Rada unii europejskiej pl c/08/254Pobieranie 104,18 Kb.
Data25.05.2018
Rozmiar104,18 Kb.

15.IX.2008


RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

C/08/254

13028/08 (OR. fr)


KOMUNIKAT PRASOWY

2888. posiedzenie Rady


Sprawy ogólne i stosunki zewnętrzne
Sprawy ogólne

Bruksela, 15 września 2008 r.
Przewodniczący Bernard KOUCHNER
francuski minister spraw zagranicznych i europejskich
* 2889 posiedzenie poświęcone stosunkom zewnętrznym jest przedmiotem oddzielnego komunikatu prasowego (dok. 13030/08)
Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada przyjęła:

 • wspólne stanowisko w sprawie projektu dyrektywy mającej zapewnić ochronę pracowników tymczasowych i poprawić warunki ich pracy. Projekt przewiduje zagwarantowanie równego traktowania pracownikom tymczasowym, uznanie agencji pracy tymczasowej za pracodawców oraz wykorzystanie pracy tymczasowej do tworzenia miejsc pracy i do rozwoju elastyczniejszych form zatrudnienia;

 • wspólne stanowisko w sprawie zmiany dyrektywy o czasie pracy; w proponowanych zmianach chodzi o rozliczanie dyżurów, godzenie pracy z życiem rodzinnymi oraz możliwość odstępstwa od maksymalnego, 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, jeżeli pracownik zgadza się pracować dłużej;

 • wspólne stanowisko, które ma służyć przyjęciu rozporządzenia dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin („rozporządzenie o pestycydach”); rozporządzenie to ma ujednolicić obecne przepisy, a przez to zwiększyć ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę środowiska oraz poprawić działanie rynku wewnętrznego.

Wszystkie trzy teksty zostaną przekazane Parlamentowi Europejskiemu do drugiego czytania zgodnie z procedurą współdecyzji, dzielącą uprawnienia legislacyjne między Parlament i Radę.

Ponadto Rada:

 • postanowiła uruchomić komórkę koordynacyjną, której zadaniem będzie wsparcie działań kontrolnych i ochronnych prowadzonych przez niektóre państwa członkowskie u wybrzeży Somalii na podstawie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie piractwa;

 • zatwierdziła propozycję, by w związku z zamachem stanu, do którego doszło w Mauretanii w sierpniu br., wysłać władzom tego państwa zaproszenie do otwarcia konsultacji na podstawie umowy z Kotonu.
SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY 5

OMAWIANE PUNKTY

PRZYGOTOWANIE PAŹDZIERNIKOWEGO POSIEDZENIA RADY EUROPEJSKIEJ 7

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

 • Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii 8

 • Somalia – konkluzje Rady 8

 • Euro-śródziemnomorska konferencja ministrów pracy i zatrudnienia 10

 • Euro-śródziemnomorska konferencja w sprawie zdrowia 10

 • Stosunki UE – Albania: układy o współpracy – rozszerzenie UE 10

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

 • Mauretania: zamach stanu – otwarcie konsultacji na mocy porozumienia między AKP a UE 11

 • Międzynarodowa umowa w sprawie kakao 11

 • Polityka rozwoju i udzielanie pomocy zewnętrznej – konkluzje Rady 11

EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

 • Stosunki między UE a Kanadą: współpraca w zakresie wojskowego i cywilnego zarządzania kryzysowego 12

 • Operacja wojskowa Unii Europejskiej „EUFOR Tchad/RCA” – udział Chorwacji 12

POLITYKA HANDLOWA

 • Antydumping – cegły magnezytowe pochodzące z Chin 12

 • Cło antydumpingowe: włókna poliestrowe pochodzące z Arabii Saudyjskiej, Białorusi, Chin i Korei 12

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

 • Zarządzanie majątkiem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) 13

 • Włochy: podatek od wartości dodanej 13

SPRAWY OGÓLNE

Mechanizm współpracy dla Bułgarii i Rumunii – konkluzje Rady

 • Prace innych składów Rady 15

POLITYKA SPOŁECZNA

 • Pracownicy tymczasowi 15

 • Czas pracy* 16

ROLNICTWO

 • Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin – „rozporządzenie o pestycydach”* 17

TRANSPORT

 • Umowa z Izraelem o usługach lotniczych 17

 • Zniesienie kontroli granicznych w transporcie 18

TELEKOMUNIKACJA

 • Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji 18

EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 • Modyfikacja porozumienia EOG – zabezpieczenie społeczne 19

ENERGIA

 • Statystyka energii 19

RYBOŁÓWSTWO

 • UE/Dania – Wyspy Owcze: kontyngent taryfowy 19

MIANOWANIA

 • Komitet Regionów 20

UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich oraz Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:Belgia:

Karel DE GUCHT minister spraw zagranicznychBułgaria:

Iwajło KAŁFIN wicepremier, minister spraw zagranicznychRepublika Czeska:

Alexandr VONDRA wicepremier, odpowiedzialny za sprawy europejskie

Karel SCHWARZENBERG minister spraw zagranicznych

Dania:

Michael ZILMER-JOHNS sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw ZagranicznychNiemcy:

Günter GLOSER minister stanu w Ministerstwie Spraw ZagranicznychEstonia:

Urmas PAET minister spraw zagranicznychIrlandia:

John McGUINNESS wiceminister ds. handlu w Ministerstwie Przedsiębiorczości, Handlu i ZatrudnieniaGrecja:

Theodora BAKOYANNI minister spraw zagranicznychHiszpania:

Diego LÓPEZ GARRIDO sekretarz stanu ds. Unii EuropejskiejFrancja:

Bernard KOUCHNER minister spraw zagranicznych i europejskich

Jean-Pierre JOUYET minister stanu do spraw europejskich

Włochy:

Franco FRATTINI minister spraw zagranicznychCypr:

Markos ΚΥPRIANOU minister spraw zagranicznychŁotwa:

Māris RIEKSTIŅŠ minister spraw zagranicznychLitwa:

Petras VAITIEKŪNAS minister spraw zagranicznychLuksemburg:

Jean ASSELBORN wicepremier, minister spraw zagranicznych i imigracji

Nicolas SCHMIT minister delegowany do spraw zagranicznych i imigracji

Węgry:

Tibor KISS stały przedstawicielMalta:

Tonio BORG wicepremier, minister spraw zagranicznychNiderlandy:

Maxime VERHAGEN minister spraw zagranicznych

Frans TIMMERMANS minister spraw europejskich

Austria:

Ursula PLASSNIK federalna minister spraw europejskich i międzynarodowychPolska:

Radosław SIKORSKI minister spraw zagranicznychPortugalia:

Luís AMADO minister stanu, minister spraw zagranicznychRumunia:

Lazăr COMĂNESCU minister spraw zagranicznychSłowenia:

Dimitrij RUPEL minister spraw zagranicznychSłowacja:

Jan KUBISZ minister spraw zagranicznychFinlandia:

Alexander STUBB minister spraw zagranicznychSzwecja:

Carl BILDT minister spraw zagranicznych

Cecilia MALMSTRÖM minister spraw zagranicznych

Zjednoczone Królestwo:

David MILIBAND minister spraw zagranicznych i spraw Wspólnoty NarodówKomisja:

Louis MICHEL członek KomisjiSekretariat Generalny Rady:

Javier SOLANA sekretarz generalny/wysoki przedstawiciel ds. WPZiBOMAWIANE PUNKTY

PRZYGOTOWANIE PAŹDZIERNIKOWEGO POSIEDZENIA RADY EUROPEJSKIEJ

Rada przeanalizowała przygotowany przez prezydencję i opatrzony uwagami projekt porządku posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w Brukseli w dniach 15–16 października (dok. 12713/08). Szczegóły tego posiedzenia Rada opracuje na spotkaniu w dniu 13 października w Luksemburgu.

Rada Europejska ma omówić zwłaszcza następujące punkty:


 • traktat z Lizbony;

 • imigrację i azyl;

 • kwestie gospodarcze, finansowe, kwestie ochrony środowiska i kwestie energetyczne;

 • efekty nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniu 1 września poświęconego kryzysowi w Gruzji.

Opatrzony uwagami projekt porządku obrad będzie podstawą projektu konkluzji Rady Europejskiej; projekt zostanie przygotowany przez prezydencję i przedłożony Komitetowi Stałych Przedstawicieli przed posiedzeniem Rady zaplanowanym na dzień 13 października.

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii

Rada przyjęła dwie decyzje w sprawie środków wspierających skuteczne wykonanie mandatu Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (MTKJ); decyzje te dotyczą: • usunięcia nazwiska Radovana Karadżicia z wykazu osób, które zostały oskarżone przez MTKJ i których zasoby gospodarcze zostały zamrożone na mocy wspólnego stanowiska 2004/694/WPZiB, w związku z jego przekazaniem do aresztu MTKJ w dniu 30 lipca br. (dok. 12364/08); oraz

 • usunięcia nazwisk niektórych osób związanych z Radovanem Karadżiciem z wykazu osób, które objęte są zakazem podróżowania po UE na mocy wspólnego stanowiska 2004/293/WPZiB (osoby zaangażowane w działania, dzięki którym oskarżeni przez MTKJ mogą unikać sprawiedliwości).

Somalia – konkluzje Rady

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„1. Rada jest głęboko zaniepokojona sytuacją w Somalii i na obszarach morskich u jej wybrzeży. Przypominając o swoich konkluzjach z 26 maja, 16 czerwca i 22 lipca 2008 r., Rada potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz kompleksowego podejścia, które obejmuje elementy polityczne, bezpieczeństwa i humanitarne i które pozwoli wypracować trwałe rozwiązanie kryzysu somalijskiego.

2. Rada z zadowoleniem przyjmuje oficjalne podpisanie przez tymczasowy federalny rząd (TFG) i Sojusz na Rzecz Ponownego Wyzwolenia Somalii (ARS) w dniu 19 sierpnia w Dżibuti porozumienia pokojowego, które zostało parafowane przez obie strony w dniu 9 czerwca. Rada potwierdza zamiar udzielenia wsparcia przez Unię Europejską w realizacji tego porozumienia. Rada wzywa wszystkie strony, aby włączyły się w proces polityczny mający na celu przywrócenie pokoju, bezpieczeństwa, stabilizacji i rozwoju w Somalii. Rada z zadowoleniem przyjmuje również starania podjęte przez TFG i ARS na rzecz wznowienia procesu politycznego pod egidą specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ.

3. Rada potwierdza chęć dalszego zaangażowania Unii Europejskiej w Somalii, zwłaszcza przez udzielenie większego wsparcia siłom policyjnym Somalii w walce z nadużyciami i poważnymi pogwałceniami praw człowieka oraz w dalszym działaniu na rzecz umożliwienia TFG realizacji porozumienia z Dżibuti w zakresie bezpieczeństwa. Rada przypomina istotne wsparcie, którego UE i jej państwa członkowskie udzieliły Unii Afrykańskiej w Somalii (AMISOM), i jest gotowa do dalszego udzielania tego wsparcia. Rada z zadowoleniem przyjmuje oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ z dnia 5 września 2008 r.

4. Rada wyraża ubolewanie z faktu, że sytuacja humanitarna w Somalii nieustannie ulega pogorszeniu i jest zaniepokojona utrudnionym dostępem do ludności cywilnej i warunkami bezpieczeństwa, które rzutują na pracę organizacji humanitarnych. Rada ponownie potwierdza, że UE jest zdecydowana, aby kontynuować działania w tej dziedzinie.

5. Rada potwierdza również głębokie zaniepokojenie w związku z aktami piractwa i rozboju popełnianymi u wybrzeży Somalii i potępia zwłaszcza ich niedawne nasilenie. Jeśli chodzi o udział Unii Europejskiej we wdrażaniu rezolucji 1816 Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie walki z piractwem u wybrzeży Somalii oraz rezolucji 1814 i 1816 w sprawie ochrony statków Światowego Programu Żywnościowego płynących do Somalii, Rada uzgodniła utworzenie w Brukseli w ciągu następnych kilku dni komórki koordynującej, której zadaniem jest wsparcie działań kontrolnych i ochronnych prowadzonych przez niektóre państwa członkowskie u wybrzeży Somalii. W tym celu Rada zatwierdziła plan wdrożenia tego wojskowego działania koordynującego.

6. W tym kontekście Rada zatwierdziła również opcję wojskowo-strategiczną dotyczącą możliwej operacji morskiej Unii Europejskiej. Rada oczekuje, że podjęte prace przygotowawcze będą kontynuowane w szybkim tempie”.Euro-śródziemnomorska konferencja ministrów pracy i zatrudnienia

Rada zatwierdziła projekt konkluzji opracowanych w związku z pierwszą euro-śródziemnomorską konferencją ministrów pracy i zatrudnienia, która odbędzie się w dniach 9–10 listopada w Marrakeszu.

Tekst konkluzji zostanie przekazany partnerom z państw śródziemnomorskich i dopracowany w trakcie wspólnych negocjacji z nimi.

Euro-śródziemnomorska konferencja w sprawie zdrowia

Rada zatwierdziła projekt deklaracji wieńczącej drugą euro-śródziemnomorską konferencję ministrów w sprawie zdrowia, która odbędzie się w dniu 17 listopada w Egipcie.

Tekst deklaracji zostanie przekazany partnerom z państw śródziemnomorskich i dopracowany w trakcie wspólnych negocjacji z nimi.

Stosunki UE – Albania: układy o współpracy – rozszerzenie UE

Rada przyjęła dwie decyzje: jedną w sprawie podpisania protokołu do układu o stabilizacji i stowarzyszeniu z Albanią (dok. 7998/08) i drugą – w sprawie podpisania i zawarcia protokołu do umowy przejściowej z Albanią w sprawie handlu i kwestii związanych z handlem (dok. 8066/08). Obie decyzją służą uwzględnieniu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE, które nastąpiło w styczniu 2007 roku.WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

Mauretania: zamach stanu – otwarcie konsultacji na mocy porozumienia między AKP a UE

Rada zatwierdziła propozycję, by w związku z zamachem stanu, do którego doszło w Mauretanii w sierpniu br., wysłać władzom tego państwa zaproszenie do otwarcia konsultacji na podstawie umowy z Kotonu.

Celem tych konsultacji jest gruntowna analiza sytuacji oraz poszukiwanie rozwiązań pozwalających przywrócić konstytucyjny porządek prawny w Mauretanii.

Porozumienie o partnerstwie zawarte w Kotonu między UE a państwami AKP, w tym z Mauretanią, zawiera postanowienia pozwalające podjąć konsultacje, jeżeli dojdzie do poważnego naruszenia istotnych elementów tego porozumienia.

W dniu 6 sierpnia br. w wyniku puczu wojskowego władzę w Mauretanii przejęła junta. Prezydent Sidi Muhammad Uld Szajch Abdallahi, demokratycznie wybrany w marcu 2007 roku w wyborach ocenionych przez wspólnotę międzynarodową jako wolne i przejrzyste, został pozbawiony urzędu i aresztowany. Pucz został stanowczo potępiony przez wspólnotę międzynarodową, a zwłaszcza przez ONZ, Unię Afrykańska i UE.

Międzynarodowa umowa w sprawie kakao

Rada przyjęła decyzję upoważniającą Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie międzynarodowej umowy mającej zastąpić międzynarodową umowę w sprawie kakao z roku 2001.Polityka rozwoju i udzielanie pomocy zewnętrznej – konkluzje Rady

Rada przyjęła konkluzje w wersji przedstawionej w dok. 12062/08.EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

Stosunki między UE a Kanadą: współpraca w zakresie wojskowego i cywilnego zarządzania kryzysowego

Rada zatwierdziła projekt unijno-kanadyjskiego programu prac służącego pogłębieniu współpracy w dziedzinie wojskowego i cywilnego zarządzania kryzysowego.Operacja wojskowa Unii Europejskiej „EUFOR Tchad/RCA” – udział Chorwacji

Rada przyjęła decyzję zatwierdzającą zawarcie umowy z Chorwacją w sprawie udziału tego państwa w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Czadzie i Republice Środkowoafrykańskiej (operacji EUFOR Tchad/RCA) (dok. 12424/08).POLITYKA HANDLOWA

Antydumping – cegły magnezytowe pochodzące z Chin

Rada przyjęła rozporządzenie Rady kończące przegląd pod kątem nowego eksportera dotyczący rozporządzenia (WE) nr 1659/2005 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz niektórych rodzajów cegieł magnezytowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (dok. 12479/08).Cło antydumpingowe: włókna poliestrowe pochodzące z Arabii Saudyjskiej, Białorusi, Chin i Korei

W dniu 10 września Rada przyjęła w trybie pisemnym rozporządzenie w sprawie utrzymania cła antydumpingowego na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Białorusi, Chińskiej Republiki Ludowej, Arabii Saudyjskiej i Korei w następstwie częściowego przeglądu okresowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 384/96 (dok. 12468/08).SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Zarządzanie majątkiem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS)

Rada przyjęła decyzję zmieniającą wieloletnie wytyczne finansowe dotyczące zarządzania aktywami EWWiS w likwidacji i, po zakończeniu likwidacji, majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali (dok. 11583/08).

Ponieważ w dniu 23 lipca 2002 r. wygasła ważność traktatu EWWiS, zarządzanie aktywami likwidowanej EWWiS oraz majątkiem Funduszu Badawczego Węgla i Stali zostało powierzone Komisji.

Decyzja 2003/77/WE stanowi, że „Komisja ponownie ocenia działanie i skuteczność wytycznych finansowych i proponuje wszelkie stosowne zmiany” co pięć lat – po raz pierwszy do dnia 31 grudnia 2007 r.

Przyjęte obecnie zmiany wynikają z tej pierwszej oceny; mają one zoptymalizować wytyczne finansowe przez uwzględnienie w nich nowych elementów na rynku i przez doprecyzowanie niektórych pojęć.

Włochy: podatek od wartości dodanej

Rada przyjęła decyzję upoważniającą Włochy do tego, by w okresie podatkowym od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. zwolnić z VAT podatników, których roczne obroty nie przekraczają 30 000 EUR (dok. 12222/08).

Akt ten stanowi odstępstwo od dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

SPRAWY OGÓLNE

Mechanizm współpracy dla Bułgarii i Rumunii – konkluzje Rady

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„Potwierdzając swoje konkluzje z 17 października 2006 r., z 23 lipca 2007 r. i z 10 marca 2008 r., Rada z zadowoleniem przyjmuje sprawozdania Komisji w sprawie postępów Bułgarii i Rumunii w realizacji mechanizmu współpracy i weryfikacji. Rada dziękuje Komisji za wykonaną pracę i w pełni zgadza się z wynikami obiektywnej i wyważonej analizy opisanej w tych sprawozdaniach.

Rada docenia wysiłki obu państw członkowskich zmierzające do osiągnięcia postępów koniecznych do realizacji celów określonych w ramach mechanizmu i odnotowuje współpracę prowadzoną z Komisją i innymi państwami członkowskimi. Przypomina o znaczeniu woli politycznej, aby przyjąć konieczne środki, i z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie w tym względzie potwierdzone przez Bułgarię i Rumunię.

Rada wzywa Bułgarię i Rumunię do zintensyfikowania wysiłków, przez bezzwłoczne przyjęcie wszystkich koniecznych środków i wykazanie wymiernych i trwałych wyników, w szczególności w dziedzinach wyszczególnionych w sprawozdaniach. Istnienie w każdym państwie członkowskim bezstronnego, niezależnego i skutecznego systemu administracyjnego i sądowniczego, wyposażonego w wystarczające środki, jest rzeczywiście konieczne dla dobrego funkcjonowania polityk UE i zapewnienia obywatelom dostępu do wszystkich korzyści i możliwości wynikających z przynależności do Unii.

Rada odnotowuje, że Rumunia wprowadziła w życie podstawowe elementy systemu administracyjnego i sądowniczego. Należy teraz skonsolidować podjęte reformy i osiągnąć bardziej przekonujące i trwalsze wyniki, by pokazać, że system funkcjonuje skutecznie i wydajnie we wszystkich dziedzinach.

Odnotowując już podjęte wysiłki reformatorskie, Rada wzywa Bułgarię do dalszych prac, by szybko osiągnąć we wszystkich dziedzinach znaczące postępy. Ważne jest więc, by Bułgaria w krótkim czasie osiągnęła znaczące, przekonujące wyniki i by wdrożyła pogłębione, konieczne reformy, tak by dysponowała skutecznymi instytucjami i procedurami i by obywatele bułgarscy mogli w pełni korzystać z pomocy świadczonej przez UE.

Inne państwa członkowskie są gotowe dalej przyznawać wszelką konieczną pomoc we współpracy z Bułgarią i Rumunią.

Rada stwierdza, że mechanizm współpracy i weryfikacji jest właściwym narzędziem i że ma być nadal wykorzystywany w oczekiwaniu na przyszłe wyniki. Rada będzie nadal uważnie śledzić rozwój wydarzeń w tym zakresie”.

Prace innych składów Rady

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem prezydencji w sprawie prac innych składów Rady (dok. 12714/08).POLITYKA SPOŁECZNA

Pracownicy tymczasowi

Rada przyjęła kwalifikowaną większością głosów1 wspólne stanowisko służące przyjęciu dyrektywy w sprawie pracy tymczasowej (dok. 10599/08, 10599/08 ADD 1, 10599/08 ADD 1 COR 1).

Dyrektywa ma zostać przyjęta w trybie współdecyzji z Parlamentem Europejskim. Wspomniane wspólne stanowisko powstało po pierwszym czytaniu tekstu przez Radę, w odpowiedzi na opinię, którą Parlament wydał po swoim pierwszym czytaniu. Stanowisko to zostanie przekazane Parlamentowi do drugiego czytania. Ostateczna wersja dyrektywy powinna zostać przyjęta z ewentualnymi innymi poprawkami, gdy obie instytucje przeprowadzą drugie czytanie.

Projektowana dyrektywa ma zapewnić ochronę pracownikom tymczasowym i poprawić warunki pracy tymczasowej przez to, że gwarantuje przestrzeganie zasady równego traktowania pracowników tymczasowych i uznaje agencje pracy tymczasowej jako pracodawców. Ma również dać odpowiednie ramy prawne pozwalające stosować pracę tymczasową jako skuteczne narzędzie tworzenia miejsc pracy i rozwoju elastyczniejszych form zatrudnienia1.Czas pracy*

Rada przyjęła kwalifikowaną większością głosów2 wspólne stanowisko służące przyjęciu dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2003/88/WE dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy (10597/08+10597/1/08 ADD 1 REV1, 10597/08 ADD1 COR 1, 10597/08 ADD1 COR 2, 12555/08 ADD 1)

Dyrektywa ma zostać przyjęta w trybie współdecyzji z Parlamentem Europejskim. Wspomniane wspólne stanowisko powstało po pierwszym czytaniu tekstu przez Radę, które odbyło się równolegle do pierwszego czytania w Parlamencie. Stanowisko to zostanie przekazane Parlamentowi do drugiego czytania. Ostateczna wersja dyrektywy powinna zostać przyjęta z ewentualnymi innymi poprawkami, gdy obie instytucje przeprowadzą drugie czytanie.

Dyrektywa 2003/88/WE ustala minimalne wymogi, które pod względem organizacji czasu pracy regulują zwłaszcza okresy dobowego i tygodniowego odpoczynku, przerwy, tygodniowy wymiar czasu pracy, okresy corocznego urlopu wypoczynkowego oraz niektóre aspekty czasu pracy w porze nocnej, pracy w systemie zmianowym, a także harmonogramy pracy.

W zmianach proponowanych w nowym akcie chodzi głównie o rozliczanie dyżurów, godzenie pracy z życiem rodzinnymi oraz możliwość skorzystania z klauzuli opt-out, czyli odstępstwa od maksymalnego, 48-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, jeżeli pracownik zgadza się pracować dłużej3.

ROLNICTWO

Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin – „rozporządzenie o pestycydach”*

Rada przyjęła kwalifikowaną większością głosów1 wspólne stanowisko służące przyjęciu rozporządzenia dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (dok. 11119/08 + 11119/08 ADD 1, 12553/08 ADD 1).

Rozporządzenie ma zostać przyjęte w trybie współdecyzji z Parlamentem Europejskim. Wspomniane wspólne stanowisko powstało po pierwszym czytaniu tekstu przez Radę, w następstwie pierwszego czytania w Parlamencie. Stanowisko to zostanie przekazane Parlamentowi do drugiego czytania. Ostateczna wersja rozporządzenia powinna zostać przyjęta z ewentualnymi innymi poprawkami, gdy obie instytucje przeprowadzą drugie czytanie.

Projektowane rozporządzenie ma całkowicie przekształcić obecne przepisy, aby zapewnić większą ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska, poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz zaktualizować procedury wydawania zezwoleń.

Główne elementy projektu to: pozytywny wykaz substancji czynnych, kryteria zatwierdzania substancji oraz obowiązkowy system wzajemnego uznawania zezwoleń oparty na podziale terytorium UE na trzy strefy wydawania zezwoleń2.

TRANSPORT

Umowa z Izraelem o usługach lotniczych

Rada przyjęła decyzję, w której zatwierdziła podpisanie i tymczasowe stosowanie umowy między UE a Izraelem w sprawie niektórych aspektów usług lotniczych.

Umowa ta jest wynikiem negocjacji, które Komisja prowadziła na podstawie mandatu pozwalającego jej podejmować rozmowy ze wszystkimi państwami trzecimi, tak by dostosować do prawa wspólnotowego dwustronne umowy lotnicze zawarte między państwami członkowskimi a państwami trzecimi.

Zniesienie kontroli granicznych w transporcie

Rada przyjęła ujednoliconą wersję rozporządzenia w sprawie zniesienia kontroli przeprowadzanych na granicach państw członkowskich w dziedzinie transportu drogowego i żeglugi śródlądowej (dok. 3627/08).

To nowe rozporządzenie zastępuje kilka aktów włączonych do rozporządzenia 4060/89, ale w pełni zachowuje ich treść.

TELEKOMUNIKACJA

Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji

Rada przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie nr 460/2004 w sprawie Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji w zakresie okresu obowiązywania jej istnienia (dok. 3643/08).

Okres istnienia agencji zostaje tym samym przedłużony o trzy lata, tak by można było kontynuować prace nad nią i pogłębić debatę nad ogólnym kierunkiem, jaki powinny przyjąć europejskie starania o zwiększenie bezpieczeństwa sieci i informacji.

Agencja powstała w roku 2004 na czas określony i pierwotny okres jej istnienia kończy się w marcu 2009 roku. Agencja ma za zadanie wspomóc UE, państwa członkowskie oraz tym samym sektor przedsiębiorstw w zapobieganiu problemom dotyczącym bezpieczeństwa sieci i informacji, w rozwiązywaniu tych problemów i reagowaniu na nie. Dlatego agencja postała jako ośrodek doskonałości w dziedzinie bezpieczeństwa sieci i informacji, który stymuluje współpracę między sektorem publicznym a prywatnym.EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Modyfikacja porozumienia EOG – zabezpieczenie społeczne

Rada zatwierdziła decyzję, która pozwala wspólnemu komitetowi Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przyjąć decyzję zmieniającą porozumienie EOG w kwestiach zabezpieczenia społecznego (dok. 11411/08)

Wspólny komitet został upoważniony do tego, by w porozumieniu EOG uwzględnić wszystkie odnośne przepisy wspólnotowe i dzięki temu zagwarantować na rynku wewnętrznym pewność i jednolitość prawa.

ENERGIA

Statystyka energii

Rada przyjęła rozporządzenie, w którym ustanawia wspólne ramy do tworzenia, przekazywania i rozpowszechniania porównywalnych danych statystycznych na temat energii we Wspólnocie (dok. 3619/08).

Unia Europejska musi dysponować precyzyjnymi i aktualnymi danymi co do ilości energii, jej form, źródeł, wytwarzania, dostaw, przemian i zużycia, tak by móc śledzić efekty i skutki swojej polityki energetycznej. Rozporządzenie ma zastosowanie do danych statystycznych o nośnikach energii oraz do danych zagregowanych o tych nośnikach w UE.

RYBOŁÓWSTWO

UE/Dania – Wyspy Owcze: kontyngent taryfowy

Rada przyjęła decyzję, w której pozwala wspólnemu komitetowi UE/Dania – Wyspy Owcze przyjąć decyzję zmieniającą jeden z protokołów do umowy między UE a Danią i lokalnym rządem Wysp Owczych (dok. 10556/08).

Dzięki tej decyzji wykaz ryb, które pochodzą z Wysp Owczych i mogą być importowane do Wspólnoty bez cła przywozowego, zostaje poszerzony o czarniaka (solonego i suchego), trąbika zwyczajnego i kraba. Niemniej produkty te będą podlegać kontyngentom taryfowym.

MIANOWANIA

Komitet Regionów

Rada przyjęła decyzję, by na stanowiska w Komitecie Regionów mianować na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r., następujące osoby:

a) na stanowiska członków:


 • Wolfganga REINHARTA, ministra spraw federalnych i europejskich z Badenii-Württembergi,

 • Francesca MUSOTTA, deputowanego do sycylijskiego zgromadzenia regionalnego,

 • Vladimira BAJANA, przewodniczącego autonomicznego regionu bratysławskiego (zmiana mandatu),

 • Patricka LACHAERTA, deputowanego do parlamentu flamandzkiego (zmiana mandatu),

b) na stanowisko zastępcy członka:

 • Milana MURGASZA, przewodniczącego autonomicznego regionu brańskobystrzyckiego,

 • Marca VAN DEN ABEELENA, deputowanego do parlamentu flamandzkiego.1Delegacje: belgijska, węgierska, maltańska i portugalska wstrzymały się od głosu.

1Więcej informacji o treści proponowanej dyrektywy można znaleźć w komunikacie prasowym z posiedzenia Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (dok. 10414/08).

2Delegacje hiszpańska i grecka głosowały przeciw, a delegacje: belgijska, cypryjska, węgierska, maltańska i portugalska wstrzymały się od głosu.

3Więcej informacji o treści proponowanej dyrektywy można znaleźć w komunikacie prasowym z posiedzenia Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (dok. 10414/08).

1Delegacje: węgierska, irlandzka, rumuńska i brytyjska wstrzymały się od głosu.

2Więcej informacji o treści proponowanego rozporządzenia można znaleźć w komunikacie prasowym z posiedzenia Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (dok. 9039/08).

13028/08 (Presse 254)PL
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna