Rada unii europejskiej pl c/08/169Pobieranie 212,15 Kb.
Strona1/2
Data17.11.2017
Rozmiar212,15 Kb.
  1   2

23 VI 2008


RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

C/08/169

10590/08 (OR. en)


KOMUNIKAT PRASOWY

2881. posiedzenie Rady


Rolnictwo i rybołówstwo
Luksemburg, 23 i 24 czerwca 2008 r.
Przewodniczący Iztok JARC
Minister rolnictwa, leśnictwa i żywności


Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada osiągnęła jednogłośne porozumienie polityczne w sprawie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów; w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu statków krajów trzecich na wody terytorialne Wspólnoty, a także w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu.

Rada osiągnęła porozumienie polityczne co do wspólnego stanowiska w sprawie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (pestycydy).

Rada odbyła debatę dotyczącą kierunków polityki w związku z oceną funkcjonowania wspólnej polityki rolnej po reformie.

Rada przyjęła – bez debaty – rozporządzenie ustanawiające pewne systemy wsparcia w sektorze bawełny; rozporządzenie ustanawiające szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego, a także osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie dyrektywy upraszczającej procedury dotyczące podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki.

Ponadto Rada przyjęła dwie decyzje, które dotyczyły przystąpienia Bułgarii i Rumunii do konwencji arbitrażowej, oraz decyzję ustanawiającą wspólne ramy na użytek selekcji i zezwoleń dotyczących systemów dostarczających satelitarne usługi komunikacji ruchomej.

SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY 6

OMAWIANE PUNKTY

Ocena funkcjonowania WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ 8

RYBOŁÓWSTWO 10

Połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane 10

Upoważnienia do działalności połowowej 11

Wrażliwe ekosystemy morskie na pełnym morzu 11

Umowa o partnerstwie z Mauretanią 12

Uprawnienia do połowów na rok 2009 13

Całkowity dopuszczalny połów dorsza w Morzu Celtyckim 13

Tuńczyk błękitnopłetwy 14

SPRAWY RÓŻNE 15INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

ROLNICTWO

 • Reforma systemu wsparcia w sektorze bawełny* 20

 • Wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin – „rozporządzenie o pestycydach” 21

 • Wyspy Morza Egejskiego 21

 • Pasażowalne encefalopatie gąbczaste (TSE) 22

 • Uproszczone procedury dotyczące podawania i publikowania informacji w dziedzinie weterynarii i zootechniki 23

RYBOŁÓWSTWO

 • Środki stosowane przez państwo portu w celu zapobiegania nielegalnym połowom 24

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I SPRAWY WEWNĘTRZNE

 • Specjalne jednostki interwencyjne UE – współpraca policyjna 24

 • Współpraca transgraniczna w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej 24

 • Wizowy system informacyjny* 26

EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

 • Misja policyjna UE w Demokratycznej Republice Konga 27

 • Europejskie Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony 28

 • Terytoria palestyńskie – misja policyjna UE 29

WSPÓLNA POLITYKA ZAGRANICZNA I BEZPIECZEŃSTWA

 • Irak – zintegrowana misja UE w Iraku dotycząca państwa prawnego 29

 • Konwencja ottawska 30

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

 • Specjalny Przedstawiciel UE w Afganistanie – przedłużenie mandatu 31

 • Iran – środki ograniczające 31

 • Kuba – Konkluzje Rady 32

 • Skuteczność, spójność i wyeksponowanie zewnętrznych polityk UE 33

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

 • Ujednolicona wersja decyzji w sprawie gwarancji na pokrycie strat w związku z pożyczkami na projekty poza UE 34

 • Konwencja arbitrażowa w sprawie podwójnego opodatkowania – Bułgaria i Rumunia – rozszerzenie UE 34

SPRAWY INSTYTUCJONALNE

 • Trybunał Sprawiedliwości – zmiany w regulaminie 35

RYNEK WEWNĘTRZNY

 • Swobodny przepływ towarów – konkluzje Rady 35

ENERGIA

 • Rada Ministerialna Wspólnoty Energetycznej 37

TRANSPORT

 • Komercyjny transport lotniczy 38

BADANIA

 • UE – Nowa Zelandia: umowa o współpracy naukowo-technicznej 38

 • Program dotyczący jakości życia osób starszych 38

 • Program wspierający małe i średnie innowacyjne przedsiębiorstwa 39

UNIA CELNA

 • Sprawozdanie specjalne Trybunału Obrachunkowego nr 2/2008 dotyczące wiążącej informacji taryfowej (WIT) – konkluzje Rady 41

 • Prawidłowe stosowanie przepisów prawa celnego i rolnego* 42

TELEKOMUNIKACJA

 • Satelitarne usługi komunikacji ruchomej* 43

TRANSPORT

 • Opłaty lotniskowe* 45

STATYSTYKA

 • Statystyki dotyczące środków ochrony roślin 46

 • Akwakultura 47

 • Ludność i warunki mieszkaniowe 47

MIANOWANIA

 • Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 48

UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich oraz Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:Belgia:

Sabine LARUELLE minister MŚP, samozatrudnienia, rolnictwa i polityki naukowej

Benoît LUTGEN minister rolnictwa, polityki i gospodarki wiejskiej, środowiska i turystyki (region Walonii)

Kris PEETERS premier rządu flamandzkiego i flamandzki minister ds. reformy instytucjonalnej, portów, rolnictwa, rybołówstwa morskiego i polityki obszarów wiejskichBułgaria:

Waleri CWETANOW minister rolnictwa i żywnościRepublika Czeska:

Petr GANDALOVICZ minister rolnictwaDania:

Kjer Eva HANSEN minister żywnościNiemcy:

Gert LINDEMANN sekretarz stanu, Federalne Ministerstwo Żywności, Rolnictwa i Ochrony KonsumentówEstonia:

Tiit NABER zastępca stałego przedstawicielaIrlandia:

Brendan SMITH minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności

Tony KILLEEN wiceminister w Ministerstwie Rolnictwa, Rybołówstwa i Żywności (szczególnie odpowiedzialny za rybołówstwo i leśnictwo)

Grecja:

Alexandros CONTOS minister żywności i rozwoju wsiHiszpania:

Elena ESPINOSA MANGANA minister rolnictwa, rybołówstwa i żywności

Pilar MERINO TRONCOSO minister rolnictwa, hodowli zwierząt, rybołówstwa i rolnictwa Autonomicznej Wspólnoty Wysp Kanaryjskich

Francja:

Michel BARNIER minister rolnictwa i rybołówstwaWłochy:

Luca ZAIA minister rolnictwa i leśnictwaCypr:

Michalis POLINIKI CHARALAMBIDES minister rolnictwa, zasobów naturalnych i środowiskaŁotwa:

Mārtiņš ROZE minister rolnictwaLitwa:

Kazimira Danutė PRUNSKIENĖ minister rolnictwaLuksemburg:

Fernand BODEN minister rolnictwa, uprawy winorośli i rozwoju wsi; minister ds. małych i średnich przedsiębiorstw, wolnych zawodów i samozatrudnienia, turystyki i mieszkalnictwa

Octavie MODERT sekretarz stanu ds. stosunków z parlamentem, sekretarz stanu ds. rolnictwa, uprawy winorośli i rozwoju wsi, sekretarz stanu ds. kultury, szkolnictwa wyższego i badań naukowych

Węgry:

József GRÁF minister rolnictwa i rozwoju wsiMalta:

George PULLICINO minister do spraw wiejskich i zasobówNiderlandy:

Gerda VERBURG minister rolnictwa, przyrody i jakości żywnościAustria:

Josef PRÖLL federalny minister rolnictwa, leśnictwa, środowiska i gospodarki wodnejPolska:

Marek SAWICKI minister rolnictwa i rozwoju wsiPortugalia;

Jaime SILVA minister rolnictwa, rozwoju wsi i rybołówstwaRumunia:

Rumunia: Dacian CIOLOŞ minister rolnictwa i rozwoju wsiSłowenia:

Słowenia: Iztok JARC minister rolnictwa, leśnictwa i żywności

Branka TOME sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa, Leśnictwa i Żywności

Słowacja:

Zdenka KRAMPLOVÁ minister rolnictwaFinlandia:

Sirkka-Liisa ANTTILA minister rolnictwa i leśnictwaSzwecja:

Eskil ERLANDSSON minister rolnictwaZjednoczone Królestwo:

Hilary BENN minister środowiska, żywności i wsi

Jonathan SHAW parlamentarny podsekretarz stanu i wiceminister ds. regionu South East

Richard LOCHHEAD minister ds. wsi i środowiska (rząd Szkocji)

Elin JONES minister ds. wsi (Zgromadzenie Walijskie)

Michelle GILDERNEW minister rolnictwa i rozwoju wsi (Irlandia Północna)Komisja:

Joe BORG członek Komisji

Mariann FISCHER BOEL członek Komisji

Androulla VASSILIOU członek KomisjiOMAWIANE PUNKTY

Ocena funkcjonowania WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Rada odbyła debatę dotyczącą kierunków polityki poświęconą proponowanemu pakietowi legislacyjnemu przygotowanemu w związku z oceną funkcjonowania1 wspólnej polityki rolnej po reformie z roku 2003 (dok. 9656/08).

Podczas debaty skoncentrowano się na dwóch pytaniach zadanych przez prezydencję (dok. 10816/08): pierwsze dotyczyło propozycji dalszego oddzielania płatności od produkcji, a drugie – propozycji ustanowienia określonych środków wsparcia na mocy zmienionej wersji art. 69 rozporządzenia 1782/2003.

Większość delegacji z aprobatą przyjęła propozycję dalszego oddzielania płatności od produkcji – w duchu reformy z 2003 roku. Ich zdaniem oddzielanie to będzie dla rolników niezbędnym bodźcem pozwalającym reagować na sygnały rynkowe. Kilka delegacji było jednak zdania, że konieczne będzie utrzymanie w pewnych szczególnie ważnych sektorach – choćby przez okres przejściowy – płatności powiązanych lub częściowo powiązanych z produkcją. Przy tej okazji zwróciły uwagę na ryzyko porzucania działalności rolniczej, utraty bioróżnorodności czy poważnych i nieodwracalnych skutków społecznych. Jeżeli chodzi o określone wsparcie przewidziane w zmienionym art. 69 (nowy art. 68 we wniosku), kilka delegacji ponowiło apel o to, by było one prostsze i bardziej elastyczne, co pozwoli każdemu z państw członkowskich odpowiednio je zastosować. Inne delegacje podkreślały, że ważne jest, by planowane środki nie zakłócały handlu czy konkurencji ani nie wprowadzały z powrotem płatności powiązanych z produkcją i by z tego względu były jedynie przejściowe.

Delegacje miały także wątpliwości co do proponowanych ograniczeń w finansowaniu tych środków. Niektóre były zdania, że istnieją inne ewentualne rozwiązania finansowe, np. wykorzystanie niezużytych środków przeznaczonych na płatności bezpośrednie, przeklasyfikowanie niektórych środków w kategorii rozwój wsi i podwyższenie ustalonych pułapów. Cześć delegacji skrytykowała także propozycję, by z funduszy wzajemnego inwestowania rekompensować rolnikom straty wynikłe z chorób zwierząt lub roślin, i uznała, że obecny tekst art. 44 rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynku (1234/2007) jest bardziej satysfakcjonującym narzędziem.

Po przyjęciu przez Radę w dniu 17 marca 2008 r. konkluzji w sprawie komunikatu Komisji „Przygotowania do oceny funkcjonowania reformy WPR” (załącznik do dok. 7150/08) Komisja w dniu 27 maja podczas nieformalnego posiedzenia ministrów rolnictwa w Brdzie przedstawiła pakiet aktów legislacyjnych.

Pakiet ten ma służyć niezbędnym dostosowaniom reformy, po to by uprościć i udoskonalić system płatności jednolitej, lepiej zorientować produkcję rolną na zglobalizowanym rynku i sprostać nowym wyzwaniom, np. zmianom klimatu, gospodarce wodnej i bioenergii.

Francja, przejmująca prezydencję w UE, oświadczyła, że zamierza dalej prowadzić prace przygotowawcze, tak by w listopadzie można było osiągnąć porozumienie polityczne. W tym celu zaproponuje przeprowadzenie w lipcu i we wrześniu na szczeblu Rady debat dotyczących kierunków polityki poświeconych temu zagadnieniu.Szczegółowe informacje na stronie: http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/index_en.htm

Przedmiotowy wniosek jest oparty na art. 37 traktatu (wymaga konsultacji z Parlamentem Europejskim i większości kwalifikowanej).

Opinia Parlamentu Europejskiego jest spodziewana 18 listopada 2008 r.

RYBOŁÓWSTWO

Połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane

Rada osiągnęła jednogłośne porozumienie polityczne w sprawie rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (dok. 14236/07). Rozporządzenie to zostało przedstawione przez Komisję na posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa w listopadzie ubiegłego roku.1

Przyjmując to rozporządzenie, Unia Europejska chce nie tylko przyczynić się do trwałości zasobów rybnych i poprawić sytuację rybaków ze Wspólnoty, którzy są narażeni na nieuczciwą konkurencję z powodu dostępności produktów nielegalnych, lecz także chce zaspokoić popyt konsumentów na produkty rybne wytworzone w sposób uczciwy i zgodnie z zasadami zrównoważonej produkcji.

Wniosek ma służyć powstrzymaniu importu do Wspólnoty produktów pochodzących z połowów nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych. Działania w nim przewidziane dotyczą całego łańcucha dostaw (połowów, przeładunku, przetwórstwa, wyładunku i handlu) – „od sieci do talerza”. Główne założenia wniosku to: • ustanowienie unijnej czarnej listy, na której znajdą się statki nieprzestrzegające zasad; określenie szczegółowych reguł sporządzania takiej listy oraz skutków znalezienia się na takiej liście, a w pewnych przypadkach także skutków, które dla państw trzecich będzie miało wpuszczanie takich statków do portu;

 • wprowadzenie systemu świadectw, który będzie obejmować wszystkie importowane produkty rybne z wyjątkiem produktów pochodzących z połowów śródlądowych oraz produktów akwakultury;

 • zbliżenie we Wspólnocie wymiaru kar grożących za poważne naruszenie przepisów: maksymalna grzywna odpowiadająca co najmniej pięciokrotnej2 wartości produktów rybnych uzyskanych w wyniku poważnego naruszenia przepisów;

 • rozporządzenie, po tym jak zostanie formalnie przyjęte, będzie miało zastosowanie od dnia 1 stycznia 2010 r.

Rozporządzenie zostanie przyjęte na jednym z najbliższych posiedzeń Rady, po tym jak ostatecznie zredagują je prawnicy lingwiści. W protokole posiedzenia, na którym zostanie ono przyjęte, znajdzie się kilka oświadczeń.

Parlament Europejski wydał opinię w dniu 5 czerwca 2008 r., a Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny – w dniu 2 kwietnia 2008 r.Upoważnienia do działalności połowowej

Rada osiągnęła jednogłośne porozumienie polityczne co do projektu rozporządzenia w sprawie upoważnień do prowadzenia działalności połowowej (dok. 11182/07).

Po tym jak rozporządzenie zostanie zweryfikowane przez prawników lingwistów, Rada przyjmie je jako punkt A jednego z najbliższych posiedzeń.

Wniosek dostosowuje do zobowiązań międzynarodowych procedury wydawania wszystkim statkom wspólnotowym upoważnień do prowadzenia działalności połowowej poza wodami Wspólnoty – w ramach umów dwustronnych lub poza zakresem jakiejkolwiek umowy. Ponadto na nowo określa zasady dostępu statków pływających pod banderą państwa trzeciego do wód Wspólnoty.

Ogólny wspólnotowy system upoważnień do prowadzenia wszelkiej działalności połowowej poza wodami Wspólnoty uznano za niezbędny, po tym jak przyjęto plan działań na lata 2006–2008 upraszczających i doskonalących wspólnotową politykę rybołówstwa i po tym jak od czasu przyjęcia rozporządzenia (WE) nr 33117/94 zmieniły się warunki prowadzenia działalności połowowej poza wodami Wspólnoty. System stał się niezbędny także z uwagi na zobowiązania międzynarodowe.

Parlament Europejski wydał opinię w dniu 10 kwietnia.Wrażliwe ekosystemy morskie na pełnym morzu

Rada osiągnęła jednogłośne porozumienie polityczne co do rozporządzenia w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych (dok. 14231/07, dok. 14231/07 ADD 1, dok. 14231/07 ADD 2).

Rada zwróciła się zatem do COREPER-u o podjęcie niezbędnych działań, po to by mogła przyjąć wspomniany wniosek na jednym z najbliższych posiedzeń, po tym jak prawnicy lingwiści dokonają ostatecznych poprawek redakcyjnych.

Ministrowie rozstrzygnęli dwie nierozwiązane wcześniej sprawy: • zakaz stosowania przydennych narzędzi połowowych na obszarach, na temat których nie dokonano i nie upubliczniono stosownej oceny naukowej (art. 6) oraz

 • kwestię pełnej obecności obserwatorów (art. 11).

Obydwa przepisy zostaną zweryfikowane: odpowiednio przed dniem 20 czerwca 2010 r. (art. 13) i rok po publikacji rozporządzenia.

We wniosku przewidziano wprowadzenie środków, które mają chronić wrażliwe ekosystemy morskie przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych; środki te to przede wszystkim specjalne zezwolenia połowowe, monitorowanie oraz profilaktyczna granica ochronna w kolumnie wody.

Wniosek jest zgodny z zaleceniami Zgromadzenia Ogólnego ONZ dotyczącymi pilnej potrzeby przyjęcia środków chroniących wrażliwe ekosystemy morskie przed niekorzystnym wpływem przydennej działalności połowowej.1

Parlament Europejski wydał opinię w dniu 4 czerwca 2008 r.Umowa o partnerstwie z Mauretanią

Rada zapoznała się ze stanem prac nad wnioskami Komisji w sprawie zawarcia ponownie wynegocjowanego protokołu ustalającego dopuszczalne uprawnienia do połowów i rekompensaty finansowe przewidziane w umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (dok. 9295/08, dok. 9298/08).

Rada zapoznała się z nierozstrzygniętymi jeszcze wątpliwościami delegacji holenderskiej, litewskiej i hiszpańskiej co do kwot przydzielonych na mocy proponowanego zmienionego protokołu.

Oczekuje się, że Rada przyjmie decyzję i rozporządzenie w najbliższym możliwym terminie, najprawdopodobniej w lipcu.

Komisarz Joe Borg przypomniał, że Wspólnota wynegocjowała zmianę warunków przedmiotowego protokołu, ponieważ jej statki nie w pełni wykorzystywały przysługujące im uprawnienia do połowów, a tym samym korzyści gospodarcze i finansowe Wspólnoty stały się wątpliwe.

Mauretania i Wspólnota Europejska parafowały nowy protokół w dniu 13 marca 2008 r. Będzie on obowiązywał w okresie od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r.Uprawnienia do połowów na rok 2009

Rada dokonała wymiany poglądów, chcąc przygotować się do ustanowienia ilości całkowitego dopuszczalnego połowu i kwot połowowych na rok 2009 (dok. 10264/08).

Dyskusja miała pomóc Radzie i Komisji zapoznać się ze stanowiskami państw członkowskich w sprawie uprawnień do połowów i nakładu połowowego, tak by mogły właściwie pokierować pracami przygotowawczymi przed przyjęciem przez Radę w grudniu decyzji o całkowitym dopuszczalnym połowie i o kwotach połowowych.

Całkowity dopuszczalny połów dorsza w Morzu Celtyckim

Rada zapoznała się z wnioskiem delegacji francuskiej, popartej przez Zjednoczone Królestwo i Irlandię, w sprawie wypełnienia przez Komisję zobowiązań poczynionych na posiedzeniu Rady w dniach 17–19 grudnia. Zapowiedziała ona, że zweryfikuje przyjętą na rok 2008 wielkość całkowitego dopuszczalnego połowu dorsza w Morzu Celtyckim w obszarach ICES1 VIIb–VIIk, VIII, IX i X i na wspólnotowych wodach CECAF 34.1.1.

Komisarz Joe Borg zaznaczył, że jeszcze jest zbyt wcześnie na decyzję, ponieważ w dniu 27 czerwca ICES wyda nową opinię naukową. Komisja jest przygotowana, by zależnie od zaleceń ICES wystąpić w lipcu na forum Rady ze stosownym wnioskiem.

Tuńczyk błękitnopłetwy

Komisja zdecydowała o zastosowaniu środków nadzwyczajnych – na mocy art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/20021 – w odniesieniu do tuńczyka błękitnopłetwego2.

Na mocy środków nadzwyczajnych, które Komisja zastosowała na podstawie posiadanych przez siebie danych i informacji, greckie, francuskie, włoskie, cypryjskie i maltańskie sejnery nie będą mogły prowadzić połowów od dnia 16 czerwca (godz. 0.00), a sejnery hiszpańskie – od dnia 23 czerwca (godz. 0.00).

Francja i Włochy, korzystając z możliwości, jaką daje art. 7 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia, odwołały się od decyzji Komisji do Rady (dok. 10800/08).

Zainteresowane państwa członkowskie zakwestionowały sposób postępowania Komisji, która nie skonsultowała się z nimi przed podjęciem decyzji, i zwróciły się do komisarza Joego Borga o dostarczenie im wszystkich dostępnych danych, które pozwolą na dokonanie porównania i oceny.

Komisarz Joe Borg podtrzymał pogląd Komisji, że podjęła ona decyzję zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1559/2007 ustanawiającym wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz wprowadzającym na stałe plan odbudowy zasobów tuńczyka przyjęty przez Międzynarodową Komisję ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT), której Wspólnota jest członkiem od dnia 14 listopada 1997 r.SPRAWY RÓŻNE

a) Światowa Organizacja Handlu (WTO) – negocjacje w ramach dauhańskiej rundy rozwojowej • Informacje Komisji

Komisarz Mariann Fischer Boel przedstawiła Radzie postępy w negocjacjach rolnych w ramach przygotowań do spotkania ministerialnego WTO, które prawdopodobnie odbędzie się w Genewie przed przerwą wakacyjną.

Rada dokonała wymiany poglądów na podstawie swoich konkluzji z dnia 10 marca 2008 r.

b) Choroba niebieskiego języka – środki ochronne w sektorze bydła


 • Wniosek delegacji belgijskiej

Rada zapoznała się z uwagami delegacji belgijskiej – popartej przez delegację francuską i luksemburską – na temat poważnych problemów, z którymi mimo wszelkich środków zastosowanych na szczeblu krajowym spotykają się niektórzy wyspecjalizowani rolnicy. Delegacja belgijska zwróciła się do Komisji o zgodę na to, by państwa członkowskie mogły wspierać wyspecjalizowane gospodarstwa rolne kwotą przekraczającą pułap pomocy de minimis ustanowiony na poziomie 7 500 EUR na gospodarstwo przez trzy lata1. Takie nadzwyczajne wsparcie obowiązywałoby jedynie przez 12 miesięcy – od dnia 1 lipca 2008 r.

Delegacja Niderlandów zwróciła uwagę Rady na ostatnie sprawozdanie Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, w którym wskazano innych potencjalnych przenosicieli choroby niebieskiego języka, np. importowane rośliny lub konie, i wezwano do ogólnoeuropejskich działań, które zapobiegłyby rozprzestrzenianiu się choroby tą drogą.

Delegacja słowacka zaznaczyła, że nie poprze wniosku delegacji belgijskiej z uwagi na możliwe ryzyko zakłóceń.

Przedstawiciel Komisji zaproponował delegacji belgijskiej, by zamiast postulować podniesienie pułapu pomocy de minimis, co mogłoby prowadzić do zakłóceń, zastosowała przepisy o wyłączeniach grupowych w przypadku pomocy państwa, co pomogłoby szybciej rozwiązać problemy, z którymi borykają się zainteresowani rolnicy.

c) Produkty zwierzęce – niedawny wzrost kosztów i cen


 • Wniosek delegacji belgijskiej

Rada zapoznała się z wnioskiem delegacji belgijskiej, by niezwłocznie rozpocząć debatę o wysokich kosztach produkcji w UE – związanych zwłaszcza z paszą – oraz o sposobach zmniejszenia nierównowagi konkurencyjnej względem producentów z krajów trzecich.

Rada zapoznała się także z drugim wnioskiem delegacji belgijskiej – o bardziej szczegółowe wyjaśnienia w sprawie przyszłej roli organizacji producenckich oraz w sprawie możliwości tworzenia organizacji międzybranżowych w sektorze mleczarskim i mięsnym.

Prezydencja zaznaczyła, że w ramach przeglądu wspólnej polityki rolnej po reformie organy przygotowawcze Rady przystąpią w lipcu do technicznej analizy poświęconego tej sprawie wniosku o jednolitej wspólnej organizacji rynku.

Komisarz Mariann Fischer Boel przypomniała o działaniach już podjętych, by ograniczyć negatywne skutki wzrostu kosztów i cen: o zawieszeniu odłogowania, cłach na import zbóż oraz o tymczasowym wsparciu rynkowym w sektorze wieprzowiny. Podkreśliła, że wprawdzie w niektórych przypadkach organizacje producenckie mogą odgrywać pozytywną rolę, przypomniała jednak, że z organizacjami międzybranżowymi może wiązać się ryzyko naruszenia zasad rynku wewnętrznego.

d) Gąbczasta encefalopatia bydła: zmiany w systemie czynnego nadzoru


 • Wniosek delegacji belgijskiej

Rada przyjęła do wiadomości wniosek delegacji belgijskiej, popartej przez delegacje: Cypru, Czech, Danii, Francji, Irlandii, Węgier, Holandii, Polski, Portugalii, Słowacji, Włoch i Słowenii, o to, by jak najszybciej – najlepiej od stycznia 2009 roku – można było ograniczyć liczbę niezbędnych testów służących czynnemu nadzorowi nad BSE.

Komisarz Androulla Vassiliou zaapelowała do państw członkowskich, które mogą dokonać zmian w programach monitorowania choroby, by jak najszybciej przedłożyły odpowiednie dokumenty. Na podstawie spodziewanej w lipcu oceny Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności Komisja przed końcem bieżącego roku przyjmie wniosek, w którym na nowo ustali progi wiekowe na użytek programów czynnego nadzoru, tak by mogły obowiązywać od dnia 1 stycznia 2009 r.

W artykule 6 rozporządzenia (WE) nr 999/2001 przewiduje się możliwość wprowadzenia zmienionego programu nadzoru1; jego szczegóły będą znane po tym, jak w połowie lipca Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności wyda opinię na temat zagrożeń, z jakimi wiąże się zmiana obecnego progu wiekowego zwierząt poddawanych testom.

W Belgii od października 2006 roku nie odnotowano nowych przypadków BSE.

e) Import żywności, pasz, zwierząt i roślin: bezpieczeństwo i przestrzeganie zasad wspólnotowych


 • Memorandum delegacji francuskiej (dok. 10698/08)

Rada przyjęła do wiadomości obawy delegacji francuskiej wyrażone w memorandum, do którego przyłączyły się także delegacje: austriacka, bułgarska, estońska, fińska, węgierska, irlandzka, włoska, łotewska, litewska, luksemburska, polska, rumuńska i słowacka.

Belgia, Cypr, Niemcy, Grecja, Portugalia i Hiszpania poparły francuską propozycję, by w najbliższych miesiącach zająć się na szczeblu Rady wspomnianą kwestią, koncentrując się na bezpieczeństwie oraz na przestrzeganiu wspólnotowych zasad dotyczących importu żywności, pasz, zwierząt i roślin.

Delegacje: duńska, maltańska, niderlandzka, szwedzka i brytyjska, choć podzielają zdanie, że produkty spożywcze bez względu na pochodzenie powinny się cechować się najwyższą jakością, zwróciły uwagę Rady na konieczność przestrzegania reguł WTO, rozwijania norm międzynarodowych i promowania odpowiednich etykiet jako sposobu na lepsze informowanie konsumentów.

f) Propozycja powołania wspólnotowej agencji koordynującej kontrole weterynaryjne i żywnościowe • Wniosek delegacji łotewskiej (dok. 10922/08)

Rada zapoznała się z propozycją delegacji łotewskiej, by stworzyć agencję, która zatroszczy się o lepiej skoordynowane i zharmonizowane wprowadzanie w życie wspólnotowego prawodawstwa poświęconego urzędowym granicznym kontrolom towarów importowanych, eksportowanych i przewożonych tranzytem.

g) Wpływ wysokich cen paliw na sektor rybołówstwa • Wniosek Włoch, poparty przez Francję, Grecję, Maltę, Portugalię i Hiszpanię (dok. 10880/08)

 • Informacje prezydencji (dok. 10799/08, 10930/08)

Rada przyjęła do wiadomości obawy zgłoszone przez delegację włoską, popartą przez delegacje: francuską, grecką, maltańską, portugalską i hiszpańską.

Rada dokonała wstępnej wymiany poglądów przed formalną prezentacją pakietu legislacyjnego1 zaplanowaną na najbliższe tygodnie.

Komisarz Joe Borg zaznaczył, że Komisja zasadniczo uzgodniła pakiet środków nadzwyczajnych, które mają rozwiązać kryzys paliwowy w sektorze rybołówstwa. Na pakiet będzie się składać przede wszystkim rozporządzenie Rady ustanawiające specjalny tymczasowy system ad hoc, który na dwa lata wprowadzi odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia o Europejskim Funduszu Rybackim.

Przewidziano cztery rodzaje środków: środki nadzwyczajne; środki na rzecz tych flot, które podejmą znaczne działania restrukturyzacyjne; środki rynkowe, które zwiększą wartość ryb; środki, które ułatwią korzystanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Szczegółowe informacje na stronie: http://ec.europa.eu/fisheries/press_corner/press_releases/2008/com08_48_en.htm

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

ROLNICTWO  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna