Ramowy program nauczaniaPobieranie 0,85 Mb.
Strona2/2
Data01.11.2017
Rozmiar0,85 Mb.
1   2

RAMOWY PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO(POZIOM 1 – WG STANAG 6001)


I. OPIS PROGRAMU
Ramowy program został opracowany przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON w oparciu o dokument normalizacyjny obowiązujący w państwach
NATO – Porozumienie Standaryzacyjne STANAG 6001.
Założenia programowe
Niniejszy program stanowi podstawę do opracowania wszystkich szczegółowych programów nauczania i rozkładów materiału na kursach językowych prowadzonych w Siłach Zbrojnych RP. Ma on do spełnienia trzy zasadnicze funkcje w procesie dydaktycznym:

- normatywną,

- doradczą,

- integracyjną.

W swojej funkcji normatywnej program wskazuje główne cele kursów językowych, niezbędne w realizacji nauczania języka obcego na odpowiednim poziomie umiejętności w ramach poszczególnych sprawności językowych wraz ze środkami służącymi do ich realizacji.

Realizując funkcję doradczą program przedstawia środki realizacji celów kursów w formie inwentarzy: zadań i kategorii komunikacyjnych, struktur gramatycznych i składniowych oraz kręgów tematycznych w zakresie leksyki ogólnojęzykowej i wojskowo - specjalistycznej. Na podstawie tych inwentarzy należy – w zależności od rodzaju kursu i potrzeb uczących się – dokonać selekcji materiału podręcznikowego i/lub opracowania własnych materiałów dydaktycznych oraz ich korelacji. Dokonuje się tego poprzez zdefiniowanie części składowych wiedzy


i umiejętności językowych na określonym poziomie zaawansowania.

Wyselekcjonowany materiał nauczania stworzy niejako odrębny szczegółowy program nauczania na dany kurs językowy. W złożeniu wszystkie, powstałe w taki sposób programy szczegółowe, będą charakteryzować się jednolitą koncepcją.

W funkcji integracyjnej, program ramowy zapewnia zatem również jednolitość standardów kształcenia w zinstytucjonalizowanym nauczaniu językowym w resorcie obrony. Jednocześnie, tworzy przejrzyste podstawy do przygotowania do egzaminu ze znajomości języka obcego poprzez sprecyzowanie kryteriów, jakie musi spełnić słuchacz, w oparciu o które określany jest sukces lub niepowodzenie dydaktyczne.
Struktura programu
Na wszystkich poziomach zaawansowania językowego, program przyjął jednolity kształt i prezentuje:


 • cele nauczania,

 • zestaw umiejętności w ramach sprawności językowych,

 • kategorie semantyczno – gramatyczne i funkcje komunikacyjne,

 • materiał strukturalny oraz

 • kręgi tematyczne.

Program zawiera również wspólne dla wszystkich poziomów nauczania wytyczne do opracowania dokumentów planistycznych niższego szczebla, sposobu organizacji kursów i rozwoju w trakcie zajęć dydaktycznych kompetencji słuchaczy
w obrębie wszystkich sprawności językowych. Ostatnim elementem programu są wykazy zalecanych podręczników na poszczególne poziomy nauczania, na podstawie których można dokonać doboru materiału nauczania.

Użytkownicy programu
Użytkownikami programu będą:

 • szefowie szkolenia i organizatorzy kształcenia językowego
  w poszczególnych rodzajach sił zbrojnych i instytucjach wojskowych,

 • nauczyciele resortowych ośrodków doskonalenia znajomości języków obcych oraz wyłonionych w drodze przetargu szkół współpracujących
  z jednostkami wojskowymi,

 • słuchacze kursów językowych i kadra zawodowa przystępująca w trybie eksternistycznym do egzaminów ze znajomości języków obcych.


Sposób wykorzystania programu
Pogram ma zapewnić kompatybilność nauczania na różnych poziomach zaawansowania językowego między ośrodkami doskonalenia i nauczania języków obcych w resorcie obrony narodowej. Wszelkie kursy języków obcych w resorcie obrony powinny posiadać jasno sprecyzowany cel dydaktyczny i odnosić się do poziomu znajomości języka obcego określonego w tym programie, w obrębie wszystkich lub wybranych sprawności językowych.

Niniejszy dokument stanowi podstawę programową do opracowania szczegółowych programów nauczania, która definiuje niezbędne funkcje językowe


i komunikacyjne na danym poziomie nauczania i egzaminowania, jednak bez wskazania ich gradacji w procesie dydaktycznym. Zadaniem organizatora kursu językowego jest ustalenie hierarchii celów nauczania w fazie przygotowywania programu szczegółowego (lub rozkładu materiału).

Niezależnie od długości kursu i sposobu prowadzenia zajęć (przez jednego nauczyciela lub zespół nauczycieli), program ramowy musi być podstawą podejmowanych działań dydaktycznych. Nauczyciele odpowiedzialni za opracowanie rozkładu (planu) zajęć i koordynowanie pracy zespołu uwzględnią jego zapisy


w codziennym planowaniu zajęć.
II. CELE NAUCZANIA
Celem nauczania języka angielskiego w ramach kursów na poziomie 1 (podstawowym) jest doprowadzenie uczących się do takiego stopnia opanowania języka, który umożliwi słuchaczowi:
- w zakresie sprawności receptywnych:

 1. czytanie ze zrozumieniem prostych tekstów zawierających niewielką liczbę podstawowych struktur gramatycznych w ograniczonym zakresie słownictwa
  i tematyki;

 2. rozumienie prostych tekstów wypowiadanych standardowym językiem, zawierających niewielką liczbę podstawowych struktur gramatycznych
  w ograniczonym zakresie słownictwa i tematyki, dotyczących realizacji codziennych potrzeb osobistych;

 3. rozumienie prostych tekstów bezpośrednio związanych z sytuacjami dnia codziennego i w miejscu pracy bez konieczności użycia słownika;

 4. sprostanie wymaganiom prawidłowego odbioru i interpretacji komunikacji dnia codziennego i w miejscu pracy, gdy sytuacja komunikacyjna jest jednoznaczna, poparta kontekstem, przewidywalna i prowadzona przy użyciu powszechnie używanych zwrotów;

 5. wydobycie przy uważnym, selektywnym czytaniu lub słuchaniu pewnych szczegółów
  z rozbudowanych tekstów dydaktycznych;

 6. odgadnięcie znaczenia nieznanych słów z prostych kontekstów oraz zrozumienie głównej myśl lub głównych tematów z niektórych tekstów wyższego poziomu;

 7. rozumienie podstawowych napisów i informacji w budynkach użyteczności publicznej i miejscach publicznych;

 8. wykorzystanie języka wolnego tempa mowy rozmówcy, częstych powtórzeń
  i parafrazowania wypowiedzi przy gotowości rozmówcy do współpracy;


- w zakresie sprawności produktywnych:

 1. tworzenie wypowiedzi lub pisanie prostych tekstów w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb osobistych w ograniczonym zakresie tematyki
  i słownictwa;

 2. pisanie krótkich notatek, pocztówek, listów – tradycyjnych i elektronicznych, zaproszeń, zanotowanie przekazanych informacji, wypełnianie prostych formularzy
  i druków w przećwiczonym zakresie słownictwa i tematyki;

 3. prowadzenie prostej, bezpośredniej komunikacji w typowych sytuacjach dnia codziennego;

 4. używanie prostych zdań połączonych najczęściej używanymi łącznikami;
  posługiwanie się językiem poprzez łączenie i kombinację znanych, wyuczonych zwrotów;

 5. używanie języka, w którym mogą pojawiać się błędy w doborze słownictwa
  i gramatyce, które nie zakłócają jednak realizacji celu komunikacyjnego;

 6. tworzenie wypowiedzi, którym niekiedy brakuje płynności i poprawności,
  a treść bywa zniekształcana przez błędy w wymowie, doborze leksyki
  i użyciu struktur gramatycznych;

 7. stworzenie wypowiedzi pisemnej, która ma charakter zbioru luźno połączonych zdań wykazującego elementy świadomej organizacji tekstu;

 8. używanie języka mogącego charakteryzować się częstym wahaniem, chaotycznym szykiem zdania, dużym wysiłkiem i długim zastanawianiem się nad doborem słów, co nie zakłóca jednak realizacji celu komunikacyjnego.III.ZESTAW UMIEJĘTNOŚCI W RAMACH SPRAWNOŚCI JĘZYKOWYCH 1. Sprawność mówienia


WARUNKI
Zakres:

 • zwroty grzecznościowe;

 • prowadzenie rozmów na tematy z życia codziennego (rodzina, praca, odpoczynek, wyżywienie, zdrowie, podróże, orientacja w mieście, zakupy itp.);

 • krótkie wypowiedzi na znane tematy;

 • uzyskiwanie informacji w zakresie podstawowych potrzeb życiowych.


NORMY - użytkownik języka:

 • potrafi używać proste, typowe zwroty w celu zainicjowania i zakończenia rozmowy;

 • stosuje proste, krótkie zdania oznajmujące, pytające i przeczące;

 • popełnia często błędy gramatyczne, leksykalne i w wymowie, nie powodujące poważnego zakłócenia komunikacji;

 • prezentuje wymowę mogącą powodować niezrozumienie;

 • często potrzebuje powtórzenia lub parafrazy wypowiedzi;

 • prezentuje niewielką płynność i raczej wolne tempo wypowiedzi, za wyjątkiem opanowanych pamięciowo elementów dyskursu;

 • używa właściwej terminologii, gdy wypowiedź ograniczona jest do wąskiego obszaru kompetencji językowej.
 1. Sprawność rozumienia mowy


WARUNKI
Zakres:

 • słuchanie prostych informacji dotyczących życia codziennego (monologi
  i dialogi);

 • słuchanie oryginalnych tekstów dotyczących usług, handlu, podróży itp.;

 • słuchanie prostych, krótkich informacji radiowych (reklamy, prognoza pogody).


Język:

 • wolne tempo wypowiedzi; częste powtórzenia i parafrazowanie;

 • proste struktury językowe;

 • niskie nasycenie szczegółami;

 • ograniczony zakres zakłóceń.


NORMY - użytkownik języka:

 • rozumie ogólny sens informacji przekazywanych przez media, jeżeli nie występuje zakłócenie przekazu;

 • rozumie sens wypowiedzi w bezpośredniej rozmowie, chociaż często wymaga przeformowania wypowiedzi, powtórzenia jej i ewentualnie zwolnienia tempa;

 • wybiórczo rozumie informacje zawarte w dłuższych formach wypowiedzi.

 1. Sprawność czytania


WARUNKI
Zakres:

 • oznaczenia na ulicach, budynkach i miejscach publicznych;

 • informacje i wskazówki w miejscach publicznych;

 • proste, drukowane ogłoszenia;

 • proste teksty drukowane.


Język:

 • najczęściej występujące formy językowe.


NORMY - użytkownik języka:

 • czyta i właściwie interpretuje znaczenie prostych napisów, ogłoszeń i informacji – bez pomocy słownika;

 • czyta ze zrozumieniem proste składniowo teksty – z pomocą lub bez pomocy słownika;

 • potrafi odgadnąć znaczenie nieznanych słów z prostych kontekstów sytuacyjnych;

 • potrafi czytać proste teksty bezpośrednio związane z sytuacjami dnia codziennego w miejscu pracy;

 • potrafi wyselekcjonować pożądaną informację z rozbudowanych tekstów.
 1. Sprawność pisania


WARUNKI
Zakres:

 • pisanie prostych tekstów w ograniczonym zakresie słownictwa, struktur i tematyki;

 • pisemne przekazywanie danych personalnych, wypełnianie formularzy;

 • pisanie kartek, listów tradycyjnych i elektronicznych.


NORMY – użytkownik języka:

 • buduje zdania proste pod względem składni;

 • właściwie przekazuje intencje w zdaniach;

 • popełnia błędy ortograficzne bez uszczerbku dla czytelności informacji.


IV. KATEGORIE SEMANTYCZNO – GRAMATYCZNE I FUNKCJE KOMUNIKACYJNE

1. Czas

1.1. Określanie czasu kalendarzowego, nazywanie pór roku.

1.2. Określanie czasu zegarowego i pory dnia.

1.3. Podawanie wieku.

1.4. Powtarzalność zjawisk w czasie.

1.5. Określanie czasu trwania zjawisk i czynności.

1.6. Określenie teraźniejszości, przeszłości i przyszłości oraz stosunków czasowych.

1.7. Podawanie dokładnych i przybliżonych terminów.2. Ilość

2.1. Liczebniki główne i porządkowe.

2.2. Podstawowe jednostki miary, wagi i pojemności.

2.3. Nazewnictwo w systemie monetarnym/walutowym.

2.4. Zakup określonej ilości produktów.

2.5. Określenie i porównywanie ilości, wielkości grup – dokładnie i w przybliżeniu.

2.6. Zarobki i wydatki.

3. Przestrzeń, wymiary

3.1. Określanie i porównywanie powierzchni mieszkania.

3.2. Określanie gabarytów i kształtów przedmiotów.

3.3. Podawanie wzrostu człowieka.

3.4. Określanie odległości z użyciem jednostek miary i w przybliżeniu.

4. Umiejscowienie

4.1. Określanie położenia geograficznego, nazwy kierunków geograficznych.

4.2. Położenie obiektów urbanistycznych w terenie i względem siebie.

4.3. Ustawienie przedmiotów w pomieszczeniu.

4.4. Określenie położenia człowieka w bliższej i dalszej przestrzeni.

4.5. Uporządkowanie przedmiotów i zjawisk.

4.6. Określanie i ocenianie miejsca zamieszkania lub pobytu.

5. Ruch

5.1. Opis podróży i wycieczek.

5.2. Sposoby poruszania się po mieście.

5.3. Przemieszczanie się przedmiotów i osób.

5.4. Aktywność fizyczna człowieka, sporty.

5.5. Określanie kierunku ruchu - do i od przedmiotu / do i od mówiącego.6. Prawdopodobieństwo, rodzaje postaw wobec zjawisk

6.1. Wyrażanie modalności.

6.2. Wyrażanie zgody lub odmowy.

6.3. Ocenianie - opinie pozytywne i negatywne.

6.4. Wyrażanie konieczności.

6.5. Wyrażanie wątpliwości.

6.6. Wyrażanie pragnień i zamierzeń.

6.7. Wyrażanie prostych uwarunkowań, przede wszystkim właściwe interpretowanie struktur warunkowych.
7. Reagowanie na informację

7.1. Relacjonowanie treści informacji.

7.2. Zadawanie pytań.

7.3 Wykonanie polecenia.

7.4 Prowadzenie korespondencji.

7.5 Prowadzenie rozmowy przez telefon.

7.6. Różnicowanie wypowiedzi intonacją, gestykulacją i wykrzyknikami.


  1. Różnicowanie form przywitania i pożegnania.8. Wywieranie wpływu

8.1. Podawanie sugestii i wskazówek

8.2. Doradzanie.

8.3. Ostrzeganie.

8.4. Zapraszanie.

8.5. Wydawanie polecenia, rozkazu.

8.6. Zabranianie.

8.7. Prośba.

8.8. Przekonywanie.

9. Sygnalizowanie faktu, zjawiska, istnienia, stwierdzenia obecności

9.1. Informacje dotyczące oferty handlowej.

9.2. Rezerwacja miejsca w hotelu.

9.3. Zamawianie posiłków.

9.4. Kupno biletów.

9.5. Zamawianie wizyty u lekarza.

9.6. Zgłaszanie obecności lub nieobecności.

9.8. Określanie zjawisk przyrody i pogody.10. Wyrażanie posiadania, przynależności, braku, nabycia, straty

10.1. Określenie przynależności do grupy społecznej, zawodowej itp.

10.2. Określenie statusu materialnego.

10.3. Opis i ocena zakupów.

10.4. Zysk lub strata spowodowane przez przypadek.

10.5. Zmiana stanu posiadania: prezenty, nagrody - opłaty, kary.

10.6. Uiszczanie należności.

11. Określanie czynności i zajęć codziennych


  1. Opis rozkładu dnia.

  2. Planowanie czynności prywatnych i służbowych.

  3. Obowiązki.


V.MATERIAŁ STRUKTURALNY 1. Określnik

   1. Przedimek /określony, nieokreślony/.

   2. Określniki „ilościowe” /liczebniki/.
 1. Rzeczownik - wprowadzenie

  1. Forma podstawowa rzeczownika.

  2. Formy dzierżawcze.

  3. Liczba pojedyncza i mnoga.

  4. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne
 1. Zaimek

  1. Zaimki osobowe.

  2. Zaimki dzierżawcze.
 1. Przymiotnik

  1. Podstawowe formy przymiotników.

  2. Stopniowanie przymiotników.
 1. Przysłówek

  1. Podstawowe formy przysłówków.

  2. Miejsce przysłówków w zdaniu.
 1. Czasownik:

 • Present Simple:

- dla wyrażenia stanu lub czynności charakteryzującej podmiot w sposób stały, np.: He is a good musician. She likes dancing;

- dla wyrażenia czynności, która jest stałą, codzienną lub często się powtarza: He often plays bridge. She drinks very little milk. We always have our breakfast at seven o’clock. • Present Continuous:

- dla wyrażenia czynności odbywającej się w danej chwili, dokonywanej
w chwili mówienia o niej, np.: He is reading aloud. I can’t go out because
I am doing my exercise
;

- dla wyrażenia przyszlości, np.: I am leaving for Paris tomorrow. We are playing tennis with the Browns this evening;

- dla wyrażenia czynności trwającej pewien określony czas, np.: I am staying at the Hevelius Hotel.


 • Present Perfect:

- dla wyrażenia czynności, która wprawdzie się odbyła, ale mówiący wiąże ją
z chwilą obecną, np.: I have already read the report. He has made the decision;

- dla wyrażenia czynności już dokonanej, która nie kojarzy się z żadnym określonym momentem w przeszłości i czas tej czynności nie jest określony, np.: She has been to the United States;

- dla wyrażenia czynności, która zaczęła się w przeszłości i jest kontynuowana
w chwili mówienia, np.: I have been an officer for ten years.


 • Past Simple:

- dla wyrażenia czynności, która odbyła się w przeszłości i nie posiada żadnego związku z teraźniejszością. Zerwanie z przeszłością jest wyrażone przez przysłówki i określenia czasu, np.: I spoke to her yesterday; albo przez zdania czasowe, np.: I enlisted when I was 19; lub wynika z kontekstu, np.: He spent the years of war as a POW;

- w opowiadaniu, np.: Then I entered the service. • Past Continuous:

- dla wyrażenia czynności trwającej przez dłuższy czas w przeszłości, np.:
I was working all day yesterday

- dla przedstawienia tła do zdarzenia w czasie przeszłym, np.: When I was walking home, I saw Jane in her new car. • Future Simple:

- dla wyrażenia stanów lub czynności przyszłych, występujących niezależnie
od czyjejkolwiek woli, np.: Tomorrow the sun will rise at 6 o’clock;

- dla wyrażenia przewidywania lub przekonania, że dany stan lub czynność nastąpi, np.: We will reach the harbour early in the morning. I will graduate in June. • Forma SHALL w zdaniach pytających, np.: Shall I open the window?;

 • Okres warunkowy typu I;

 • Czasowniki modalne: can, could, may, must, should + bezokolicznik;

 • Strona bierna w czasach: present simple oraz past simple. 1. Przyimek
 1. Struktura zdań

  1. Konstrukcja There + be i konstrukcja It +be.

  2. Konstrukcje pytające:

 • pytania ogólne;

 • pytania szczegółowe.

  1. Proste konstrukcje zdań w stronie biernej.

  2. Konstrukcje rozkazujące.

  3. Zdania przydawkowe - wprowadzenie.

  4. Konstrukcje celowe: - bezokolicznik jako okolicznik celu, np.: He went to England to study English.

  5. Zdania złożone ze spójnikami because, but i and.


VI.KRĘGI TEMATYCZNE

1. Tematyka ogólna


  1. Dane personalne.

  2. Opis osoby - wygląd i charakter.

  3. Rodzina i dom.

  4. Praca zawodowa, edukacja cywilna i wojskowa, służba wojskowa.

  5. Określanie funkcji lub miejsca pracy.

  6. Opis rozkładu dnia.

  7. Planowanie czynności prywatnych i służbowych.

  8. Urlop i relaks, czas wolny.

  9. Hobby.

  10. Rozrywka.

  11. Święta i rocznice.

  12. Podróżowanie.

  13. Pogoda.

  14. Zdrowie.

  15. Jedzenie, codzienna dieta.

  16. Zakupy.

  17. Obowiązki.

  18. Sport.2. Tematyka wojskowa
Celem nauki języka specjalistycznego jest stworzenie minimalnych podstaw leksykalnych umożliwiających słuchaczom użytkowanie języka w najbardziej podstawowych sytuacjach zawodowych.


  1. Stopnie wojskowe wybranego rodzaju sił zbrojnych.

  2. Nazewnictwo rodzajów sił zbrojnych, wojsk i służb.

  3. Podstawowe nazewnictwo stanowisk służbowych wybranego rodzaju wojsk
   i służb.

  4. Podstawowa terminologia dotycząca wybranych obszarów służby wojskowej:

 • rozkład zajęć lub pracy i typowe czynności w koszarach;

 • porządek dnia w koszarach;

 • umundurowanie;

 • uzbrojenie żołnierza i systemy broni wybranego rodzaju wojsk i służb;

 • typowe określenia kadrowe („active service”, „reserves”, „retired serviceman”);

 • typowe komendy.

2.5. Przebieg dnia i podstawowe czynności uczącego się w szkole wojskowej.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM NAUCZANIA
JĘZYKA ANGIELSKIEGO
(POZIOM 1 – WG STANAG 6001)


I. PRZEDMIOTOWE CELE NAUCZANIA

Celem nauczania języka angielskiego w ramach kursów na poziomie 1 (podstawowym) jest doprowadzenie uczących się do takiego stopnia opanowania języka, który umożliwi:
    1. w zakresie sprawności receptywnych:

a. czytanie ze zrozumieniem prostych tekstów – z wykorzystaniem słownika dwujęzycznego – zawierających niewielką liczbę podstawowych struktur gramatycznych i przy znacznie ograniczonym zakresie słownictwa ogólnego;

b. czytanie ze zrozumieniem napisów i informacji w miejscach publicznych;c. rozumienie podstawowych zwrotów grzecznościowych oraz krótkich wypowiedzi zbudowanych w oparciu o niewielką liczbę typowych struktur gramatycznych, charakteryzujących się ograniczonym zakresem słownictwa; tempo rozumianej wypowiedzi jest wolniejsze niż normalne.
2. w zakresie sprawności produktywnych:

 1. formułowanie prostych pod względem składniowym wypowiedzi ustnych wyrażających podstawowe intencje mówiącego;

 2. formułowanie krótkich wypowiedzi pisemnych.II. NORMATYWY PROGRAMOWE
1. Podział czasu nauki.


Liczba godzin na realizację poszczególnych form kształcenia
RAZEM

Formy realizacji programu

ćwiczenia

sprawdziany

egzaminy

590

541

35

142.Procentowy udział poszczególnych sprawności w ogólnej liczbie godzin
SPJ

Zintegrowane nauczanie sprawności językowych

Słuchanie

Mówienie

Czytanie

Pisanie

Gramatyka

Utrwalenie materiału

Powtórzenia

Doskonalenie wybranych subsprawności

1111

25 -30%

10 -12%

12 -14%

8 -10%

10 -12%

10 -12%

8 - 9%

8 - 9%

3.Podział godzin na bloki tematyczne


Bloki tematyczne

Łącznie

godzin

Ćwiczenia

Sprawdziany

Test egzaminacyjny

1. Okres bezpodręcznikowy

12

12

-

-

2. Poznajmy się

67

60

7

-

3. Człowiek – jego przeszłość

i teraźniejszość

97

90

7

-

4. Ja i moje środowisko

97

90

7

-

5. Moja rzeczywistość

121

114

7

-

6. Misje pokojowe

105

98

7

-

7. Przygotowanie do egzaminu

77

77

-

-

8. Test egzaminacyjny

14

-

-

14

Ogółem

590

541

35

14

III. WYTYCZNE ORGANIZACYJNO - METODYCZNE 1. Ustalenia organizacyjne
 1. Kształcenie językowe odbywa się na kursie stacjonarnym i trwa do pięciu miesięcy w wymiarze około 590 godzin (pięć dni w tygodniu, po 6-7 godzin lekcyjnych - godz. lekcyjna 40 – 45 min.).

 2. Liczba słuchaczy w grupie nie przekracza 15 osób.

 3. Program realizowany jest w trzygodzinnym systemie zajęć, z czego pierwsza godzina przeznaczona jest m.in. na sprawdzenie obecności i powtórzenie wcześniej zrealizowanego materiału. Pozostałe godziny stanowią zasadniczą treść tematu z tym, że ostatnie 15 minut trzeciej godziny przeznacza się na podsumowanie tematu, podanie wytycznych oraz literatury obowiązkowej
  i uzupełniającej do kolejnych zajęć. Testy sprawdzające po każdym bloku tematycznym, sprawdziany weryfikacyjne oraz zajęcia w bloku szóstym
  i siódmym realizowane są po siedem godzin lekcyjnych dziennie.

 4. Program podzielony jest na siedem bloków tematycznych umożliwiających stopniowe opanowanie sprawności językowych.

 5. Po zrealizowaniu drugiego, czwartego i szóstego bloku tematycznego przeprowadza się sprawdziany składające się z części pisemnej i ustnej.

 6. Po zrealizowaniu trzeciego i piątego bloku tematycznego przeprowadza się sprawdziany weryfikacyjne składające się z części pisemnej i ustnej, w celu wykluczenia słuchaczy, którzy nie usyskali minimum programowego.

 7. Sprawdzian poprawkowy przeprowadza się po siedmiu dniach po sprawdzianie weryfikacyjnym. Treść i sposób przeprowadzenia sprawdzianu poprawkowego leży w gestii lektora w czasie pozaprogramowym.

 8. Bloki szósty realizowany jest w trzygodzinnych i szesciogodzinnych blokach zajęć z dodatkową jedną godzina lekcyjna dziennie, przeznaczoną na doskonalenie sprawności językowych (DSJ), która realizowania jest na pierwszej, czwartej lub siódnej godzinie lekcyjnej – decyzja w gestii lektora.

 9. Po zrealizowaniu siódmego bloku tematycznego przeprowadza się próbny test na poziomie 1 wg normy STANAG 6001.

 10. Proces intensywnego kształcenia językowego kończy się egzaminem resortowym według STANAG 6001 (8 blok tematyczny). Egzamin ten jest elementem niniejszego programu i następuje bezpośrednio po zakończeniu szkolenia kursowego.

 11. Program kształcenia opracowany został na podstawie podręczników New Headway Elementary (bieżące wydanie) oraz CAMPAIGN – English for the Military 1.
 1. Wskazówki metodyczne
 1. Proces dydaktyczny powinien zapewnić słuchaczom wymierne efekty
  w postaci znajomości języka angielskiego w czterech obowiązujących sprawnościach.

 2. W trakcie kształcenia słuchaczy należy wykorzystywać pełną gamę dostępnych, właściwie dobranych, nowoczesnych materiałów i środków dydaktycznych.

 3. Kształcenie słuchaczy powinno uwzględniać najnowsze osiągnięcia metodyki nauczania języków obcych.

 4. Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu powinno być realizowane poprzez słuchanie nagrań tekstów podręcznikowych, radiowych
  i telewizyjnych. Po ich wysłuchaniu należy przeprowadzać ćwiczenia sprawdzające prawidłowe zrozumienie i zapamiętywanie przekazanych informacji. Ważną rolę wśród materiałów audiowizualnych powinny odgrywać nagrania programów informacyjnych związanych z tematyką wojskową.

 5. Rozwijanie sprawności mówienia powinno być realizowane w formie zajęć konwersacyjnych. Konwersacje należy przeprowadzać w oparciu o wcześniej poznane materiały audio-wizualne lub przeczytane teksty. Tematyka powinna odpowiadać treściom realizowanym w danym momencie kursu w ramach zajęć programowych.

 6. Rozwijanie sprawności czytania należy realizować przez cały okres nauki korzystając z tekstów poszerzających leksykę, utrwalających zagadnienia gramatyczne oraz pozwalających rozwijać umiejętność wyszukiwania najważniejszych informacji w danym tekście. Jak najczęściej przeprowadzać należy krótkie ćwiczenia w głośnym czytaniu w celu poprawy wymowy.

 7. Rozwijanie sprawności pisania realizować należy poprzez pisanie różnego rodzaju tekstów, z położeniem szczególnego nacisku na treść i formę. Wskazany jest dobór tekstów mogących mieć zastosowanie w praktyce żołnierzy zawodowych.

 8. Gramatykę i słownictwo wprowadzać należy w ramach poszczególnych kręgów tematycznych. Zagadnienia gramatyczne są wprowadzane
  i analizowane na podstawie tekstów czytanych i słuchanych odnoszących się do danego tematu.

 9. Kierownik ośrodka (lub wyznaczona przez niego osoba) udziela lektorom instruktażu do prowadzenia zajęć w ramach każdego kręgu tematycznego.

 10. Używane skróty:

HE – New Headway Elementary;

C1 – Campaign – English for the Military 1;

Rep. – Repetytorium gramatyki z ćwiczeniami.

IV. MATERIAŁ NAUCZANIA
1. OKRES BEZPODRĘCZNIKOWY
A. Cele kształcenia
W trakcie okresu bezpodręcznikowego słuchacz powinien:

- zapoznać się z organizacją kursu, materiałami i rygorami dydaktycznymi;

- powtórzyć podstawy gramatyki języka polskiego;

- poznać zasady posługiwania się słownikiem dwujęzycznym.


B. Rozliczenie godzin na tematy i zajęcia


Numer

Tytuły tematów (zajęć)

Liczba godzin

Uwagi

tematu

zajęć

1.
Organizacja kursu

61

Zajęcia wprowadzające

32

Praca ze słownikiem

3
2.
Transkrypcja fonetyczna

31

Zapoznanie z transkrypcją fonetyczną

3
3.
Alfabet angielski

31

Zapoznanie z alfabetem angielskim

3
Razem

12

C. Szczegółowe treści tematu
Temat 1: Organizacja kursu

Cele kształcenia:

- przygotowanie słuchaczy do nauki języka;

- zapoznanie z zasadami korzystania ze słowników dwujęzycznych.
Zajęcia 1: Zajęcia wprowadzające

Forma: Zajęcia grupowe

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Zapoznanie z materiałami i rygorami dydaktycznymi. Test sprawdzający zdolności językowe. Przypomnienie wiadomości dotyczących części mowy i części zdania w języku polskim i podanie ich angielskich odpowiedników.
Zajęcia 2: Praca ze słownikiem

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Zapoznanie z budową słowników dwujęzycznych. Ćwiczenia ze słownikiem.
Temat 2: Transkrypcja fonetyczna

Cel kształcenia:

- zapoznanie z zasadami wymowy samogłosek i spółgłosek angielskich.


Zajęcia 1: Zapoznanie z transkrypcją fonetyczną

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Zapoznanie z symbolami fonetycznymi. Ćwiczenia dotyczące transkrypcji.
Temat 3: Alfabet angielski

Cel kształcenia:

- zapoznanie z zasadami literowania w języku angielskim.


Zajęcia 1: Zapoznanie z alfabetem

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Zapoznanie z alfabetem angielskim
D. Wskazówki organizacyjno-metodyczne

Pierwszy blok tematyczny jest okresem bezpodręcznikowym. Przygotowanie ćwiczeń do zajęć leży w gestii lektorów.E. Orientacyjna kalkulacja środków i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu


Numer

tematu

Pomoce dydaktyczne

Telewizor

DVD

Magnetowid

Radiomagnetofon i kasety/płyty CD

Plansze

Kamera filmowa

Inne

12

X

X

X

X3

X

X

X2. POZNAJMY SIĘ
A. Cele kształcenia

Po zakończeniu realizacji bloku tematycznego „Poznajmy się” słuchacz potrafi:

- przedstawić się;

- opowiedzieć o swojej rodzinie;

- opowiedzieć o swojej pracy i czasie wolnym.
B. Rozliczenie godzin na tematy i zajęcia


Numer

Tytuły tematów (zajęć)

Liczba godzin


Uwagi


Tematu

Zajęć

1

2

3

4

5

1.
Dane personalne – przedstawianie się

121

Czasownik to be

3

HE str. 6-9

C1 str. 4-7


2

Zwroty grzecznościowe

3

HE str. 11-13

C1 str. 8-9


3

Kwestionariusz osobowy żołnierza

3

C1 str. 10-13
4

Powtórzenie materiału

3
2.
Rodzina

61

Słownictwo służące do opisywania rodziny

3

HE str. 14-19

C1 str. 28-29


2

Powtórzenie materiału

3
3.
Praca i czas wolny

271

Ludzie różnych zawodów – część 1

6

HE str. 20-21
2

Ludzie różnych zawodów – część 2

6

HE str. 22-23
3

Opis dnia codziennego

6

HE str. 24-27

Rep. str. 75-78


4

Sposoby spędzania czasu wolnego

6

HE str. 28-35
5

Powtórzenie materiału

3
4.
Wybrane elementy z zakresu wiedzy wojskowej

61

Okres unitarny w wojsku

3

C1 str. 14-17
2

Powtórzenie materiału

3
5.
Czas wolny żołnierza

91

Zakupy – część 1

3

C1 str. 18-19
2

Dzień z życia żołnierza

3

C1 str. 20-23
3

Powtórzenie materiału

3
6.
Test sprawdzający

7
Razem
67

C. Szczegółowe treści tematu
Temat 1: Dane personalne – przedstawianie się

Cele kształcenia:

- zapoznanie ze sposobami przedstawiania się;

- nauczenie wypełniania kwestionariusza osobowego.
Zajęcia 1: Czasownik to be

Forma: Wykład, ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Odmiana czasownika to be. Zaimki osobowe. Formy pytające
i przeczące czasownika to be. Nazwy państw i narodowości. Zawody.
Zajęcia 2: Zwroty grzecznościowe

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Zaimki dzierżawcze. Liczebniki 1-20. Liczba mnoga rzeczowników.
Zajęcia 3: Kwestionariusz osobowy żołnierza

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Czasownik to be, zaimki osobowe, zawody, narodowości, państwa, zwroty grzecznościowe – powtórzenie.
Zajęcia 4: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie. Zeszyt Ćwiczeń Headway. Zeszyt Ćwiczeń Campaign.

Temat 2: Rodzina

Cel kształcenia:

- rozwinięcie umiejętności wypowiadania się o najbliższym otoczeniu – rodzina.


Zajęcia 1: Słownictwo służące do opisywania rodziny

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie – Campaign (podręcznik). Członkowie rodziny. Dopełniacz saksoński. Przymiotniki. Opis wyglądu osób. W restauracji.
Zajęcia 2: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie. Zeszyt Ćwiczeń Headway.
Temat 3: Praca i czas wolny

Cele kształcenia:

- zapoznanie słuchaczy z czasem teraźniejszym prostym;

- zapoznanie ze słownictwem związanym z zajęciami dnia codziennego;

- nauczenie słuchaczy podawania i odczytywania czasu zegarowego.


Zajęcia 1: Ludzie różnych zawodów – część 1

Forma: Wykład, ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Czas Simple Present – twierdzenia, pytania, przeczenia
(3 os. l. poj.). Nazwy zawodów.
Zajęcia 2: Ludzie różnych zawodów – część 2

Forma: Ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Czas Simple Present.
Zajęcia 3: Opis dnia codziennego

Forma: Wykład, ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Czas Simple Present – twierdzenia, pytania, przeczenia (pozostałe osoby). Zajęcia rutynowe. Podawanie czasu.
Zajęcia 4: Sposoby spędzania czasu wolnego

Forma: Ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Czas Simple Present. Sposoby spędzania czasu wolnego (weekendy, pory roku).
Zajęcia 5: Powtórzenie materiału

Forma: Zajęcia grupowe

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie. Zeszyt Ćwiczeń Headway.

Temat 4: Wybrane elementy z zakresu wiedzy wojskowej

Cele kształcenia:

- zapoznanie ze słownictwem związanym z codziennymi obowiązkami żołnierza;

- zapoznanie ze słownictwem związanym z podstawowym uzbrojeniem i sprzętem wojskowym;

- zapoznanie z alfabetem proceduralnym NATO.


Zajęcia 1: Okres unitarny w wojsku

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Podstawowe szkolenie wojskowe w Armii Stanów Zjednoczonych. Alfabet proceduralny NATO. Podstawowy sprzęt i uzbrojenie wojskowe. Konstrukcja there is/there are. Liczebniki 21-100.
Zajęcia 2: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie. Zeszyt Ćwiczeń Campaign.

Temat 5: Czas wolny żołnierza

Cele kształcenia:

- utrwalenie słownictwa związanego z czasem wolnym żołnierza;

- zapoznanie ze słownictwem i zwrotami stosowanymi podczas robienia zakupów.
Zajęcia 1: Zakupy – część 1

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne. Określenia some, any.
Zajęcia 2: Dzień z życia żołnierza

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Zegar 24-godzinny. Powtórzenie materiału z rozdziału 2 Campaign.
Zajęcia 3: Powtórzenie materiału

Forma: Zajęcia grupowe

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie. Zeszyt Ćwiczeń Campaign.
Temat 6: Test sprawdzający

Cel kształcenia:

- sprawdzenie słownictwa i gramatyki dotyczącej bloku „Poznajmy się”.


D. Wskazówki organizacyjno metodyczne

Drugi blok tematyczny „Poznajmy się” obejmuje rozdziały 1-4 z podręcznika Headway i rozdziały 1-2 z podręcznika Campaign.


E. Orientacyjna kalkulacja środków i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu


Numer

tematu

Pomoce dydaktyczne

Telewizor

DVD,

Magnetowid

Radiomagnetofon i kasety/płyty CD

Plansze

Kamera filmowa

Inne

1

X

X

X


2

X

X

Xzdjęcia, wycinki, itp.

3

X

X

X


4

X

X

X


5

X

X

X3. CZŁOWIEK – JEGO PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ
A. Cele kształcenia

Po zakończeniu realizacji bloku tematycznego „Człowiek – jego przeszłość


i teraźniejszość” słuchacz potrafi:

- używać czasu przeszłego prostego;

- opowiadać o wydarzeniach z przeszłości;

- opisać strukturę organizacji wojskowej.B. Rozliczenie godzin na tematy i zajęcia


Numer

Tytuły tematów (zajęć)

Liczba godzin


Uwagi


Tematu

Zajęć

1

2

3

4

5

1.
Mój dom

121

Pomieszczenia w domu

3

HE str. 36-39
2

Miejsce zamieszkania

3

HE str. 40-42
3

Budynki użyteczności publicznej i ich lokalizacja

3

HE str. 43
4

Powtórzenie materiału

3
2.
Człowiek potrafi

181

Opisywanie umiejętności i zdolności w teraźniejszości

3

HE str. 44-45
2

Opisywanie umiejętności i zdolności w przeszłości

3

HE str. 46-47
3

“The New Mozart”, “Little Miss Picasso” – praca nad tekstami

6

HE str. 48-50
4

Rozmowy telefoniczne

3

HE str. 50-51
5

Powtórzenie materiału

3
3.
Teraz i kiedyś

391

Czas Simple Past (czasowniki regularne) – część 1

6

HE str. 52-53
2

Czas Simple Past (czasowniki regularne) – część 2

6

HE str. 53-54

Rep. str. 85-88


3

Czas Simple Past (czasowniki nieregularne) – część 1

6

HE str. 54

Rep. str. 85-88


4

Czas Simple Past (czasowniki nieregularne) – część 2

3

HE str. 55, 58-59
5

Powtórzenie materiału

36

Sławne osoby

3

HE str. 56-57
7

Sławni wynalazcy i ich dzieła

3

HE str. 60-63
8

Jak się poznaliśmy

3

HE str. 64-65
9

Wielcy przywódcy

3

C1 str. 24-26
10

Powtórzenie materiału

3
4.
Przebieg służby wojskowej

91

Etapy służby w wojsku

3

C1 str. 27,30
2

Umundurowanie

3

C1 str. 31-32
3

Powtórzenie materiału

3
5.
Organizacja rodzajów wojsk

121

Struktura armii brytyjskiej (amerykańskiej) i polskiej

3

C1 str. 34-37
2

Życie towarzyskie w armii

3

C1 str. 38-39
3

Charakterystyka wybranych rodzajów wojsk

3

C1 str. 40-41
4

Powtórzenie materiału

3
6.
Sprawdzian weryfikacyjny nr 1

7
Razem
97
C. Szczegółowe treści tematu
Temat 1: Mój dom

Cele kształcenia:

- rozwinięcie umiejętności opisu miejsca zamieszkania;

- zapoznanie z nazwami budynków użyteczności publicznej i opisywanie ich lokalizacji.
Zajęcia 1: Pomieszczenia w domu

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Konstrukcja there is/there are. Nazwy pomieszczeń, mebli i sprzętu domowego. Przyimki miejsca/położenia.
Zajęcia 2: Miejsce zamieszkania

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Rodzajniki this/that, these/those, some/any – powtórzenie.
Zajęcia 3: Budynki użyteczności publicznej i ich lokalizacja

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Nazwy budynków użyteczności publicznej. Opis położenia budynków. Podawanie kierunków.
Zajęcia 4: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia grupowe

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie. Zeszyt Ćwiczeń Headway.
Temat 2: Człowiek potrafi

Cele kształcenia:

- zapoznanie słuchaczy z czasownikiem modalnym can;

- zapoznanie słuchaczy z czasem przeszłym prostym (can, to be);

- nauczenie prowadzenia rozmów telefonicznych.


Zajęcia 1: Opisywanie umiejętności i zdolności w teraźniejszości

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Czasownik modalny can – zdania twierdzące, pytania i przeczenia.
Zajęcia 2: Opisywanie umiejętności i zdolności w przeszłości

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Formy czasu przeszłego czasownika to be i can – zdania twierdzące, pytające i przeczące.
Zajęcia 3: “The New Mozart”, “Little Miss Picasso” – praca nad tekstami

Forma: Ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Czytanie tekstów. Pytania na zrozumienie tekstów. Dialogi
w parach.
Zajęcia 4: Rozmowy telefoniczne

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Homonimy. Słownictwo związane z rozmowami telefonicznymi. Przeprowadzanie rozmów telefonicznych.
Zajęcia 5: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie. Progress Test 1 (Units 1-5).
Temat 3: Teraz i kiedyś

Cele kształcenia:

- rozszerzenie wiadomości dotyczących czasu Simple Past (czasowniki regularne


i nieregularne;

- rozwinięcie umiejętności mówienia o przeszłości;

- przedstawianie życiorysów znanych osób.
Zajęcia 1: Czas Simple Past (czasowniki regularne) – część 1

Forma: Wykład, ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Czas Simple Past – zdania twierdzące, pytania, przeczenia. Czasowniki regularne. Zasady wymowy końcówki – ed.
Zajęcia 2: Czas Simple Past (czasowniki regularne) – część 2

Forma: Ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Praca nad tekstami „When I was young”. Czas Simple Past – kontynuacja.
Zajęcia 3: Czas Simple Past (czasowniki nieregularne) – część 1

Forma: Ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Czas Simple Past. Formy wybranych czasowników nieregularnych. Ważne wydarzenia w przeszłości.
Zajęcia 4: Czas Simple Past (czasowniki nieregularne) – część 2

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Formy czasowników nieregularnych – ćwiczenie wymowy. Święta
i uroczystości.
Zajęcia 5: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Headway. Materiały uzupełniające dotyczące czasu Simple Past.
Zajęcia 6: Sławne osoby

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Życiorysy sławnych polityków. Czas Simple Past.
Zajęcia 7: Sławni wynalazcy i ich dzieła

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słynne wynalazki. Życiorysy wynalazców. Czas Simple Past.
Zajęcia 8: Jak się poznaliśmy

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Historie różnych znajomości. Liczebniki porządkowe – podawanie dat.
Zajęcia 9: Wielcy przywódcy

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Życiorysy przywódców wojskowych. Czytanie dat (lata). Czasownik to be w przeszłości.
Zajęcia 10: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie. Ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Campaign. Stop and Check 2 (Units 5-8).

Temat 4: Przebieg służby wojskowej

Cele kształcenia:

- zapoznanie ze słownictwem dotyczącym etapów kariery wojskowej;

- zapoznanie ze słownictwem związanym z opisywaniem umundurowania.
Zajęcia 1: Etapy służby w wojsku

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo związane z karierą wojskową. Czas Simple Past.
Zajęcia 2: Umundurowanie

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Elementy umundurowania żołnierza.
Zajęcia 3: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia grupowe

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie rozdziału 3 Campaign. Ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Campaign. Materiały własne. Słuchacze przedstawiają przebieg swojej kariery wojskowej.
Temat 5: Organizacja rodzajów wojsk

Cele kształcenia:

- zapoznanie z organizacją oddziałów i pododdziałów armii brytyjskiej (amerykańskiej) i polskiej;

- zapoznanie z nazwami stopni wojskowych w armii brytyjskiej i polskiej;

- zapoznanie ze słownictwem i zwrotami związanymi z czasem wolnym po służbie.


Zajęcia 1: Struktura armii brytyjskiej (amerykańskiej) i polskiej

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Struktura armii brytyjskiej (amerykańskiej). Struktura armii polskiej. Stopnie wojskowe. Relacje służbowe.
Zajęcia 2: Życie towarzyskie w armii

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Rozmowy towarzyskie. Formy zwracania się do osób cywilnych. Przyimki for, in, at z nazwami miejsc.
Zajęcia 3: Charakterystyka wybranych rodzajów wojsk

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Rodzaje sił zbrojnych. Jednostki organizacyjne w wojsku. Wyrażanie celu przy pomocy bezokolicznika. Liczebniki powyżej 100.
Zajęcia 4: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Utrwalenie wiadomości z rozdziału 4 Campaign, Zeszyt Ćwiczeń Campaign.
Temat 6: Sprawdzian weryfikacyjny nr 1

Cel kształcenia:

- sprawdzenie stopnia opanowania materiału gramatyczno-leksykalnego przez słuchaczy.


D. Wskazówki organizacyjno metodyczne

Trzeci blok tematyczny „Człowiek – jego przeszłość i teraźniejszość” obejmuje rozdziały 5-8 z podręcznika Headway i rozdziały 3-4 z podręcznika Campaign.


E. Orientacyjna kalkulacja środków i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu

Numer

tematu

Pomoce dydaktyczne

Telewizor

DVD

Magnetowid

Radiomagnetofon i kasety/płyty CD

Plansze

Kamera filmowa

Inne

1

X

X

X


2

X

X

X


3

X

X

X


4

X

X

X


5

X

X

X4. JA I MOJE ŚRODOWISKO
A. Cele kształcenia

Po zakończeniu realizacji bloku tematycznego „Ja i moje środowisko” słuchacz potrafi:

- opowiadać o zwyczajach kulinarnych;

- stopniować przymiotniki;

- używać czasu Present Continuous;

- opowiadać o sporcie i sprawności fizycznej;

- używać struktury to be going to;

- opowiadać o częściach składowych infrastruktury koszar;- opisać strukturę organizacyjną batalionu.
B. Rozliczenie godzin na tematy i zajęcia


Numer

Tytuły tematów (zajęć)

Liczba godzin


Uwagi

Tematu

Zajęć
1

2

3

4

5
1.
Żywienie, zakupy i usługi

12


1

Nazwy produktów spożywczych

3

HE str. 66-682

Zakupy – część 2

3

HE str. 69-703

Zwyczaje kulinarne w Polsce i na świecie

3

HE str. 70-734

Powtórzenie materiału

32.
Życie w mieście i na wsi

18


1

Stopień wyższy i najwyższy przymiotników

6

HE str. 74-75

Rep. str. 52-57

2

Czasowniki to have i have got

3

HE str. 75-773

“Three musical cities” – praca nad tekstami

3

HE str. 78-794

Opisywanie miejsca zamieszkania

3

HE str. 80-815

Powtórzenie materiału

33.
Człowiek – jego wygląd zewnętrzny, ubiór i stan posiadania

18


1

Czas Present Continuous

6

HE str. 82-83

Rep. str. 78-80

2

Opis wyglądu zewnętrznego człowieka

3

HE str. 83-843

Wyraz pytający whose i zaimki dzierżawcze

3

HE str. 84-854

Zakupy – część 3

3

HE str. 88-895

Powtórzenie materiału

34.
Sport i sprawność fizyczna

12


1

Dyscypliny sportowe

3

C1 str. 44-472

Po służbie – czas wolny

3

C1 str. 48-493

Sprawność fizyczna w wojsku

3

C1 str. 50-514

Powtórzenie materiału

3


5.
Życie jest przygodą

121

Plany na przyszłość

3

HE str.90-93
2

Życie pełne przygód

3

HE str. 94-95
3

Pogoda

3

HE str. 96-97
4

Powtórzenie materiału

3
6.
Wizyta w jednostce wojskowej

181

Jednostka wojskowa

3

C1 str. 54-56
2

Struktura organizacyjna wybranego związku taktycznego

6

C1 str. 57-59
3

Struktura organizacyjna batalionu piechoty

6

C1 str. 60-61
4

Powtórzenie materiału

3
7.
Test sprawdzający

7
Razem
97


C. Szczegółowe treści tematu


Temat 1: Żywienie, zakupy i usługi


Cele kształcenia:

- zapoznanie ze słownictwem dotyczącym żywności;

- rozwinięcie sprawności mówienia związanej z robieniem zakupów.
Zajęcia 1: Nazwy produktów spożywczych

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Nazwy produktów żywnościowych. Struktury I like/I’d like. Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.
Zajęcia 2: Zakupy – część 2

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Zaimki nieokreślone some, any. Pytania i przeczenia z użyciem much, many.
Zajęcia 3: Zwyczaje kulinarne w Polsce i na świecie

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Praca nad tekstem „Food around the world”. Prośby wyrażane za pomocą struktur Can/Could I...?
Zajęcia 4: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: Zeszyt Ćwiczeń Headway.

Temat 2: Życie w mieście i na wsi


Cele kształcenia:

- zapoznanie ze słownictwem dotyczącym życia na wsi i w mieście;

- zapoznanie ze stopniowaniem przymiotników;

- wprowadzenie czasownika have got;

- zapoznanie z przyimkami określającymi ruch.
Zajęcia 1: Stopień wyższy i najwyższy przymiotników

Forma: Wykład, ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Stopień wyższy i najwyższy przymiotników – formy regularne
i nieregularne. Porównania z użyciem struktur
...than, much more than... .
Zajęcia 2: Czasowniki to have i have got

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Wprowadzenie czasownika have got – zdania twierdzące, pytania
i przeczenia. Porównanie czasowników to have i have got.
Zajęcia 3: „Three musical cities” – praca nad tekstami

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Czytanie tekstów. Pytania na zrozumienie. Opowiadanie
o wybranym mieście.
Zajęcia 4: Opisywanie miejsca zamieszkania

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo opisujące miasto i wieś. Przyimki określające ruch (along, into, out of, itp.)
Zajęcia 5: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Headway.
Temat 3: Człowiek – jego wygląd zewnętrzny, ubiór i stan posiadania.

Cele kształcenia:

- zapoznanie z czasem Present Continuous;

- zapoznanie ze słownictwem opisującym wygląd zewnętrzny i ubiór;

- wprowadzenie wyrazu pytającego whose i zaimków dzierżawczych mine, yours, itp.


Zajęcia 1: Czas Present Continuous

Forma: Wykład, ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Czas Present Continuous – zdania twierdzące, pytania i przeczenia.
Zajęcia 2: Opis wyglądu zewnętrznego człowieka

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo związane z opisem wyglądu człowieka. Czas teraźniejszy ciągły.
Zajęcia 3: Wyraz pytający whose i zaimki dzierżawcze

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Pytania z użyciem wyrazu pytającego whose i zaimki dzierżawcze mine, yours, itp.
Zajęcia 4: Zakupy – część 3

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo i zwroty związane z robieniem zakupów w różnych sklepach.
Zajęcia 5: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie. Ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Headway.

Temat 4: Sport i sprawność fizyczna


Cele kształcenia:

- zapoznanie z terminami sportowymi;

- opisywanie czynnosci czasu wolnego.
Zajęcia 1: Dyscypliny sportowe

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo związane ze sportem. Czas Present Continuous.
Zajęcia 2: Po służbie – czas wolny

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Poszerzanie słownictwa opisującego czas wolny. Mówienie
o upodobaniach.

Zajęcia 3: Sprawność fizyczna w wojsku

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Wychowanie fizyczne. Ośrodek Sprawności Fizycznej (OSF)
Zajęcia 4: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: Zeszyt Ćwiczeń Campaign.
Temat 5: Życie jest przygodą

Cele kształcenia:

- mówienie o przyszłości (plany, marzenia);

- zapoznanie z wyrażeniem to be going to;

- zapoznanie ze słownictwem dotyczącym sportów ekstremalnych;

- zapoznanie ze słownictwem dotyczącym pogody.

Zajęcia 1: Plany na przyszłość

Forma: Wykład, ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Mówienie o planach na przyszłość. Struktura to be going to. Użycie bezokolicznika dla wyrażenia celu.
Zajęcia 2: Życie pełne przygód

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Praca nad tekstami opisującymi sporty ekstremalne.
Zajęcia 3: Pogoda

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Opisywanie pogody. Wyrażenie What is...like? Wyrażanie propozycji i sugestii.
Zajęcia 4: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Headway.

Temat 6: Wizyta w jednostce wojskowej


Cele kształcenia:

- zapoznanie ze słownictwem dotyczącym jednostki wojskowej i jednostek organizacyjnych w wojsku;

- zapoznanie ze stroną bierną w czasie Simple Present.
Zajęcia 1: Jednostka wojskowa

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo dotyczące jednostki wojskowej.
Zajęcia 2: Struktura organizacyjna wybranego związku taktycznego

Forma: Ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Opisywanie jednostek organizacyjnych w wojsku na przykładzie Pułku Księcia Walii. Strona bierna w czasie Simple Present.
Zajęcia 3: Struktura organizacyjna batalionu piechoty

Forma: Ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo związane ze strukturą organizacyjną batalionu piechoty. Zakres obowiązków służbowych.
Zajęcia 4: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: Zeszyt Ćwiczeń Campaign.

Temat 7: Test sprawdzający

Cel kształcenia:

- sprawdzenie słownictwa i gramatyki dotyczącej bloku „Ja i moje środowisko”.


D. Wskazówki organizacyjno-metodyczne

Czwarty blok tematyczny „Ja i moje środowisko” obejmuje rozdziały 9-12


z podręcznika Headway i rozdziały 5-6 z podręcznika Campaign.
E. Orientacyjna kalkulacja środków i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu


Numer

tematu

Pomoce dydaktyczne

Telewizor

DVD

Magnetowid

Radiomagnetofon i kasety/płyty CD

Plansze

Kamera filmowa

Inne

1

X

X

X


2

X

X

X


3

X

X

X


4

X

X

X


5

X

X

X


6

X

X

X
5. MOJA RZECZYWISTOŚĆ
A. Cele kształcenia

Po zakończeniu realizacji bloku tematycznego „Moja rzeczywistość” słuchacz potrafi:

- mówić o swoich uczuciach;

- rozmawiać o technologii wojskowej;

- przedstawić symptomy swojej choroby;

- opisać udzielanie pierwszej pomocy;

- rozmawiać o międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych;

- czytać mapę;

- używać czasu Present Perfect.

B. Rozliczenie godzin na tematy i zajęcia


Numer

Tytuły tematów (zajęć)

Liczba godzin


Uwagi


Tematu

Zajęć

1

2

3

4

5

1.
Świat faktów i uczuć

181

Wiedza ogólna - konkurs

3

HE str. 98-99
2

Przymiotniki i przysłówki

6

HE str. 100-101

Rep. str. 58-60


3

„A Story in a Story” – praca nad tekstami

3

HE str. 102-104
4

Podróż koleją

3

HE str. 105
5

Powtórzenie materiału

3
2.
Moje życie

241

Doświadczenia życiowe – część 1

6

HE str. 106-108

Rep. str. 80-83


2

Doświadczenia życiowe – część 2

6

HE str. 108-109

Rep. str. 80-83


3

„How to live to be 100” – praca nad tekstami

3

HE str. 110-111
4

Podróż samolotem

3

HE str. 112-113
5

Powtórzenie materiału – część 1

36

Powtórzenie materiału – część 2

3
3.
Technika wojskowa

181

Rozwój techniki wojskowej – część 1

6

C1 str. 64-65

Rep. str. 146-147


2

Rozwój techniki wojskowej – część 2

3

C1 str.66-67
3

Zakup sprzętu elektronicznego

3

C1 str. 68-69
4

Technika wojskowa – przeszłość i teraźniejszość

3

C1 str. 70-71
5

Powtórzenie materiału

3
4.
Szkoła NATO

181

Historia NATO

3

C 1 str. 74-75
2

Prezentacja Szkoły NATO

6

C1 str. 76-77
3

Podróże

3

C1 str. 78-79
4

Czas wolny po szkoleniu

3

C1 str. 80-81
5

Powtórzenie materiału

3
5.
Gotowi do walki

151

Sprawność fizyczna

3

C1 str. 84-86
2

Żywienie w wojsku

3

C1 str. 87-89
3

Problemy ze zdrowiem

3

C1 str. 90-91
4

Ewakuacja rannych - CASEVAC

3

C1 str. 93
5

Powtórzenie materiału

3
6.
Gry wojenne

211

Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe

3

C1 str. 94-95
2

Ocena terenu

3

C1 str. 96-97
3

Po służbie

3

C1 str. 98-99
4

Odprawa u dowódcy kompanii – część 1

3

C1 str. 100
5

Odprawa u dowódcy kompanii – część 2

6

C1 str. 101-103
6

Powtórzenie materiału

3
7.
Sprawdzian weryfikacyjny nr 2

7
Razem
121

C. Szczegółowe treści tematu
Temat 1: Świat faktów i uczuć

Cele kształcenia:

- rozwinięcie umiejętności zadawania pytań szczegółowych;

- zapoznanie ze sposobem tworzenia przysłówków i ich użyciem;

- zapoznanie z przymiotnikami opisującymi uczucia;

- zapoznanie ze słownictwem dotyczącym podróży koleją.
Zajęcia 1: Wiedza ogólna – konkurs

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Zadawanie pytań szczegółowych (wh-). Quiz sprawdzający wiedzę ogólną.
Zajęcia 2: Przymiotniki i przysłówki

Forma: Wykład, ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Użycie przymiotników opisujących uczucia. Tworzenie przysłówków opisujących sposób wykonywania czynności i ich użycie. Relacjonowanie wydarzeń.
Zajęcia 3: „A Story in a Story” – praca nad tekstami

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Czytanie tekstów. Pytania na zrozumienie. Użycie przymiotników
i przysłówków. Opowiadanie przeczytanych tekstów.
Zajęcia 4: Podróż koleją

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo związane z podróżowaniem koleją. Zegar 24-godzinny – powtórzenie. Przeprowadzanie rozmów w informacji kolejowej i kasie biletowej.
Zajęcia 5: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: Ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Headway
Temat 2: Moje życie

Cele kształcenia:

- wprowadzenie czasu Present Perfect;

- rozwinięcie umiejętności mówienia o doświadczeniach życiowych;

- zapoznanie ze słownictwem dotyczącym podróży samolotem.


Zajęcia 1: Doświadczenia życiowe – część 1

Forma: Wykład, ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Czas Present Perfect – zdania twierdzące, pytania, przeczenia. Opis doświadczeń życiowych.
Zajęcia 2: Doświadczenia życiowe – część 2

Forma: Wykład, ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Czas Present Perfect – ciąg dalszy. Określenia charakterystyczne dla czasu Present Perfect (already, just, yet). Opowiadanie o wydarzeniach z życia.
Zajęcia 3: „How to live to be 100” – praca nad tekstami

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Czytanie tekstów. Pytania na zrozumienie. Czas Present Perfect. Dyskusja.
Zajęcia 4: Podróż samolotem

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo związane z podróżami samolotem.
Zajęcia 5: Powtórzenie materiału – część 1

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: Ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Headway.
Zajęcia 6: Powtórzenie materiału – część 2

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: Stop and check 3 (Units 9-12). Materiały własne dotyczące przerobionego materiału.
Temat 3: Technika wojskowa

Cele kształcenia:

- zapoznanie ze słownictwem dotyczącym sprzętu wojskowego;

- prezentacja historii sprzętu wojskowego;

- wprowadzenie strony biernej czasu przeszłego prostego.


Zajęcia 1: Rozwój techniki wojskowej – część 1

Forma: Wykład, ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo dotyczące sprzętu wojskowego. Strona bierna w czasie Simple Past.
Zajęcia 2: Rozwój techniki wojskowej – część 2

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo dotyczące sprzętu wojskowego. Dane techniczne sprzętu wojskowego.

Zajęcia 3: Zakup sprzętu elektronicznego

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Rozszerzanie słownictwa związanego z zakupem sprzętu elektronicznego.
Zajęcia 4: Technika wojskowa – przeszłość i teraźniejszość

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo dotyczące historii sprzętu wojskowego. Słownictwo opisujące kształty i materiały, z których sprzęt jest wykonany.
Zajęcia 5: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia grupowe

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: Zeszyt Ćwiczeń Campaign.
Temat 4: Szkoła NATO

Cele kształcenia:

- zapoznanie z historią NATO;

- zapoznanie ze szkoleniami organizowanymi przez NATO;

- rozszerzenie słownictwa związanego z podróżami;

- utrwalenie słownictwa związanego z podejmowaniem decyzji.
Zajęcia 1: Historia NATO

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo związane ze współpracą międzynarodową. Nazwy państw i narodowości – powtórzenie.
Zajęcia 2: Prezentacja szkoły NATO

Forma: Ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo związane ze szkoleniami wojskowymi. Czas Present Continuous dla wyrażania przyszłości.
Zajęcia 3: Podróże

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo związane z podróżami. Zakwaterowanie podczas podróży służbowych.
Zajęcia 4: Czas wolny po szkoleniu

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Plany na weekend. Słownictwo związane z podejmowaniem decyzji. Opis pogody – powtórzenie.
Zajęcia 5: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Campaign.
Temat 5: Gotowi do walki

Cele kształcenia:

- wzbogacenie słownictwa dotyczącego sprawności fizycznej;

- wprowadzenie słownictwa związanego ze zdrowiem i udzielaniem pierwszej pomocy;

- zapoznanie z czasownikiem modalnym should;

- zapoznanie z czasownikiem modalnym must;

- zapoznanie ze słownictwem dotyczącym żywienia w wojsku.


Zajęcia 1: Sprawność fizyczna

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo dotyczące sprawności i aktywności fizycznej. Stopień wyższy przymiotników – powtórzenie. Czasownik modalny should.
Zajęcia 2: Żywienie w wojsku

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Racje żywnościowe w wojsku. Określenia more i less
Zajęcia 3: Problemy ze zdrowiem

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo związane z wizytą u lekarza – części ciała i symptomy chorób. Słownictwo związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Czasownik modalny must.
Zajęcia 4: Ewakuacja rannych - CASEVAC

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Ewakuacja rannych – wzbogacenie słownictwa związanego
z urazami.
Zajęcia 5: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: Ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Campaign.
Temat 6: Gry wojenne

Cele kształcenia:

- rozwinięcie umiejętności opisu ćwiczeń wojskowych;

- zapoznanie ze słownictwem związanym z ukształtowaniem terenu i czytaniem mapy;

- wprowadzenie czasu Simple Future;

- wprowadzenie słownictwa związanego z postawieniem zadań i przegrupowaniem wojsk.
Zajęcia 1: Międzynarodowe ćwiczenia wojskowe

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Opowiadanie o ćwiczeniach wojskowych – słownictwo. Przedimki a/an/ the.
Zajęcia 2: Ocena terenu

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Ukształtowanie terenu. Czytanie mapy – słownictwo.
Zajęcia 3: Po służbie

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Przymiotniki służące do opisywania miejsc. Przedimek określony the.
Zajęcia 4: Odprawa u dowódcy kompanii – część 1

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Postawienie zadań – słownictwo. Słownictwo związane
z podawaniem lokalizacji.
Zajęcia 5: Odprawa u dowódcy kompanii – część 2

Forma: Ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Przegrupowanie wojsk – słownictwo. Czas Simple Future. Opisywanie lądowania awaryjnego.
Zajęcia 6 Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: Ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Campaign.

Temat 7: Sprawdzian weryfikacyjny nr 2

Cel kształcenia:

- kolejne sprawdzenie stopnia opanowania materiału gramatyczno-leksykalnego przez słuchaczy.


D. Wskazówki organizacyjno-metodyczne

Piąty blok tematyczny „Moja rzeczywistość” obejmuje rozdziały 13-14 z podręcznika Headway i rozdziały 7-10 z podręcznika Campaign.


E. Orientacyjna kalkulacja środków i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu


Numer

tematu

Pomoce dydaktyczne

Telewizor

DVD

Magnetowid

Radiomagnetofon i kasety/płyty CD

Plansze

Kamera filmowa

Inne

1

X

X

X


2

X

X

X


3

X

X

X


4

X

X

X


5

X

X

X


6

X

X

X6. MISJE POKOJOWE

A. Cele kształcenia

Po zakończeniu realizacji bloku tematycznego „Misje pokojowe” słuchacz potrafi:

- wypowiadać się na temat operacji i misji pokojowych;

- znać struktury wybranych elementów organizacyjnych ONZ, dowództw i sztabów uczesniczących w misjach pokojowych;

- przeprowadzać rozmowy telefoniczne;

- wypowiadać się na temat przepisów dotyczących broni, odpraw, ubioru, ochrony budynków, poruszania się pojazdami wojskowymi i patrolu;

- porozumiewać się za pomocą radiostacji wojskowej;

- umieć opisywać ludzi i zaistniałe sytuacje;

- opanować zdania warunkowe typu zerowego i pierwszego oraz wybrane czasowniki wyrażające pozwolenie, nakazy, zakazy.


B. Rozliczenie godzin na tematy i zajęcia


Numer

Tytuły tematów (zajęć)

Liczba godzin


Uwagi

Tematu

Zajęć
1

2

3

4

5
1.
Utrzymywanie pokoju na świecie

18


1

Operacje pokojowe ONZ

3

C1 str. 104-105

Dodatkowo 1 godzina DSJ2

Misje pokojowe

3

C1 str. 1063

Kodeks postępowania żołnierzy na misjach

3

C1 str. 107

Dodatkowo 1 godzina DSJ4

Miny i rozminowywanie

3

C1 str. 110-1115

Kontakty z żołnierzami i obywatelami innych krajów

3

C1 str. 113

Dodatkowo 1 godzina DSJ6

Powtórzenie materiału

32.
Kwatera główna

18


1

Struktury organizacyjne dowództw i sztabów uczestniczących w misjach pokojowych ONZ

6

C1 str. 114-115

Dodatkowo 1 godzina DSJ2

Życie codzienne na misjach pokojowych ONZ

3

C1 str. 116

Dodatkowo 1 godzina DSJ3

Relacje służbowe

3

C1 str. 117-1184

Ochrona budynków

3

C1 str. 119-121

Dodatkowo 1 godzina DSJ5

Powtórzenie materiału

33.
Konwoje

24


1

Organizacja konwoju – część 1

6

C1 str. 124-125

Dodatkowo 1 godzina DSJ2

Organizacja konwoju – część 2

6

C1 str. 126-127

Dodatkowo 1 godzina DSJ3

Samochody i ich wynajem

3

C1 str. 128-129

Dodatkowo 1 godzina DSJ4

Konserwacja i naprawa samochodów

3

C1 str. 1305

Porozumiewanie się za pomocą radiostacji

3

C1 str. 131

Dodatkowo 1 godzina DSJ6

Powtórzenie materiału

3
1

2

3

4

5

4.
Patrol

241

Zadania patrolu

6

C1 str. 134-135

Dodatkowo 1 godzina DSJ
2

Zasady użycia broni

6

C1 str. 136

Dodatkowo 1 godzina DSJ
3

Punkt obserwacyjny

3

C1 str. 137

Dodatkowo 1 godzina DSJ
4

Opisywanie ludzi i sytuacji

3

C1 str. 138-139
5

Wyposażenie żołnierza

3

C1 str. 140-141

Dodatkowo 1 godzina DSJ
6

Powtórzenie materiału

3
5.
Test sprawdzający

7
Razem
105


C. Szczegółowe treści tematu
Temat 1: Utrzymywanie pokoju na świecie

Cel kształcenia:

- zapoznanie z rodzajami misji wojskowych i działalnością wojska na misjach oraz kodeksem postępowania żołnierzy na misjach;


Zajęcia 1: Operacje pokojowe ONZ

Forma: Wykład, ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Misje pokojowe ONZ dawniej i dzisiaj. Udział Wojska Polskiego
w misjach pokojowych.
Zajęcia 2: Misje pokojowe

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Misje pokojowe - na przykładzie UNTAC.
Zajęcia 3: Kodeks postępowania żołnierzy na misjach

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Zadania i obowiązki żołnierzy. Kodeks postępowania żołnierza.
Zajęcia 4: Miny i rozminowywanie

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Rodzaje min. Proces rozminowywania. Wyrazy łączące before, first of all, next, finally, etc.
Zajęcia 5: Kontakty z żołnierzami i obywatelami innych krajów

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Rodzaje kontaktów na misjach międzynarodowych. Kontakty
z miejscową ludnością. Skróty używane w wojsku.
Zajęcia 6: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Campaign

Temat 2: Kwatera główna

Cele kształcenia:

- zapoznanie się ze strukturami organizacyjnymi ONZ, dowództw i sztabów uczestniczących w misjach pokojowych;

- nawiązywanie łączności w języku angielskim;

- poznanie terminologii związanej z budową karabinu.


Zajęcia 1: Struktury organizacyjne dowództw i sztabów uczestniczących w misjach pokojowych ONZ

Forma: Ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Struktura organizacyjna misji pokojowych ONZ. Struktura organizacyjna dowództw i sztabów uczestniczących w misjach pokojowych.
Zajęcia 2: Życie codzienne na misjach pokojowych ONZ

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Życie w obozie. Relacje służbowe. Przepisy wewnętrzne dotyczące broni, ubioru, odpraw, itd. Części składowe karabinu. Wybrane czasowniki wyrażające nakazy, zakazy, polecenie, np. to be permitted, to be prohibited.
Zajęcia 3: Relacje służbowe

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Rodzaje alarmów. Rozmowy przez telefon. Rozkazy bezpośrednie
i pośrednie. Wyrażanie próśb.
Zajęcia 4: Ochrona budynków

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Słownictwo związane z ochroną budynków wojskowych i środkami bezpieczeństwa. Opisywanie kwater wojskowych.
Zajęcia 5: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie: ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Campaign.
Temat 3: Konwoje

Cele kształcenia:

- zaznajomienie się z zasadami poruszania się konwoju, niesieniem pomocy humanitarnej, przepisami drogowymi, pomocą po wypadkach, słownictwem związanym z naprawą pojazdów i porozumiewaniem się za pomocą radiostacji;

- opanowanie użycia czasu Simple Present po spójnikach when, after, before, etc.
Zajęcia 1: Organizacja konwoju – część 1

Forma: Ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Pomoc humanitarna. Konwoje i zasady ich formowania. Odprawa przed wyruszeniem konwoju. Użycie czasu Simple Present po spójnikach czasowych, np. when.
Zajęcia 2: Organizacja konwoju – część 2

Forma: Wykład, ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Przeprowadzanie odprawy. Ruch drogowy. Zasady postępowania
w razie wypadku. Pierwszy okres warunkowy – if.
Zajęcia 3: Samochody i ich wynajem

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Wynajem i prowadzenie samochodów. Zasady ruchu drogowego. Budowa samochodu.
Zajęcia 4: Konserwacja i naprawa samochodów

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Nazwy narzędzi używanych do napraw. Problemy z samochodami. Czasownik have to.
Zajęcia 5: Porozumiewanie się za pomocą radiostacji

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Alfabet radiowy. Przykładowe rozmowy przez radiostacje. Wysyłanie wiadomości drogą radiową.
Zajęcia 6: Powtórzenie materiału.

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie – ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Campaign.
Temat 4: Patrol

Cele kształcenia:

- opanowanie słownictwa i zwrotów dotyczących wysyłania patrolu, zasad prowadzenia walki oraz wyposażenia żołnierza;

- opisywanie ludzi i sytuacji;

- stosowanie pierwszego okresu warunkowego (unless, if, when, as soon as).Zajęcia 1: Zadania patrolu

Forma: Ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Opisywanie zdjęć. Zadania patrolu. Strona bierna w czasie Simple Present.
Zajęcia 2: Zasady użycia broni

Forma: Ćwiczenia

Czas: 6 godz.

ZAGADNIENIA: Wydawanie rozkazów. Udzielanie instrukcji. Zdania warunkowe typu zero (tryb rozkazujący + unless).

Zajęcia 3: Punkt obserwacyjny

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Opisywanie ludzi (wygląd zewnętrzny). Opisywanie sytuacji. Konstrukcje It looks like + subject + verb, it seems like + subject + verb.
Zajęcia 4: Opisywanie ludzi i sytuacji

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Opisywanie zachowań ludzi i zaistniałych sytuacji. Kolejność przymiotników w zdaniu.
Zajęcia 5: Wyposażenie żołnierza

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Rozwinięcie słownictwa związanego z umundurowaniem
i wyposażeniem żołnierza. Przekazywanie wiadomości drogą radiową – cd.
Zajęcia 6: Powtórzenie materiału

Forma: Ćwiczenia

Czas: 3 godz.

ZAGADNIENIA: Powtórzenie – ćwiczenia z Zeszytu Ćwiczeń Campaign.
Temat 5: Test sprawdzający.

Cel kształcenia:

- sprawdzenie słownictwa i gramatyki zawartej w bloku „Misje pokojowe”.


D. Wskazówki organizacyjno metodyczne

Szósty blok tematyczny „Misje pokojowe” obejmuje rozdziały 11-14 z podręcznika Campaign.


E. Orientacyjna kalkulacja środków i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji programuNumer

tematu

Pomoce dydaktyczne

Telewizor

DVD

Magnetowid

Radiomagnetofon i kasety/płyty CD

Plansze

Kamera filmowa

Inne

1-4

X

X

X7. PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU
A. Cel kształcenia

Po zakończeniu realizacji wszystkich bloków tematycznych słuchacz powinien ugruntować i poszerzyć wiedzę w zakresie czterech sprawności, które są przedmiotem egzaminu.


B. Rozliczenie godzin na zajęcia


Numer

Tytuły tematów (zajęć)

Liczba godzin


Uwagi


Tematu

Zajęć

1

2

3

4

5

1.

1-10

Ćwiczenia egzaminacyjne

70
2.
Próbny test wg STANAG 6001

7
Razem
77


C. Wskazówki organizacyjno-metodyczne
Siódmy blok tematyczny „Przygotowanie do egzaminu” realizowany jest po sześć godzin lekcyjnych dziennie, w formie ćwiczeń w czterech sprawnościach
w następujących proporcjach:
- Pisanie – 29% zajęć (14 godz.)

- Słuchanie – 29% zajęć (14 godz.)

- Mówienie – 24% (12 godz.)

- Czytanie – 18% (9 godz.)


Celem siódmego bloku jest przećwiczenie przykładowych testów egzaminacyjnych na poziomie 1 tak, aby słuchacz niejako, wpadł w rytm rozwiązywania testu, oswoił się z techniką rowiązywania poszczególnych zadań oraz ze stresem egzaminacyjnym.
Stopień trudności materiałów wykorzystywanych do realizacji tego bloku tematycznego powinien być zgodny z wykładnią STANAG 6001. Blok zakończony jest próbnym testem wg normy STANAG 6001..
D. Orientacyjna kalkulacja środków i materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu


Numer

tematu

Pomoce dydaktyczne

Telewizor

DVD

Magnetowid

Radiomagnetofon i kasety/płyty CD

Plansze

Kamera filmowa

Inne

1

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X


8. TEST EGZAMINACYJNY


Numer

Tytuły tematów (zajęć)

Liczba godzin


Uwagi


Tematu

Zajęć

1Test egzaminacyjny kończący szkolenie na stacjonarnym kursie języka angielskiego poziomu 1.


14
Razem
14V. WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

Podręczniki wiodące:


Tytuł

Autor

Wydawnictwo

Campaign 1 – English for the Military

Simon Mellor-Clark

Macmillan

New Headway Elementary

Liz and John Soars

Oxford University Press

Podręczniki uzupełniające:
Tytuł

Autor

Wydawnictwo

SłuchanieEnterprise 1

Virginia Evans

Express Publishing

Grapevine 1 (+video)

Peter Vinney

Oxford University Press

Inside Out Elementary

Sue Kay

Macmillan

Lifelines Elementary

Tom Hutchinson

Oxford University Press

North Star Basic

Laurie Frazier

Longman

Reward Resource Pack - Elementary

Simon Greenall

Macmillan

Straight Forward Elementary

Lindsay Claudfield

Macmillan

Upstream Beginner

Virginia Evans

Express Publishing

MówienieEnterprise 1

Virginia Evans

Express Publishing

Inside Out Elementary

Sue Kay

Macmillan

Lifelines Elementary

Tom Hutchinson

Oxford University Press

Straight Forward Elementary

Lindsay Claudfield

Macmillan

Upstream Beginner

Virginia Evans

Express Publishing

CzytanieActive - Skills for Reading

Neil J. Anderson

Thomson

Enterprise 1

Virginia Evans

Express Publishing

Innovation Elementary

Hugh Dellar

Thomson

Inside Out Elementary

Sue Kay

Macmillan

Issues for Today Beginner

Lorraine C. Smith

Thomson

Lifelines Elementary

Tom Hutchinson

Oxford University Press

Straight Forward Elementary

Lindsay Claudfield

Macmillan

Upstream Beginner

Virginia Evans

Express Publishing

PisanieReading and Writing Targets 1, 2, 3

Virginia Evans

Express Publishing

New English File Elementary

Clive Oxenden

Oxford University Press

GramatykaRepetytorium gramatyki z ćwiczeniami

Jasińska, Jaślan, Woytowicz-Neymann

PWN

Elementary Language Practice

Michael Vince

Macmillan

Enterprise Grammar 1

Virginia Evans

Express Publishing

Essential Grammar in Use - Elementary

Raymond Murphy

Cambridge

Grammar Practice for Elementary Students

Elaine Walker

Longman

Grammarway 1

Jenny Dooley

Express Publishing

Tematyka wojskowaCommand English

James Arnold

Longman

Podstawowy kurs języka angielskiego dla potrzeb kształcenia w SZ

Munnich, Szpakowski

GZSB MONVI. USTALENIA KOŃCOWE
 1. Podstawę realizacji procesu kształcenia stanowi niniejszy program opracowany w oparciu o treści podręczników New Headway – Elementary
  i CAMPAIGN- 1.

 2. W planowaniu i przy organizacji procesu kształcenia uwzględnia się dodatkowe zadania (nieujęte w programie) wynikające z dokumentów normatywnych oraz rozkazu i wytycznych szefa szkolenia Wojsk Lądowych.

 3. Każde zajęcia programowe na kursie powinny stanowić wzór organizacji oraz zasad przestrzegania metodyki kształcenia.

 4. Przerwanie lub zawieszenie zajęć programowych należy traktować jako wydarzenie szczególne. Może ono nastąpić na skutek:

  1. otrzymania polecenia od dowódcy jednostki organizacyjnej
   o niezwłocznym wykonaniu innego zadania;

  2. zagrożenia bezpieczeństwa, życia lub zdrowia słuchaczy;

  3. niewłaściwego lub niezgodnego z celami kształcenia sposobu prowadzenia zajęć.

  4. prawo do przerwania (zawieszenia) zajęć przysługuje kierownikowi ośrodka kształcenia i jego przełożonym.

Zawarte treści programu powinny stanowić podstawę do opracowania testów egzaminacyjnych we wszystkich sprawnościach.

VII. ZESPÓŁ AUTORSKI
 • Kierownik zespołu autorskiego: ppłk mgr Marek BORYS

 • Członkowie zespołu autorskiego:

  • mjr mgr Mariusz PIOTROWSKI

  • mgr Danuta GRZANKOWSKA

  • mgr Dariusz KRZYŻYKOWSKI

 • Konsultanci: dr Kazimierz DUDEK
1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna