Rachunkowość zarządcza – powstała w wyniku niemożności zaspokojenia potrzeb informacyjnych przez rachunkowość finansowąPobieranie 131 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar131 Kb.

1.Rola rachunkowości zarządczej we współczesnej gospodarce?

Rachunkowość jest uważana za najważniejszy element systemu informacyjnego przedsiębiorstwa, gdyż dostarcza danych, które są niezbędnymi informacjami ekonomicznymi dotyczącymi przebiegu działalności gospodarczej i sytuacji przedsiębiorstwa.

2.Rachunkowość jako element systemu informacyjnego i jej podstawowe zadania?

Podstawowym zadaniem rachunkowości jest dostarczenie uprawnionym jednostkom informacji ekonomicznych obrazujących zjawiska i procesy gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwie. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w definicji sformułowanej przez Amerykańskie Stowarzyszenie Księgowych wg której rachunkowość jest procesem identyfikacji pomiaru przetwarzania i przekazywania informacji ekonomicznych pozwalających na formułowanie opinii i decyzji przez użytkowników informacji. Wg tej informacji wynika, że system rachunkowości powinien być nastawiony na generowanie informacji istotnych i użytecznych. Informacje z rachunkowości umożliwiają odbiorcom dokonanie oceny kształtowania się tych zjawisk i procesów, które znajdują się pod ich obserwacją i kontrolą. Walor użyteczności tych informacji przejawia się w ułatwianiu działania ich użytkowników gdyż umożliwia im rozróżnienie alternatywnych wariantów działania i wybór wariantu najlepszego w danym warunku.

3.Dwa podstawowe wymogi stawiane informacjom dostarczanym przez rachunkowość?

Dwa podstawowe wymogi stawiane informacjom dostarczanym przez rachunkowość tzn. informacje te powinny wspomóc ich użytkowników w dwóch ważnych działaniach:

- w analizie działalności przedsiębiorstwa prowadzonej w celu oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej

- w podejmowaniu racjonalnych decyzji ekonomicznych zarówno przez jednostki z przedsiębiorstwa jak i z otoczenia przedsiębiorstwa.

4.Podział odbiorców informacji generowany przez rachunkowość na grupy?

Ogół odbiorców informacji można podzielić na 2 grupy:

- odbiorcy zewnętrzni z poza przedsiębiorstwa

- odbiorcy wewnętrzni z przedsiębiorstwa.

5.Jednostki zaliczane do grupy odbiorców zewnętrznych?

Odbiorcy zewnętrzni – są to grupy uprawnione jednostki z otoczenia przedsiębiorstwa do których należy zaliczyć w szczególności:

- inwestorów (akcjonariusze, udziałowcy) oraz inni inwestorzy

- kredytodawców i pożyczkodawców przede wszystkim banki oraz inne instytucje udzielające kredytów i pożyczek

- kontrahentów czyli dostawców i odbiorców

- urzędy statystyczne

- jednostki budżetowe (urzędy skarbowe, ZUS)

- urzędy centralne

- społeczności lokalne

- pracowników

- organizacje reprezentujące ich interesy6.Grupy odbiorców zewnętrznych, ich podział ze względu na podział czasowy interesujących ich informacji?

Ogół odbiorców zewnętrznych można podzielić na 2 grupy; jeśli chodzi o wymiar czasowy interesujących ich informacji:

- odbiorcy zainteresowani rezultatami osiągniętymi przez przedsiębiorstwo w przeszłości; czyli aktualni inwestorzy, urzędy statystyczne, skarbowe, ZUS

- odbiorcy zainteresowani przewidywanymi rezultatami działalności jednostki w przyszłości; są to potencjalni i aktualni inwestorzy, kredytodawcy oraz kontrahenci.

7.Formy dostarczania informacji z rachunkowości odbiorcom wewnętrznym?

Informacje dostarczane przez rachunkowość odbiorcom zewnętrznym z otoczenia przedsiębiorstwa są zawarte głównie w obligatoryjnie sporządzanych sprawozdaniach finansowych tj. bilansie, sprawozdaniu z przepływu środków pieniężnych, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej.

Dla niektórych z tych odbiorców źródłem informacji może być ewidencja księgowa.

8.Jednostki zaliczane do odbiorców wewnętrznych?

Odbiorcy wewnętrzni – to uprawnione jednostki z przedsiębiorstwa, do których w szczególności należy zaliczyć:

- właścicieli przedsiębiorstw

- naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa

- kierownictwo jednostek organizacyjnych niższego szczebla.9.Rodzaje informacji żądane przez odbiorców wewnętrznych?

Wewnętrzni odbiorcy informacji potrzebują dwojakiego rodzaju informacji:

- informacje ukazujące dokonanie przedsiębiorstwa jako całości, oraz poszczególnych jego jednostek organizacyjnych w przeszłości

- informacje o charakterze planistycznym dotyczących przyszłych zamierzeń przedsiębiorstwa.

10.Formy przekazywania informacji z rachunkowości odbiorcom wewnętrznym?

Informacje te są przekazywane tym jednostkom w postaci 2-wóch rodzajów sprawozdań i raportów :

- sprawozdanie sporządzane okresowo

- sprawozdania i raporty przygotowane na bieżąco w zależności od potrzeb.

11.Cechy charakterystyczne dla informacji generowanych przez rachunkowość?

Ważną sprawą jest aby rachunkowość generowała informacje odznaczające się odpowiednimi cechami zapewniającymi im przydatności dla odbiorców:

-informacje w odpowiednich przekrojach

- informacje w odpowiednich ilościach

-informacje w określonej jakości

-informacje dostarczane we właściwym czasie

-informacje uzyskiwane po najniższym koszcie12.Podział systemu rachunkowości na podsystemy?

Ze względu na różnice w potrzebach informacyjnych zgłaszanych przez odbiorców danych dostarczanych przez system rachunkowości wyodrębniono 2 podsystemy:

1.rachunkowość finansowa

2.rachunkowość zarządcza

Rachunkowość finansowa – rachunkowość jako system informacyjny dla zewnętrznych użytkowników

Rachunkowość zarządcza – rachunkowość jako system informacyjny dla wewnętrznych użytkowników.

Rachunkowość jako system informacyjny może być podzielona na określone podsystemy ale wyodrębnione podsystemy powinny być ze sobą wzajemnie powiązane. Jednocześnie cele realizowane przez poszczególne podsystemy powinny być podporządkowane celowi postawionemu przez podsystem rachunkowości jako całości. Dzięki temu system informacyjny w rachunkowości jest zorganizowaną całością łączącą jego elementy.

13.Charakterystyka rachunkowości finansowej i zarządczej?

Rachunkowość finansowa jest tym podsystemem systemu rachunkowości, której zadaniem jest dostarczenie informacji zainteresowanym jednostkom z otoczenia przedsiębiorstwa. Ma ona charakter obligatoryjny i powinna być prowadzona zgodnie z określonymi zasadami oraz jest uregulowana przepisami prawa. Rachunkowość finansowa dostarcza informacji historycznych dotyczących zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości.

Rachunkowość zarządcza jest podsystemem systemu rachunkowości, którego zadaniem jest dostarczanie informacji jednostkom wewnętrznym w przedsiębiorstwach. Jest ona zindywidualizowana i uregulowana wewnątrz w przedsiębiorstwie. Sposób przekazywania informacji w podsystemie rachunkowości zarządczej jest uwarunkowany potrzebami kierownictwa przedsiębiorstwa.

14.Definicja rachunkowości zarządczej?

Rachunkowość zarządcza koncentruje się na dostarczaniu informacji planistycznych dotyczących przyszłych zamierzeń. Rachunkowość zarządczą można zdefiniować jako system gromadzenia, opracowywania(klasyfikacji, syntezowania, analizy), i prezentacji informacji (finansowych i operacyjnych) dotyczących przeszłych i przyszłych zjawisk gospodarczych w celu wspomagania kierownictwa jednostki gospodarczej w planowaniu i podejmowaniu decyzji i kontroli.

15.Narzędzia rachunkowości zarządczej?

Rachunkowość zarządcza posługuje się specyficznymi narzędziami, które można podzielić na 2 grupy:

I . grupa techniki ewidencji (forma kont) forma kontowo – tabelaryczno – arkusze)

II. grupa metody analizy logicznej i matematycznej

Techniki ewidencyjne wynikają z powiązań z metodologią rachunkowości. Umożliwiają one uporządkowane zgromadzenie danych odzwierciedlających (ex post – przeszłość; ex ante – przyszłość). Wewnętrzne stany lub procesy wpływają na wynik jednostki gospodarczej, istnieje przy tym swoboda wyboru określonych rozwiązań odpowiednio od potrzeb zarządzania.W rachunkowości zarządczej nie obowiązuje przestrzeganie obligatoryjnych zasad prowadzenia ewidencji jak to ma miejsce w rachunkowości finansowej. Metody analizy logicznej i matematycznej znajdują zastosowanie przy zabezpieczeniu realizacji nadrzędnego zadania rachunkowości zarządczej, którym jest zaspokojenie potrzeb zarządzających firma. Musi ona stosować bardziej wyrafinowane metody analizy logicznej i matematycznej wspierającej wykorzystywanie funkcji zarządzania(planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola) oraz proces decyzyjny. Do tych metod należą badania operacyjne z wykorzystaniem techniki programowania liniowego analizy, teorii decyzji symulacji z elementami teorii prawdopodobieństwa.

16.Etapy rozwoju rachunkowości zarządczej?

Początki rachunkowości zarządczej sięgają pierwszych lat 20-tego wieku i można wyodrębnić następujące etapy:

I. początek XX wieku – badania kosztów jednostkowych i pośrednich, powstanie rachunku kosztów standardowych jako podstawy zarządzania przez wyjątki (ustalanie odchyleń kosztów od standardów i relacja na nie)

II. lata 20 XX wieku – eksponowanie podmiotowego rachunku kosztów i przychodów jako narzędzia oceny kierowników i motywowanie ich do pożądanych zachowań w ramach wyznaczonych przez budżety kosztowe (oceny odchyleń przekrojów podmiotów odpowiedzialnych za koszty)

III. lata 50 XX wieku włączenie nowych metod i technik decyzyjnych (analiza programu rentowności i programu płynności, badania operacyjne z zastosowaniem techniki symulacji, badania przeprowadzane w oparciu o analizę matematyczną)rozwój rachunku kosztów zmiennych, wykorzystanie wielostopniowych i wielosegmentowych rachunków kosztów i przychodów.

IV. lata 70 XX wieku włączenie rachunku kosztów do systemu informacyjnego, uwzględnienie rachunku kosztów i przychodów związanego z naturalnym środowiskiem, modyfikacja metod i technik o elementy rachunkowości inflacyjnej.

V. lata współczesne – powstanie strategicznej rachunkowości zarządczej wspierającej strategiczne zarządzanie z orientacją na rynku w związku z czym rachunkowość zarządcza obejmuje także otoczenie zewnętrzne.17.Różnice miedzy rachunkowością zarządczą a rachunkiem kosztów?

Rachunkowość zarządcza – orientacja na rynek, rachunek kosztów – orientacja na produkcję.

Rachunkowość zarządcza – ustala koszty w celu określenie co produkować , rachunek kosztów – ustala koszty jako cel obliczeń („koszty na wyjściu”)

Rachunkowość zarządcza – powiązanie kosztów z decyzjami (różne konfiguracje), rachunek kosztów – oderwanie kosztów od decyzji (stałe układy)

Rachunkowość zarządcza – kształtuje zachowania aby osiągnąć efekty komercyjne (rozliczenie) , rachunek kosztów – przypisuje ośrodkom kosztów powstałych w trakcie działalności.

Wniosek – koszty są przedmiotem zainteresowania rachunkowości zarządczej ze względu na problemy decyzyjne, których rozwiązanie powinno być podporządkowane kryterium globalnej efektywności jednostki gospodarczej (efektywne wykorzystanie wszystkich czynników produkcji).
18.Jakie są różnice między rachunkowością finansową a zarządczą ?

Rachunkowość finansowa : cel – zaspokojenie potrzeb informacyjnych odbiorców zewnętrznych; główni odbiorcy informacji – agendy rządowe (statystyka, podatki, ubezpieczenia) kredyto- i pożyczkobiorcy, akcjonariusze i kontrahenci, regulacje prawne- obligatoryjne; zasady prowadzenia – stabilne, postać – urządzenia ewidencyjne prowadzone zgodnie z planem kont. Sprawozdania finansowe według obowiązujących wzorów; procedury – zasada podwójnego zapisu techniki rozliczeń; przedmiot – stany i procesy dotyczące majątku, funduszy, kosztów, przychodów i wyników (kontakty z otoczeniem); częstotliwość – regularność, periodyzacja; horyzont czasowy – ex post; metody wyceny – jednolite wynikające z przepisu; cechy informacji – dokładność, rzetelność, wiarygodność, sprawdzalność, kryterium :prawdy absolutnej” .

Rachunkowość zarządcza – cel – zaspokojenie potrzeb informacyjnych zarządzających firmą; główni odbiorcy informacji – różne szczeble i ogniwa zarządzania firmą; regulacje prawne – nie obowiązują; zasady prowadzenia – elastyczne; postać – dowolna postać zarówno urządzeń ewidencyjnych (konta , tabele, arkusze) jak i sprawozdań (raportów, meldunków); procedury – techniki ewidencji, metody analizy logicznej i matematycznej; przedmiot – wewnętrzne stany i procesy wpływające na wyniki finansowej, problemy decyzyjne; częstotliwość – zróżnicowana; horyzont czasowy – ex ante i ex post; metody wyceny- zróżnicowane; cechy informacji – istotność szybkość, koszt uzyskania kryterium „prawdy względnej”; stopień pewności – determinizm i probabilizm.

19.Jakie są powiązania pomiędzy rachunkowością finansową a zarządczą?

Powiązania pomiędzy systemem rachunkowości finansowej a systemem rachunkowości zarządczej wynikają z następujących faktów:

-część informacji zawartych w sprawozdaniach sporządzonych przez rachunkowość finansową jest wykorzystywana w procesie zarządzania

-w trakcie sporządzania zamknięcia rocznego czyli obligatoryjnych sprawozdań finansowych , jest konieczne uzgodnienie i weryfikacja ustaleń obu systemów w zakresie podstawowych kategorii wynikowych.

Charakter tych powiązań jest uzależniony od podejścia do rachunków finansowych. Może to być ekonomiczne lub prawne. W przypadku podejścia ekonomicznego nadrzędną zasadą rachunkowości finansowej jest zasada wiarygodności, która ułatwia integrację z rachunkowością zarządczą. W przypadku podejścia prawnego dominują regulacje prawne i w wyniku czego więzi między rachunkowością finansową a zarządczą maja charakter bardziej sformalizowany część informacji wyjściowych w systemie rachunkowości finansowej jest przekazywana do systemu rachunkowości zarządczej gdzie ulega dalszemu przetwarzaniu w celu przystosowania do potrzeb podejmowania decyzji ekonomicznych. W systemie rachunkowości zarządczej są ponadto przetwarzane 2 inne rodzaje danych spoza systemu rachunkowości finansowej. Są to dane nie finansowe z przedsiębiorstwa DO. Możliwość korelacji obu systemów rachunkowości wynikają również ze stosownego planu kont. W postaci jedno systemowej rachunkowości finansowej i zarządcza tworzą zintegrowaną całość gdzie rachunkowość zarządcza podporządkowana jest rachunkowości finansowej albo ją rozwija jako system uzupełniający. W rozwiązaniu dualistycznym oba systemy tworzą 2 odrębne kręgi ewidencyjne, które:

1.mogą być powiązane za pomocą kont łącznikowych

2.są izolowane ale jest wydzielone specjalne konto z zamknięcia z kręgu kosztowo wynikowego umożliwiające uzgodnienie na etapie sporządzania sprawozdawczości finansowej

3.występują sprężenia na poziomie określonych grup kont rachunkowości finansowej i zarządczej.20.Jaki jest stopień rozgraniczenia i charakter więzi między rachunkowością finansową a zarządczą?

W praktyce o stopniu rozgraniczenia i charakterze więzi między rachunkowością zarządczą i finansową decyduje w dużym stopniu od wielkości przedsiębiorstwa. W małych jednostkach gospodarczych jest to jednocześnie mono – system. Dane te stanowią bazę ustaleń przyszłościowych a także, podejmowania decyzji i kontroli firmy. Mono-system może występować również w przypadku zitegrowanego systemu informacyjnego. W rachunkowości zarządczej dane uzyskane z ewidencji są podstawą różnorodnych procedur logiczno-matematycznych. Stopień ich złożoności zależy od charakteru problemów decyzyjnych do rozwiązania, których procedury te mają służyć.21.Jakie są cechy rachunkowości zarządczej?

Najważniejsze cechy rachunkowości zarządczej to:

1.rachunkowość zarządcza jest systemem informacyjnym , w którym następuje przetwarzanie informacji ekonomicznych dotyczących działalności przedsiębiorstwa

2.podstawowym zadaniem rachunkowości zarządczej jest dostarczanie informacji ekonomicznych o charakterze finansowym i nie finansowym jednostkom wewnętrznym z przedsiębiorstwa

3.informacje generowane przez system rachunkowości zarządczej są wykorzystywane w procesie zarządzania przedsiębiorstwa przy realizacji funkcji zarządzania

4.informacje pochodzące z rachunkowości zarządczej mają przyczynić się do takiego zarządzania przedsiębiorstwem aby było zapewnione efektywne wykorzystanie zasobów posiadanych przez przedsiębiorstwo.22.Jaka jest podstawowa funkcja rachunkowości zarządczej?

Najbardziej ogólną funkcją rachunkowości zarządczej jest funkcja informacyjna – polega ona na tworzeniu informacji dotyczących zjawisk i procesów gospodarczych przebiegających w przedsiębiorstwie i ich dostosowaniu do potrzeb informacyjnych użytkownikom w celu formułowania opinii i podejmowania decyzji. Spełnia ona przede wszystkim wewnętrzna funkcję informacyjną. Przejawia się ona w dostarczaniu informacji ekonomicznych dla potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem na różnych szczeblach w hierarchii organizacyjnej przedsiębiorstwa. Informacje te dostarczane są menedżerom w postaci sprawozdań sporządzanych okresowo oraz w postaci raportów przygotowywanych na bieżąco. Realizując wewnętrzną funkcję informacji rachunkowość zarządcza zapewnia realizację podstawowej funkcji zarządzania.23.Jakie są szczegółowe funkcje rachunkowości zarządczej?

Funkcja planistyczna- wyraża się dostarczaniem informacji o kosztach, przychodach i wynikach finansowych. Dla wyznaczania celów i zadań działalności oraz warunków ich realizacji. W czasie przekroju jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa, powinna być przy tym zachowana najkorzystniejsza relacja między poniesionymi nakładami a osiągniętymi nakładami.

Funkcja optymalizacyjna – polega na stworzeniu podstaw do dokonywania wyboru optymalnych wariantów działania. Odbywa się to przez dostarczanie informacji ekonomicznych opisujących różne sytuacje decyzyjne w przedsiębiorstwie. W zagadnieniach optymalizacyjnych kategorie ekonomiczne stanowiące przedmiot pomiaru w rachunkowości mogą występować w dwojakiej roli: kryteriów wyboru lub parametrów modeli optymalizacyjnych.

Funkcja motywacyjna – przejawia się w dostarczaniu informacji o kosztach, przychodach i wynikach finansowych. Umożliwiają one stworzenie systemu mierników kryteriów ocen oraz sytemu bodźców dla jednostek przedsiębiorstwa. Systemy te powinny być sprzężone z celami a zadaniami jednostek tak aby jednostki te angażowały się w organizację wyznaczonych zadań.

Funkcja kontrolna – polega na dostarczaniu różnym szczeblom zarządzania informacji o kosztach, przychodach i wynikach finansowych dla pomiaru i oceny stopnia osiągnięcia postawionych celów i wyznaczonych zadań oraz stopnia wykorzystania postawionych do ich dyspozycji środków. W oparciu o to są formułowane wnioski dotyczące przyszłych działań. Kontrolna funkcja rachunkowości zarządczej jest realizowana w postaci kontroli 3 rodzajów:

1. kontrola wstępna – jest przeprowadzana przed rozpoczęciem wykonania danego zadania z zakresu działalności tzn. przed ponoszeniem kosztów, osiągnięciem przychodów i wyników finansowych.

2.kontrola bieżąca – jest przeprowadzana w trakcie realizacji określonego zakresu działalności gdy ponoszone są koszty, osiągane przychody i wyniki finansowe

3.kontrola wynikowa – jest dokonywana po zrealizowaniu określonego zakresu działalności dotyczącej kosztów, przychodów i wyników finansowych rzeczywiście osiągniętych.24.Jak brzmi definicja rachunku kosztów?

Rachunkowość zarządcza jest mocno powiązana z rachunkiem kosztów, który dostarcza informacji zarówno dla rachunkowości finansowej jak i zarządczej. Rachunek kosztów jest względnie wyodrębniony podsystemem w systemie informacji rachunkowej przedsiębiorstwa.

Rachunek kosztów polega na badaniu i transformowaniu wg. przyjętego modelu informacji o kosztach działalności przedsiębiorstwa służących do oceny sytuacji podejmowania decyzji gospodarczych i kontroli ich realizacji. Rachunek kosztów zajmuje szczególne miejsce w systemie informacji rachunkowości ze względu na znaczenie informacji ekonomicznych.

25.Jaki jest podstawowy cel prowadzenia rachunku kosztów?

Podstawowy cel prowadzenia rachunku kosztów to dostarczanie decydentom wieloprzekrojowych informacji ekonomicznych o kosztach działalności przedsiębiorstwa. Są one potrzebne do:

- wyceny zapasów i ustalenia wyników finansowych

- podejmowania decyzji ekonomicznych

- kontroli działalności gospodarczej

Rachunek kosztów pełni służebną rolę wobec procesów sprawozdawczych, decyzyjnych i kontrolnych. Podstawowe zadanie wprowadzenia rachunku kosztów to generowanie informacji ekonomicznych niezbędnych do zarządzania przedsiębiorstwem. Aby rachunek kosztów mógł spełnić wszystkie swoje funkcje powinien być zorganizowany w sposób umożliwiający generowanie wieloprzekrojowych informacji dostarczanych do specyficznych potrzeb informacyjnych użytkowników informacji o kosztach. Spełnienie wymagań informacji zależy w znacznym stopniu od przyjętego systemu (modelu) rachunku kosztów emitującego koszty w żądanych przekrojach.

26. Jaki są systemy (modele) rachunku kosztów?

System rachunku kosztów – zespół reguł wg. których następuje opracowanie informacji o kosztach dostarczanych do potrzeb odbiorców tych informacji.

Powstały różne systemy i odmiany rachunku kosztów związane to było z dążeniem do spełnienia zadań stawianych przez rachunek kosztów.

27.Jak wygląda klasyfikacja modelu rachunku kosztów?

Kryteria – związek rachunku kosztów z systemem ewidencyjnym rachunkowości w tym modele rachunku kosztów: 1.systematyczny, okresowy rachunek kosztów, będący elementem systemu ewidencyjnego rachunkowości; 2.poza ewidencyjne problemowe rachunku kosztów prowadzone w ramach rachunkowości zarządczej.

Wymiar czasowy – a w nim modele rachunku kosztów : 1.rachunek kosztów prowadzony w trybie ex post. Dotyczy kosztów faktycznie poniesionych; 2. rachunek kosztów prowadzony w trybie ex ante . dotyczy kosztów wzorcowych przewidzianych do poniesienia.

Rodzaj i zakres rozliczania kosztów między produkty – a w tym modele rachunku kosztów: 1.rachunek kosztów pełnych, będący systematycznym rachunkiem kosztów, który traktowany jest jako tradycyjny rachunek kosztów, 2. rachunek kosztów zmiennych, zwany częściowym rachunkiem kosztów będący poza ewidencyjnym rachunkiem kosztów.

28.Co to jest systematyczny rachunek kosztów?

Systematyczny rachunek kosztów – jest częścią składową rachunkowości traktowanej jako system ewidencyjny przedsiębiorstwa i stanowi on względnie wyodrębniony podsystem systemu ewidencyjnego rachunkowości. Dostarcza on informacji o kosztach poniesionych w minionych okresach podstawą ich tworzenia jest udokumentowany pomiar wartościowy procesu zużycia zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i pracy żywej.

Informacje o tych procesach podlegają transformacji w podsystemie ewidencyjnym rachunku kosztów.

29.Jaki jest podstawowy cel systematycznie prowadzonego rachunku kosztów?

Podstawowym celem schematycznie przeprowadzonego rachunku kosztów jest dostarczanie informacji niezbędnych do ustalenia kosztów wytworzenia produktów do wartościowej wyceny zapasów produktów do obliczenia osiągniętych wyników finansowych. Ponadto pełni ona służebną rolę względem rachunkowości finansowej i dostarcza potrzebnych informacji potrzebnych do sporządzenia podstawowych sprawozdań finansowych tj. bilansu rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Jednocześnie informacje dostarczane przez systematyczny rachunek kosztów w systemie rachunkowości zarządczej w celu przystosowania ich do opisu różnych sytuacji decyzyjno kontrolnych.30.Jakie są ogólne procedury rachunkowości wykorzystywane przez systematyczny rachunek kosztów?

Rachunek kosztów wykorzystuje ogólne procedury rachunkowości tj.:

- dokumentowanie informacji gospodarczych

- ewidencjonowanie operacji gospodarczych na kontach zgodnie z zasadą podwójnego zapisu

- prowadzenie inwentaryzacji składników majątku

- sporządzanie zestawienia obrotów i sald.31.Jakie są specyficzne procedury stosowane przez systematyczny rachunku kosztów?

Rachunek ten stosują również pewne procedury a mianowicie kalkulacje kosztów i rozliczanie kosztów.

32.Jakie zasady rachunkowości są uwzględniane w systematycznym rachunku kosztów?

Rachunek kosztów uwzględnia zasadę która spełnia rachunek kosztów dostarczając dokładnych i prawdziwych informacji o kosztach poniesionych w minionych okresach sprawozdawczych. Zasadę memoriałową, współ wierności kosztów, ostrożności i kontynuacji działania.33.Jak wygląda ciąg uporządkowanych czynności objętych systemem rachunku kosztów?

Systematyczny rachunek kosztów jako część składowa systemu ewidencyjnego rachunkowości obejmuje ciąg uporządkowanych w następującym po sobie i logicznie powiązanych czynnościach. W szczególności obejmuje:

1.pomiar kosztów sprowadzających się do :

a)ustalenia ilościowego zużycia zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i pracy ludzkiej zaangażowanych w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa

b)wartościowej wyceny zużycia zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i pracy ludzkiej

2.dokumentację wszystkich operacji gospodarczych dotyczących zużycia zasobów majątkowych przedsiębiorstwa i pracy ludzkiej w związku z procesami zaopatrzenia produkcji, sprzedaży i zarządzania3.ewidencję ponoszonych kosztów n akontach kosztów przewidzianych w zakładowym planie kont w celu zgrupowania kosztów w systemie ewidencyjnym rachunkowości przyjętych w przedsiębiorstwie przekrojach ewidencyjnych

4.rozliczanie kosztów tj. przekształcanie jednego układu ewidencyjnego kosztów w inne układy5.kalkulacje kosztów (wyrób, usług) z podziałem na koszty wytworzenia produktów sprzedanych oraz koszty wytworzenia produktów nie sprzedanych (zapas produktów)

6.sprawozdawczość kosztową polegającą na określonej prezentacji informacji o poniesionych kosztach w formie sprawozdań zewnętrznych i wewnętrznych7.analizę kosztów prowadzona w celu oceny poziomu kosztów rzeczywiście poniesionych.

34.Jakie są potrzeby informacyjne dla prawidłowego funkcjonowania rachunkowości zarządczej?

Potrzeby informacyjne są pochodną problemów decyzyjnych poszczególnych ogniw zarządzania. Pracownicy tych szczebli pełniąc funkcje kierownicze podejmują decyzje wyznaczające politykę systemu gospodarczego tzn. kierunki i cele oraz sposoby ich osiągania. Szczebel (poziom) operatywnego zarządzania łączą się z wykonawstwem podejmowania tu decyzji mają zapewnić realizację bieżących zadań. Na każdym z poziomów zarządzania występują ogniwa decyzyjne, których wywołanie ułatwia konkretyzację potrzeb informacyjnych. Ogniwa decyzyjne wykonują określone funkcje przedmiotowe, które wynikają z przydzielonych im zadań.35.Jak wygląda proces ustalania potrzeb informacyjnych?

Proces badania potrzeb informacyjnych powinien przebiegać następująco:

1.Formułowanie celi i jego podział na zadania (ale cząstkowe)

2.Przypisanie zadań określonym ogniwom decyzyjnym3.Wytypowanie sytuacji decyzyjnych i związanych z nimi problemów decyzyjnych

4.Sformułowanie dla poszczególnych problemów, wariantów decyzyjnych i kryteriów wyboru optymalnego rozwiązania

5.Określenie potrzeb informacyjnych (obiektywnych, subiektywnych, diagnostycznych, prognostycznych) dla problemów decyzyjnych.

36.Jakie są typy potrzeb informacyjnych?

1.Strategiczne związane z ustalaniem trendów rozwojowych przedsiębiorstwa, tempa rozwoju przedsiębiorstwa, zakresu przedsięwzięć rozwojowych, kierunków inwestowania i innych decyzji istotnych dla efektów gospodarowania i bytu jednostki. Potrzeby te cechuje nieregularność występowania zindywidualizowany charakter (na żądanie), zróżnicowany zakres oraz duży stopień ryzyka.

2.Taktyczne- są związane z realizacja zadań przedsiębiorstwa i jego ogniw, cechuje je periodyczność, typowość, względnie stały zakres oraz przeciętny stopień ryzyka

3.Operatywne – standardowe – występują przy kierowaniu bieżącą działalnością gospodarczą z określoną częstotliwością o stałym zakresie i niewielkim ryzyku.

4.Awaryjne – wynikające z wystąpienia nieprzewidywalnych zdarzeń, które powodują zakłócenie i wymagają odpowiednich działań, odznaczają się zróżnicowanym zakresem.

37.Jak wygląda podział potrzeb informacyjnych wg. kryterium przedmiotowego?

1.Zagadnienia związane z osiąganiem pozytywnego wyniku finansowego i zapewnienie efektywności poczynań zarówno bliższej jak i w dalszej przyszłości. W tym zakresie rachunkowość zarządcza powinna umożliwiać wytyczenie określonej strategii jej działania oraz prowadzenie dostosowanej do niej polityki. Dlatego musi dostarczyć informacji ex-post stwarzając postawy kształtowania przyszłości i informacji ex-ante obrazujące zamierzony rozwój zdarzeń. Najważniejszymi zagadnieniami wymagającymi wsparcia ze strony rachunkowości zarządczej są zagadnienia dotyczące osiągania celu, zapewnienia efektywności działania, czuwania nad ciągłością wypłacalności. Te zagadnienia określają pozycję firmy w jej kontaktach z otoczeniem.

2.związana jest ze sprzężeniem informacji ze szczegółowymi problemami decyzyjnymi. Informacje i procedury rachunkowości zarządczej powinny umożliwiać nie tylko ocenę wariantów, wybór wariantu optymalnego i kontrolę jego realizacji ale także weryfikację problemu decyzyjnego. W ramach tej płaszczyzny rachunkowość zarządcza powinna obejmować takie zagadnienia jak:

-bieżąca regulacja procesów ekonomicznych

-gospodarkę środkami produkcji

-utrzymanie kategorii ekonomicznych w pożądanych granicach

powinna też stwarzać podstawy sprzężenia planowania i budżetowania z kontrolą przebiegu procesów gospodarczych przyczyniając się do umocnienia do odpowiedzialności za poszczególne ogniwa decyzyjne za wykonywane zadania.

38.Jak brzmi definicja systemu zarządzania?

System zarządzania jest różnie definiowany. Najogólniej można powiedzieć, że jest to układ środków kapitałowych i ludzkich oraz programów regulujących funkcjonowanie systemu gospodarczego w sposób zapewniający realizację założonych celów.39.Jakie są kryteria rozpatrywania struktury systemu zarządzania?

a)statycznych – d których należy podział na elementy o charakterze:

- strukturalnym wg. poziomów (szczebli) zarządzania

- merytorycznym wg. dziedzin (obszarów) zarządzania

b)dynamicznych, które uwzględniają podział o charakterze funkcjonalnym wg. faz procesu zarządzania40.Jakie są podsystemy zarządzania wyodrębnione ze względu na kryterium szczebla zarządzania?

Kryterium na szczeblach zarządzania pozwala dokonać podziału na podsystemy zarządzania: strategicznego, taktycznego i operacyjnego. Podsystem zarządzania operacyjnego jest związany ze szczeblem wykonawczym, na którym zapadają decyzje zapewniające sprawną realizację bieżących zadań. W ostatnich latach przeważa pogląd, że budując strukturę zarządzania należy dążyć do minimalizacji szczebli ponieważ zbyt wysmukłe struktury utrudniają przepływy informacyjne i decyzji.

41.Co to jest dziedzinowa struktura systemu zarządzania?

Dziedziny zarządzania są drugim istotnym kryterium podziału struktury zarządzania wg. których można wyodrębnić podsystemy zarządzania zasobami rzeczowymi, siłą roboczą i finansami.42.Jakie są podsystemy wydzielone ze względu na fazy procesu zarządzania?

a)podsystem zarządzania , zasobami rzeczowymi tworzą podsystemy zarządzania surowcami, produktami gotowymi, środkami trwałymi. Wydzielanie ich jest wskazane aby można było dokonać dekompozycji w celu firmy na cele szczegółowe, ponieważ zapewnienie wspólnego funkcjonowania przedsiębiorstwa ze względu na jego istotę wymaga sformułowania wielu celów. Wyznaczanie celów dla poszczególnych obszarów przyczyniając się do osiągania celu całości. Kolejnym kryterium podziału systemu zarządzania na podsystemy jest ściśle związane z przebiegiem procesu zarządzania, który tworzą sekwencje decyzji i informacji wszechobecne na wszystkich poziomach i we wszystkich dziedzinach zarządzania. Siła sprzężenia decyzji i informacji wynika z faktu, że decyzje stanowią implikację przekształcenia informacji w instrukcję działania w określonej sytuacji. Na podstawie faz zarządzania można wyodrębnić w systemie zarządzania podsystem decyzyjny i informacyjny. Istnieje koncepcja wydzielenia kontroli, który jest traktowany jako pomoc, łączący podsystem informacyjny z decyzyjnym. Podsystemu zarządzania cechy nadrzędności wykazuje podsystem decyzji w procesie zarządzania.43.Jak brzmi definicja metody zarządzania?

Metody zarządzania to zespół działań i środków prowadzących do osiągnięcia celów jednostki gospodarczej.44.Scharakteryzuj metody: zarządzania przez cele, zarządzanie przez samokontrolę, delegacja uprawnień, zarządzanie przez wyniki, zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez normowanie pracy.

a)Zarządzanie przez cele – posiada duże tradycje i polega na ustaleniu celów i zadań przypisanych określonym ogniwom (pracownikom) a następnie kontroli ich wykonania. Dla efektywnego funkcjonowania tej metody zasadnicze znaczenie ma zrozumienie i zaakceptowanie celów przez poszczególne przedmioty. Dlatego wskazany jest aktywny udział pracowników przy ustalaniu celów i zadań, które będą oni potem wykonywać. Muszą przy tym znać nadrzędne cele firmy i orientować się co do współzależności między ich celami a celami firmy, co stwarza przesłanki rozwinięcia poczucia odpowiedzialności. Sprawne funkcjonowanie zarządzania przez cele wymaga też sformułowania jednoznacznych kryteriów oceny i sposobu pomiaru realizacji celów przez poszczególne ogniwa. Pozwala to na samokontrolę i podejmowanie działań zapobiegających zakłóceniom w osiąganiu założonych celów. Zarządzanie przez cele stwarza przesłanki zarządzania przez samokontrolę.

b)zarządzanie przez samokontrole – jest uważane za najbardziej efektywną metodę zapewniającą wysoką wydajność zarządzania. Wymaga to jednak dostarczenia informacji pozwalających formułować nie tylko cele ale także stopień ich realizacji i ich pojawiające się zagrożenia. Ustalonych celów i zadań nie można traktować statycznie. Muszą więc one zmieniać tak często, jak wymagają tego warunki. Z uwagi na to dobre efekty może dać wykorzystanie elementów metody delegacji i uprawnień.

c)metoda delegacji uprawnień – polega ona na czasowym przekazywaniu określonych uprawnień ogniwom niższych szczebli w zakresie wyznaczonych celów. Zostaje przy tym określony obszar działania i czas trwania uprawnień, które po wykonaniu zadania wracają na wyższy szczebel.

d)zarządzanie przez wyniki – metoda ta może być przydatna na szczeblu strategicznym, sprzyja optymalnemu wykorzystaniu zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa. Przy tej metodzie dąży się do ustalenia najlepszych relacji między środkami, które w tych warunkach mogą zostać osiągnięte.

e) zarządzanie przez wyniki – jest to metod szczególnie nadająca się do jednoczęściowego stosowania z innymi metodami zarządzania oraz podnosząca ich efektywność. Stosując tę metodę cały ciężar operatywnego zarządzania spoczywa na niższych szczeblach. Tj. taktyczny i wykonawczy. Dopiero jak sytuacja decyzyjna przekracza granice ich kompetencji są angażowane w wyższe szczeble decyzyjne. W metodzie zarządzania przez wyjątki przedmiotem zainteresowania i reakcji decyzyjnych są odchylenia, które ustala się na podstawie wcześniej wyznaczonych kryteriów porównawczych ( w celu zadań wyników). Do poszczególnych odchyleń powinny być określone granice, których przekroczenie wymaga powiadomienia wyższych szczebli i ich reakcji decyzyjnych.

f)zarządzanie przez normowanie pracy – metoda ta zakłada, że każda praca jest mierzalna. Mierniki wydajności pracy na różnych stanowiskach wyraża się za pomocą norm. Są one podstawą operatywnego zarządzania sprzyjając harmonijnemu przebiegowi procesu poszczególnych ogniwach. Zaletą tej metody jest uruchamianie mechanizmu samokontroli oraz rozbudzanie odpowiedzialności za wykonaną pracę dzięki czemu może efektywnie działać system motywacji. W tej metodzie normy są tak wyznaczane, aby ich wykonanie gwarantowało osiągnięcie nadrzędnego celu firmy. Dzięki temu metoda ta może być powiązana z metodą zarządzania przez cele wykazującą większą przydatność na wyższych szczeblach zarządzania. Nasuwa się wniosek, że dla zapewnienia sprawności procesu zarządzania jest wskazane, że dla zapewnienia warunków działania firmy. Dla większości powyższych metod charakterystyczne jest określenie celów i zadań w czym może być pomocna rachunkowość. Dysponuje ona takimi pojęciami: koszty, przychody, wyniki finansowe co umożliwia sformułowanie celów i zadań natomiast jej informacje pozwalają ocenić ich wykonanie.

45.Jakie są procedury cechujące zarządzanie w warunkach ryzyka?

Ryzyko to prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń niezależnych od podejmującego decyzję w związku z niemożnością jednoznacznego określenia przyszłości. Świadomość wystąpienia ryzyka rodzi dążenie do jego identyfikacji i eliminacji lub co najmniej ograniczenia jego negatywnych skutków. Od tego zależna jest skuteczność podejmowanych decyzji a także możliwość osiągania zakładanych celów. Charakterystyka dla niej jest następująca:

a)identyfikacja ryzyka (rodzaje zagrożeń ich przyczyny, moment i miejsce wystąpienia, dziedziny i konsekwencje)

b)oszacowanie ryzyka (wpływ na powstawanie odchyleń od zamierzeń, konsekwencje odchyleń)c)planowanie ryzyka (kontrola przebiegu procesów zabezpieczenia przed ryzykiem, sposoby reakcji)

Identyfikacja ryzyka odbywa się w ścisłym powiązaniu z przyjętymi celami i zadaniami. Rachunek prawdopodobieństwa służy jako narzędzie oszacowania ryzyka. Pozwala ocenić stopień pewności osiągnięcia celu przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wystąpienia szkód i strat. Dzięki tej metodzie decydenci uzyskują reguły decyzyjne wskazujące jak mimo niepełnych informacji dokonać wyboru optymalnego wariantu decyzji przy jednoczesnym uwzględnieniu instrumentów pokonania ryzyka.46.Jakie są funkcje zarządzania?

Planowanie – polega na wyznaczaniu celów i ich zadań oraz określenie środków i sposobów ich realizacji.

Organizowanie i koordynowanie – polega na dostosowaniu poszczególnych części składowych do realizacji celów w sposób najbardziej efektywny.

Motywowanie – jest to pobudzenie do działania, polega na stworzeniu motywacji czyli stworzeniu bodźców dla wykonania w sposób najlepszy zadań.

Kontrola – jest związana z prowadzeniem działania i umożliwia w sposób najlepszy zadania.

47.Co jest istotą decyzji?

I.Decyzja jest traktowana wyłącznie jako akt wyboru ze względu na przyjęty cel lub kryterium. Jest to podejście statyczne (wynikowe)

II.Decyzja jest traktowana jako rezultat procesu, na który składają się następujące elementy:

48.Jakie są elementy procesu decyzyjnego?

1.określenie – identyfikacja problemu decyzyjnego

2.badanie- czyli poznanie problemu

3.sformułowanie wariantów decyzyjnych

4.wybór optymalnego wariantu

5.przekazanie decyzji do wykonania

6.kontrola realizacji decyzji – jest to podejście procesowe

49.Jakie są zadania poszczególnych faz procesu decyzyjnego?

Sformułowanie problemu decyzyjnego – jest to punkt wyjścia procesu decyzyjnego. Występuje z pojawieniem się odchylenia między stanem odchylenia między stanem aktualnym a stanem pożądanym. Stan pożądany w przypadku decyzji wynika najczęściej z wcześniej przyjętych założeń natomiast w przypadku decyzji nietypowych, strategicznych stan pożądany określają przyszłe cele firmy. Jest więc on konsekwencją projekcji przyszłości oznacza to, że definiowanie problemu decyzyjnego odbywa się w powiązaniu z krótko bądź długo terminowymi celami firmy z uwzględnieniem warunków rozwiązania problemu.

Badanie czyli poznanie problemu wiąże się z koniecznością przeprowadzenia analizy, która pozwoli na szczegółową charakterystykę problemu i określi:

a)zasięg czasowy problemu – bliska czy daleka przyszłość

b)związki przyczynowo – skutkowe z innymi dziedzinami

c)częstotliwość – jednorazowy czy powtarzalny

d)rodzaj informacji potrzebnych do jego rozwiązania

50.Jaki jest podział problemów decyzyjnych ze względu na kryterium szczebla zarządzania?

Ze względu na odmienność zadań i ról organizacyjnych oraz zakresów kompetencji i odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach zarządzania występują problemy decyzyjne o różnym ciężarze gatunkowym, cechach charakterystycznych i konsekwencjach czasowych. Na najwyższych szczeblach występują problemy decyzyjne związane z polityką gospodarczą całego obiektu. Mają one charakter kompleksowy i nietypowy. Pojawiają się jednorazowo. Na ogół dotyczą przyszłości czasem nawet dość odległej i dlatego są obarczane znacznym ryzykiem. Wyznaczają one tempo i kierunki rozwoju firmy jej cele, kontakty z otoczeniem możliwości adaptacji do zmiennych warunków gospodarowania itp. Rozwiązanie tych problemów jest jednoznaczne z wyznaczeniem ram działania niższych szczebli zarządzania wraz z określeniem wytycznych co do oczekiwań ich zachowań, z punktu widzenia korzyści i celu całego przedsiębiorstwa. Problemy operatywne występują na najwyższych szczeblach zarządzania i mają poważnie charakter interwencyjny np. gdy pojawia się konieczność modyfikacji ustaleń planowanych w związku ze zmianą otoczenia gdy występuje istotne a nie uzasadnione perturbacje bieżącej realizacji zadań gospodarczych. Taktyczne problemy decyzyjne i ich wystąpienie wiąże się z realizacja polityki nakreślonej przez najwyższy szczebel zarządzania. Problemy te wymagają określenia sposobów realizacji celów z uwzględnieniem optymalnych proporcji zastosowania czynników produkcji wyznaczanie metod przekształcenia wejść materialnych w pożądane wyjścia, sprecyzowania zasad pobudzania aktywności uczestników procesu gospodarczego itp. Ich charakter jest alokacyjny i koordynacyjny- wiąże się z pewną dziedziną działalności i wymaga zagwarantowania przebiegu procesów gospodarczych w sposób umożliwiający wykonanie określonych zadań. Problemy wykonawcze wykonania określonych zadań są związane ze sferą bezpośredniego wykonawstwa i rozstrzygane są ad hoc na najwyższych szczeblach. Rozwiązanie tych problemów przyczynia się do bieżącej realizacji planowych zadań przez konkretne miejsca wytwarzania i zapobiega powstawaniu odchyleń oraz eliminuje ewentualne zakłócenia. Dotyczą one głównie zjawisk deterministycznych pojawiających się w najbliższym czasie.

51.Jakie są różnice pomiędzy standardowymi problemami decyzyjnymi a nietypowymi?

Zróżnicowanie problemów decyzyjnych poszczególnych szczebli wynika z :

-niejednakowego zasięgu obszarów decyzyjnych związku z tym tematyczny zakres problemów może być bardzo szeroki (całe przedsiębiorstwo) lub wąski odnoszący się do wybranych dziedzin tematycznych (gospodarka magazynowa, system finansowo-księgowy) lub ich wydzielonych fragmentów w zależności od specyfiki jednostki gospodarczej

-odmienności zakresu czasowych decyzji mogą dotyczyć danych bieżących bliższej lub dalszej przyszłości

-z innego charakteru problemów mogą być standardowe pojawiające się regularnie (stałe problemy) i nietypowe (incydentalne) cechujące się dużą zmiennością, nowatorstwem lub niepowtarzalnością

-rozmaitego stopnia ryzyka, które może być minimalne lub bardzo duże52.Znaczenie przydatności problemu decyzyjnego na formalizację i kwantyfikację?

Właściwości oddziaływania na przydatność problemu decyzyjnego na formalizację:

-oprócz elementów ilościowych wystawia składniki jakościowe o relacjach trudnych do wyrażenia

-które można ująć wyłącznie jakościowo bez przesłanek do wyznaczenia relacji ilościowych

Wg. tego kryterium wyodrębnia się problemy : posiadające adekwatny model prowadzący do optymalnych rozwiązań; mające adekwatny model, który jednak nie gwarantuje optymalnych rozwiązań; nie poddające się formalizacji

53.Definicja modelu decyzyjnego?

Przy budowie modelu decyzyjnego należy pamiętać o tym, że jest on uproszczonym obrazem rzeczywistości dzięki czemu odznacza się większą prostotą. Uzyskuje się to w wyniku eksponowania w modelu najważniejszych aspektów elementów jakiegoś układu lub procesu występowania w rzeczywistości. Dzięki temu odznacza się większą prostotą.54.Jakich zasad należy przestrzegać przy konstrukcji modeli decyzyjnych?

-każdy problem decyzyjny musi mieć co najmniej 1 rozwiązanie

-w zbiorze rezultatów mogą wystąpić tylko te, które są wyznaczone przez odpowiadające im wersje postępowania

-rozwiązanie problemu decyzyjnego musi być indywidualne, racjonalne co zostaje zapewnione przez sprzężenie reguł decyzyjnych z systemem motywacji

-w zbiorze rezultatów należy uwzględniać pozytywne wyniki czyli przyjmuje się warianty, które prowadzą do pozytywnych wyników

-kryterium wyznaczania optymalnego rozwiązania musi być jednoznaczne55.Jakie są kryteria podziału modeli decyzyjnych?

1.Kryterium adekwatności pożądaną dokładność modelu determinują konkretne potrzeby określające dopuszczalny stopień abstrakcji modelu w stosunku do rzeczywistości

2.Kryterium przydatności zgodnie, z którą w modelu nie wolno pominąć podstawowych elementów rzeczywistości. Jednocześnie nie można nadmiernie komplikować jego postaci.56.Co to jest rachunkowość odpowiedzialności – definicja?

Rachunkowość odpowiedzialności – jest to system grupowania i prezentowania informacji uwzględniający zakres kierowania i odpowiedzialności poszczególnych ogniw na różnych szczeblach zarządzania.57.Jak zostaje dokonany wybór określonego ośrodka odpowiedzialności?

Zakres ośrodka odpowiedzialności może być różny, od największego ośrodka jakim jest przedsiębiorstwo przez wydziały, oddziały, komórki, zespoły pracowników aż do indywidualnych stanowisk. Kryteria wydzielania ośrodków mogą być różne np. fazy procesów gospodarczych, rodzaje stosowanych technologii, dziedziny odpowiedzialności itp. Wybór konkretnego ośrodka odpowiedzialności zależy od specyfiki jednostki gospodarczej oraz określonego ośrodka i jego zadań, możliwości oddziaływania na ich wykonanie, stosowanych metod zarządzania organizacyjnych i technicznych rozwiązań przetwarzania danych.58.Jakie metody zarządzania sprzyjają funkcjonowaniu rachunkowości odpowiedzialności?

Oprócz metody zarządzania przez cele szczególnie przydatna jest metoda zarządzania przez wyjątki gdyż kontrola wykonywania zadań przez ośrodki odpowiedzialności odbywa się za pomocą analizy odchyleń. Analiza służy do badania rozbieżności między rzeczywistym wykonaniem zadań a ich zakładanym poziomem dążącym do wyjaśnienia przyczyn i czynników powodujących powstanie odchyleń. Przeprowadzenie analizy staje się możliwe w oparciu o informacje dostarczane przez rachunkowość.59.Jakie są funkcje rachunkowości odpowiedzialności?

_określenie zadań poszczególnych ogniw zarządzania

-ocenę pracy tych ogniw w oparciu o analizę wykonywanych zadań

-przeprowadzenie rachunku decyzyjnego podczas rozwiązywania problemu decyzyjnego, który powstaje w związku z realizacją zadań-zastosowanie systemu bodźców dla sprawnej realizacji zadań.

60.Jak powstają ośrodki odpowiedzialności?

Punktem wyjścia jest dostosowanie podmiotowego przekroju rachunkowości do przyjętego w przedsiębiorstwie podziału na ogniwa gospodarcze (ośrodki odpowiedzialności). Aby osiągnąć zdolność hierarchicznej struktury podmiotowej systemu gospodarczego (poziome szczeble ogniwa zarządzania) z informacją strukturą rachunku konieczna jest wspólna koncepcja dla obu struktur. Dlatego należy dokonać dezagregacji systemu zarządzania na obszary decyzyjne oraz dezagregacji rachunku na odpowiadające im obszary informacyjne. Przyjmując określony stopień szczegółowości podziału należy mieć na uwadze granice jego celowości i opłacalności. Granice te z jednej strony wyznaczają potrzeby procesu zarządzania zaś z drugiej strony sprawność i efektywność procesów informacji. Rachunkowości. Ten procesy integracji powinien doprowadzić do wykształcenia się obszarów informacyjno – decyzyjnych obejmujących grupy działań wzajemnie się zaziębiających i tworzących logiczną sentencję. Wydzielone obszary decyzyjne noszą nazwę ośrodków odpowiedzialności. Zostają im jednocześnie przypisane zadania z wyznaczeniem osoby odpowiedzialnej za ich wykonanie. Zadania są wyznaczane w drodze dekompozycji następnego celu firmy na cele szczegółowe.

Pobieranie 131 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna