonogramem, od stycznia 2018 r.

 • w dniu 31 sierpnia 2017 r. spółka Apator SA zawarła umowę z Energa Operator S.A., w wyniku wygranego przetargu na dostawę liczników komunalnych 1 i 3-fazowych. Wartość umowy wynosi 16,6 mln zł, a realizacja dostaw nastąpi w terminie do 31 grudnia 2017 roku, z możliwością wydłużenia terminu do 31 czerwca
  2018 r. Warunki umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia maksymalnie o 20%. W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość kontraktu wynosi 20 mln zł. Realizacja umowy rozpoczęła się we wrześniu 2017 r. Dostawy realizowane są zgodnie ze składanymi zamówieniami. Planowany termin zakończenia umowy to maj 2018 r.
 1. Umowy współpracy lub kooperacji


W 2017 roku grupa Apator nie zawierała znaczących umów w zakresie współpracy lub kooperacji.
 1. Umowy ubezpieczenia


W okresie od dnia 1 lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. obowiązywał kompleksowy program ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjnego spółek grupy Apator, obejmujący:

1) Umowy zawarte z grupą ubezpieczycieli PZU S.A./STU Ergo Hestia S.A. w zakresie ubezpieczenia: • odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i wprowadzanym do obrotu produktem,

 • mienia od wszystkich ryzyk,

 • utraty zysku na bazie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,

 • maszyn od uszkodzeń,

 • maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,

 • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

 • mienia w transporcie krajowym,

 • mienia w transporcie międzynarodowym.

Łączna wartość składek spółek z tytułu powyższego ubezpieczenia wynosiła 536 tys. zł, natomiast łączna suma ubezpieczenia wynosiła 1,2 mln zł.

2) Umowy zawarte z PZU S.A. w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego. 

Łączna wartość składek spółek z tytułu powyższego ubezpieczenia wynosiła 255 tys. zł, natomiast łączna suma ubezpieczenia – 5,3 mln zł.

3) Umowy zawarte z ACE European Group Ltd. Sp. z o. o w zakresie ubezpieczenia w podróży.

Łączna wartość składek spółek z tytułu powyższego ubezpieczenia wynosiła 8,6 tys. zł, natomiast łączna suma ubezpieczenia 4,9 mln zł.

4) Umowa zawarta z PZU S.A. dotycząca dodatkowego ubezpieczenia NNW.

Łączna wartość składek spółek z tytułu powyższego ubezpieczenia wynosiła 0,8 tys. zł, natomiast łączna suma ubezpieczenia – 200 tys. zł.

5) Umowy zawarte z AIG Europe Limited Sp. z o.o. w ramach polisy podstawowej oraz ACE European Group Ltd. Sp. z o. o., HCC International Insurance Company PLC i TUiR Allianz Polska S.A. w ramach polisy nadwyżkowej, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółek.

Łączna wartość składek spółek z tytułu powyższego ubezpieczenia wynosiła 110 tys. zł, natomiast łączna suma ubezpieczenia wynosiła 100 mln zł.
Od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. obowiązują polisy w ramach kompleksowego programu ubezpieczeń, który obejmuje ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej, odpowiedzialności cywilnej władz spółek oraz ubezpieczenie komunikacyjne spółek grupy Apator:

1) Umowy zawarte z grupą ubezpieczycieli PZU S.A./STU Ergo Hestia S.A. w zakresie ubezpieczenia: • odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i wprowadzanym do obrotu produktem,

 • mienia od wszystkich ryzyk,

 • utraty zysku na bazie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk,

 • maszyn od uszkodzeń,

 • maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych,

 • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,

 • mienia w transporcie krajowym,

 • mienia w transporcie międzynarodowym.

Łączna wartość składek spółek z tytułu powyższego ubezpieczenia wynosi 591 tys. zł, natomiast łączna suma ubezpieczenia wynosi 1,4 mln zł.

2) Umowy zawarte z PZU S.A. w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego. 

Łączna wartość składek spółek z tytułu powyższego ubezpieczenia wynosi 364 tys. zł, natomiast łączna suma ubezpieczenia – 4,3 mln zł.

3) Umowa zawarta z Chubb European Group Ltd. Sp. z o. o Oddział w Polsce w zakresie ubezpieczenia w podróży.

Łączna wartość składek spółek z tytułu powyższego ubezpieczenia wynosi 9,5 tys. zł, natomiast łączna suma ubezpieczenia 20 mln USD.

4) Umowa zawarta z PZU S.A. dotycząca dodatkowego ubezpieczenia NNW.

Łączna wartość składek spółek z tytułu powyższego ubezpieczenia wynosi 0,2 tys. zł natomiast łączna suma ubezpieczenia – 100 tys. zł.

5) Umowy zawarte z AIG Europe Limited Sp. z o.o. w ramach polisy podstawowej oraz Chubb European Group Ltd. Sp. z o. o. Oddział w Polsce, HCC International Insurance Company PLC i TUiR Allianz Polska S.A. w ramach polisy nadwyżkowej, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółek.

Łączna wartość składek spółek z tytułu powyższego ubezpieczenia wynosi 103 tys. zł, natomiast łączna suma ubezpieczenia wynosi 100 mln zł.

 1. Oświadczenia Zarządu

 2. Oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu


Prezes Zarząd Apator SA - Mirosław Klepacki oświadcza, że zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2017 i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej. Grupa Apator  stosuje przepisy ustawy o rachunkowości oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR/MSSF.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe odzwierciedla w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej Apator oraz jej wynik finansowy. Szczegółowe zasady sporządzenia tego sprawozdania zawarte zostały w notach objaśniających do skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie Zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju, osiągnięć oraz sytuacji grupy, w tym opis podstawowych ryzyk i zagrożeń.

 1. Oświadczenie Zarządu spółki Apator SA w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych


Zarząd Apator SA oświadcza, że:

 1. podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., która dokonała przeglądu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego została wybrana zgodnie z przepisami prawa, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej. Wyboru podmiotu do badania i przeglądu sprawozdań dokonała Rada Nadzorcza Apator SA w dniu 11 maja 2017 r. na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu oraz zgodnie z § 20 Statutu Apator SA tj. w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań,

 2. firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – wpisana do rejestru podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem KIBR 3546, a także członkowie jej Zarządu oraz biegli rewidenci wykonujący czynności rewizji finansowej na rzecz Apator SA i jednostek z nią powiązanych, spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,

 3. przestrzegał obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,

 4. spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.

Więcej informacji dotyczących wynagrodzenia firmy audytorskiej znajduje się pkt 8.37 Rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
Prezes Zarządu

Mirosław Klepacki 1. Oświadczenia Rady Nadzorczej1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna