RachunkowośćPobieranie 37,23 Kb.
Data31.10.2017
Rozmiar37,23 Kb.

Rachunkowość przedsiębiorstw Dział: Środki pieniężne

Zadanie 1.

Salda wybranych kont jednostki na dzień 01.01.0Xr. wynoszą:

Rachunek bieżący 60 000zł

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

- zobowiązań wobec „A” 26 000zł

- należności od odbiorcy „D” 25 000zł

* 4.01.0Xr.- otrzymano czek rozrachunkowy od odbiorcy „D” na wartość 25 000zł

* 6.01.0Xr.- otrzymano Wb –dokumentujący:

- realizację czeku rozrachunkowego od odbiorcy „D” ………

- potwierdzenie czeku rozrachunkowego dla dostawcy „A”………

* 8.01.0Xr. otrzymano od przedsiębiorstwa M fakturę VAT za transport netto 800zł

*8.01.0Xr wydano przedsiębiorcy „M” czek rozrachunkowy niepotwierdzony 976zł

* 9.01.0Xr otrzymano Wb potwierdzający realizację

- czeku rozrachunkowego przez dostawcę „A” ………

- czeku rozrachunkowego przez przedsiębiorcę „M”………

Polecenia:  1. otwórz konta

  2. ułóż i zaksięguj operacje gospodarcze

Zadanie 2.

W dniu 22.04.0Xr wystawiono weksel na wartość 5000 zł. Jest on płatny w ciągu 10 dni po okazaniu. Stopa odsetkowa wynosi 9%. Posiadacz weksla przedłożył go do uregulowania 12.06.0Xr. wystawca weksla wykupił weksel 10 dni po jego okazaniu.

Oblicz odsetki oraz kwotę jaką otrzyma posiadacz weksla w dniu jego wykupu 22.06.0Xr
Rachunkowość przedsiębiorstw Dział: Rozrachunki

Zadanie 1.

Jednostka posiada zobowiązanie w wysokości 400 euro wycenione po kursie 4,8591zł. W dniu spłaty zobowiązania kurs euro wynosi 4,9012zł. Ułóż operacje gospodarcze i dokonaj interpretacji różnicy kursowej.


Zadanie 2.

Hurtownia Monika sprzedała na podstawie Fa VAT dla sklepu Anna towary na wartość netto 1500 zł stawka VAT 22% W związku z problemami finansowymi sklep Anna został postawiony w stan upadłości.

Pomimo trudności finansowych sklep Anna dokonał zapłaty za towary. Kwota wpłynęła na rachunek bieżący.

Polecenia :

Na podstawie założeń przedstaw księgowanie w Hurtowni Monika z uwzględnieniem odpisu aktualizującego należności, a następnie w związku z ich spłatą rozważ wcześniej dokonany odpis.

Rachunkowość przedsiębiorstw Dział: Inwentaryzacja
Zadanie 1.

W przedsiębiorstwie produkcyjnym w wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji w dniu 31.12.0X stwierdzono niedobory wyrobów gotowych A i materiałów B.Lp.

Nazwa zapasu

Stan z spisu z natury

Stan według ksiąg

Niedobór

1.

Wyroby gotowe A

3000 szt x 9zł/szt=3300 szt x 9zł/sz=

………………

2.

Materiały B

2000 szt x 2zł=

2450 szt x 2zł/szt =

………………

Ustalono, że:

-niedobór materiałów b jest niedoborem niezawinionym w 50% mieszczącym się w granicach norm i limitów, a w 50% powstałym z przyczyn losowych,

- niedobór wyrobów gotowych A jest niedoborem zawinionym, winnym powstania jest magazynier. Pracownik odmówił odpowiedzialności za powstały niedobór.

Jednostka wystąpiła na drogę sądową, opłacone gotówka koszty postępowania sądowego wynosiły 400 zł. Kwota niedoboru została powiększona do ceny sprzedaży o zysk stanowiący 40% ceny sprzedaży. Saldo konta Kasa:\ wynosi 800zł.

Polecenia:


  1. otwórz konta

  2. ułóż i zaksięguj operacje gospodarcze dotyczące ujawnionych niedoborów oraz ich rozliczenia.

Zadanie 2.

W przedsiębiorstwie „Mega” ujawniono różnice inwentaryzacyjne w stanie wyrobów gotowych.

Ujawniony niedobór w cenie ewidencyjnej wynosi 4 000zł.

W toku postępowania ustalono, że 30% stwierdzonego niedoboru to niedobór zawiniony bezsporny , pozostała część uznana została za niedobór sporny zawiniony.

Kierownictwo jednostki skierowało sprawę do sądu. Niedobór sporny wyceniono w cenie sprzedaży. Przedsiębiorstwo realizuje zysk w wysokości 20% ceny sprzedaży.

Salda wybranych kont wynoszą:

„Wyroby gotowe” 200 000zł

„Odchylenia od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych Dt 5 000zł.

Ewidencja wyrobów gotowych prowadzona jest w stałych cenach ewidencyjnych.

Polecenia:


  1. otwórz konta

  2. oblicz odchylenia od cen ewidencyjnych oraz zysk przypadający na niedobór zawiniony

ułóż i zaksięguj operacje gospodarcze dotyczące ewidencji ujawnionego niedoboru oraz jego rozliczenia

Rachunkowość i finanse w gastronomii Dział: Operacje gospodarcze, bilans.


Zadanie1.

Korzystając z bilansu uproszczonego przedstawionego poniżej przedstaw i określ typy następujących operacji gospodarczych: (Przedstaw to w bilansie.)


  1. zakupiono za gotówkę towary 1000zł.

  2. zaciągnięto kredyt bankowy na spłatę części zobowiązań 3500zł.

  3. zakupiono środek trwały zapłata nastąpi w terminie późniejszym 11000zł

  4. spłacono część kredytu z rachunku bieżącego 3000zł

Bilans przed dokonaniem operacji gospodarczych


Lp.

Aktywa

Suma

Lp.

Pasywa

Suma

1.

Środki trwałe

60 000

1.

Kapitał udziałowy

80 000

2.

Towary

3 000

2.

Kapitał zapasowy

9 000

3.

Wyroby gotowe

17 000

3.

Kredyty bankowe

2 000

4.

Kasa

2 000

4

Zobowiązania wobec dostawców

5 000

5.

Rachunek bankowy

15 000

5.

Zobowiązania publiczno-prawne

1 000
Suma bilansowa

97 000
Suma bilansowa

97 000Zadanie 2.
W przedsiębiorstwie Produkcyjnym X stan poszczególnych składników aktywów i pasywów był następujący:
Towary 5000

Materiały 3000

Kapitał zakładowy 86000

Wynik Finansowy –zysk 7000

Środki trwałe 20000

Wyroby gotowe 5000

Kasa 2000

Rachunek bieżący 40000

Zobowiązania wobec dostawców 6000

Kredyty bankowe 1000Należności od odbiorców 25000
Na podstawie powyższych danych zbuduj bilans.

Nowy Konkurs dla przyszłych KSIĘGOWYCH
Ekonomiści po raz pierwszy roku szkolnym 2007/2008 wezmą udział w

Ogólnopolskim Konkursie z Zakresu Rachunkowości
Konsultantem ds. kontaktu z organizatorami Konkursu jest Joanna Ziomska-Leś.
Konkurs z Zakresu Rachunkowości organizują nauczyciele rachunkowości Zespołu Szkół nr 2 im. T. Rejtana w Rzeszowie porozumieniu z Dyrekcją we współpracy ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział Podkarpacki w Rzeszowie
Etap edukacyjny odbędzie się 11 grudnia 2007 roku.

Etap kwalifikacyjny odbędzie się 11 stycznia 2008 roku.

Regulamin Konkursu©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna