Racibórz, dnia 23Pobieranie 28,13 Kb.
Data10.04.2018
Rozmiar28,13 Kb.

Racibórz, dnia 13.01.2006r.

TK.0913-14-2/05

Sz. P.

Danuta Hryniewicz

Dyrektor

Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej

w Raciborzu
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W okresie od 4 października do 19 grudnia 2005r. w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Raciborzu została przeprowadzona kompleksowa kontrola gospodarki finansowej jednostki za rok 2004. Kontrolą objęto głównie wydatkowanie środków publicznych, a także dochody uzyskiwane przez jednostkę w badanym okresie.


Kontrolę przeprowadził Inspektor w Referacie Kontroli
i Audytu Wewnętrznego Starostwa Powiatowego w Raciborzu.
Ustalenia kontroli zawarte zostały w protokole, który podpisano w dniu 05.01.2006r., pozostawiając jeden egzemplarz
w kontrolowanej jednostce. Pismem nr PPP/RA/0911/1/06 z dn. 12.01.2006r. Dyrektor Poradni złożyła wyjaśnienia do ustaleń zawartych w protokole.
Przeprowadzona kontrola wykazała, iż w przeważającej większości wydatkowanie środków odbywało się zgodnie
z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce regulacjami
o charakterze wewnętrznym. Wydatki dokumentowano stosownymi dowodami księgowymi w postaci głównie faktur zakupu materiałów, dostaw i usług, list płac związanych z wypłatą wynagrodzeń i innych świadczeń, poleceń wyjazdu służbowego i innych dowodów spełniających warunki określone w przepisach o rachunkowości. Operacje finansowe znajdowały potwierdzenie w dowodach bankowych i kasowych. Dowody księgowe zostały poddane kontroli pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym
i zatwierdzane były do wypłaty przez osoby upoważnione. Dochody budżetowe jednostki odprowadzano na właściwy rachunek bankowy Starostwa Powiatowego.
Niemniej jednak kontrola wykazała również nieprawidłowości i uchybienia, które przedstawiają się następująco:


 1. Stwierdzono przypadki klasyfikowania niektórych kategorii wydatków w sposób niezgodny z obowiązującym w 2004r. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia
  25 marca 2003r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68 z 2003r. poz. 634 z późn. zm.), w tym:

  • zapłatę składek na ubezpieczenia społeczne, płatnych ze środków pracodawcy
   i naliczonych od zawartych z pracownikami umów zlecenia, sklasyfikowano w § 4300 wydatków, zamiast w § 4110 (strona 4 protokołu kontroli),

  • zapłatę składek na Fundusz Pracy, naliczonych od zawartych z pracownikami umów zlecenia, sklasyfikowano w § 4300, zamiast w § 4120 (strona 13-14 protokołu kontroli),

  • opłaty za odprowadzanie ścieków klasyfikowano w § 4260, zamiast w § 4300 (strona 12-13 protokołu kontroli).
 1. W jednym przypadku stwierdzono niezgodność pomiędzy kwotą wynagrodzeń wynikającą z listy płac, a kwotą wydatków dokonanych na tej podstawie. Niezgodność dotyczyła wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe pracowników pedagogicznych
  w miesiącu październiku 2004r. Przeprowadzone przez kontrolującego czynności wyjaśniające pozwoliły sformułować wniosek, iż błędnie sporządzono przedmiotową listę płac, co zaskutkowało niewłaściwą zapłatą niektórych składników wynagrodzeń, w tym:

 • zawyżeniem ogólnej kwoty przelewów na konta osobiste pracowników o 38,51 zł,

 • zawyżeniem ogólnej kwoty zaliczek na podatek dochodowy o kwotę 17,30 zł,

 • zaniżeniem ogólnej kwoty składek na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 2,24 zł,

 • wystąpieniem nieznacznych, groszowych różnic w zapłacie składek na ubezpieczenia społeczne, płatnych ze środków pracownika.

(strona 6 protokołu kontroli).


 1. W zakresie wypłaty wynagrodzeń podstawowych nauczycieli w miesiącu październiku 2004r. stwierdzono, iż Poradnia nie dokonała faktycznej zapłaty składki na związek zawodowy nauczycieli ZNP, potrąconej z wynagrodzenia pracownika pedagogicznego (strona 6-7 protokołu kontroli).
 1. Nieprawidłowo naliczono i wypłacono dodatek za wysługę lat w przypadku
  14 pracowników pedagogicznych. W skali całego 2004 roku nieprawidłowość ta spowodowała nadpłatę dodatku o łączną kwotę 172,22 zł. Wypłaty dodatku dokonano
  z naruszeniem przepisów art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 118 z 2003r. poz. 1112 z późn. zm.) – strona 9-10 protokołu kontroli.
 1. W miesiącu styczniu 2004r. nieprawidłowo naliczono i wypłacono wynagrodzenie zasadnicze pracownikowi pedagogicznemu, co polegało na zaniżeniu jego wysokości
  o kwotę 3,32 zł. Wypłaty dokonano niezgodnie z obowiązującą wówczas Tabelą zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000r.
  w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. Nr 39
  z 2000r. poz. 455 z późn. zm.) – strona 10 protokołu kontroli.
 1. W trzech przypadkach nieprawidłowo naliczono i wypłacono wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe pracowników pedagogicznych, w tym:

 • w jednym przypadku w miesiącu styczniu 2004r. nastąpiło zawyżenie wynagrodzenia o 11,24 zł,

 • w dwóch przypadkach, w miesiącu czerwcu i listopadzie 2004r., nastąpiło zaniżenie wynagrodzenia odpowiednio o 0,70 zł i 4,05 zł.

Wypłaty przedmiotowych wynagrodzeń dokonano z naruszeniem zasad określonych
w obowiązującym wówczas Regulaminie wynagradzania za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli, stanowiącym załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXI/187/2000 Rady Powiatu Raciborskiego z dnia 5 września 2000r. (strona 10 protokołu kontroli).


 1. W dwóch przypadkach nieprawidłowo obliczono i wypłacono nagrody jubileuszowe pracownikom pedagogicznym. W jednym przypadku zaniżono nagrodę o 90,39 zł,
  w jednym zaś zawyżono o 37,73 zł.

Nagrody wypłacono z naruszeniem przepisu art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela oraz z uchybieniem zasad obliczania ich wysokości, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001r.
w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (Dz. U. Nr 71 z 2001r. poz. 737), w brzmieniu obowiązującym w 2004r. (strona 10-11 protokołu kontroli).


 1. W jednym przypadku nieprawidłowo obliczono i wypłacono odprawę emerytalną pracownikowi pedagogicznemu, zaniżając wysokość odprawy o 147,87 zł. Odprawę wypłacono z naruszeniem przepisu art. 87 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz z uchybieniem zasad obliczania jej wysokości, określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2001r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wynagrodzenia oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy nauczycieli (strona 11 protokołu kontroli).
 1. Rozliczenia kosztów podróży pracowników jednostki w okresie I półrocza 2004r. dokonywane były z zasady bez uwzględnienia diet na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży, co stanowi naruszenie § 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. z 2002r. Nr 236, poz. 1990). Stosując zasady określone w § 4 cytowanego rozporządzenia ustalono, iż ogólna kwota należnych pracownikom, a niewypłaconych diet w 2004r. wyniosła 210,00 zł (strona 14-15 protokołu kontroli).

Należy dodać, iż podobne nieprawidłowości ujawniono już podczas poprzedniej kontroli, przeprowadzonej w PPP w okresie 08.07 – 03.08.2004r. W wystąpieniu pokontrolnym nr TK.0913-16-2/04 z dn. 08.09.2004r. Starosta Raciborski zobowiązał Dyrektor Poradni do przestrzegania przepisów prawa w zakresie rozliczania kosztów podróży służbowych pracowników jednostki. Ustalenia obecnej kontroli dowodzą, iż zalecenie to zostało zrealizowane, ponieważ wszystkie przypadki niezgodnego z przepisami rozliczania delegacji dotyczą okresu sprzed poprzedniej kontroli, natomiast delegacje późniejsze rozliczano już w sposób prawidłowy.


 1. W jednym przypadku w poleceniu wyjazdu służbowego nie wskazano godziny powrotu pracownika delegowanego z podróży służbowej, w związku z czym niemożliwym było ustalenie prawidłowości rozliczenia kosztów podróży w aspekcie prawa do diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży (strona 15 protokołu kontroli).
 1. W jednostce brak jest regulaminu określającego zasady przyznawania i wypłacania nagród dla pracowników administracji i obsługi (strona 7 protokołu kontroli).
 1. Regulamin wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych
  w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego zatrudnionych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu nie został uzgodniony z działającą
  w jednostce organizacją związkową (Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział
  w Raciborzu), co stanowi naruszenie art. 772 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 21 z 1998r. poz. 94 z późn. zm.); podobnie nie uzgodniono Regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami
  w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu, co z kolei narusza przepis art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 79 z 2001r. poz. 854 z późn. zm.) – strona 7-8 protokołu kontroli.
 1. Nie zaktualizowano podstawy prawnej w/w Regulaminu wynagradzania i Regulaminu premiowania o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 z 2005r. poz. 1222
  z późn. zm.); w Regulaminie premiowania podano ponadto niewłaściwą podstawę prawną w postaci Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996r.
  w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w Biurze Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (strona 8 protokołu kontroli).
 1. W jednostce funkcjonują dwa wewnętrzne regulaminy, tj.:

 • Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

 • Regulamin przyznania Nagrody Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  w Raciborzu.

Regulaminy te opracowano, mimo iż kwestie wysokości oraz warunków przyznawania
i wypłacania dodatków motywacyjnych oraz nagród uregulowane zostały najpierw uchwałą Rady Powiatu Raciborskiego Nr XXI/187/2000 z dnia 05.09.2000r., a następnie Uchwałami Nr XXVII/363/2005 i Nr XXVII/364/2005 z dnia 25.01.2005r. Wprowadzenie regulaminów wewnętrznych w jednostce w rozpatrywanym zakresie było zbędne, a wręcz bezpodstawne, ponieważ zgodnie z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, regulowanie tych zagadnień leży w gestii organu prowadzącego (strona 11 protokołu kontroli).


 1. W dwóch przypadkach zarządzenia Dyrektora nie zostały opatrzone datą, co uniemożliwia określenie czasokresu obowiązywania wprowadzanych zarządzeniami regulacji o charakterze wewnętrznym (strona 18 protokołu kontroli).

Odpowiedzialność za powstanie wyżej określonych nieprawidłowości i uchybień ponoszą: 1. Główna księgowa jednostki za nieprawidłowości opisane w pkt 1-10,

 2. p. Danuta Hryniewicz – Dyrektor za nieprawidłowości opisane w pkt 11-15 oraz pkt 1-10 z tytułu nadzoru.

Działając na podstawie § 20 Regulaminu zasad i trybu przeprowadzania kontroli


w jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego oraz komórkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, zobowiązuję Panią do podjęcia skutecznych działań zmierzających do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości i uchybień, w tym:


 1. Prawidłowego klasyfikowania wydatków budżetowych jednostki, w sposób określony
  w obowiązującym obecnie Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 września 2004r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 209 poz. 2132
  z późn. zm.).
 1. Spowodowania zwrotu nienależnie wypłaconych oraz wypłaty należnych pracownikom jednostki, a niewypłaconych składników wynagrodzeń i innych świadczeń związanych
  z pracą – wg ustaleń zawartych w protokole kontroli, w tym:

 1. wynagrodzenia zasadniczego, o którym mowa na stronie 10 protokołu,

 2. dodatku za wysługę lat, o którym mowa na stronach 9-10 protokołu,

 3. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, o którym mowa na stronie 10 protokołu,

 4. nagród jubileuszowych, o których mowa na stronach 10-11 protokołu,

 5. odprawy emerytalnej, o której mowa na stronie 11 protokołu.
 1. Dokonania stosownych korekt do błędnie sporządzonej listy płac nr 51/10/2004 dot. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe pracowników pedagogicznych w miesiącu październiku 2004r., w tym:

 1. spowodowania zwrotu kwot nienależnie wypłaconych pracownikom,

 2. wyjaśnienia we właściwych urzędach różnic w zapłacie składek i podatku.
 1. Zapłaty składki na związek zawodowy nauczycieli ZNP, potrąconej z wynagrodzenia pracownika pedagogicznego w miesiącu październiku 2004r.
 1. Wypłaty należnych pracownikom jednostki diet na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowych zrealizowanych w I półroczu 2004r. – wg zestawienia zawartego na stronach 14-15 protokołu kontroli.
 1. Opracowania regulaminu wewnętrznego określającego zasady przyznawania i wypłacania nagród pracownikom administracji i obsługi jednostki.
 1. Uzgodnienia Regulaminu wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego zatrudnionych w Poradni psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu oraz Regulaminu premiowania pracowników nie będących nauczycielami w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Raciborzu z działającą w jednostce organizacją związkową ZNP.
 1. Zaktualizowania podstawy prawnej w/w Regulaminu wynagradzania i Regulaminu premiowania.
 1. Anulowania opracowanych i funkcjonujących w jednostce:

 1. Regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,

 2. Regulaminu przyznania Nagrody Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
  w Raciborzu.
 1. Zamieszczania na zarządzeniach Dyrektora dat ich wprowadzania w życie.
 1. Bezwzględnego przestrzegania przepisów prawa i innych regulacji dotyczących wypłaty wynagrodzeń pracowników jednostki oraz innych świadczeń związanych z pracą.

Stosownie do treści § 21 cytowanego wyżej Regulaminu, sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć w Starostwie Powiatowym


w Raciborzu w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Do wniosków zawartych w niniejszym wystąpieniu pokontrolnym przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń.Otrzymują:

 1. adresat

 2. a/a

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna