Rady miejskiej w oleckuPobieranie 145,87 Kb.
Data02.06.2018
Rozmiar145,87 Kb.

Załącznik

DO UCHWAŁY Nr …/…./…..

RADY MIEJSKIEJ W OLECKU

z dnia …..…….…..r.

PLAN
ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

GĄSKI
NA LATA

2010-2017

GMINA OLECKO, POWIAT OLECKI

WOJEWÓDZTWO

WARMIŃSKO - MAZURSKIE

Opracowanie:

Rada Sołecka wsi Gąski

Współpraca:

Urząd Miejski w Olecku

Gąski 2010


Spis treści


1. Charakterystyka miejscowości 5

1.1. Położenie geograficzne 5

1.2. Warunki klimatyczne 5

1.3. Rys historyczny 5

1.4. Ludność miejscowości Gąski 5

1.5. Struktura użytkowania i własności gruntów w Gąskach. 6

1.6. Gospodarka 7

1.7. Rolnictwo 7

1.8. Bezrobocie 8

1.9. Oświata 9

1.10. Ochrona zdrowia 9

1.11. Kultura 10

1.12. Transport i komunikacja 10

1.13. Zaopatrzenie w wodę i kanalizację 10

1.14. Zasoby przyrodnicze, środowiskowe i stan środowiska 10

1.15. Zasoby historyczne 112. Analiza mocnych i słabych stron miejscowości 12

3. Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości 14

4. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GĄSKI 18

5. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GĄSKI 19

6. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI 20

WYKAZ TABEL 21
WSTĘP
Podstawą rozwoju miejscowości Gąski jest dokument pn. „Plan Odnowy Miejscowości Gąski”, który określa charakterystykę miejscowości, inwentaryzuje zasoby w ujęciu stanu rzeczywistego, opisuje mocne i słabe strony, opisuje planowane zadania w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia dokumentu. Dokument został oparty na analizie potrzeb inwestycyjnych w miejscowości zgodnie z „Kartą planowanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w gminie Olecko dla miejscowości Gąski”

Plan Odnowy Miejscowości jest opracowaniem o charakterze planowania strategicznego. Obowiązek stworzenia planu wynika z zapisów Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - służącego wpieraniu obszarów i społeczności wiejskich

Zapisy „Planu Odnowy Miejscowości Gąski” są spójne ze: Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa na lata 2007-2013, Strategią Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020, Planem Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Olecko. Cele i działania zaproponowane w omawianym opracowaniu nawiązują do dokumentów strategicznych wyższego rzędu.

W dalszej części opracowania przedstawiono: zasoby miejscowości, analizę mocnych i słabych stron, cele i kierunki działania oraz Siedmioletni Plan Inwestycyjny dla miejscowości Gąski.
 1. Charakterystyka miejscowości

  1. Położenie geograficzne


Miejscowość Gąski położona jest w południowo-zachodniej części powiatu i gminy Olecko w mezoregionie Pojezierza Ełckiego przy drodze krajowej nr 65 Gołdap – Olecko – Ełk – Białystok - Bobrowniki, nad jeziorem Przytulskim, w bezpośredniej bliskości jezior: Bukowino, Krzywianki, Dudeckiego i Zajd. Odległość do Olecka wynosi 12 km, natomiast do Ełku 18 km.

Zgodnie z zapisami Regionalnego Planu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013 Gąski znajdują się w rejonie uznanym turystycznie. Pod względem infrastruktury drogowej w województwie warmińsko-mazurskim w obszarze rozwojowym (ełckim).  1. Warunki klimatyczne


Miejscowość Gąski leży na pograniczu Pojezierza Mazurskiego i Suwalskiego, które cechuje surowy klimat. Rejon Sołectwa Gąsek i terenów na wschód od niego nazywa się „polskim biegunem zimna”. Teren wyróżnia się mniejszym nasłonecznieniem, większym zachmurzeniem /ilość dni pogodnych w roku wynosi tu 36 w skali roku przy przeciętnej krajowej 45 dni w roku/. Niższa jest też średnia temperatur /przeciętnie o około 1,9 stopnia/ – dłużej tu trwają przymrozki i wcześniej zaczyna się zima. Znaczne są też amplitudy dobowe temperatur, które w skrajnych wypadkach w maju wynosiły + 36,4°C w dzień oraz – 3,5°C nocą. Skrajne temperatury latem sięgają + 34,0 °C, zimą - 36,4°C, więcej tu jest dni z przymrozkami, więcej dni dżdżystych, i wietrznych. Struktura opadów powoduje częsty niedosyt wilgoci, zwłaszcza w maju i październiku. Ten niedostatek rekompensują często występujące mgły i rosy poranne.

  1. Rys historyczny


Gąski były zakładane dwukrotnie. Pierwsza lokacja miała miejsce jeszcze w czasach krzyżackich, w 1519 roku. Być może, nie powiodła się, gdyż dwadzieścia lat później, w 1539, książę Albrecht nadał tu za pośrednictwem swego starosty w Stradunach Marcinowi Gąsce i jego synowi 6 włók sołeckich z zadaniem założenia wsi czynszowej na prawie chełmińskim na 60 włókach. Szkoła powstała w Gąskach podczas reformy szkolnictwa w Prusach w latach czterdziestych XVIII wieku. W tym samym czasie, dokładnie w 1741 roku, zbudowano w Gąskach kościół, a w 1749 założono parafię. Parafia w XVIII i niemal do końca XIX wieku była całkowicie polska. Od 1860 roku Gąski posiadały urząd pocztowy, a w latach międzywojennych - inne urzędy i instytucje niezbędne do obsługi ludności wiejskiej: urząd stanu cywilnego, kontroli mięsa, posterunek żandarmerii i in. W roku 1938 wieś liczyła 675 mieszkańców. Starą nazwę Gonsken zastąpiono niemiecką Herzogskirchen. W roku 1912 według oficjalnych statystyk na 3113 parafian jedynie 1000 zaliczano do Mazurów, pozostałych do Niemców, ale od pastora wymagano tu znajomości języka polskiego aż do II wojny światowej.

W latach 1975 – 1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa suwalskiego.  1. Ludność miejscowości Gąski


Miejscowość zamieszkuje 248 osób (stan na 31 grudnia 2009 r.).

Przekrój statystyczny struktury ludności na terenie gminy w miejscowości przedstawiają poniższe tabele.


Tabela 1 Mieszkańcy miejscowości Gąski – stan na koniec 2009 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE

WARTOŚCI

Stan ludności ogółem, w tym:

248

kobiety

113

mężczyźni

135

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

(0-17 lat)67

Ludność w wieku produkcyjnym

Kobiety (18-59 lat) / Mężczyźni (18-64)154

Ludność w wieku poprodukcyjnym

Kobiety (60 lat i więcej) / Mężczyźni (65 lat i więcej)27

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

Tabela 2 Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości Gąski - stan na koniec 2009 r.PRZEDZIAŁY WIEKOWE

W LATACH


PŁEĆ

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

do 19

28

39

20 – 60

66

88

powyżej 60

19

8

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

  1. Struktura użytkowania i własności gruntów w Gąskach.


Powierzchnia obrębu miejscowości Gąski wynosi 1009,58 ha. Według klasyfikacji bonitacyjnej, uwzględniając żyzność gleby, stosunki wodne, stopień kultury i trudność uprawy w powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych, na obszarze gminy w grupie gruntów ornych zdecydowanie przeważają gleby o III i IV klasie bonitacyjnej, tworząc duże, żyzne kompleksy.

Tabela 3 Struktura gruntów według wykazu gruntów dla obrębu GąskiWYSZCZEGÓLNIENIE

MIEJSCOWOŚĆ

(powierzchnia w ha)Powierzchnia obrębu miejscowości ogółem, w tym:

1009,058

Grunty orne

511,5537

Grunty rolne zabudowane

11,0095

Sady

0,06

Łąki

77,1391

Pastwiska

144,2742

Lasy i grunty leśne

133,09

Grunty zadrzewione i zakrzewione

25,0792

Grunty pod wodami stojącymi

2,88

Grunty pod wodami płynącymi

22

Grunty pod rowami

5,2898

Użytki kopalne

2,3

Tereny komunikacyjne – drogi

33,5095

Tereny komunikacyjne – tereny kolejowe i inne

0

Tereny mieszkaniowe, przemysłowe i inne zabudowane

2,9042

Tereny niezabudowane

0,02

Tereny zielone i rekreacyjne

2,17

Nieużytki

35,779

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

  1. Gospodarka


Strukturę prowadzonej działalności gospodarczej na terenie przedstawia tabela nr 4.
Tabela 4 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w m. Gąski.

WYSZCZEGÓLNIENIE

ILOŚĆ

Placówki handlowe

4

Produkcja wyrobów z drewna

1

Budownictwo

1

Usługi

2

OGÓŁEM:

8

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne

  1. Rolnictwo


Tabela 5 Struktura gospodarstw rolnych

WYSZCZEGÓLNIENIE

Rok 2009

Liczba gospodarstw

36

Powierzchnia gospodarstw,

w tym:

1-2ha

13

2-5ha

6

5-7ha

2

7-10ha

7

10-15ha

2

15 i więcej ha

6

Źródło: Urząd Miejski w Olecku, opracowanie własne
Według danych Urzędu Miejskiego w Olecku liczba gospodarstw rolnych wynosi 36 (wg odprowadzanego podatku rolnego). Z wywiadu przeprowadzonego na terenie miejscowości wynika, że faktycznie jest ich ok. dwudziestu, a liczbę dużych gospodarstw rolnych można określić na kilka.

  1. Bezrobocie


W Powiatowym Urzędzie Pracy w Olecku z Gminy Olecko zarejestrowanych na dzień 31.12.2009 było 1360 osób, w tym 861 kobiet. Z tej liczby w mieście Olecko zrejestrowanych było 928 osób, w tym 575 kobiet. Stopa bezrobocia dla powiatu oleckiego na koniec listopada 2007 wyniosła 18,9%.

Z przedstawionych poniżej danych statystycznych wynika, że wśród osób bezrobotnych przeważają kobiety ok. 63%. Bezrobotni to najczęściej ludzie z wykształceniem zasadniczym zawodowym, gimnazjalnym i poniżej ok. 58%, w wieku powyżej 45 lat i pozostający bez pracy więcej niż 12 miesięcy. Zwraca uwagę wysoki, ok. 43%, odsetek młodych osób w wieku 18-34 lata.


Tabela 6 Bezrobotni w Gminie Olecko wg stanu 31.12.2009r.

BEZROBOCIE W GMINIE OLECKO

stan na 31.12.2009

Bezrobotni ogółem

w tym kobiety

1360

861

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne
Tabela 7 Bezrobotni w Gminie Olecko według wykształcenia wg stanu na 31.12.2009 r.

STAN NA 31.12.2009 r
Wyższe

Policealne i średnie zawodowe

Średnie ogólnokształcące

Zasadnicze zawodowe

Gimnazjalne i poniżej

ogółem

58

387

121

329

465

kobiet

33

290

93

183

262

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne
Tabela 8 Bezrobotni w Gminie Olecko według wieku wg stanu na 31.12.2009 r.

STAN NA 31.12.2009 r
18-24

25-34

35-44

45-54

55-59(64)

ogółem

268

317

225

406

144

kobiet

177

232

142

255

55

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne
Tabela 9 Bezrobotni w Gminie Olecko według czasu pozostawania bez pracy wg stanu na 31.12.2009 r.

STAN NA 31.12.2009 r.

miesiące

do 3

3-6

6-12

12-24

pow.24

ogółem

401

214

176

172

397

kobiet

198

114

114

116

319

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Olecku, opracowanie własne
Powiatowy Urząd Pracy w Olecku nie prowadzi statystyki bezrobocia dla poszczególnych miejscowości.

  1. Oświata


Na terenie miejscowości funkcjonuje Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi – „Szkoła Promująca Zdrowie”.

Placówka posiada bogatą historię. Powstała ona między 1737 a 1740 rokiem. W roku 1833 do szkoły uczęszczało 435 polskich dzieci. W 1935r. w tutejszej szkole dwaj nauczyciele kształcili w klasach od pierwszej do czwartej 57 dzieci, a w klasach od piątej do ósmej 55 dzieci. Rozwój sieci bibliotecznej po roku 1950 związany był z potrzebą dostosowania do nowego podziału administracyjnego. W związku z tym w latach 1962 - 1969 założono biblioteki gromadzkie m. in. w Gąskach.

Obecnie w szkole znajduje się jedenaście oddziałów szkolnych w tym m.in.: oddział przedszkolny, oddział integracyjny, oddział zerowy. Przy szkole funkcjonują świetlice: szkolna i socjoterapeutyczna dla dzieci „Słoneczne promyki” oraz ogólnie dostępna biblioteka wraz z czytelnią wyposażoną w komputery, kserokopiarki i Internet. Zatrudnionych jest 25 pracowników pedagogicznych.

Integrując się ze środowiskiem, szkoła chętnie podejmuje wszelkie wyzwania podnoszące prestiż szkoły zarówno w środowisku lokalnym, jak również w oczach władz, i tak:

- 7 października 2003r. zdobyła certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie;

- od 1995 roku kontynuuje nauczanie w klasach integracyjnych;

- od 1999 roku organizuje masową imprezę sportową - biegi przełajowe "Ku Słońcu" - cieszące się dużym zainteresowaniem w regionie.

- od wielu lat bierze udział w konkursie "Mieszkajmy Piękniej" zajmując I miejsce;

- osiąga sukcesy muzyczne, czego dowodem są 3 pierwsze miejsca w Przeglądzie Piosenki Dziecięcej „Gratka dla nastolatka”, dwie nominacje do szczebla wojewódzkiego w konkursie „Wygraj sukces” i wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki i Tańca „Muszelki Wigier 2003”.

Stan techniczny obiektów, poza świetlicą, jest bardzo dobry. We wrześniu 2006 r. szkoła wzbogaciła się o nowoczesną salę gimnastyczną z zapleczem rehabilitacyjnym.
  1. Ochrona zdrowia


W przypadku konieczności hospitalizacji, jak również specjalistycznych usług medycznych, mieszkańcy Gąsek korzystają z usług Szpitala Powiatowego w Olecku. Także pierwsza pomoc medyczna zlokalizowana jest w Olecku.

W Gąskach działa Ochotnicza Straż Pożarna. Jest jedną z dwóch jednostek w gminie Olecko należącą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.  1. Kultura


Życie kulturalne wsi skupia się wokół imprez organizowanych przez Szkołę Podstawową stanowiącą centralny ośrodek integracji społeczności lokalnej. Instytucja organizuje następujące wydarzenia kulturalne:

 • Teatr Jednego Aktora,

 • Gminny Konkurs Recytatorski kl. I-III i Oddziałów Integracyjnych,

 • Jesienne Manewry Harcerskie, Konkurs Pieśni Patriotycznej,

 • Turniej Świetlic Szkolnych.  1. Transport i komunikacja


Przez miejscowość Gąski biegnie droga krajowa nr 65 Gołdap – Olecko – Ełk – Białystok - Bobrowniki. Dzięki drogom powiatowym Gąski mają połączenie z takimi wsiami jak: Kijewo, Giże, Zajdy. Drogi gminne do Zatyk i Zajd są w fatalnym stanie technicznym i wymagają remontów.

Komunikacja zbiorowa dla miejscowości Gąski jest dobrze rozwinięta. Kursują autobusy PKS na trasie Olecko – Ełk, a także w kierunku Giż i Zatyk.

Najbliższa stacja kolejowa znajduje się w miejscowości Kijewo w odległości 6 km. Szynobusem można dojechać zarówno do Olecka, jak i Ełku.

  1. Zaopatrzenie w wodę i kanalizację


Miejscowość jest zwodociągowana. Wieś została skanalizowana w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski i Ślepie w Gminie Olecko”. Podczas inwestycji wykonane zostało 6.927 mb kanalizacji grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz 6 przepompowni. Projekt był współfinansowany z programu PHARE 2002 – Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych.

  1. Zasoby przyrodnicze, środowiskowe i stan środowiska


Prawie cała Polska należy do prowincji środkowoeuropejskiej świata roślinnego. Ze względu na specyfikę wyodrębniono z niej dział północny. Składa się on z czterech krain:

■ mazursko – kurpiowskiej,

■ suwalsko – augustowskiej,

■ biebrzańskiej,

■ białowiesko – knyszyńskiej.

Kraina mazursko – kurpiowska dzieli się na dwa okręgi:

■ morenowo- jeziorny Pojezierza Mazurskiego ( lokalizacja obszaru Gminy Olecko),

■ sandrowy, Kurpiowsko – Piski.

Lasy – podobnie jak na całym Pojezierzu Mazurskim – cechuje obfitość świerka, który wypiera inne drzewa. Jego dominacja widoczna jest w kępowym i zwartym wchodzeniu nawet na torfowiska. Obok świerków i sosnowych często występuje tu także lipa drobnolistna. Łąki są tylko wytworem pracy ludzkiej. Wśród porastających je gatunków dominuje wyczyniec. Powyżej strefy zalewowej, na łąkach suchych, występujących tu niezwykle rzadko rosną: pięciornik piaskowy, fiołek skalny, bylica ulotna. Łąki wilgotne cechuje duże zróżnicowanie florystyczne, a położone są niezwykle malowniczo, na rozległych przestrzeniach zarośniętych niegdyś jezior.

Gąski położone są nad jeziorem Przytulskim  (Gąskim). Jest to akwen dość głęboki (19 m) o kształcie mocno wydłużonym (5,0 km i 0,55 km). Brzegi w kilku miejscach są wysokie i strome. Mały dopływ z jeziora Krzywianka oraz parę okresowo czynnych cieków z okolicznych pól, odpływ do jeziora Zdrężno. Roślinność średnio rozwinięta, zajmuje ona 15,5 ha oraz 74,9% linii brzegowej. Dominuje trzcina — otaczająca wąskim przerywanym pasem brzegi jeziora. W bezpośredniej bliskości znajduje się jezioro Bukowino o średniej wielkości (1,28 km2). Ma ono charakter przepływowy — z jeziora Juchówka do Dudeckiego. Kształtem przypomina bumerang, ma dobrze rozwiniętą linię brzegową. Posiada trzy wyspy (łączna powierzchnia 3,4 ha) o zróżnicowanej wielkości. Stoki od północy i południa — strome, ze stron przeciwnych— łagodne. Jezioro otoczone jest gruntami ornymi, w niewielkim stopniu — pastwiskami, a tylko na odcinku około 5% linii brzegowej — lasem liściastym. Roślinność wodna otacza brzegi dość szerokim pasem (10,2 ha, 85,8% linii brzegowej), dominuje trzcina, w niewielkich ilościach występuje pałka wąskolistna, tatarak i skrzypy.  1. Zasoby historyczne


Na terenie miejscowości znajduje się Zespół Kościoła Ewangelickiego wpisany do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Zespół kościoła ewangelickiego (obecnie rzymsko - katolickiego) we wsi Gąski – składa się z kościoła murowanego z lat 1831 – 33 wieża – 1908 - 1909). Wg innych źródeł kościół zbudowano w 1741 roku, a w 1749 zorganizowano parafię. Parafia ta była w ciągu XVIII i XIX wieku całkowicie polska. Obecnie kościół jest kościołem rzymskokatolickim pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego.

Kościół usytuowany na wzgórzu dominuje nad obszarem miejscowości. 1. Analiza mocnych i słabych stron miejscowości

S – mocne strony

- Dogodne położenie geograficzne – Mazury, region o wysokich walorach turystycznych;

- Korzystne położenie blisko granicy z Federacją Rosyjską;

- Potencjalna możliwość korzystania z funduszy Unii Europejskiej z zakresu współpracy transgranicznej;

- Dobra dostępność komunikacyjna- położenie przy drodze krajowej prowadzącej do granicy z Federacją Rosyjską;

- Potencjał dla rozwoju agroturystyki i produkcji zdrowej żywności – walory krajoznawczo – turystyczne (położenie nad jeziorami) oraz tereny rolnicze czyste ekologicznie w porównaniu z innymi regionami Polski;

- Zwodociągowana i skanalizowana miejscowość;

- Szkoła podstawowa jako miejsce integracji społeczności lokalnej;

- Aktywność społeczna kadry szkoły i mieszkańców – organizowanie imprez o zasięgu lokalnym: dożynki, biegi przełajowe „Ku słońcu”;

- Ochotnicza Straż Pożarna działająca w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym;

- Budynek położony w miejscu dogodnym dla mieszkańców miejscowości z przeznaczeniem na świetlicę wiejską;

- Kościół wpisany do rejestru zabytków;

- Nowoczesna sala gimnastyczna wraz z zapleczem rehabilitacyjnym;

- Boisko do przeprowadzania lokalnych imprez sportowych i kulturalnych.W – słabe strony

- Niedostateczna ilości miejsc noclegowych dla turystów;

- Niezagospodarowane brzegi jezior;

- Brak bezpiecznych, odpowiednio przygotowanych do przyjęcia turystów plaż;

- Zły stan techniczny budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską;

- Niedostateczne wyposażenie budynku w sprzęt konieczny do prawidłowego funkcjonowania świetlicy (krzesła, stoliki, zestaw audiowizualny, stanowiska komputerowe);

- Zły stan techniczny boiska wraz z wyposażeniem;

- - Zły stan techniczny zabytkowego kościoła- Brak placów zabaw;

- Wymagająca remontów infrastruktura drogowa: droga krajowa, drogi gminne w kierunku Zatyk i Zajd, ciągi piesze w miejscowości, parkingi dla samochodów, oświetlenie uliczne;

- Struktura bezrobocia w miejscowości – długotrwale bezrobotni, powyżej 45 roku życia z wykształceniem zasadniczym zawodowym, podstawowym i poniżej.O – szanse

- Szanse związane z czystym środowiskiem – rozwój ekologicznej produkcji żywności;

- Wzrost gospodarczy kraju i województwa;

- Szanse związane ze środkami pomocowymi Unii Europejskiej – możliwość korzystania z pomocy finansowej Unii Europejskiej np.: PROW i inne;

- Szanse związane z rozwojem obsługi rolnictwa – tania siła robocza, zapotrzebowanie rolnictwa na usługi;

- Szanse związane z dynamicznym rozwojem turystyki w Polsce – rozwój turystyki kwalifikowanej, ( rajdy rowerowe, hippika etc.) i agroturystyka, zwiedzanie lokalnych zabytków.T – zagrożenia

- Słaby stan dróg;

- Słaby rynek lokalny, słaba zasobność kapitałowa w skali regionalnej;

- Niska atrakcyjność inwestycyjna regionu dla inwestorów zagranicznych;

- Silna konkurencja regionów wysoko uprzemysłowionych;

- Zmienność prawa i niewystarczająca jego znajomość;

- Wzrost zagrożeń patologią społeczną;

- Emigracja młodych mieszkańców. 1. Opis planowanych zadań w perspektywie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości

Na podstawie „Karty planowanych przedsięwzięć w zakresie rozwoju obszarów wiejskich w gminie Olecko dla miejscowości Gąski” uzgodniono i opracowano zadania na kolejne siedem lat.

Umieszczone przedsięwzięcia zostały zaplanowane na lata 2010-2017 i będą realizowane w ramach zadań własnych gminy. Zadania będą finansowane przez: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007 - 2013. Natomiast inne inwestycje sfinansowane będą przy udziale budżetu gminy i dostępnych funduszy pozabudżetowych.
Tabela 10 Plan zdań na kolejnych 7 lat - (wartość inwestycji w PLN)


Nazwa zadania

Nakłady całkowite

Szacunkowy koszt inwestycji

Lata realizacji

Remont świetlicy wiejskiej w Gąskach wraz z wyposażeniem

212 660,00 (remont)

49 825,00 (wyposażenie)212 660,00 (remont)

49 825,00 (wyposażenie)2012-2013

Przebudowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Gąskach wraz z wyposażeniem

153 602,00

153 602,00

2012-2014

Remont dachu i elewacji zabytkowego kościoła w Gąskach

280 000,00

280 000,00

2010-2011

Zagospodarowanie brzegów jeziora Przytulskiego

135 000,00

135 000,00

2011-2012

Budowa parkingów przy szkole podstawowej i przed kościołem w Gąskach

120 000,00

120 000,00

2014-2016 1. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem.

Celem realizacji przedsięwzięcia zapewnienie bezpiecznego miejsca do wypoczynku, nauki i integracji mieszkańców miejscowości Gąski poprzez przeprowadzenie remontu budynku świetlicy wiejskiej (malowanie ścian wewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, zmiana pokrycia dachu, wykonanie elewacji zewnętrznej i instalacji elektrycznej, renowacja wieży), wyposażenie w sprzęt (komputery, telewizor, modem do internetu, drukarkę, meble, stół bilardowy, kino domowe) niezbędny do funkcjonowania obiektu jako miejsca spotkań, zabaw, integracji społeczności lokalnej.

Obecnie w świetlicy znajdują się stare meble, nie ma odpowiedniego wyposażenia audiowizualnego i komputerowego, aby zachęcić mieszkańców wsi do wspólnego spędzania czasu. Zakupiony sprzęt i umeblowanie umożliwią normalne funkcjonowanie świetlicy na poziomie oczekiwanym w XXI wieku.

Sprzęt komputerowy, drukarka, modem do Internetu służyć będzie dzieciom, młodzieży do nauki, zdobywania informacji. Dorosłym mieszkańcom wyżej wymienione urządzenia posłużą do m.in.: poszukiwania pracy, czy nauce obsługi komputera.

Kino domowe i telewizor służyć będzie do wspólnego oglądania filmów, jak również zdjęć z lokalnych imprez kulturalnych. Umożliwi oglądanie różnego rodzaju programów edukacyjnych.

Stół bilardowy stanowić będzie atrakcje dla mieszkańców. Umożliwi organizację zawodów w bilard i aktywne spędzenie wolnego czasu przede wszystkim dla dzieci i młodzieży.

Nakłady na realizację przedsięwzięcia: 212 660,00 zł, (remont) 49 825,00 zł (wyposażenie).

Okres realizacji: lata 2012-2013.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, budżet gminy Olecko 1. Przebudowa boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej w Gąskach wraz z wyposażeniem

Celem zadania umożliwienie aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży poprzez przebudowę boiska trawiastego i wyposażenie go w sprzęt sportowy, ławki i ogrodzenie terenu. Boisko sportowe może zostać wykorzystane do przeprowadzania imprez okolicznościowych na wolnym powietrzu, co stanowić będzie element integracji społeczności lokalnej.

Nakłady na realizację przedsięwzięcia: 153 602,00 zł.

Okres realizacji: lata 2012-2013.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, budżet gminy Olecko. 1. Remont dachu i elewacji zabytkowego kościoła w Gąskach

Celem przedsięwzięcia jest zabezpieczenie cennego zabytku architektury sakralnej przed degradacją i odnowienie obiektu.

Remont dachu jest konieczny ze względu na zły stan techniczny pokrycia
i więźby dachowej. Elewacja wymaga gruntownego odnowienia, aby kościół odzyskał dawny blask.

Nakłady na realizację przedsięwzięcia: 280 000,00 zł.

Okres realizacji: lata 2010-2011.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, budżet gminy Olecko. 1. Zagospodarowanie brzegów jeziora Przytulskiego

Celem operacji jest podniesienie potencjału turystycznego miejscowości Gąski poprzez zagospodarowanie brzegów jeziora Przytulskiego. Zagospodarowanie obejmie: budowę plaży, usunięcie zarośli i znajdujących się w wodzie pni drzew, budowę wiaty, miejsca do grillowania, miejsca na ognisko.

Nakłady na realizację przedsięwzięcia: 135 000,00 zł.

Okres realizacji: lata 2011 -2012.

Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, budżet gminy Olecko. 1. Budowa parkingów przy szkole podstawowej i przed kościołem w Gąskach

Celem operacji jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców, dzieci oraz turystów. Parkingi znajdują się bezpośrednio przy drodze krajowej nr 65. Stan techniczny nawierzchni jest bardzo zły – nawierzchnia gruntowa z licznymi wyłomami.

Nakłady na realizację przedsięwzięcia: 135 000,00 zł.

Okres realizacji: lata 2014 -2016.

Źródło finansowania: środki finansowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 1. WDRAŻANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GĄSKI


Tabela 11 Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Gąski

ZADANIE

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN REALIZACJI

 1. Przedłożenie Raportu z Planu Odnowy Miejscowości Gąski przedstawicielom Zebrania Wiejskiego

Burmistrz

styczeń 2010

 1. Uchwalenie Planu Odnowy Miejscowości Gąski przez Zebranie Wiejskie

Zebranie Wiejskie

luty 2010

 1. Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Gąski na Sesji Rady Miejskiej

Rada Miejska

luty 2010

 1. Realizacja zadań określonych poszczególnymi projektami zgodnie z harmonogramem przyjętym w Siedmioletnim Planie Inwestycyjnym

Burmistrz, Rada Sołecka

Do roku 2017
 1. MONITOROWANIE PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI GĄSKI


Tabela 12 Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Gąski

ZADANIE

ODPOWIEDZIALNI

TERMIN

REALIZACJI

 1. Przedkładanie raportów z przebiegu realizacji projektów i zadań zamieszczonych
  w Siedmioletnim Planie Inwestycyjnym

Rada Sołecka

Raz w roku /w I kwartale/

na Zebraniu Wiejskim 1. Ocena realizacji Siedmioletniego Planu Inwestycyjnego.

Burmistrz

Przed sesją absolutoryjną

każdego roku 1. Organizacja debat strategicznych z udziałem osób tworzących wcześniej program dla oceny jego aktualności.

Rada Sołecka

Raz na dwa lata


* - Ze względu na zmieniającą się sytuację społeczno – gospodarczą na skutek zdarzeń wcześniej nieprzewidywalnych lub z innych ważnych powodów Plan Odnowy Miejscowości Gąski może zostać skorygowany w każdym z jego rozdziałów, o ile wniosek z uzasadnieniem złoży jeden z członków Rady Sołeckiej na ręce Przewodniczącego Rady Sołeckiej. Wniosek taki Przewodniczący Rady Sołeckiej poddaje procedurze uchwalania dokonywanego przez Zebranie Wiejskie i zatwierdzania przez Radę Miejską.

 1. PUBLIC RELATIONS PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI

Public relations, którego zadaniem jest upowszechnianie zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości Gąski wśród przyszłych beneficjentów, wykonawców i decydentów, opierać się będzie o trzy formy komunikacji: • Internet,

 • Prasa lokalna i centralna,

 • Promocja i reklama bezpośrednia.


Internet będzie głównym dostawcą informacji o Planie Odnowy Miejscowości Gąski. Internet służyć będzie komunikacji pomiędzy bezpośrednio odpowiedzialnym za wdrażanie Planu Odnowy Miejscowości Gąski (Urząd Miejski w Olecku), a zainteresowanymi podmiotami samorządowymi, biznesowymi i organizacjami pozarządowymi.

Prasa lokalna i regionalna służyć będzie jedynie upowszechnianiu informacji w różnych kręgach potencjalnych beneficjentów i wykonawców Planu Odnowy Miejscowości Gąski o istnieniu takiego dokumentu i sposobie jego monitorowania i wdrażania, kierując do źródła informacji, jakim będzie Internet.

Promocja i reklama bezpośrednia będzie skierowana do wybranych, potencjalnych wykonawców, inwestorów zidentyfikowanych na podstawie analizy przedsięwzięć inwestycyjnych zawartych w Planie Odnowy Miejscowości Gąski.

Powyższa promocja i reklama polegać będzie na bezpośrednim zapraszaniu do negocjacji wybranych podmiotów, mogących być partnerami w realizacji poszczególnych zamierzeń Planu Odnowy Miejscowości.


WYKAZ TABEL


Tabela 1 Mieszkańcy miejscowości Gąski – stan na koniec 2009 r. 6

Tabela 2 Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości Gąski - stan na koniec 2009 r. 6

Tabela 3 Struktura gruntów według wykazu gruntów dla obrębu Gąski 6

Tabela 4 Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w m. Gąski. 7

Tabela 5 Struktura gospodarstw rolnych 7

Tabela 6 Bezrobotni w Gminie Olecko wg stanu 31.12.2009r. 8

Tabela 7 Bezrobotni w Gminie Olecko według wykształcenia wg stanu na 31.12.2009 r. 8

Tabela 8 Bezrobotni w Gminie Olecko według wieku wg stanu na 31.12.2009 r. 8

Tabela 9 Bezrobotni w Gminie Olecko według czasu pozostawania bez pracy wg stanu na 31.12.2009 r. 9

Tabela 10 Plan zdań na kolejnych 7 lat - (wartość inwestycji w PLN) 14

Tabela 11 Harmonogram wdrażania Planu Odnowy Miejscowości Gąski 18

Tabela 12 Harmonogram monitorowania Planu Odnowy Miejscowości Gąski 19©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna