Rada unii europejskiejPobieranie 110,44 Kb.
Strona3/3
Data10.01.2018
Rozmiar110,44 Kb.
1   2   3

ARTYKUŁ 21

Odpowiedzialność za opłaty naliczane przez operatorów telekomunikacyjnych

Koszty ponoszone przez operatorów telekomunikacyjnych lub dostarczycieli usług przy wykonywaniu wniosków zgodnie z artykułem 18 są pokrywane są przez Państwo Członkowskie wzywające.ARTYKUŁ 22

Uzgodnienia bilateralne

Żadne z postanowień niniejszego Tytułu nie wyklucza jakichkolwiek bilateralnych lub wielostronnych uzgodnień pomiędzy Państwami Członkowskimi zawieranych w cel ułatwienia wykorzystywania obecnych oraz przyszłych możliwości technicznych w zakresie zgodnego z prawem przechwytywania przekazów telekomunikacyjnych.TYTUŁ IV

ARTYKUŁ 23

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane na mocy niniejszej Konwencji mogą być wykorzystywane przez Państwa Członkowskie, do których zostały one przekazane:

 1. dla celów postępowań, w odniesieniu do których zastosowanie ma niniejsza Konwencja;

 2. dla innych postępowań sądowych oraz administracyjnych bezpośrednio dotyczących postępowań wymienionych w punkcie (a);

 3. dla zapobieżenia bezpośredniemu oraz poważnemu zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego;

 4. w jakimkolwiek innym celu, jedynie za wcześniejszą zgodą Państwa Członkowskiego przekazującego, chyba że zainteresowane Państwo Członkowskie uzyskało zgodę podmiotu, którego dane te dotyczą.

 1. Niniejszy artykuł ma również zastosowanie w odniesieniu do danych osobowych nie przekazanych, lecz uzyskanych w inny sposób na podstawie niniejszej Konwencji.

 2. W okolicznościach poszczególnej sprawy, Państwo Członkowskie przekazujące może wymagać od Państwa Członkowskiego, do którego dane osobowe zostały przekazane, aby poinformowało ono o sposobie wykorzystania tych danych.

 3. W sytuacji, jeżeli nałożone zostały warunki dotyczące wykorzystania danych na podstawie artykułu 7 ustęp 2, artykułu18 ustęp 5 lit. b), artykułu18 ustęp 6 lub artykułu 20 ustęp 4, te warunki obowiązują. W sytuacji, jeżeli nie nałożono takich warunków, zastosowanie ma niniejszy artykuł.

 4. Postanowienia artykułu 13 ustęp 10 mają pierwszeństwo nad niniejszym artykułem w odniesieniu do informacji uzyskanych na podstawie artykułu 13.

 5. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania w odniesieniu do danych osobowych uzyskanych przez Państwo Członkowskie na podstawie niniejszej Konwencji a pochodzących z tego Państwa Członkowskiego.

 6. Luksemburg przy podpisywaniu niniejszej Konwencji może oświadczyć, że jeżeli dane osobowe przekazywane są przez Luksemburg na podstawie niniejszej Konwencji innemu Państwu Członkowskiemu, zastosowanie mają następujące zasady:

  Luksemburg, w okolicznościach konkretnej sprawy, z zastrzeżeniem ustępu 1(c), może wymagać, aby – o ile zainteresowane Państwo Członkowskie nie uzyskało zgody podmiotu, którego dane dotyczą - dane osobowe mogły być wykorzystywane jedynie dla celów wymienionych w ustępie 1(a) oraz (b), za uprzednią zgodą Luksemburga, w postępowaniach, w stosunku do których Luksemburg mógł odmówić przekazania danych osobowych, lub ograniczyć ich przekazanie lub wykorzystanie, zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji lub instrumentów prawnych wymienionych w artykule 1.

  Jeżeli w konkretnym przypadku Luksemburg odmówi udzielenia swojej zgody na wniosek pochodzący od Państwa Członkowskiego zgodnie z postanowieniami ustępu 1, musi on wówczas podać powody swojej decyzji na piśmie.


TYTUŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

ARTYKUŁ 24

Oświadczenia

 1. Przy przekazywaniu zawiadomień wymienionych w artykule 27 ustęp 2, każde z Państw Członkowskich złoży oświadczenie określające organy, które – niezależnie od już wymienionych w Europejskiej Konwencji o wzajemnej pomocy oraz w Traktacie Beneluksu – są właściwe w zakresie stosowania niniejszej Konwencji oraz stosowania pomiędzy Państwami Członkowskimi postanowień o wzajemnej pomocy w sprawach karnych zawartych w instrumentach prawnych wymienionych w artykule 1 ustęp 1, a zwłaszcza:

 1. właściwe organy administracyjne w rozumieniu artykułu 3 ustęp 1, o ile występują;

 2. jeden organ centralny, lub więcej, dla celów stosowania artykułu 6, jak również organy właściwe dla zajmowania się wnioskami wymienionymi w artykule 6 ustęp 8;

 3. organy policyjne oraz celne właściwe dla celów artykułu 6 ustęp 5, o ile występują;

 4. organy administracyjne właściwe dla celów artykułu 6 ustęp 6, o ile występują; oraz

 5. organ lub organy właściwe dla celów stosowania artykułów 18 i 19 oraz artykułu 20 ustęp 1-5.

 1. Oświadczenia składane zgodnie z ustępem 1 mogą być poprawiane w całości lub w części w każdym czasie przy zastosowaniu tej samej procedury.

ARTYKUŁ 25

Zastrzeżenia

W odniesieniu do niniejszej Konwencji nie mogą być wnoszone żadne zastrzeżenia oprócz tych, które są w niej w sposób wyraźny przewidziane.ARTYKUŁ 26

Terytorialny zakres stosowania

Stosowanie niniejszej Konwencji wobec Gibraltaru rozpoczyna się wraz z rozszerzeniem na Gibraltar Europejskiej Konwencji o wzajemnej pomocy.Zjednoczone Królestwo zawiadomi na piśmie Prezydenta Rady w chwili gdy zapragnie ono stosować niniejszą Konwencję wobec wysp kanału La Manche (Channel Islands) oraz wobec Wyspy Man (Isle of Man) po rozszerzeniu na te terytoria Europejskiej Konwencji o wzajemnej pomocy. Decyzja w sprawie takiego wniosku zostanie podjęta przez Radę przy jednomyślnym stanowisku jej członków

ARTYKUŁ 27

Wejście w życie

 1. Niniejsza Konwencja podlega przyjęciu przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

 2. Państwa Członkowskie zawiadomią Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej o zakończeniu procedur konstytucyjnych wymaganych dla przyjęcia niniejszej Konwencji.

 3. Po upływie 90 dni od daty zawiadomienia wymienionego w ustępie 2, wystosowanego przez Państwo będące członkiem Unii Europejskiej w chwili przyjęcia przez Radę Aktu ustanawiającego niniejszą Konwencję, które będzie ósmym państwem dopełniającym tej formalności – niniejsza Konwencja wchodzi w życie w odniesieniu do tych ośmiu zainteresowanych Państw Członkowskich.

 4. Każde zawiadomienie złożone przez Państwo Członkowskie po otrzymaniu ósmego zawiadomienia wymienionego w ustępie 2 będzie skutkowało tym, że 90 dni po takim kolejnym zawiadomieniu niniejsza Konwencja wejdzie w życie w stosunkach pomiędzy tym Państwem Członkowskim a Państwami Członkowskimi, w odniesieniu do których Konwencja już weszła w życie.

 5. Przed wejściem w życie Konwencji zgodnie z ustępem 3, każde z Państw Członkowskich przy składaniu zawiadomienia wymienionego w ustępie 2 lub w dowolnym czasie potem, może oświadczyć, że będzie ono stosowało niniejszą Konwencję w swoich stosunkach z Państwami Członkowskimi, które złożyły takie samo oświadczenie. Takie oświadczenia wchodzą w życie po upływie 90 dni od daty ich złożenia.

 6. Niniejsza Konwencja ma zastosowanie w odniesieniu do wzajemnej pomocy zapoczątkowanej po dniu, w którym Konwencja weszła w życie, lub jest stosowana zgodnie z ustępem 5 pomiędzy zainteresowanymi Państwami Członkowskimi.

ARTKUŁ 28

Przystąpienie nowych Państw Członkowskich

 1. Niniejsza Konwencja jest otwarta dla przystąpienia przez każde Państwo, które zostanie członkiem Unii Europejskiej.

 2. Tekst niniejszej Konwencji w języku Państwa przystępującego sporządzony przez Unię Europejską jest tekstem autentycznym.

 3. Dokumenty przystąpienia składane są u depozytariusza.

 4. Niniejsza Konwencja wchodzi w życie w stosunku do każdego Państwa, które przystąpi do niej po upływie dziewięćdziesięciu dni od złożenia przez nie dokumentu przystąpienia, lub w dniu wejścia w życie niniejszej Konwencji, jeżeli nie weszła ona jeszcze w życie, po wygaśnięciu wymienionego okresu dziewięćdziesięciu dni.

 5. W sytuacji, jeżeli niniejsza Konwencja nie weszła jeszcze w życie w chwili składania dokumentu przystąpienia przez przystępujące Państwa Członkowskie, w stosunku do tych Państw zastosowanie ma artykuł 27 ustęp 5.

ARTYKUŁ 29

Wejście w życie w stosunku do Islandii i Norwegii

 1. Bez uszczerbku dla artykułu 8 Układu zawartego przez Radę Unii Europejskiej i Republikę Islandii oraz Królestwo Norwegii dotyczącego włączenia tych dwóch państw we wprowadzanie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen ("Układ o włączeniu"), postanowienia wymienione w artykule 2 ustęp 1 wchodzą w życie w stosunku do Islandii oraz Norwegii po upływie 90 dni od otrzymania przez Radę i Komisję informacji zgodnie z artykułem 8 ustęp 2 Układu o włączeniu, po spełnieniu konstytucyjnych wymogów tych Państw, w ich wzajemnych relacjach z każdym Państwem Członkowskim, w stosunku do którego niniejsza Konwencja weszła już w życie zgodnie z artykułem 27 ustęp 3 lub 4.

 2. Każde wejście w życie niniejszej Konwencji w stosunku do Państwa Członkowskiego po dacie wejścia w życie postanowień wymienionych w artykule 2 ustęp 1 w odniesieniu do Islandii i Norwegii skutkuje stosowaniem tych postanowień we wzajemnych relacjach pomiędzy tym Państwem Członkowskim a Islandią i Norwegią.

 3. Postanowienia wymienione w artykule 2 ustęp 1 w żadnym wypadku nie stają się wiążące dla Islandii oraz Norwegii przed datą, jaka ma zostać ustalona zgodnie z artykule 15 ustęp 4 Układu o włączeniu.

 4. Bez uszczerbku dla ustępów 1, 2 oraz 3 powyżej, postanowienia wymienione w artykule 2 ustęp 1 wchodzą w życie w stosunku do Islandii i Norwegii nie później niż w dniu wejścia w życie niniejszej Konwencji w odniesieniu do piętnastego Państwa będącego członkiem Unii Europejskiej w chwili przyjęcia przez Radę Aktu ustanawiającego niniejszą Konwencję.

ARTYKUŁ 30

Depozytariusz

 1. Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej pełni funkcję depozytariusza niniejszej Konwencji.

 2. Depozytariusz publikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (Official Journal of the European Communities) informacje o postępie w procesie przyjmowania, przystępowania, składnia oświadczeń oraz zastrzeżeń, jak również wszelkie inne zawiadomienia dotyczące niniejszej Konwencji.

Sporządzono w Brukseli w dniu 29 maja 2000 roku w jednym oryginale w językach duńskim, holenderskim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, irlandzkim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim, oraz szwedzkim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne, a oryginał ten zostaje złożony w archiwach Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej. Sekretarz Generalny przesyła poświadczoną kopię oryginału każdemu Państwu Członkowskiemu.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de mayo de dos mil, en un ejemplar único, en lenguas alemana, danesa, espańola, finesa, francesa, griega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario General remitirá una copia certificado del mismo a cada Estado miembro.


Udfćrdiget i Bruxelles den niogtyvende maj to tusind i ét eksemplar pĺ dansk, engelsk, finsk, fransk, grćsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed; de deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for Den Europćiske Union. Generalsekretćren fremsender en bekrćftet kopi heraf til hver medlemsstat.
Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten Mai zweitausend in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. Der Generalsekretär übermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift.
>ISO_7>¸ăéíĺ óôéň ÂńőîÝëëĺň óôéň ĺßęďóé ĺííÝá ĚáŔďő äýď ÷éëéÜäĺň óĺ Ýíá ěüíď áíôßôőđď óôçí áăăëéęŢ, ăáëëéęŢ, ăĺńěáíéęŢ, äáíéęŢ, ĺëëçíéęŢ, éńëáíäéęŢ, éóđáíéęŢ, éôáëéęŢ, ďëëáíäéęŢ, đďńôďăáëéęŢ, óďőçäéęŢ ęáé öéíëáíäéęŢ ăëţóóá, ęáé üëá ôá ęĺßěĺíá ĺßíáé ĺîßóďő áőčĺíéęÜ. Ç óýěâáóç ęáôáôßčĺôáé óôď áń÷ĺßď ôçň ĂĺíéęŢň Ăńáěěáôĺßáň ôďő Óőěâďőëßďő ôçň ĹőńůđáúęŢň ¸íůóçň. Ď Ăĺíéęüň ĂńáěěáôÝáň äéáâéâÜćĺé áęńéâÝň ĺđéęőńůěÝíď áíôßăńáöď óĺ ęÜčĺ ęńÜôďň ěÝëďň.
>ISO_1>Done at Brussels on the twenty-ninth day of May in the year two thousand in a single original in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, all texts being equally authentic, such original being deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union. The Secretary-General shall forward a certified copy thereof to each Member State.
Fait ŕ Bruxelles, le vingt-neuf mai deux mille, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes établis dans chacune de ces langues faisant également foi, lequel est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le secrétaire général en fait parvenir une copie certifiée ŕ chaque État membre.
Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Bhealtaine sa bhliain dhá mhíle i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis, agus comhúdarás ag gach ceann de na téacsanna sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Díreoidh an tArdrúnaí cóip fhíordheimhnithe de chuig gach Ballstát.
Fatto a Bruxelles, addě ventinove maggio duemila, in un esemplare unico nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascuna di esse facente ugualmente fede, depositato negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme a ogni Stato membro.
Gedaan te Brussel, de negenentwintigste mei tweeduizend, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie. De secretaris-generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke lidstaat.
Feito em Bruxelas, aos vinte e nove de Maio de dois mil num único exemplar, nas línguas alemă, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, todos os textos fazendo igualmente fé, o qual será depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da Uniăo Europeia. O secretário-geral remeterá dele uma cópia autenticada a cada Estado-Membro.
Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä toukokuuta vuonna kaksituhatta yhtenä ainoana alkuperäiskappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, jonka kullakin kielellä laadittu teksti on yhtä todistusvoimainen, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeri toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen yleissopimuksesta jokaiselle jäsenvaltiolle.
Som skedde i Bryssel den tjugonionde maj tjugohundra i ett enda exemplar pĺ danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska sprĺken, varvid varje text äger samma giltighet, och detta exemplar skall deponeras i arkivet hos generalsekretariatet för Europeiska unionens rĺd. Generalsekreteraren skall överlämna en bestyrkt kopia därav till varje medlemsstat.
Pour le gouvernement du Royaume de Belgique
Voor de regering van het Koninkrijk België
Für die Regierung des Königreichs Belgien
>PIC FILE= "C_2000197EN.001901.EPS">
For regeringen for Kongeriget Danmark
>PIC FILE= "C_2000197EN.001902.EPS">
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
>PIC FILE= "C_2000197EN.001903.EPS">
>ISO_7>Ăéá ôçí ęőâÝńíçóç ôçň ĹëëçíéęŢň Äçěďęńáôßáň
>ISO_1>> PIC FILE= "C_2000197EN.002001.EPS">
Por el Gobierno del Reino de Espańa
>PIC FILE= "C_2000197EN.002002.EPS">
Pour le gouvernement de la République française
>PIC FILE= "C_2000197EN.002003.EPS">
Thar ceann Rialtas na hÉireann
For the Government of Ireland
>PIC FILE= "C_2000197EN.002004.EPS">
Per il governo della Repubblica italiana
>PIC FILE= "C_2000197EN.002101.EPS">
Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
>PIC FILE= "C_2000197EN.002102.EPS">
Voor de regering van het Koninkrijk der Nederlanden
>PIC FILE= "C_2000197EN.002103.EPS">
Für die Regierung der Republik Österreich
>PIC FILE= "C_2000197EN.002104.EPS">
Pelo Governo da República Portuguesa
>PIC FILE= "C_2000197EN.002201.EPS">
Suomen hallituksen puolesta
Pĺ finska regeringens vägnar
>PIC FILE= "C_2000197EN.002202.EPS">
Pĺ svenska regeringens vägnar
>PIC FILE= "C_2000197EN.002203.EPS">
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
>PIC FILE= "C_2000197EN.002204.EPS">
Deklaracja Rady w sprawie artykułu10 ustęp 9

Rozważając zastosowanie instrumentu o którym mowa w artykule 10 ustęp 9, Rada uwzględni zobowiązania Państw Członkowskich wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Deklaracja Wielkiej Brytanii w sprawie artykułu 20

Niniejsza deklaracja stanowi uzgodnioną integralną część Konwencji.Artykuł 20 będzie miał w Wielkiej Brytanii zastosowanie w odniesieniu do wydawanych przez Sekretarza Stanu i skierowanych do organów policji oraz Urzędu Celnego Jej Królewskiej Mości nakazów zastosowania podsłuchu przejęcia, w przypadkach gdy, zgodnie z prawem krajowym dotyczącym podsłuchiwania w środkach przekazu przejmowania przekazów, deklarowanym celem nakazu jest wykrycie poważnego przestępstwa. Będzie miał on również zastosowanie w odniesieniu do nakazów skierowanych do Służby Bezpieczeństwa, które zgodnie z prawem krajowym stanowią pomoc w dochodzeniach posiadających cechy wymienione w artykule 20 ustęp 1.

1 Opinia dostarczona w dniu 17 lutego 2000 (nie opublikowana jeszcze w Dzienniku Urzędowym - Official Journal).

1 Dz.U. L 176 z 10.07.1999, str. 31.

2 Dz.U. L 176 z 10.07.1999, str. 36.

1 Dz.U. L 176 z 10.07.1999, str. 36.
1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna