Rada unii europejskiej pl c/08/169



Pobieranie 212,15 Kb.
Strona2/2
Data17.11.2017
Rozmiar212,15 Kb.
1   2

Reforma systemu wsparcia w sektorze bawełny*

Rada przyjęła rozporządzenie reformujące system wsparcia w sektorze bawełny (dok. 10232/08). Rozporządzenie to wprowadza zmiany dotyczące sektora bawełny do rozporządzenia nr 1782/2003 o wspólnych zasadach dla rolnych systemów wsparcia bezpośredniego w odniesieniu do bawełny i ustanawia system restrukturyzacji tego sektora.

W rozporządzeniu przewidziano przede wszystkim następujące środki:


 • oddzielenie pomocy od produkcji dla 65% całkowitej pomocy i zachowanie powiązania dla 35% pomocy (taka sama proporcja jak w przypadku reformy z roku 2004);

 • uzależnienie pomocy od produkcji, jeżeli grunt i odmiany zostały zatwierdzone przez państwo członkowskie;

 • ustalanie pomocy uzależnionej od produkcji na podstawie określonej wielkości plonów z hektara, kwot referencyjnych na kwalifikujący się hektar oraz określonego obszaru bazowego dla każdego zainteresowanego państwa członkowskiego;

 • krajowe programy restrukturyzacyjne w sektorze bawełny, finansowane przez Wspólnotę, wprowadzające środki orientacji rynkowej, które mają być wsparciem dla systemów jakości i działań promocyjnych, i zapewniające większą rentowność branży odziarniania bawełny.

Rozporządzenie jest odpowiedzią na orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 września 2006 r. (sprawa C-310/04), na mocy którego unieważnione zostało rozporządzenie o reformie sektora bawełny z roku 20041. Nowe rozporządzenie zostało sporządzone na podstawie oceny skutków regulacji i po konsultacjach z zainteresowanymi stronami.

Odpowiada to także celom przedstawionym w protokole nr 4 do Aktu przystąpienia Grecji dotyczącym produkcji bawełny w regionach Wspólnoty, w których jest ona ważna dla gospodarki rolnej; równoważne protokoły załączono do traktatów akcesyjnych Hiszpanii i Portugalii.

Rozporządzenie to będzie stosowane od dnia 1 stycznia 2009 r.

Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin – „rozporządzenie o pestycydach”

Po pierwszym czytaniu w ramach procedury współdecyzji z Parlamentem Europejskim Rada osiągnęła porozumienie polityczne co do przyjęcia wspólnego stanowiska w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (dok. 7538/08)1.

Rada powinna być w stanie przyjąć wspólne stanowisko w sprawie tego tekstu jesienią, co umożliwi przekazanie go Parlamentowi Europejskiemu, który przeprowadzi drugie czytanie.

Projekt rozporządzenia ma całkowicie przekształcić obecne przepisy, aby zapewnić większą ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska, poprawić funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz zaktualizować procedury wydawania zezwoleń.

Główne elementy projektu2 obejmują: pozytywny wykaz substancji czynnych, kryteria zatwierdzania substancji oraz obowiązkowy system wzajemnego uznawania zezwoleń na podstawie podziału terytorium UE na trzy strefy zezwoleń.

Wyspy Morza Egejskiego

Rada przyjęła rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 1405/2006 ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (dok. 9225/08).

Rozporządzenie to wprowadza pewne zmiany w rozporządzeniu 1405/2006, którego celem jest złagodzenie trudności wynikających ze szczególnego położenia geograficznego niektórych Wysp Egejskich. Zmienia ono także rozporządzenie nr 1782/2003.

Pasażowalne encefalopatie gąbczaste (TSE)

Rada postanowiła nie sprzeciwiać się przyjęciu przez Komisję rozporządzenia zmieniającego załącznik IV do rozporządzenia 999/2001 ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii.

Załącznik IV dotyczący karmienia zwierząt zostanie zmieniony pod dwoma względami:


 • zgodnie z oceną ryzyka przeprowadzoną przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności karmienie nieodsadzonych cieląt mączką rybną zamiast mleka będzie dozwolone z zastrzeżeniem rygorystycznych zasad produkcji, pakowania, etykietowania i transportu takich wyrobów. Powodem tego zezwolenia jest fakt, że mączka rybna jako preparat mlekozastępczy ma wiele niezbędnych właściwości, których nie mają inne roślinne źródła białka;

 • dozwolony będzie eksport do państw trzecich karmy dla zwierząt domowych zawierającej przetworzone proteiny zwierzęce pochodzące od przeżuwaczy. Jest to działanie zwiększające spójność prawną, ponieważ wykorzystanie takich protein do produkcji karmy dla zwierząt domowych jest obecnie dozwolone we Wspólnocie.

Środki te zatwierdził Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt (Scofcah).

Rozporządzenie zmieniające podlega procedurze regulacyjnej połączonej z kontrolą1. Oznacza to, że po uzgodnieniu przez właściwy komitet ekspertów (Scofcah) musi ono otrzymać zielone światło od Rady i Parlamentu Europejskiego, po czym będzie mogło zostać formalnie przyjęte przez Komisję.



Uproszczone procedury dotyczące podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki

Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie projektu dyrektywy stanowiącej przegląd obecnych procedur dotyczących aktualizacji i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki (dok. 10305/08 ADD 1 + COR 1).

Dyrektywa ujednolici te procedury w odniesieniu do wykazów niektórych zatwierdzonych zakładów związanych ze zdrowiem zwierząt1 i organizacji hodowlanych w państwach członkowskich, a także w odniesieniu do informacji dotyczących zawodów konnych, jakie mają przekazywać państwa członkowskie. Przewiduje ona bardziej usystematyzowane, spójne i jednolite przepisy w tym zakresie. Państwa członkowskie będą miały obowiązek sporządzania wykazów na podstawie wspólnych kryteriów.


 • Ponadto dyrektywa ujednolici i uprości procedury aktualizacji i publikowania wykazów niektórych zakładów i organów związanych ze zdrowiem zwierząt, które uzyskały zezwolenie na prowadzenie księgi hodowlanej, księgi hodowlanej drobiu lub księgi stadnej koni w państwach trzecich. Odpowiedzialność za sporządzanie wykazów spoczywa na państwach trzecich lecz nie narusza prawa Komisji do wprowadzenia zabezpieczeń, jeśli będzie to konieczne.

 • Dyrektywa uprości także procedury tego samego rodzaju, które dotyczą wykazów niektórych zatwierdzonych krajowych laboratoriów referencyjnych i innych zatwierdzonych laboratoriów.

Dyrektywa ta zmieni 22 dyrektywy i jedną decyzję, co uprości sytuację i w rezultacie zmniejszy obciążenia administracyjne z korzyścią zarówno dla właściwych organów, jak i dla zainteresowanych stron.

Dyrektywa ta zostanie formalnie przyjęta w późniejszym terminie, gdy zredagują ją prawnicy lingwiści.



RYBOŁÓWSTWO

Środki stosowane przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym połowom

Rada przyjęła decyzję w sprawie upoważnienia Komisji do prowadzenia negocjacji mających na celu opracowanie międzynarodowego prawnie wiążącego instrumentu dotyczącego środków stosowanych przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (dok. 10490/08).



WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

Specjalne jednostki interwencyjne UE – współpraca policyjna

Rada przyjęła decyzję mającą na celu usprawnienie współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich UE w sytuacjach kryzysowych.

Decyzja ta pozwoli specjalnym jednostkom interwencyjnym udzielać pomocy lub prowadzić działania na terytorium innego państwa członkowskiego, by stawić czoła konkretnej sytuacji kryzysowej. Państwa członkowskie mogą dostarczać sprzętu i wiedzy specjalistycznej oraz przeprowadzać działania na terytorium państwa, które zwróci się z wnioskiem o pomoc, a także używać broni, jeżeli będzie to wymagane.

Decyzja przewiduje także spotkania oraz wspólne szkolenia krajowych specjalnych jednostek interwencyjnych w celu wymiany doświadczeń i informacji na temat postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Decyzja ta, która zacznie obowiązywać za sześć miesięcy, jest następstwem decyzji w sprawie konwencji z Prüm i dotyczy zwalczania terroryzmu i przestępczości transgranicznej oraz współpracy specjalnych jednostek interwencyjnych w ramach „sieci Atlas”.

Współpraca transgraniczna w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej

Rada przyjęła decyzję (decyzja w sprawie konwencji z Prüm) w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej (dok. 11896/07).

W związku z wejściem w życie konwencji z Prüm, którą podpisały Belgia, Niemcy, Hiszpania, Francja, Luksemburg, Niderlandy i Austria, w sprawie intensywniejszej współpracy transgranicznej, szczególnie w walce z terroryzmem, przestępczością transgraniczną i nielegalną migracją (dok. 10900/05) UE uznała, że niezbędne jest włączenie treści przepisów konwencji do ram prawnych UE.

Decyzja w sprawie konwencji z Prüm uwzględnia w szczególności program haski1 na rzecz wzmacniania wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, w którym zaleca się pełne wykorzystywanie nowych technologii oraz zapewnienie wzajemnego dostępu do krajowych baz danych, oraz decyzję ramową Rady 2006/960/WSiSW w sprawie uproszczenia wymiany informacji i danych wywiadowczych między organami ścigania państw członkowskich UE2, która zezwalała już organom ścigania państw członkowskich na sprawną i skuteczną wymianę posiadanych informacji i danych wywiadowczych w celu prowadzenia dochodzeń karnych lub operacji wywiadowczych w sprawie przestępstw.

W związku z tym decyzja ta zawiera m.in. przepisy dotyczące warunków i trybu:


 • automatycznego przekazywania profili DNA, danych daktyloskopijnych i niektórych krajowych danych rejestracyjnych pojazdów;

 • dostarczania danych w związku z istotnymi wydarzeniami rangi międzynarodowej;

 • dostarczania informacji służących zapobieganiu przestępstwom terrorystycznym;

 • intensyfikowania transgranicznej współpracy policji.

Bliższa współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych musi iść w parze z poszanowaniem prywatności i ochrony danych osobowych, które są zagwarantowane za pomocą ustanowionych w decyzji specjalnych rozwiązań dotyczących ochrony danych.

Informacje uzyskane dzięki porównywaniu danych powinny stworzyć państwom członkowskim nowe możliwości dochodzeniowe i tym samym odgrywać kluczową rolę w pomocy organom ścigania oraz organom sądowym państw członkowskich.

Rada przyjęła także decyzję dotyczącą wdrożenia decyzji w sprawie konwencji z Prüm (dok. 10216/08).

Ta decyzja wykonawcza ustanawia przepisy administracyjne i techniczne dotyczące w szczególności automatycznego przekazywania danych o DNA, danych daktyloskopijnych i niektórych krajowych danych rejestracyjnych pojazdów oraz innych form współpracy.



Wizowy system informacyjny*

Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (dok. 3630/1/07, 13127/07 ADD1+ COR1).

Rozporządzenie to określa warunki i procedury pozwalające państwom członkowskim wymieniać dane dotyczące wniosków o wydanie wiz krótkoterminowych oraz dotyczące odnośnych decyzji, w tym decyzji o anulowaniu, cofnięciu wizy lub przedłużeniu jej ważności, aby ułatwić rozpatrywanie takich wniosków i podejmowanie odnośnych decyzji.

System VIS będzie służył lepszej realizacji wspólnej polityki wizowej, poprawie współpracy konsularnej i procesu konsultacji pomiędzy centralnymi organami wizowymi poprzez ułatwienie wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi o wnioskach i odnośnych decyzjach.

Wizowy system informacyjny w sposób szczególnie ważny służy umacnianiu przestrzeni bezpieczeństwa, wolności i sprawiedliwości. Dotyczące go rozporządzenie pozwala właściwym organom (zwłaszcza służbom wizowym, granicznym i imigracyjnym) na to, by w centralnej europejskiej bazie przechowywały i wyszukiwały alfanumeryczne i biometryczne dane osób ubiegających się o wizę oraz dane dotyczące wiz, które wydano, których wydania odmówiono lub które cofnięto. Dzięki temu organy te mogą przeciwdziałać zjawisku porównywania wymogów wizowych różnych państw i wykorzystywania różnic w przepisach (ang. visa shopping) oraz rozpoznawać wnioski składane przez tę samą osobę pod różnymi nazwiskami.

Zaaprobowała także decyzję w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do wizowego systemu informacyjnego w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (dok. 11077/1/07, 13607/07).

Decyzja ta zezwala organom bezpieczeństwa na przeszukiwanie VIS w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym, ich wykrywania i ścigania. Dzięki temu, że organy bezpieczeństwa będą miały odtąd możliwość przeszukiwania systemu VIS, znacznie zwiększy się ochrona, w szczególności przed terroryzmem międzynarodowym i przestępczością zorganizowaną.

EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

Misja policyjna UE w Demokratycznej Republice Konga

Rada przyjęła wspólne działanie zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2007/405/WPZiB, które ustanowiło misję policyjną służącą dalszemu wspieraniu przez UE starań Konga, by zreformować i zrestrukturyzować kongijską policję krajową i tryb jej współpracy z wymiarem sprawiedliwości w DRK (EUPOL DR Konga) (dok. 10113/08).

Mandat misji przedłuża się o rok, do 30 czerwca 2009 r. Ponadto zadania misji obejmą także udzielanie pomocy kongijskiej policji krajowej (Police Nationale Congolaise) w jej pracach w charakterze policji granicznej i audytowej służby policyjnej.

Ponadto misja uwzględni aspekty procesu stabilizacji we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga dotyczące policji, praw człowieka oraz kwestii dzieci w konfliktach zbrojnych i ułatwi powiązanie i harmonizację tych starań z ogólnokrajowym procesem reformy policji. Ten cel należy realizować przede wszystkim udzielając wsparcia dwóm programom opracowanym z myślą o wprowadzaniu w życie porozumień podpisanych w Gomie w styczniu 2008 r. przez rząd DRK i różne ugrupowania działające w prowincji Kiwu. W związku z tym misja EUPOL DR Konga zostanie również rozmieszczona we wschodniej części DRK, gdzie będzie zajmowała się szczególnie kwestiami bezpieczeństwa, przemocy seksualnej, dzieci w konfliktach zbrojnych i koordynacji międzynarodowej.

Na okres od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r. przeznaczono finansową kwotę referencyjną w wysokości 6,92 mln EUR.

Więcej informacji na temat EUPOL DR Konga można znaleźć na stronie internetowej: http://www.consilium.europa.eu/eupol-rdcongo.



Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony

Rada przyjęła wspólne działanie ustanawiające Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony (EKBiO) i uchylające wspólne działanie 2005/575/WPZiB (dok. 10145/08).

W dniu 21 grudnia 2007 r. na mocy art. 13 wspólnego działania 2005/575/WPZiB Komitet Sterujący przedstawił sprawozdanie z działań i perspektyw EKBiO z myślą o zmianie wspólnego działania.

Rada odnotowała w szczególności, że Sekretariat Rady będzie tymczasowo nadal pełnił rolę sekretariatu EKBiO.

EKBiO jest siecią, w której skład wchodzą instytuty krajowe, kolegia, szkoły wyższe i instytucje w UE zajmujące się sprawami polityki bezpieczeństwa i obrony oraz Instytut Unii Europejskiej Studiów nad Bezpieczeństwem (IUESB). Misja i cele EKBiO to zapewnienie szkolenia w dziedzinie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) na szczeblu strategicznym, aby:


 • rozwijać i propagować wspólne podejście do EPBiO wśród personelu cywilnego i wojskowego;

 • określać i rozpowszechniać przez swoje działania szkoleniowe najlepsze praktyki w zakresie różnych zagadnień EPBiO;

 • dalej wzmacniać europejską kulturę bezpieczeństwa w ramach EPBiO;

 • zapewniać organom UE oraz administracji i urzędom państw członkowskich personel dysponujący odpowiednią wiedzą, znający polityki, instytucje i procedury UE; oraz

 • pomagać w propagowaniu kontaktów zawodowych oraz kontaktów między uczestnikami szkoleń.

Więcej informacji na temat EKBiO można znaleźć na stronie internetowej: http://www.consilium.europa.eu/esdc.

Terytoria palestyńskie – misja policyjna UE

Rada przyjęła decyzję zmieniającą decyzję 2008/134/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS); przyjęta decyzja zwiększyła finansową kwotę referencyjną związaną z tą misją do 6 mln EUR na okres od 1 marca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., aby umożliwić wzmożenie działań misji (dok. 10173/08). Misja ulega rozszerzeniu i obejmie także system karny.

Decyzja ta wdraża wspólne działanie 2005/797/WPZiB.

EUPOL COPPS (Biuro UE ds. Koordynacji Wspierania Policji Palestyńskiej) ma na celu ułatwianie wypracowywania trwałych i skutecznych rozwiązań dotyczących sił policyjnych podlegających zwierzchnictwu palestyńskiemu zgodnie z najwyższymi standardami międzynarodowymi.

Więcej informacji na temat EUPOL COPPS można znaleźć na stronie internetowej: HREF="http://www.consilium.europa.eu/eupol-copps"

WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

Irak – zintegrowana misja UE w Iraku dotycząca państwa prawnego

Rada przyjęła wspólne działanie zmieniające i przedłużające wspólne działanie 2005/190/WPZiB w sprawie zintegrowanej misji UE w Iraku dotyczącej państwa prawnego (misja EUJUST LEX).

Na mocy wspólnego działania misję EUJUST LEX przedłuża się do 30 czerwca 2009 r. Przewidziana jest w nim także nowa finansowa kwota referencyjna w wysokości 7,2 mln EUR, która przeznaczona jest na pokrycie wydatków związanych z misją w okresie od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.

Za pomocą misji EUJUST LEX od 2005 roku UE przyczynia się do wzmocnienia praworządności w Iraku oraz do działań na rzecz praw człowieka, organizując dla wyższych stopniem urzędników policji, sądownictwa i więziennictwa szkolenia i delegacje do pracy w państwach członkowskich w celu nabycia nowych doświadczeń.

Misja EUJUST LEX została utworzona na mocy wspólnego działania 2005/190/WPZiB (zob. Dziennik Urzędowy L 62 z 9.3.2005, s.37).

Więcej informacji i dokumentów można znaleźć na stronie internetowej: http://www.consilium.europa.eu/eupol-rdcongo.



Konwencja ottawska

Rada przyjęła wspólne działanie wspierające w ramach Europejskiej strategii bezpieczeństwa powszechne stosowanie i wprowadzanie w życie konwencji ottawskiej (dok. 10234/08).

Wspólne działanie przewiduje:


 • organizację regionalnych i subregionalnych seminariów mających na celu zwiększenie liczby państw przystępujących do konwencji i ją ratyfikujących oraz przygotowanie drugiej konferencji przeglądowej, która ma się odbyć w 2009 roku,

 • stałe udzielanie porad technicznych oraz odbycie ukierunkowanych technicznych wizyt doradczych w państwach stronach, mających na celu opracowanie zaleceń dotyczących pełnego wprowadzenia w życie konwencji.

Prezydencja, wpierana przez Wysokiego Przedstawiciela, będzie odpowiedzialna za wdrożenie tego wspólnego działania w pełnej współpracy z Komisją. Techniczną realizację projektów przeprowadzi jednostka wsparcia dla wdrażania konwencji Międzynarodowego Centrum Humanitarnego Rozminowywania z siedzibą w Genewie (ISU/GICHD).

Finansowa kwota referencyjna na wdrożenie projektów wyniesie 1 070 000 EUR.

Konwencja z 1997 r. z Ottawy o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu1 weszła w życie w marcu 1999 r. Jest ona wszechstronnym międzynarodowym instrumentem odnoszącym się do wszystkich kwestii związanych z minami przeciwpiechotnymi, w tym ich stosowania, produkcji i handlu nimi, pomocy ofiarom, usuwania min oraz niszczenia ich składów.

W 2003 roku Rada Europejska przyjęła europejską strategię bezpieczeństwa (dok. 15895/03). Wzywa ona do ustanowienia porządku międzynarodowego opartego na skutecznym multilateralizmie i uznaje Kartę Narodów Zjednoczonych za dokument stanowiący podstawę stosunków międzynarodowych. Priorytetem Unii Europejskiej jest zatem wzmocnienie Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz pomoc w umożliwianiu jej spełniania swych obowiązków oraz skutecznego działania.



STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Specjalny Przedstawiciel UE w Afganistanie – przedłużenie mandatu

Rada przyjęła wspólne działanie przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela UE (SPUE) w Afganistanie, Francesca Vendrella, do 31 sierpnia 2008 r. (dok. 10143/08).

Finansowa kwota referencyjna, wynosząca blisko 1,5 mln EUR, obejmie okres od 1 marca 2008 r. do 31 sierpnia 2008 r.

To wspólne działanie zmienia wspólne działanie 2008/131/WPZiB.



Iran – środki ograniczające

Rada przyjęła wspólne stanowisko zmieniające środki ograniczające wobec Iranu. To wspólne stanowisko zmienia wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Iranu, przyjęte 27 lutego 2007 r1.

Rozszerza ono obowiązywanie środków ograniczających na dodatkowe osoby i podmioty w Iranie, które spełniają kryteria przedstawione w art. 4 ust. 1 lit. b) oraz art. 5 ust. 1 lit. b) wspólnego stanowiska 2007/140/WPZiB, tzn. są zaangażowane w działania Iranu wrażliwe z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub w opracowywanie systemów przenoszenia broni jądrowej, bezpośrednio związane z takimi działaniami, lub które wspierają te działania. Wspólne stanowisko 2007/140/WPZiB zostało przyjęte w następstwie przyjęcia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1737 (2006).

Środki te obejmują zakaz podróży oraz zamrożenie aktywów i zasobów gospodarczych.

Rada przyjęła także decyzję w sprawie wdrożenia art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 423/2007 dotyczącego środków ograniczających wobec Iranu1. Decyzja ta wdraża odpowiednie środki na poziomie Wspólnoty.

Decyzje te, w tym wykaz osób i podmiotów, zostaną opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.



Kuba – Konkluzje Rady

Rada przyjęła następujące konkluzje:

,,Rada:

Rada odnotowuje zmiany dokonane do chwili obecnej przez rząd Kuby. Rada popiera zmiany wiodące do liberalizacji na Kubie i zachęca rząd, by je wprowadził.



Rada wezwała rząd Kuby, by skutecznie poprawił sytuację w zakresie praw człowieka m.in. przez bezwarunkowe zwolnienie wszystkich więźniów politycznych, łącznie z tymi, którzy zostali zatrzymani i skazani w roku 2003. Pozostaje to dla UE jednym z kluczowych priorytetów. Rada wzywa także rząd Kuby do ułatwiania międzynarodowym organizacjom humanitarnym dostępu do kubańskich więzień. Rada wezwała ponadto władze kubańskie do ratyfikowania i wprowadzenia w życie niedawno podpisanego Międzynarodowego paktu praw obywatelskich i politycznych oraz Międzynarodowego paktu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych i ponownie wezwała rząd Kuby do urzeczywistnienia swojego zaangażowania na rzecz praw człowieka, które to zaangażowanie wykazał, podpisując wyżej wymienione dwa pakty dotyczące praw człowieka.

Rada ponownie zapewniła o swojej woli realizacji wspólnego stanowiska z roku 1996 i o jego ciągłej aktualności, a także ponownie potwierdziła swój zamiar dalszego prowadzenia – zgodnie z kierunkami polityki UE – dialogu z władzami kubańskimi oraz z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego i opozycji demokratycznej, aby propagować poszanowanie praw człowieka oraz faktyczny postęp w kierunku pluralistycznej demokracji. Rada podkreśliła, że UE będzie nadal oferowała wszystkim sektorom społeczeństwa praktyczne wsparcie służące pokojowym zmianom na Kubie. UE ponowiła również swój apel do rządu kubańskiego o zapewnienie wolności informacji i wyrażania opinii – także w dostępie do Internetu – oraz wezwała go do współpracy w tej kwestii.

UE ponownie zapewnia, że uznaje prawo obywateli kubańskich do samodzielnego decydowania o swojej przyszłości, i pozostaje gotowa do konstruktywnego udziału w przyszłym rozwoju wszystkich grup kubańskiego społeczeństwa, także z wykorzystaniem instrumentów na rzecz współpracy rozwojowej.

Jak oświadczono w konkluzjach Rady z dnia 18 czerwca 2007 r., Rada jest gotowa do wznowienia kompleksowego i otwartego dialogu z władzami kubańskimi na wszystkie tematy ważne dla obu stron. Od czerwca 2007 roku między UE a Kubą odbywały się wstępne rozmowy dwustronne na szczeblu ministerialnym w sprawie uruchomienia takiego dialogu. Proces dialogu powinien obejmować całą gamę potencjalnych dziedzin współpracy, w tym sfery: polityki, praw człowieka, gospodarki, nauki i kultury, i powinien odbywać się na zasadzie wzajemnej, w sposób bezwarunkowy, niedyskryminujący i zorientowany na wyniki. W ramach tego dialogu UE przedstawi kubańskiemu rządowi swoje poglądy na temat demokracji, powszechnych praw człowieka i podstawowych wolności. Rada ponownie potwierdziła, że jej polityka polegająca na kontaktach UE z demokratyczną opozycją jest nadal aktualna. Podczas wizyt na wysokim szczeblu należy zawsze podnosić kwestie praw człowieka; w stosownych przypadkach spotkania z demokratyczną opozycją będą stanowiły część wizyt na wysokim szczeblu.

Rada uzgodniła zatem dalsze prowadzenie wspomnianego wyżej kompleksowego dialogu politycznego z rządem Kuby. W tym względzie Rada uzgodniła zniesienie już wcześniej zawieszonych środków z roku 2003, tak by ułatwić dialog polityczny i umożliwić pełne wykorzystanie instrumentów zawartych we wspólnym stanowisku z 1996 roku.

Przy okazji dorocznego przeglądu tego wspólnego stanowiska Rada przystąpi w czerwcu 2009 roku do oceny swoich stosunków z Kubą, obejmującej również skuteczność dialogu politycznego. Po tym terminie dialog będzie postępował, jeżeli Rada stwierdzi, że przynosi on efekty – w szczególności pod względem kwestii poruszonych w akapicie drugim powyżej.”



Skuteczność, spójność i wyeksponowanie zewnętrznych polityk UE

Rada zapoznała się ze sprawozdaniem z postępów w zwiększaniu skuteczności, spójności i w eksponowaniu zewnętrznych polityk UE podczas słoweńskiej prezydencji w Radzie w pierwszym półroczu 2008 roku oraz zalecenia dotyczące dalszych prac (dok. 10612/08).



SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Ujednolicona wersja decyzji w sprawie gwarancji na pokrycie strat w związku z pożyczkami na projekty poza UE

Rada przyjęła ujednoliconą wersję decyzji o udzieleniu gwarancji wspólnotowej dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie strat w związku z pożyczkami na projekty poza Wspólnotą (dok. 8715/08).

Ta nowa decyzja zastępuje liczne akty prawne włączane z biegiem czasu do pierwotnej decyzji, lecz w pełni zachowuje treść tych aktów.

Celem tego ujednolicenia jest uproszczenie przepisów wspólnotowych i nadanie im większej przejrzystości, dlatego w aktach objętych ujednolicaniem nie wprowadza się merytorycznych zmian.



Konwencja arbitrażowa w sprawie podwójnego opodatkowania – Bułgaria i Rumunia – rozszerzenie UE

Rada przyjęła decyzję mającą na celu wprowadzenie dostosowań konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych („konwencja arbitrażowa”) w związku z przystąpieniem do konwencji Bułgarii i Rumunii (dok. 10060/08).

Konwencja arbitrażowa wejdzie w życie w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii w dniu 1 lipca 2008 r.

W związku z tym Rada przyjęła także decyzję, której celem jest włączenie konwencji arbitrażowej do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii do UE z roku 2005 (dok. 10061/08).



SPRAWY INSTYTUCJONALNE

Trybunał Sprawiedliwości – zmiany w regulaminie

Rada zatwierdziła decyzję wprowadzającą zmiany w regulaminie Trybunału Sprawiedliwości (dok. 10010/08).

Celem zmian, które ma przyjąć Trybunał Sprawiedliwości, jest usprawnienie wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji, zarówno orzeczeń w przedmiocie odwołania od orzeczeń izby sądowej, jaki i orzeczeń w przedmiocie pytań prejudycjalnych w konkretnych dziedzinach określonych w statucie Trybunału Sprawiedliwości.

W szczególności ustanowiona zostanie specjalna izba właściwa do podejmowania decyzji rozstrzygającej kwestię poddania orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji wyjątkowej procedurze ponownego rozpoznania.

Rada zatwierdziła również decyzję wprowadzającą zmiany w regulaminie Trybunału Sprawiedliwości, tak by językiem postępowania był język, w którym zostało wydane orzeczenie Sądu Pierwszej Instancji będące przedmiotem wyjątkowej procedury ponownego rozpoznania (dok. 10003/08).

RYNEK WEWNĘTRZNY

Swobodny przepływ towarów – konkluzje Rady

Rada przyjęła pakiet legislacyjny, który ma na celu ułatwienie swobodnego przepływu towarów na rynku wewnętrznym przez usunięcie wciąż istniejących przeszkód w handlu, a także zwiększenie konkurencyjności oraz bezpieczeństwa konsumentów. Decyzja jest wynikiem porozumienia z Parlamentem Europejskim, które osiągnięto w pierwszym czytaniu w ramach procedury współdecyzji.

Pakiet składa się z trzech aktów prawnych dotyczących zasady wzajemnego uznawania oraz systemu „nowego podejścia”.

Wzajemne uznawanie

Rozporządzenie ustanawiające procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim (dok. 3613/08) przyczyni się do ułatwienia dostępu do swobodnego handlu towarami, dzięki usunięciu pewnych przeszkód napotkanych przy stosowaniu zasady wzajemnego uznawania w odniesieniu do towarów, które nie podlegają harmonizacji.

Zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania unijne państwa przeznaczenia nie mogą zabronić sprzedaży na swoim terytorium produktów, które wprowadzono legalnie do obrotu na terytorium innego państwa członkowskiego UE i które nie podlegają wspólnotowej harmonizacji.

Rozporządzenie ustanawia procedurę, którą organy krajowe mają się kierować przy próbach wprowadzenia krajowych przepisów technicznych (np. w przypadkach gdy nie jest stosowane wzajemne uznawanie).

Przenosi ono również „odpowiedzialność za załatwienie sprawy” z podmiotu gospodarczego na administrację i utrudnia w ten sposób państwu członkowskiemu odmowę wprowadzenia do obrotu towarów, które zostały już zaakceptowane w innym państwie członkowskim.

Rozporządzenie przewiduje ponadto, że w państwach członkowskich ustanowione zostaną punkty kontaktowe ds. produktów.

Wspomniane rozporządzenie uchyla decyzję Rady 3052/95/WE ustanawiającą procedurę wymiany informacji w sprawie krajowych środków wprowadzających odstępstwa od zasady swobodnego przepływu towarów we Wspólnocie.

Przegląd nowego podejścia


 • Rozporządzenie ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji, nadzoru rynku i kontroli produktów wprowadzanych do obrotu na rynku wspólnotowym (dok. 3614/08); oraz

 • decyzja ustanawiająca wspólne ramy wprowadzania produktów do obrotu (dok. 3615/08).

We wspomnianych aktach dokonano przeglądu nowego podejścia ustalonego w 1985 roku, zaktualizowano je i wzmocniono. Nowe podejście wprowadziło system pozwalający Komisji na upoważnienie europejskich instytucji normalizacyjnych do opracowania specyfikacji technicznych, tak by możliwe było przestrzeganie zharmonizowanego poziomu bezpieczeństwa wymaganego dla produktów.

Przedmiotowe rozporządzenie ma w szczególności służyć wzmocnieniu mechanizmów nadzoru rynku, a także temu, by produkty będące w obrocie w UE prezentowały wysoki poziom ochrony interesu publicznego.

W decyzji dotyczącej wprowadzania produktów do obrotu przewidziano narzędzia przyszłej harmonizacji pozwalające na dostosowania sektorowe. Nowe aspekty przyczynią się ponadto do zwiększenia przejrzystości obrotu towarów w WE i zgodności produktów z przepisami.

ENERGIA

Rada Ministerialna Wspólnoty Energetycznej

Rada zapoznała się z opatrzonym uwagami porządkiem obrad Rady Ministerialnej Wspólnoty Energetycznej, która zbierze się w Brukseli 27 czerwca 2008 r. Rada przyjęła również decyzję ustalającą stanowisko, jakie ma zająć Wspólnota Europejska podczas tego posiedzenia Rady Ministerialnej.

Traktat o Wspólnocie Energetycznej wszedł w życie 1 lipca 2006 r. Wspólnota Energetyczna rozszerza wewnętrzny rynek energii UE, tak by obejmował strony z Europy południowo-wschodniej i spoza tego regionu. Stanowi ona zatem stabilne otoczenie inwestycyjne oparte na zasadzie praworządności i umożliwia powiązanie państw-stron wspomnianego traktatu z Unią Europejską. Działania Wspólnoty Energetycznej stanowią istotny wkład w bezpieczeństwo dostaw w szeroko pojętej Europie.

TRANSPORT

Komercyjny transport lotniczy

Rada postanowiła nie wnosić sprzeciwu wobec przyjęcia przez Komisję rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/1991 w odniesieniu do wspólnych wymagań technicznych i procedur administracyjnych mających zastosowanie do komercyjnego transportu lotniczego (dok. 9424/08).



BADANIA

UE – Nowa Zelandia: umowa o współpracy naukowo-technicznej

Rada przyjęła decyzję zatwierdzającą podpisanie umowy o współpracy naukowo-technicznej z Nową Zelandią (dok. 10118/08).



Program dotyczący jakości życia osób starszych

Rada przyjęła decyzję zatwierdzającą udział Wspólnoty Europejskiej (WE) w programie badawczo-rozwojowym, którego celem jest podwyższenie jakości życia osób starszych poprzez zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), podjętym przez kilka państw członkowskich UE (dok. 3618/08). Decyzja została przyjęta w pierwszym czytaniu w ramach procedury współdecyzji z udziałem Parlamentu i Rady.

Program pod hasłem „Nowoczesne technologie w służbie osobom starszym” (Ambient assisted living–AAL) ma na celu podwyższenie i poprawę jakości życia osób starszych, a jednocześnie wzmocnienie bazy przemysłowej w Europie przez zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Ponadto ma on następujące cele szczegółowe:


 • ułatwienie opracowania innowacyjnych produktów, usług i systemów opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych w zakresie komfortowego starzenia się w domu, społeczności i w pracy, oraz przyczynienie się w ten sposób do poprawy jakości życia, zwiększenia samodzielności, udziału w życiu społecznym, umiejętności i szans zatrudnienia osób starszych, a także do obniżenia kosztów opieki zdrowotnej i społecznej;

 • osiągnięcie masy krytycznej badań, rozwoju i innowacji na poziomie UE w zakresie technologii i usług na rzecz komfortowego starzenia się w społeczeństwie informacyjnym, w tym stworzenie warunków sprzyjających udziałowi w programie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP);

 • poprawa warunków wykorzystania wyników badań przez przemysł poprzez stworzenie spójnych europejskich ram umożliwiających wypracowywanie wspólnych stanowisk oraz znajdowanie i przyjmowanie wspólnych rozwiązań zgodnych ze zmieniającymi się preferencjami społecznymi i aspektami regulacyjnymi na poziomie krajowym i regionalnym w całej Europie.

Wspólny program AAL zapewnia ramy prawne i organizacyjne europejskiego programu na dużą skalę, obejmującego dwadzieścia państw UE1 oraz Izrael, Norwegię i Szwajcarię w zakresie badań stosowanych i innowacji w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rzecz komfortowego starzenia się w społeczeństwie informacyjnym. Wspomniane państwa uzgodniły, że będą wspólnie koordynować i realizować działania mające na celu wniesienie wkładu do programu AAL.

Wkład WE na rzecz tego programu wyniesie do 150 mln EUR.

Program AAL jest pierwszą z czterech inicjatyw opierających się na art. 169 Traktatu WE i planowanych podczas trwania 7. programu ramowego WE w zakresie badań (w latach 2007–2013).

Artykuł 169 reguluje udział Wspólnoty w programach badawczo-rozwojowych podejmowanych wspólnie przez kilka państw członkowskich UE, w tym udział w strukturach utworzonych w celu wykonania tych programów.



Program wspierający małe i średnie innowacyjne przedsiębiorstwa

Rada przyjęła decyzję dotyczącą udziału WE w programie badawczo-rozwojowym mającym na celu wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) prowadzących działalność w zakresie badań i rozwoju („wspólny program Eurostars”) (dok. 3623/08). Decyzja została przyjęta w pierwszym czytaniu w ramach procedury współdecyzji z udziałem Parlamentu i Rady.

Innowacyjne przedsiębiorstwa, w których wymagana jest wiedza specjalistyczna, odgrywają zasadniczą rolę w realizacji celów lizbońskich; stoją jednak przed nimi poważne wyzwania, związane w szczególności z nasiloną konkurencją na świecie. Program Eurostars skierowany jest do MŚP, które opracowują najnowocześniejsze technologie, a także do MŚP, które prowadzą prorynkowe badania w ramach projektów ponadnarodowych. Dzięki temu program przyczyni się do:


 • zwiększenia możliwości innowacyjnych gospodarki;

 • rozwiązania problemu związanego z brakiem koordynacji krajowych polityk w zakresie badań;

 • dalszego rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej;

 • osiągnięcia wspólnego celu UE zakładającego, że do 2010 inwestycje w badania i rozwój wzrosną do 3% PKB.

Dwadzieścia sześć państw UE1, a także Islandia, Izrael, Norwegia, Szwajcaria i Turcja uzgodniło, że będzie wspólnie koordynować i realizować działania w ramach programu Eurostars.

Wkład WE na rzecz tego programu wyniesie do 100 mln EUR.

Program Eurostars zaproponowany przez sieć EUREKA2 jest drugą z czterech inicjatyw opierających się na art. 169 Traktatu WE i planowanych podczas trwania 7. programu ramowego WE w zakresie badań (w latach 2007–2013).

UNIA CELNA

Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 2/2008 dotyczące wiążącej informacji taryfowej (WIT) – konkluzje Rady

Rada przyjęła następujące konkluzje:

„RADA

1. PO PRZEPROWADZENIU ANALIZY przedstawionego przez Trybunał Obrachunkowy sprawozdania specjalnego nr 2/2008 dotyczącego wiążącej informacji taryfowej (WIT), a w szczególności zaleceń Trybunału skierowanych do Komisji, jak również odpowiedzi Komisji;



2. PRZYPOMINA, że jednolita klasyfikacja taryfowa w ramach unii celnej jest jednym z wymogów Światowej Organizacji Handlu (WTO) i że system wiążącej informacji taryfowej przyczynia się do realizacji polityki celnej w jednolity sposób, tak jak to przewidziano w art. X Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT);

3. PRZYPOMINA, jak duże znaczenie ma system WIT dla podmiotów gospodarczych, które mają prawo uzyskać pewność prawną co do klasyfikacji taryfowej towarów;

4. UWZGLĘDNIAJĄC kodeks celny, który obowiązywał w chwili przeprowadzania kontroli przez Trybunał;

5. PRZYPOMINAJĄC, że niedawno przyjęto wspólnotowy kodeks celny (zmodernizowany kodeks celny)1, który jest obecnie wdrażany, a także PRZYPOMINAJĄC, że system WIT odgrywa w nim kluczową rolę, zwłaszcza z uwagi na fakt, że decyzja WIT będzie dla posiadacza wiążąca;

6. BIORĄC POD UWAGĘ, że zarządzaniem unią celną zajmuje się 27 krajowych administracji celnych oraz Komisja;

7. BIORĄC również POD UWAGĘ, że stale rośnie liczba wydawanych co roku decyzji WIT;

8. ODNOTOWUJE wnioski ogólne, w których Trybunał stwierdza – po przeprowadzeniu kontroli – że system WIT został dobrze opracowany i że Komisja oraz państwa członkowskie poddane kontroli Trybunału właściwie nim zarządzają;

9. Z ZADOWOLENIEM PRZYJMUJE odpowiedź, jaką Komisja skierowała do Trybunału, a zwłaszcza działania Komisji służące usprawnieniu systemu;

10. UWAŻA, że liczba decyzji WIT wymagających unieważnienia jest nieznaczna w stosunku do całkowitej liczby decyzji WIT wydanych w okresie, który objęła kontrola Trybunału, a także PODKREŚLA, że unieważnienie jest dopuszczaną przez prawo procedurą związaną z decyzjami WIT i że kwestię ewentualnej odpowiedzialności finansowej państw członkowskich należy traktować z daleko idącą ostrożnością;

11. ZWRACA SIĘ do Komisji, by prowadziła działania na rzecz usprawnienia systemu WIT i by monitorowała jego wdrażanie i stosowanie w państwach członkowskich.”



Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego*

Rada przyjęła1 rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 515/97 w sprawie wzajemnej pomocy między organami administracyjnymi państw członkowskich i współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów prawa celnego i rolnego (dok. 3616/08, dok. 10167/08 ADD1 REV1).

Rozporządzenie to ma służyć koordynowaniu walki z nadużyciami finansowymi i wszelką inną nielegalną działalnością przynoszącą szkodę interesom finansowym Wspólnoty.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 515/972 ulepszyło poprzedni instrument prawny w szczególności dzięki temu, że umożliwia przechowywanie danych we wspólnotowej bazie danych Systemu Informacji Celnej (SIC).

Zmiany wynikające z rozszerzenia Unii Europejskiej do 27 państw członkowskich, rozwój nowych rynków, coraz bardziej międzynarodowy charakter wymiany handlowej, a także jej szybki wzrost w połączeniu z rosnącym tempem przewozu towarów powodują konieczność ponownego przemyślenia wspólnotowej współpracy celnej w rozszerzonych ramach i przy użyciu odnowionego instrumentu, tak by nie został zahamowany rozwój europejskiej gospodarki.

Obecny system wymaga zatem uzupełnienia w postaci ram prawnych ustanawiających identyfikującą bazę danych rejestru celnego; obejmie ona dawne i obecne dochodzenia celne i pozwoli na poszukiwanie możliwie najdalej sięgających informacji umożliwiających właściwym organom państw członkowskich wykrywanie podejrzanych przypadków przepływu towarów i przemieszczania się środków transportu, w tym kontenerów, a także zbieranie danych od głównych usługodawców z całego świata, publicznych lub prywatnych, prowadzących działalność w ramach międzynarodowego łańcucha dostaw.

Konieczne jest ponadto zapewnienie większej zgodności z działaniami prowadzonymi na poziomie międzyrządowej współpracy celnej i współpracy z innymi organami i agencjami Unii Europejskiej oraz innymi organizacjami międzynarodowymi i regionalnymi – przez realizację wspólnych operacji celnych o wymiarze wspólnotowym.

TELEKOMUNIKACJA

Satelitarne usługi komunikacji ruchomej*

Kwalifikowaną większością głosów1 Rada przyjęła decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wspólne ramy selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej (dok. 3637/08, dok. 10193/08 ADD1). Wspomniane instytucje osiągnęły porozumienie w sprawie tego aktu prawodawczego w pierwszym czytaniu.

Celem wspomnianej decyzji jest ułatwienie rozwoju konkurencyjnego rynku wewnętrznego satelitarnych usług komunikacji ruchomej (MSS) w całej Wspólnocie i stopniowe zapewnienie zasięgu we wszystkich państwach członkowskich. MSS stanowią nowatorską, alternatywną platformę techniczną dla różnorodnych ogólnoeuropejskich usług telekomunikacyjnych, nadawczych i multiemisji, takich jak szybki dostęp do Internetu/intranetu, przenośne usługi multimedialne, ochrona publiczna oraz pomoc w przypadku klęsk żywiołowych. Ponadto usługi te mogą polepszyć dostępność zasięgu na obszarach wiejskich UE, dzięki czemu zlikwidowane zostaną różnice w dostępie do usług cyfrowych wynikające z warunków geograficznych.

Omawiana decyzja ustanawia wspólnotowe procedury wspólnego wyboru na poziomie UE operatorów systemów satelitarnej komunikacji ruchomej, a także przepisy dotyczące skoordynowanego udzielania przez państwa członkowskie wybranym operatorom zezwoleń na korzystanie z widma radiowego do eksploatacji takich systemów w UE. Stanowi ona uzupełnienie przyjętej w lutym 2007 roku w drodze procedury komitetowej decyzji, która zobowiązywała państwa członkowskie, by do 1 lipca 2007 r. zarezerwowały pasma częstotliwości radiowej 2GHz do wykorzystania przez systemy dostarczające satelitarne usługi komunikacji ruchomej.

Najważniejszą kwestią, którą omawiano na forum organów Rady oraz z udziałem Rady i Parlamentu Europejskiego, był zasięg, jaki mają zapewnić wybrani operatorzy systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej. Decyzja przewiduje obowiązek zapewnienia zasięgu początkowo na 60% łącznej powierzchni państw członkowskich, a w terminie maksymalnie siedmiu lat – dla co najmniej 50% mieszkańców i na co najmniej 60% łącznej powierzchni danego państwa członkowskiego. Ponadto kryterium zasięgu zyskało istotne znaczenie w drugiej fazie selekcji, stanowiąc 40% oceny.

Procedura selekcji operatorów systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej będzie organizowana przez Komisję przy pomocy Komitetu ds. Łączności. Zaproszenie do składania ofert będzie publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.



TRANSPORT

Opłaty lotniskowe*

Kwalifikowaną większością głosów1 Rada przyjęła wspólne stanowisko w odniesieniu do wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie opłat lotniskowych (dok. 8332/08, dok. 8332/08 ADD1 REV1, dok. 10256/08 ADD1).

Wspólne stanowisko zostanie przekazane Parlamentowi Europejskiemu do drugiego czytania w ramach procedury współdecyzji.

Projekt dyrektywy ma na celu określenie wspólnych zasad, które mają być przestrzegane przez operatorów portów lotniczych przy ustalaniu opłat lotniskowych. Ma on doprecyzować stosunki między operatorami portów lotniczych a użytkownikami portów przez wprowadzenie wymogów: jawności, konsultacji z użytkownikami i stosowania zasady niedyskryminacji przy obliczaniu wysokości opłat pobieranych od użytkowników. Ma on ponadto doprowadzić do utworzenia silnego, niezależnego organu krajowego, który będzie pełnił rolę arbitra i mediatora w sporach, umożliwiając ich szybkie rozstrzygnięcie.

Rada uzgodniła kilka zmian do tekstu wniosku Komisji, które mają zwiększyć jego zrozumiałość, a także rozwiać obawy zgłaszane przez państwa członkowskie. Główna zmiana dotyczy zakresu zastosowania dyrektywy. Pierwotnie Komisja proponowała uwzględnienie wszystkich portów lotniczych, które obsługują rocznie ponad 1 mln pasażerów. Rada podniosła ten próg do 5 milionów; dyrektywa obejmie także największy port lotniczy w każdym z państw członkowskich.

Od momentu wejścia w życie wspomnianej dyrektywy państwa członkowskie będą miały trzy lata na transpozycję jej przepisów.



STATYSTYKA

Statystyki dotyczące środków ochrony roślin

Rada osiągnęła porozumienie polityczne co do rozporządzenia w prawie statystyk dotyczących środków ochrony roślin, które ustanawia ramy tworzenia statystyk wspólnotowych odnoszących się do wprowadzania do obrotu i stosowania środków ochrony roślin (dok. 9800/08). Wspomniane rozporządzenie formułuje w odniesieniu do państw członkowskich zalecenia dotyczące w szczególności:



 • systematycznego gromadzenia danych,

 • sposobu gromadzenia danych;

 • sposobu przekazywania danych Komisji.

Ponadto powierza ono Komisji zadania polegające na dostosowaniu pewnych aspektów technicznych, a także na określeniu kryteriów oceny jakości oraz formatu przekazywania danych.

Już w decyzji 1600/2002/WE ustanawiającej szósty wspólnotowy program działań w zakresie środowiska naturalnego1 uznano, że należy w większym stopniu ograniczyć wpływ pestycydów na zdrowie człowieka i na środowisko, w szczególności wpływ pestycydów pochodzących ze środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie. Podkreślono w niej również potrzebę doprowadzenia do bardziej zrównoważonego stosowania pestycydów, a także wezwano do znacznego ogólnego zmniejszenia ryzyka oraz do stosowania pestycydów w zakresie niezbędnym do ochrony upraw.

Ujednolicone i porównywalne statystyki wspólnotowe są zasadniczym elementem umożliwiającym opracowywanie i ocenianie prawodawstwa i polityk UE w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz obliczanie odnośnych wskaźników ryzyka, jakie dla zdrowia i środowiska stwarzają sprzedaż i stosowanie pestycydów, także w kontekście wspólnotowej strategii tematycznej w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów.

Akwakultura

Rada przyjęła rozporządzenie w sprawie przekazywania statystyk w dziedzinie akwakultury (dok. 3606/08).

Rozporządzenie to nałoży na państwa członkowskie UE wymóg przedkładania Komisji statystyk dotyczących wszelkiej działalności w dziedzinie akwakultury, prowadzonej na ich terytorium w wodach słodkich i słonych. Uchyla ono rozporządzenie 788/96.

Ludność i warunki mieszkaniowe

Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające wspólne zasady zestawiania porównywalnych danych statystycznych dotyczących ludności i warunków mieszkaniowych w UE (dok. 3612/08).

Okresowe dane statystyczne na temat ludności oraz ogólna charakterystyka rodzinna, społeczna, gospodarcza i mieszkaniowa poszczególnych osób, są niezbędne do badania i definiowania polityki regionalnej i społecznej UE oraz jej polityki ochrony środowiska. Konieczne jest w szczególności gromadzenie dokładnych danych dotyczących warunków mieszkaniowych, po to by wspierać różnorodne działania Wspólnoty, takie jak propagowanie integracji społecznej i monitorowanie spójności społecznej na poziomie regionalnym, czy też ochrona środowiska i rozwój efektywności energetycznej.

MIANOWANIA

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Rada przyjęła decyzję w sprawie mianowania następujących osób na członków zarządu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na okres od 1 lipca 2008 r. do 30 czerwca 2012 r.:



 • Sue Davies*

 • Piergiuseppe Facelli

 • Matthias Horst*

 • Milan Pogačnik

 • Jiri Ruprich

 • Sinikka Turunen*

 • Bernhard Url



1Zob. komunikat prasowy nr 7508/08 i konkluzje Rady z dnia 17 marca 2008 r. zamieszczone w dok. 7150/08.

1Zob. komunikat prasowy 15333/07.

2Ośmiokrotnej, jeżeli poważne naruszenie przepisów powtórzyło się w okresie pięciu lat.

1Por. rezolucja 61/105 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, przyjęta w dniu 8 grudnia 2006 r.

1Międzynarodowa Rada Badań Morza.

1W Oceanie Atlantyckim na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej i w Morzu Śródziemnym.

2Rozporządzenie Komisji (WE) nr 530/2008 z dnia 12 czerwca 2008 r. ustanawiające środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym (Dz.U. L 155 z 13.6.2008, s. 9).

1W granicach kwoty ustanowionej na mocy art. 3 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1535/2007 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej.

1Jeżeli podniesiony zostanie próg wiekowy zwierząt poddawanych testom, liczba obowiązkowych testów się zmniejszy.

1Sporządzonego w myśl konkluzji Rady Europejskiej z dnia 20 czerwca 2008 r.

1Rozporządzenie (WE) nr 864/2004.

1Komisja zmieniła wniosek w następstwie opinii Parlamentu Europejskiego w pierwszym czytaniu.

2Więcej informacji o treści wniosku można znaleźć w komunikacie prasowym nr 9039/08.

1Zob. decyzja Rady 2006/512/WE z dnia 17 lipca 2006 r., Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11.

1„Zakładami związanymi ze zdrowiem zwierząt”, o których mowa, są: miejsca gromadzenia bydła, świń, kóz i owiec, punkty etapowe dla koni, podmioty handlujące tymi zwierzętami, zakłady drobiarskie, stacje pobierania lub przechowywania nasienia i zespoły pozyskiwania lub produkcji zarodków oraz niektóre jednostki, instytuty i ośrodki.

1Dz.U. C 53 z 3.3.2005.

2Dz.U. L 386 z 29.12.2006, s. 89.

1www.icbl.org/treaty

1Dz. U. 61 z 28.2.2007, s. 49, zmienione wspólnym stanowiskiem 2007/246/WPZiB (Dz. U. L 106 z 24.4.2007, s. 67).

1Dz.U. L 103 z 20.4.2007, s. 1 ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 219/2008 (Dz.U. L 68 z 12.3.2008, s. 5).

1Austria, Belgia, Cypr, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo.

1Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Słowenia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwo.

2http://www.eureka.be

1Dz.U. L 145 z 4.6.2008, s. 1.

1Delegacja irlandzka wstrzymała się od głosu.

2Dz.U. L 82 z 22.3.1997, s. 1, zmienione rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, s. 36).

1Delegacja portugalska głosowała przeciw przyjęciu decyzji, a delegacje bułgarska i szwedzka wstrzymały się od głosu.

1Delegacja luksemburska głosowała przeciw przyjęciu dyrektywy.

1Dz.U. L 242 z 10.9.2002.

10590/08 (Presse 169)



PL


1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna