Radom, dnia 20Pobieranie 48,32 Kb.
Data25.02.2019
Rozmiar48,32 Kb.

Radom, dnia 20.04.2012r.BK.1711.9.2012

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej

w Publicznym Gimnazjum Nr 10 w Radomiu
Na podstawie Polecenia Służbowego Nr 9 Prezydenta Miasta Radomia
z dnia 05.03.2012r, pracownik Biura Kontroli i Rewizji Urzędu Miejskiego w Radomiu przeprowadzili w dniach 06.03.2012r. – 28.03.2012r. kontrolę finansową za 2011r.
w Publicznym Gimnazjum Nr 10 w Radomiu ul. Długojowska 6.

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono w zakresie:


I. Dochodów budżetowych za 2011r.

W badanym okresie Publiczne Gimnazjum Nr 10 uzyskało dochody budżetowe


w kwocie 8.142,33 zł. Uzyskane i wykazane w sprawozdaniu dochody zostały odprowadzone w całości na konto dochodów budżetowych.

1. Dochody w kwocie 8.112,12 zł uzyskano w rozdz. 80110 z tytułu:

a) § 0750 – „Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w łącznej kwocie 5.630,00 zł z wpłat należności z 2010r. od odbiorców z tytułu najmu pomieszczeń.

Kwota 5.630,00 zł została wykazana jako należności w:

- sprawozdaniu RB-34 z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za okres od początku roku do końca IV kwartału 2010 roku,

- bilansie jednostki budżetowej sporządzonym na dzień 31.12.2010r. przez Publiczne Gimnazjum Nr 10 w Radomiu, w Aktywach, w części B. Aktywa obrotowe, pkt II. Należności krótkoterminowe, ppkt 1.1. należności z tytułu dostaw i usług.

Z dokumentów źródłowych (rachunki za wynajem, dowody wpłaty) oraz ewidencji na kontach 201 analityka wg. odbiorców za 2010 wynikało, że:

- na dzień 31.12.2010r. należności z tytułu wynajmu pomieszczeń wynosiły


6.030,00 zł,

- na dzień 31.12.2010r - zobowiązania w stosunku do odbiorców z tytułu nadpłat za wynajem pomieszczeń wynosiły 400,00 zł.

Z powyższego wynika, że na dzień 31.12.2010r. konto 201 wykazywało dwa salda: saldo Wn w kwocie 6.030,00 zł oznaczające należności i saldo Ma w kwocie 400,00zł -zobowiązania. W sprawozdaniu rocznym RB-34 za 2010r oraz w bilansie za 2010r. wykazano tylko saldo Wn konta 201 (należności) w kwocie 5.630,00 zł, co wskazuje, że dokonano kompensaty sald należności i zobowiązań konta 201 mimo, że dotyczyły one różnych kontrahentów. Powyższe działania są niezgodne z zasadami wynikającymi za art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), który określa, że wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych.

Od nieterminowych płatności należności z 2010r., naliczono i pobrano odsetki


w kwocie 73,60 zł w 2011r. i 32,88 zł w 2012r. Pobrane odsetki zostały odprowadzone na dochody budżetowe.

b) § 0690 –„Wpływy z różnych opłat” w łącznej kwocie 678,00 zł z wpłat za wydanie duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw szkolnych. Opłaty zostały pobrane
w kwotach wynikających z art. 26 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. Nr 97 poz. 624).

c) w rozdz. 80110 § 0830 - „Wpływy ze sprzedaży usług” w kwocie 482,80 zł. z tytułu odpłatności pracowników korzystających z wyżywienia w stołówce szkolnej w części dotyczącej kosztów przygotowania posiłku. Dyrektor szkoły w piśmie z dnia 10.01.2011r. ustalił koszt przygotowania jednego posiłku w kuchni szkolnej PG Nr 10 w wysokości 6,80 zł. Opłata ucznia za korzystanie z posiłku w stołówce szkolnej od dnia 12.09.2011r wynosi 3,20 zł i jest równa kosztom surowca zużytego do przygotowania posiłku. Wysokość opłaty została zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Radomia. Przy ustalaniu wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej zostały dotrzymane warunki wynikające z Zarządzenia Nr 2351/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie ustalania zasad korzystania ze stołówki szkolnej, stołówki bursy i stołówki specjalnego ośrodka szkolno – wychowawczego oraz opłat wnoszonych za korzystanie z posiłków w stołówkach szkolnych, burs
i specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia.

W grudniu 2011r. opłata za przygotowanie posiłków została wniesiona


w kwocie 40,80 zł. W dniu 05.12.2011r. dokonano wpłaty na obiady w kwocie 60,00 zł (6 obiadów x 10,00 zł), w tym 40,80 zł (6 x 6,80) koszty przygotowania posiłków. Powyższa kwota wpłynęła na subkonto dochodów budżetowych.

d) § 0970 „Wpływy z różnych dochodów” - w kwocie 1.237,72 zł. z tytułu wynagrodzenia przysługującego płatnikowi od terminowego wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłacania świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz sprzedaży złomu. Odprowadzone w grudniu 2011r. z tego tytułu dochody budżetowe były prawidłowo naliczone.

2. Dochody w kwocie 30,20 zł ujęte w rozdz. 85214 w § 0830 – „Wpływy ze sprzedaży usług” uzyskano z tytułu częściowej odpłatności za wyżywienie ponoszonej przez uczniów, którzy korzystają z pomocy MOPS. Odpłatność wnoszona przez uczniów była zgodna z decyzjami MOPS.

II. Wydatków budżetowych za I półrocze 2011r.


1. W 2011r. Publiczne Gimnazjum Nr 10, zrealizowało wydatki budżetowe w kwocie ogółem 5.156.594,00 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz
z pochodnymi wydatkowano kwotę 4.419.496,34 zł tj. 85,71% wydatków poniesionych w tym okresie.

2. Kontrola wydatków poniesionych w miesiącu grudniu 2011 r. wykazała:

a) dokonano zatwierdzenia oraz płatności zobowiązania z tytułu prenumeraty prasy
w kwocie niższej niż to wynikało z wystawionych faktur za w/w usługę.

b) w ewidencji księgowej nie ujęto faktury korygującej (zmniejszającej zobowiązanie) przy równoczesnym ujęciu faktury podstawowej w kwocie pomniejszonej o wartość wynikającą z faktury korygującej.

c) w grudniu 2011r zaksięgowano faktury za zakup usług, które dotyczyły miesiąca listopada 2011r. W uregulowaniach wewnętrznych jednostki nie określono zasad ujęcia w ewidencji księgowej dokumentów źródłowych w postaci faktur i rachunków dotyczących zobowiązań danego okresu sprawozdawczego, a wpływających
w następnym okresie sprawozdawczym, szczególnie po upływie terminu złożenia sprawozdania. Powyższe uchybienia wpływają na prawidłowość sporządzania kwartalnych sprawozdań RB-28S w zakresie zobowiązań.

Powyższe działania są niezgodne z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.


o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), który określa, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić,
w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Pozostałe wydatki wynikające z wyciągów bankowych były zgodne z dokumentacją stanowiącą podstawę ich dokonania tj. danymi wynikającymi z faktur, list płac, deklaracji rozliczeniowych ZUS, poleceń księgowania itp.,d) w dniu 16.12.2011r. do szkoły wpłynęła faktura z dnia 02.12.2011r., której terminem płatności upływał w dniu 16.12.2011r. Fakturę tą uregulowano w dniu 21.12.2011r., to jest 5 dni po terminie. Nie odnotowano płatności odsetek z tego tytułu. Pozostałe płatności w grudniu 2011r. regulowano w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

e) kwalifikowanie wydatków do poszczególnych paragrafów w okresie objętym kontrolą było dokonywane w sposób prawidłowy,

f) każdorazowy wypływ środków finansowych z konta bankowego szkoły
był uzasadniony i w sposób właściwy udokumentowany,

g) dokumenty stanowiące podstawę dokonywania wydatków zawierały informacje
o dokonaniu kontroli merytorycznej, formalno – rachunkowej i wstępnej zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych oraz były zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora szkoły. Kontrolę przeprowadzały osoby upoważnione w karcie wzorów podpisów osób odpowiedzialnych za sprawdzenie
i zatwierdzanie dowodów księgowych.

h) dokumenty potwierdzające dokonanie wydatku zawierały informacje
o niestosowaniu ustawy Prawo zamówień publicznych na podst. art. 4 pkt. 8 (zamówienia poniżej 14.000 euro) lub zamówienia z wolnej ręki w przypadku dostaw energii elektrycznej, cieplnej i wody. PG Nr 10 posiada Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, obowiązujący od 31.12.2007r.

i) w dokumentach księgowych grudnia 2011r. ujęto „Protokół za książki zagubione – odkupione”. Z Protokołu wynika, że do rejestru ubytków wpisano książki zagubione
o wartości 277,18 zł, i przyjęto na stan biblioteki książki odkupione przez uczniów na kwotę 172,00 zł. Na powyższym Protokole umieszczono dekret księgowy: 277,18 zł – 072/014 i 172,00 zł – 014/072. Nie dokonano dekretu świadczącego o księgowaniu wartości oddanych książek w kwocie 227,18 na kontach 400/760.

3. W grudniu 2011 r. z Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli wypłacono zapomogi
w kwocie 5.500,00 zł. – rozdz. 80110 § 3020.

Listy wypłat były sprawdzone przez upoważnione osoby oraz zatwierdzone przez Dyrektora szkoły. Wnioski złożone przez osoby ubiegające się o pomoc zdrowotną zostały zaopiniowane przez Komisję socjalną oraz zatwierdzone przez Dyrektora szkoły. Zgodnie z § 5 i 6 Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli objętych systemem oświaty i niektórych nauczycieli objętych systemem pomocy zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia wprowadzonym uchwałą Nr 130/2007 Rady Miejskiej


w Radomiu z dnia 11.06.2007r. wnioski opiniuje Komisja ds. pomocy zdrowotnej powołana przez Dyrektora szkoły w składzie: przewodniczący – zastępca dyrektora, nauczyciel wytypowany przez radę pedagogiczną, po jednym przedstawicielu przedstawiciele związków zawodowych działających w szkole. Skład komisji może być uzupełniony o nauczyciela emeryta lub rencistę zgłoszonego przez radę pedagogiczną. Z zarządzenia nie wynika, że funkcje Komisji ds. pomocy zdrowotnej może przejąć Komisja socjalna.

4. W dniu 01.12.2011r wypłacono nauczycielowi zasiłek na zagospodarowanie w kwocie brutto 1.967,00 zł, który został ujęty w rozdz. 85401 § 3020 - „Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń”. Nauczyciel zatrudniony jest jako wychowawca świetlicy w wymiarze 13/26 i nauczyciel języka angielskiego
w wymiarze 3/18. Wypłacony zasiłek został naliczony od wynagrodzenia przysługującego za pracę wychowawcy świetlicy. Pozostałą część zasiłku naliczoną od wynagrodzenia nauczyciela języka angielskiego wypłacono w dniu 03.10.2011r. Wysokość zasiłku została ustalona i wypłacona w prawidłowej wysokości. Nauczyciel spełnił warunki określone w art. 61 ust 1 i 2 ustawy Karta nauczyciela.

5. Listy płac sporządzone i zatwierdzone za m-c grudzień 2011r były zgodne pod względem wysokości poszczególnych składników wynagrodzenia wykazanych na listach płac z dokumentacją stanowiącą podstawę ich wypłacania, w odniesieniu do losowo wybranej grupy 11 pracowników.

W miesiącu grudniu 2011 r. kwoty przelanych wynagrodzeń na konta osobiste poszczególnych pracowników były zgodne z kwotami wynikającymi z list płac. Dla nauczycieli wysokość wynagrodzenia zasadniczego była przyznawana i wypłacana zgodnie z posiadanym przez nich stopniem awansu zawodowego, posiadanymi kwalifikacjami oraz obowiązującymi stawkami wynagrodzenia zasadniczego określonymi w „Regulaminie Wynagradzania nauczycieli objętych systemem oświaty


i niektórych nauczycieli objętych systemem pomocy społecznej zatrudnionych
w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia”.

Wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycieli naliczono i wypłacono na podstawie ilości godzin wynikających z rozliczenia godzin ponadwymiarowych


w grudniu 2011r. zatwierdzonego przez Dyrektora szkoły oraz zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wynagradzania nauczycieli.

Z podpisów na listach płac wynikało, że listy sporządzały, sprawdzały i zatwierdzały osoby upoważnione w karcie obiegu i kontroli dowodów płacowych stanowiącej załącznik Nr 6 do polityki finansowej PG Nr 10. Pracownik zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac sporządzał listy i jednocześnie dokonywał kontroli merytorycznej.6. W okresie wrzesień – grudzień 2011r. przyznano i wypłacano dodatek motywacyjny w kwocie 240,00 zł miesięcznie nauczycielowi, który przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. Nauczyciel w okresie przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, zgodnie z art. 71 ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2006r.
Nr 97, poz. 674 z późn. zm.). Z powyższego przepisu wynika, że w okresie urlopu dla poratowania zdrowia nie przysługuje dodatek motywacyjny.

Wysokość przyznanych dodatków motywacyjnych na okres wrzesień – grudzień 2011r. odpowiadała funduszowi naliczonemu zgodnie z zasadami określonymi


w Regulaminie wynagradzania nauczycieli.

7. W grudniu 2011r wypłacono dwie nagrody jubileuszowe: dla nauczyciela
i pracownika administracji. Prawo do nagrody ustalono we właściwym terminie wynikającym z dokumentów potwierdzających staż pracy.

Do podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej nauczyciela wliczono wypłacany


w grudniu 2011r. dodatek motywacyjny. Dodatek ten nie przysługiwał nauczycielowi, ponieważ w tym okresie przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia. Powyższe spowodowało zawyżenie nagrody jubileuszowej o 240,00 zł.

Dla pracownika administracji wysokość nagrody została ustalona i naliczona prawidłowo.III. Wyodrębniony rachunek dochodów własnych.

1. W 2011r. na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostki budżetowej szkoła uzyskała dochody ogółem w kwocie 48.240,12 zł, w tym:

- 26.017,45 zł. - § 0750 - z tytułu wynajmu sali gimnastycznej i pomieszczeń szkolnych. W grudniu 2011r. wpłaty z tytułu najmu były zgodne z wystawionymi przez szkołę rachunkami. Umowy najmu na podstawie, których wystawiano rachunki zawierały kontrasygnatę Wiceprezydenta Miasta. Umowy zostały zawarte na czas określony nie dłuższy niż 3 lata.

- 44.595,20 zł - § 0830 – z tytułu wpłat za żywienie w stołówce szkolnej.

W grudniu 2011r. wpływy za wyżywienie wyniosły 4.720,00 zł. Z rozliczenia zleceń wydania wynikało, że wydano 1.475 posiłków o wartości 4.721,80 zł. Ilość dokonanych wpłat za żywienie odpowiadała ilości wydanych posiłków.

- 48.240,12 zł - § 0970 – odszkodowanie i odsetki od nieterminowych płatności.

W 2011r. szkoła otrzymała odszkodowanie z tytułu zalania szkoły i uszkodzenia pieców centralnego ogrzewania, od firmy ubezpieczeniowej ogółem w kwocie 48.226,32 zł, (odszkodowanie przekazano w 3 transzach).

Z otrzymanego odszkodowania szkoła dokonała remontu trzech kotłów centralnego ogrzewania uszkodzonych w trakcie zalania szkoła, na co wydatkowano kwotę 45.652,93 zł. Pozostałe środki w wysokości 2.573,39 zł zostaną wykorzystana na odnowienie ścian po zalaniu w kotłowni. Prace te zostaną wykonane po całkowitym wyschnięciu i osuszeniu pomieszczeń kotłowni.

W paragrafie tym ujęto również kwotę 13,80 zł uzyskaną z tytułu odsetek od nieterminowych płatności za wynajmy pomieszczeń szkoły. Uchwała Nr 101/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 04.04.2011r. w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych oraz przeznaczenia tych dochodów, nie przewiduje na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostki dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, w związku z czym dochody


z tego tytułu powinny zostać odprowadzone na dochody budżetowe. W dniu 27.03.2012r., kwotę 13,80 zł przelano z wyodrębnionego rachunku dochodów własnych na subkonto dochodów budżetowych i następnie w tym samym dniu odprowadzono na dochody budżetowe.

2. W 2011r ze środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym wydatkowano 118.831,73 zł.

Dokonano między innymi zakupów wyposażenia takiego jak: Notebook – 2 szt.

- rolety 21 szt, które zamontowano w 3 salach lekcyjnych, projektor Vivitek-509 –
2 szt, ekran projekcyjny – 1 szt, krzesła szkolne Puchatek – 76 szt, książki (podręczniki) do biblioteki szkolnej.

Na w/w fakturach zakupu wyposażenia umieszczono dekret określający sposób ujęcia w ewidencji księgowej: 401/201 i 013/072. Prawidłowe księgowanie w/w faktur powinno przedstawiać się następująco: 401/072 i 013/201.

Dokumenty stanowiące podstawę dokonywania wydatków z wyodrębnionego rachunku bankowego dochodów własnych zawierały informacje o dokonaniu kontroli merytorycznej, formalno – rachunkowej i wstępnej zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych oraz były zatwierdzone do wypłaty przez Dyrektora szkoły. W/w kontrolę przeprowadzały osoby upoważnione
w karcie wzorów podpisów osób odpowiedzialnych za sprawdzenie i zatwierdzanie dowodów księgowych.


  1. Pozostałe ustalenia.

1. W Publicznym Gimnazjum Nr 10 funkcję kasjera pełni pracownik zatrudniony na stanowisku starszego intendenta, natomiast przyjmowanie opłat za obiady
w stołówce szkolnej ma powierzone osoba zatrudniona na stanowisku sekretarza. W/w osoby nie złożyły deklaracji o odpowiedzialności materialnej odpowiednio za kasę oraz pieniądze z wpłat za obiady. Deklaracje zostały podpisane w trakcie trwania kontroli.

Kontrola kasy wykazała, że stan gotówki w kasie był zgodny ze stanem wynikającym z raportów kasowych. Wykorzystanie druków ścisłego zarachowania było zgodne


z ewidencją w książce druków ścisłego zarachowania. Raporty kasowe są prowadzone oddzielnie dla operacji kasowych dokonywanych z poszczególnych rachunków bankowych, tj. środków budżetowych i dochodów budżetowych, działalności wyodrębnionego rachunku bankowego jednostki budżetowej oraz działalności socjalnej. Dokumentacja kasowa stanowiąca podstawę dokonywanych wpłat oraz wypłat z kasy sporządzona była w sposób właściwy. Przeprowadzona kontrola kasy wykazała zgodność stanu faktycznego gotówki ze stanem wynikającym z raportów kasowych.

2. Dyrektor Publicznego gimnazjum Nr 10, Zarządzeniem Nr 15/2010 z dnia
30 grudnia 2010r. wprowadził Regulamin Kontroli Zarządczej.
Zalecenia po kontroli przeprowadzonej w Publicznym Gimnazjum Nr 10
w Radomiu.

W wyniku kontroli przeprowadzonej przez pracowników Biura Kontroli i Rewizji Urzędu Miejskiego w Radomiu, w Publicznym Gimnazjum Nr 10 w Radomiu stwierdzono nieprawidłowości, w związku z czym Prezydent Miasta Radomia polecił:


1/ Przestrzegać przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), a w szczególności:

a/ art. 4 ust. 2, który określa, że zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się
w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną i art. 7 ust. 3, który określa, że wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych ustala się oddzielnie. Nie można kompensować ze sobą wartości różnych co do rodzaju aktywów i pasywów, przychodów i kosztów związanych z nimi oraz zysków i strat nadzwyczajnych, poprzez:

- nie dokonywanie kompensat sald kont, które przedstawiają różne co do rodzaju zdarzenia gospodarcze.

- wykazywanie w sprawozdaniach finansowych rzeczywistego stanu aktywów
i pasywów wynikający z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.

b/ art. 20 ust. 1, który określa, że do ksiąg rachunkowych okresu sprawozdawczego należy wprowadzić, w postaci zapisu każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym, poprzez wprowadzanie do ksiąg rachunkowych wszystkich zdarzeń gospodarczych, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym.

c/ art. 24.ust. 2, który określa, że księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty, poprzez:

- ujmowanie w księgach rachunkowych zdarzeń gospodarczych odzwierciedlających stan rzeczywisty zgodnie z treścią wynikającą z dokumentów źródłowych,- dokonywanie płatności w kwotach wynikających z dokumentów źródłowych stanowiących podstawę dokonania operacji finansowej.

2/ Ustalić w uregulowaniach wewnętrznych zasady ujmowania w księgach rachunkowych faktur dotyczących poprzedniego miesiąca a wpływających w miesiącu następnym po upływie terminu złożenia sprawozdań finansowych.

3/ Przestrzegać przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861), poprzez dokonywanie prawidłowej dekretacji zdarzeń gospodarczych, zgodnie z zasadami funkcjonowania poszczególnych kont księgowych.

4/ W celu wypełnienia postanowień Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli objętych systemem oświaty i niektórych nauczycieli objętych systemem pomocy zdrowotnej, zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia wprowadzonego uchwałą Nr 130/2007 Rady Miejskiej
w Radomiu z dnia 11.06.2007r., należy :

a/ powołać Komisję ds. pomocy zdrowotnej, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 w/w Regulaminu,

b/ przedkładać Komisji ds. pomocy zdrowotnej złożone wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej w celu ich zaopiniowania, zgodnie z § 5 w/w Regulaminu,

c/ prowadzić prace Komisji ds. pomocy zdrowotnej zgodnie z zasadami określonymi
w § 7 - 11 powyższego Regulaminu.

5/ Zwrócić się do pracownika o dobrowolny zwrot nienależnie wypłaconego dodatku motywacyjnego w okresie wrzesień – grudzień 2011r. oraz nadpłaty nagrody jubileuszowej, w związku z art. 405 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

6/ W przypadku odmowy dokonania zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1, spowodować zwrot tego świadczenia przez osoby odpowiedzialne za powstałą z tego tytułu szkodę, stosując zasady określone w przepisach Działu V ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

7/ Rozdzielić funkcję sporządzania i dokonywania kontroli merytorycznej list płac pomiędzy dwóch różnych pracowników.

8/ Dokonać zmian w uregulowaniach wewnętrznych w zakresie upoważnień do sporządzania i dokonywania kontroli merytorycznej list płac uwzględniając rozdział powyższych czynności między pracownikami.

9/ Gromadzić na wyodrębnionym rachunku bankowym jednostki tylko dochody pochodzące ze źródeł określonych w uchwale Nr 101/2011 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 04.04.2011r. w sprawie gromadzenia dochodów własnych przez szkoły, przedszkola i placówki oświatowe funkcjonujące jako jednostki budżetowe na wyodrębnionych rachunkach bankowych oraz przeznaczenia tych dochodów.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna