Rada unii europejskiej pl c/07/102Pobieranie 94,89 Kb.
Data20.02.2019
Rozmiar94,89 Kb.

14.V.2007


RADA
UNII EUROPEJSKIEJ

PL

C/07/102

9470/07 (Presse 102)

(OR. en)

KOMUNIKAT PRASOWY

2799. posiedzenie Rady


ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych
Sprawy ogólne

Bruksela, 14 maja 2007 r.
Przewodniczący Frank-Walter STEINMEIER
federalny minister spraw zagranicznych Niemiec
* 2800. posiedzenie w sprawie stosunków zewnętrznych jest przedmiotem osobnego komunikatu prasowego (9471/07).
Główne wyniki posiedzenia Rady

Rada zatwierdziła projekt decyzji w sprawie uruchomienia środków z rezerwy 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju w celu przekazania dodatkowych 40 mln EUR misji Unii Afrykańskiej w Sudanie. Planuje się, że Rada Ministrów AKP-UE przyjmie tę decyzję na posiedzeniu w Brukseli 25 maja br.

Rada zatwierdziła udzielony komisji mandat do negocjacji w sprawie stosowania porozumienia UE ze Szwajcarią z 1972 r., tak by umożliwić wprowadzenie zmian w niektórych systemach podatku od osób prawnych stosowanych w kantonach szwajcarskich, które zapewniają preferencyjne stawki podatkowe w odniesieniu do zagranicznych źródeł dochodów.

Rada przyjęła rozporządzenie przewidujące 423 mln EUR pomocy wspólnotowej na lata 20072013 na likwidację jednostki 1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice na Słowacji.SPIS TREŚCI1

UCZESTNICY 5

OMAWIANE PUNKTY

PRZYGOTOWANIE CZERWCOWEGO POSIEDZENIA RADY EUROPEJSKIEJ 7

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

 • Przygotowanie szczytu UE-Kanada 8

 • Przygotowania do szczytu UEJaponia 8

 • Stosunki ze Szwajcarią  negocjacje w sprawie zasad udzielania pomocy państwa 8

 • Stosunki z Wietnamem  umowa o partnerstwie i współpracy 8

 • Partnerstwo strategiczne UE – Republika Południowej Afryki 9

 • Stosunki z Radą Europy – protokół ustaleń 9

EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

 • Umowa dotycząca bezpieczeństwa z Europejską Agencją Kosmiczną 9

 • Finansowanie działań EPBiO 9

 • Zwiększenie możliwości Afryki  zalecenia 10

 • Zespół UE ds. planowania (Kosowo) – przedłużenie mandatu 10

 • Zdolności wojskowe UE – sprawozdanie z postępu prac 10

 • Demokratyczna Republika Konga – operacja EUFOR DR Konga 11

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

 • Przygotowanie wspólnej rady AKP-UE: Instrument na rzecz Pokoju w Afryce, Sudan, Somalia, pustynnienie 11

 • Plan działania w sprawie pracowników służby zdrowia 12

 • Równość płci i rozwój 13

 • Stosunki z Afryką – współpraca w zakresie energii 14

 • 10. Europejski Fundusz Rozwoju  programowanie i procedury podejmowania decyzji 15

POLITYKA HANDLOWA

 • Nowa Zelandia – modyfikacja kwoty masła 15

SPRAWY OGÓLNE

 • Prace innych składów Rady 15

SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

 • Elektrownia jądrowa Bohunice na Słowacji  pomoc przy likwidacji 15

ENERGIA

 • Energia jądrowa – odpowiedzialność osób trzecich 16

MIANOWANIA

 • Komitet Regionów 16

 • Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 17

UCZESTNICY

Rządy państw członkowskich i Komisja Europejska były reprezentowane przez następujące osoby:Belgia:

Didier DONFUT sekretarz stanu ds. europejskich przy Ministerstwie Spraw ZagranicznychBułgaria:

Iwajło KAŁFIN wiceprezes rady Ministrów i minister spraw zagranicznychRepublika Czeska:

Karel SCHWARZENBERG minister spraw zagranicznychDania:

Michael ZILMER-JOHNS sekretarz stanu ds. polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, polityki UE i koordynacji UENiemcy:

Frank-Walter STEINMEIER federalny minister spraw zagranicznychEstonia:

Urmas PAET minister spraw zagranicznychIrlandia:

Bobby McDONAGH stały przedstawicielGrecja:

Dora BAKOYANNI minister spraw zagranicznychHiszpania:

Miguel Ángel MORATINOS minister spraw zagranicznych i współpracyFrancja:

Pierre SELLAL stały przedstawicielWłochy:

Massimo D'ALEMA wiceprezes Rady Ministrów i minister spraw zagranicznychCypr:

Nicholas EMILIOU stały przedstawicielŁotwa:

Artis PABRIKS minister spraw zagranicznych

Imants LIEĢIS ambasador, przedstawiciel w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa

Litwa:

Petras VAITIEKŪNAS minister spraw zagranicznychLuksemburg:

Jean ASSELBORN wicepremier, minister spraw zagranicznych i do spraw imigracjiWęgry:

Kinga GÖNCZ minister spraw zagranicznychMalta:

Michael FRENDO minister spraw zagranicznych

Anthony ABELA sekretarz stanu w Urzędzie Premiera

Niderlandy:

Maxime VERHAGEN minister spraw zagranicznychAustria:

Ursula PLASSNIK federalny minister spraw zagranicznychPolska

Anna Elżbieta FOTYGA minister spraw zagranicznychPortugalia:

Luís AMADO minister stanu, minister spraw zagranicznychRumunia:

Adrian CIOROIANU minister spraw zagranicznychSłowenia:

Dimitrij RUPEL minister spraw zagranicznychSłowacja:

Ján KUBIŠ minister spraw zagranicznychFinlandia:

Ilkka KANERVA minister spraw zagranicznych

Astrid THORS minister ds. migracji i spraw europejskich

Szwecja:

Carl BILDT minister spraw zagranicznych

Cecilia MALMSTRÖM minister ds. europejskich

Zjednoczone Królestwo:

Margaret BECKETT minister spraw zagranicznych i wspólnoty brytyjskiejKomisja:

Benita FERRERO-WALDNER członek KomisjiOMAWIANE PUNKTY

PRZYGOTOWANIE CZERWCOWEGO POSIEDZENIA RADY EUROPEJSKIEJ

Rada przyjęła do wiadomości przygotowany przez prezydencję projekt porządku obrad z uwagami na posiedzenie Rady Europejskiej, które odbędzie się w Brukseli w dniach 2122 czerwca br. (dok. 9249/07). Bardziej szczegółowe przygotowania do posiedzenia zostaną przeprowadzone na posiedzeniu w dniu 18 czerwca br.

Rada Europejska ma omówić następujące kwestie:


 • proces reformy traktatu UE;

 • wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (współpraca policyjna, zwalczanie terroryzmu, polityka w zakresie migracji, prawa obywatela i współpraca sądowa);

 • kwestie gospodarcze i społeczne (zmiana klimatu, urzeczywistnienie rynku wewnętrznego, zewnętrzne stosunki gospodarcze i wymiar społeczny);

 • stosunki zewnętrzne (w szczególności europejska polityka sąsiedztwa i Azja Środkowa).

Projekt porządku obrad z uwagami będzie służył jako podstawa dla projektu konkluzji Rady Europejskiej, które zostaną przygotowane przez prezydencję i przedłożone Komitetowi Stałych Przedstawicieli w ramach przygotowań do posiedzenia Rady w dniu 18 czerwca br.

INNE ZATWIERDZONE PUNKTY

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE

Przygotowanie szczytu UE-Kanada

Rada przyjęła do wiadomości stan przygotowań do szczytu UEKanada, który odbędzie się w Berlinie w dniu 4 czerwca br.

Porządek obrad obejmuje kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, kwestie handlowe i gospodarcze oraz dotyczące zmiany klimatu i energii.

Przygotowania do szczytu UEJaponia

Rada przyjęła do wiadomości stan przygotowań do szczytu UEJaponia, który odbędzie się w Berlinie w pierwszym tygodniu czerwca br.

Na szczycie omawiane będą kwestie międzynarodowe, stosunki dwustronne oraz realizacja planu działania na rzecz współpracy UE‑Japonia.

Stosunki ze Szwajcarią  negocjacje w sprawie zasad udzielania pomocy państwa

Rada przyjęła decyzję upoważniającą Komisję do rozpoczęcia ze Szwajcarią negocjacji w sprawie stosowania zasad udzielania pomocy państwa na mocy porozumienia pomiędzy UE i Szwajcarią z 1972 r.

Celem tych negocjacji jest wypracowanie możliwego do zaakceptowania przez obie strony rozwiązania dotyczącego zmiany niektórych systemów podatku od osób prawnych stosowanych w kantonach szwajcarskich stosujących stawki podatku od zagranicznych źródeł dochodów, które są bardziej korzystne niż stawki podatku od krajowych źródeł dochodów. Komisja uważa, że systemy podatkowe stanowią pomoc państwa, która może prowadzić do zakłóceń konkurencji i mieć niekorzystny wpływ na wymianę handlową pomiędzy UE a Szwajcarią.

Stosunki z Wietnamem  umowa o partnerstwie i współpracy

Rada postanowiła rozszerzyć na Wietnam mandat Komisji dotyczący negocjowania ramowych umów o partnerstwie i współpracy z Tajlandią, Indonezją, Singapurem, Filipinami, Malezją i Brunei.Partnerstwo strategiczne UE – Republika Południowej Afryki

Rada zatwierdziła plan działania w sprawie partnerstwa strategicznego UE – Republika Południowej Afryki mający na celu propagowanie wolności, pokoju, bezpieczeństwa i stabilności, w szczególności w Afryce, oraz pobudzenie współpracy pomiędzy stronami.

Podstawę partnerstwa strategicznego będą stanowić dotychczasowe stosunki między UE a Republiką Południowej Afryki, a jego celem będzie umocnienie tych stosunków i wniesienie do nich dodatkowej wartości. Oprócz obecnego porozumienia dotyczącego handlu, rozwoju i współpracy obie strony uzgodniły stworzenie nowej struktury obejmującej wszystkie istniejące fora współpracy  dialogu Mogôbagôba1. Dialog ten umożliwi zbliżenie istniejących dziedzin współpracy, w tym dialogu politycznego, i pogłębienie współpracy we wszystkich obszarach, w tym w zakresie środowiska naturalnego i zmian klimatu, polityki makroekonomicznej, pokoju i bezpieczeństwa, migracji, transportu, budownictwa, kształcenia i szkolenia, technologii informacyjnych i komunikacyjnych i kwestii społecznych.

Stosunki z Radą Europy – protokół ustaleń

Rada zatwierdziła protokół ustaleń z Radą Europy w celu zacieśnienia stosunków we wszystkich dziedzinach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, w szczególności w zakresie propagowania i ochrony demokracji pluralistycznej, poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności, praworządności, współpracy politycznej i prawnej, spójności społecznej i wymiany międzykulturowej.EUROPEJSKA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY

Umowa dotycząca bezpieczeństwa z Europejską Agencją Kosmiczną

Rada upoważniła prezydencję, wspieraną przez Wysokiego Przedstawiciela i w pełnej współpracy z Komisją, do rozpoczęcia negocjacji w sprawie umowy dotyczącej bezpieczeństwa z Europejską Agencją Kosmiczną.Finansowanie działań EPBiO

Rada przyjęła decyzje ustanawiającą mechanizm zarządzania finansowaniem wspólnych kosztów operacji Unii Europejskiej mających wpływ na kwestie wojskowe i obronne (Athena) (dok. 8211/07). Decyzja ta stanowi tekst ujednolicony pierwotnej decyzji ustanawiającej operację Athena z 23 lutego 2004 r., w szczególności w związku z kolejnymi zmianami tej decyzji.Zwiększenie możliwości Afryki  zalecenia

Rada zatwierdziła zalecenia Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa w sprawie wdrożenia wniosków dotyczących działań na rzecz wzmocnienia partnerstwa UE z Afryką w zakresie rozwiązywania konfliktów, a także plan działania na rzecz realizacji tych wniosków.

Wnioski te zostaną zrealizowane zgodnie z zasadami odpowiedzialności strony afrykańskiej oraz partnerstwa z innymi członkami społeczności międzynarodowej, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Zespół UE ds. planowania (Kosowo) – przedłużenie mandatu

Rada przyjęła wspólne działanie przedłużające mandat ustanowiony we wspólnym działaniu 2006/304/WPZiB dotyczącym utworzenia zespołu UE ds. planowania (ZPUE dla Kosowa) na potrzeby ewentualnej operacji zarządzania kryzysem w zakresie praworządności i w ewentualnych innych dziedzinach w Kosowie (dok. 8543/07).

ZPUE dla Kosowa ma na celu, w kontekście procesu określania przyszłego statusu Kosowa, osiągnięcie postępów w planowaniu i podejmowaniu działań w celu zapewnienia sprawnego przekazania wybranych zadań misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kosowie (UNMIK) i ewentualnej operacji EU dotyczącej zarządzania kryzysem.

Wspólne działanie przedłuża do 1 września 2007 r. obecny mandat i określa finansową kwotę referencyjną na 43,96 mln EUR przeznaczoną na pokrycie wydatków w okresie od 1 czerwca do 1 września 2007 r.Zdolności wojskowe UE – sprawozdanie z postępu prac

Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie z postępu prac w zakresie rozwoju zdolności wojskowych UE i zatwierdziła jego przekazanie NATO do wiadomości.

Dokument stanowi aktualizację działań podejmowanych od października 2006 roku w celu poprawy zdolności wojskowych i usprawnienia procesu rozwoju zdolności. Sprawozdanie to jest opracowywane co sześć miesięcy między przeglądami katalogu postępów.

Głównym elementem rozwoju zdolności jest proces dotyczący celu podstawowego na rok 2010 i główne dokumenty z nim związane, katalog potrzeb 2005, katalog sił 2007 oraz katalog postępów.Zob. konkluzje rady w sprawie EPBiO w komunikacie prasowym z posiedzenia Rady ds. Stosunków Zewnętrznych - dok. 9471/07.

Demokratyczna Republika Konga – operacja EUFOR DR Konga

Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie podsumowujące strategiczne doświadczenia z EUFOR DR Konga, operacji UE, która ułatwiła przeprowadzenie pierwszych od ponad 40 lat wolnych i sprawiedliwych wyborów w Demokratycznej Republice Konga (DRK).

Operacja EUFOR DR Konga została przeprowadzona w związku z wnioskiem Organizacji Narodów Zjednoczonych o wsparcie misji ONZ w DRK (MONUC) podczas procesu wyborów w Kongu w 2006 roku.

Zob. konkluzje rady w sprawie EPBiO w komunikacie prasowym z posiedzenia Rady ds. Stosunków Zewnętrznych - dok. 9471/07.

WSPÓŁPRACA NA RZECZ ROZWOJU

Przygotowanie wspólnej rady AKP-UE: Instrument na rzecz Pokoju w Afryce, Sudan, Somalia, pustynnienie

Rada przyjęła do wiadomości przygotowania do 32. posiedzenia Rady Ministrów AKP-UE, które będzie miało miejsce w Brukseli w dniu 25 maja br.

Współprzewodniczącymi posiedzenia będą dr Timothy Thahane, minister finansów i planowania rozwojowego Lesotho, oraz Heidemarie Wieczorek-Zeul, federalna minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju Niemiec.

Posiedzenie Rady Ministrów zostanie poprzedzone posiedzeniem na szczeblu ministrów w ramach Komitetu ds. Współpracy Finansowej na rzecz Rozwoju AKP-UE w dniu 24 maja br.

Rada zatwierdziła następujące projekty decyzji, które mają zostać przyjęte przez Radę Ministrów AKP-UE:


 • projekt decyzji w sprawie przesunięcia części rezerwy z przydziału 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju w celu reagowania na potrzeby w zakresie pomocy humanitarnej i działań nadzwyczajnych i uzupełnienia zasobów Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce (dok. 8929/07). Powinno to umożliwić w szczególności przyznanie dodatkowych 40 mln EUR na rzecz misji Unii Afrykańskiej w Sudanie. Projekt decyzji stanowi, że wszystkie pozostałe środki z rezerwy 9. EFR przeznaczonej na rozwój długoterminowy będą przesuwane do puli środków na współpracę między państwami AKP. Środek ten uznaje się za konieczny, gdyż w ramach instrumentu rozwoju długoterminowego pozostanie nadmiar środków, a instrument stosowany do finansowania projektów i programów realizowanych między państwami AKP należy zasilić;

 • projekt decyzji umożliwiającej wniesienie dodatkowych wkładów w ramach stosunków dwustronnych na rzecz Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce (dok. 8927/07);

 • projekt decyzji w sprawie dodatkowego przydziału 36 mln z 9. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) w celu zapewnienia ciągłego wsparcia dla ludności w ramach programu w współpracy UE z Somalią, do czasu wejścia w życie 10. EFR w przyszłym roku (dok. 7166/07);

 • projekt wspólnego oświadczenia o zwalczaniu suszy i pustynnienia, wspierając reformę Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zwalczania pustynnienia.

Plan działania w sprawie pracowników służby zdrowia

Rada zatwierdziła plan działania zaproponowany przez Komisję w celu pomocy w rozwiązywaniu problemu poważnego niedoboru pracowników służby zdrowia w krajach rozwijających się.

Plan ten określa działania, jakie należy podjąć na szczeblu krajowym, regionalnym i globalnym w celu zapewnienia skoordynowanych działań wspierających wysiłki na rzecz rozwiązania problemu narastającego niedoboru pracowników (przede wszystkim lekarzy i pielęgniarek) w sektorze służby zdrowia.

W dialogu prowadzonym z krajami rozwijającymi się UE będzie propagować włączenie strategii rozwoju zasobów ludzkich do krajowych systemów ochrony zdrowia. Szczególną uwagą przypadnie Afryce i państwom, w których zakończyły się konflikty, oraz państwom o niestabilnej sytuacji wewnętrznej. Głównymi celami strategii będą: budowanie zdolności, szkolenia, reforma służby cywilnej i walka z HIV/AIDS.

Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich przyjęli konkluzje zawarte w dok. 7173/07.

Spośród środków określonych w planie działania, w konkluzjach podkreślono następujące priorytety: • opracowanie zasad rekrutacji pracowników służby zdrowia z krajów rozwijających się do pracy w UE;

 • kodeks postępowania dotyczący rekrutacji pracowników służby zdrowia;

 • poprawa systemów informacyjnych (w szczególności statystyk) dotyczących zasobów ludzkich w dziedzinie służby zdrowia;

 • rozszerzenie kształcenia medycznego oraz szkolenia personelu służby zdrowia oraz wspieranie agencji regulacyjnych, tak by podwyższać standardy i lepiej uwzględniać zapotrzebowanie i zapewnić odpowiednią liczbę wykwalifikowanego personelu;

 • zbadanie (do czerwca) sposobów i możliwości ułatwienia czasowej migracji do UE pracowników służby zdrowia z krajów rozwijających się.

Do grudnia br. Komisja sporządzi sprawozdanie na temat wdrożenia planu działania i poczynionych postępów.

Równość płci i rozwój

Rada uzgodniła strategię UE mającą na celu skuteczniejsze propagowanie równości płci i nakierowanie działań na upodmiotowienie kobiet w krajach rozwijających się.

Równość płci jest uznaną częścią dialogu UE z krajami partnerskimi i jej konsultacji ze społeczeństwem obywatelskim, których celem jest zwiększenie świadomości i uwrażliwienie partnerów UE z krajów rozwijających się na powiązanie pomiędzy większą równością a zmniejszeniem ubóstwa. Daleko jeszcze do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju ONZ w tym zakresie.

Strategia UE ma na celu rozszerzenie zakresu problematyki równości płci poza sektory społeczne na inne obszary, takie jak wzrost gospodarczy, handel, migracja, infrastruktura, środowisko naturalne i zmiany klimatu, sprawowanie rządów, kwestie związane z państwami o niestabilnej sytuacji wewnętrznej, budowanie pokoju i odbudowa kraju. Ma na celu propagowanie konkretnych działań na rzecz upodmiotowienia kobiet i zniesienia dyskryminacji w ramach współpracy rozwojowej.

Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich przyjęli konkluzje zawarte w dok. 9178/07.

W konkluzjach podkreślono następujące priorytety działania UE: • eliminowanie przemocy uwarunkowanej płcią we wszystkich jej przejawach, w tym szkodliwych praktyk, takich jak okaleczanie organów płciowych;

 • uwzględnianie kwestii równości płci i upodmiotowienia kobiet we wszystkich stosownych politykach, przy zapewnieniu odpowiedniego przydziału zasobów i szkoleń;

 • zwiększona koordynacja działań z organami ONZ, takimi jak Komitet do spraw Likwidacji Dyskryminacji Kobiet;

 • wspieranie krajów partnerskich przy uwzględnianiu kwestii równości płci i upodmiotowienia kobiet w ich politykach, programach i strategiach krajowych;

 • popierania zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności organizacji kobiecych;

 • określenie jasnych celów i wskaźników we wszystkich sektorach oraz zbieranie danych z podziałem na płeć;

 • wspieranie praw kobiet w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym dostępu do stosownych usług;

 • wzmocnienie monitorowania i sprawozdawczości w zakresie faktycznego uwzględniania problematyki płci i kwestii upodmiotowienia kobiet w politykach krajów rozwijających się.

Stosunki z Afryką – współpraca w zakresie energii

Rada i przedstawiciele rządów państw członkowskich przyjęli konkluzje w sprawie współpracy z Afryką w zakresie energii, której celem jest ustanowienie partnerstwa UE–Afryka w zakresie energii do uzgodnienia na szczycie UE–Afryka, który ma się odbyć w Lizbonie pod koniec roku.

Afryka i Europa ustanowiły ścisłe powiązania w ramach współpracy dotyczącej energii i mają wspólne interesy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, stanowiącego kluczowy element rozwoju gospodarczego. Plan działania UE w sprawie polityki energetycznej na lata 2007-2009, zapoczątkowany przez Radę Europejską w marcu br. przewiduje specjalny dialog w krajami afrykańskimi dotyczący energii.

W celu przyspieszenia rozwoju gospodarczego i społecznego w Afryce należy zwiększyć inwestycje w infrastrukturę energetyczną. Wymaga to większego wsparcia ze strony Europy i warunków sprzyjających przyciąganiu inwestycji prywatnych. Przejrzystość jest kluczowym warunkiem wstępnym poprawy klimatu sprzyjającego prowadzeniu działalności gospodarczej i zwiększenia wykorzystywania dochodów pochodzących z zasobów naturalnych na cele rozwojowe. Większy nacisk należy położyć na potencjalne możliwości Afryki w zakresie energii odnawialnej i racjonalizacji zużycia energii, przy jednoczesnym włączaniu polityk dotyczących zmian klimatu w ramy współpracy rozwojowej i wspieraniu zdolności adaptacyjnych afrykańskich krajów partnerskich.

Konkluzje te są zawarte w dok. 8421/07.

10. Europejski Fundusz Rozwoju  programowanie i procedury podejmowania decyzji

Rada przyjęła rozporządzenie mające na celu usprawnienie programowania i procedur podejmowania decyzji w ramach 10. Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR), który wejdzie w życie w przyszłym roku, oraz ustanowienie konkretnych procedur zarządzania w odniesieniu do Instrumentu na rzecz Pokoju w Afryce (dok. 8316/07).

Podstawą tego rozporządzenia jest umowa wewnętrzna UE w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008–2013 (Dziennik Urzędowy L 247 z 9.9.2006, str. 32).

POLITYKA HANDLOWA

Nowa Zelandia – modyfikacja kwoty masła

Rada przyjęła decyzje upoważniającą Komisję do rozpoczęcia negocjacji w sprawie modyfikacji przez UE kwoty masła z Nowej Zelandii.SPRAWY OGÓLNE

Prace innych składów Rady

Rada przyjęła do wiadomości przygotowane przez prezydencję sprawozdanie z prac innych składów Rady (dok. 9247/07).SPRAWY GOSPODARCZE I FINANSOWE

Elektrownia jądrowa Bohunice na Słowacji  pomoc przy likwidacji

Rada przyjęła rozporządzenie przewidujące pomoc wspólnotową w wysokości 423 mln EUR na lata 2007–2013 na likwidację jednostki 1 i 2 elektrowni jądrowej Bohunice na Słowacji (dok. 6284/07).

W protokole do aktu przystąpienia do UE z 2003 r. Słowacja zobowiązała się do zamknięcia tych dwóch jednostek, odpowiednio, do 31 grudnia 2006 r. i 31 grudnia 2008 r.

ENERGIA

Energia jądrowa – odpowiedzialność osób trzecich

Rada osiągnęła porozumienie w sprawie decyzji upoważniającej Republikę Słowenii do ratyfikowania, w interesie Wspólnoty Europejskiej, protokołu z dnia 12 lutego 2004 r. zmieniającego Konwencję paryską o odpowiedzialności osób trzecich w dziedzinie energii jądrowej z 1960 r. (dok. 8863/07).

Protokół zawiera przepisy, które mają wpływ na przepisy rozporządzenia WE nr 44/2001 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i gospodarczych.

MIANOWANIA

Komitet Regionów

Rada przyjęła decyzje w sprawie mianowania następujących osób do Komitetu Regionów (dok. 8283/07) na okres pozostający do końca kadencji, czyli do dnia 25 stycznia 2010 r.:

a) na stanowisko członka Komitetu Regionów:

pan Panayotis PSOMIADIS, prefekt Salonik, na miejsce pana Christos CHATZPOULOSA,

pan Georgios PAPASTERGIOU, prefekt Pierii, na miejsce pana Dimitriosa STAMATISA,

pan Nikitas KAKLAMANIS, burmistrz Aten, na miejsce pani Theodory BAKOYANNI,

pan Andreas FOURAS, burmistrz Patras, na miejsce pana Andreasa KARAVOLASA,

pan Grigorios ZAFIROPOULOS, burmistrz Chalandri (Ateny), na miejsce pana Pavlosa KAMARASA,

pan Dimitrios TSINGOUNIS, burmistrz Leonidio (Arkadia), na miejsce pana Panayotisa TZANIKOSA,

pan Konstantinos TZATZANIS, radny w prefekturze Pireusu, na miejsce pana Konstantinosa TZATZANISA, radnego miejskiego Pireusu;

oraz

b) na stanowisko zastępcy członka Komitetu Regionów:pan Konstantinos KONTOYORGOS, prefekt Eurytanii, na miejsce pana Theodorosa GEORGAKISA,

pan Dimitrios DRAKOS, prefekt Mesinii, na miejsce pana Georgiosa KOUTSOULISA,

pan Dimitrios KALOGEROPOULOS, burmistrz Egaleo (Ateny), na miejsce pana Georgiosa MACHIMARISA,

pan Dimitrios PREVEZANOS, radny gminy Skiathos (Magnezja), na miejsce pana Ioannisa SPARTSISA,

pan Spyros SPYRIDON, radny w prefekturze Aten – Pireusu, na miejsce pana Spyrosa SPYRIDONA, burmistrza Poros.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

Rada przyjęła decyzję w sprawie mianowania pana Philippe'a MANGINA członkiem Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego na miejsce pana Brunona CLERGEOTA na okres pozostający do końca kadencji, która kończy się 29 września 2010 r.1Mogôbagôba to nazwa drzewa będacego symbolem Republiki Południowej Afryki.

9470/07 (Presse 102)PL

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna