Rachunkowość (cz. 1) Dorota KuchtaPobieranie 368,91 Kb.
Strona1/2
Data22.05.2018
Rozmiar368,91 Kb.
  1   2

Rachunkowość (cz.1)

Dorota Kuchta

www.ioz.pwr.wroc.pl\pracownicy\kuchta

Rachunkowość • Pozwala na ocenę tego, co było, i tego, co jest

 • Pomaga podejmować decyzje dotyczące przyszłości

Sprawozdania finansowe (mogą dotyczyć przeszłości lub przyszłości - w tym ostatnim przypadku nazywają się pro forma).


Bilans


Aktywa: to, co posiadamy, bądź do czego mamy prawo zgodnie z dokumentami (a jeszcze nie posiadamy)

Pasywa: źródła finasowania (kapitały własne - powierzone lub wypracowane (zysk netto), kapitały obce (zobowiązania) - trzeba oddać, bo ktoś ma do tego prawo zgodnie z dokumentami.


Nasze należności (klient kupił, nie zapłacił) są u klientów zobowiązaniami.


Aktywa

Pasywa

Aktywa trwałe

Kapitały własne

- np. budynki, maszyny, wartość netto

- Kapitały powierzone

Aktywa obrotowe

- Kapitały wypracowane

- Zapasy

Zobowiązania

- Należności

- długoterminowe

- Środki pieniężne

- krótkoterminowe

Suma=

=Suma

Rachunek zysków i strat


Koszty: wartość (w cenie nabycia, wytworzenia) zasobów zużytych do wygenerowania przychodów, niezależnie od terminu płatności

Przychody: wartość (w cenie sprzedaży) sprzedaży zrealizowanej w danym okresie, niezależnie od terminu płatności
Koszty

Przychody

 • Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu

 • Zużycie materiałów

 • Amortyzacja

 • Wynagrodzenia

 • Świadczenia na rzecz pracowników

 • Opłaty

 • Koszty finansowe

 • ............

Zysk=Przychody - Koszty


Koszty: mierzone w jednostkach pieniężnych zużycie zasobów (w danym okresie, dla danego obiektu kosztowego)

Zasoby:


Materiały (zużycie: liczba jednostek fizycznych * cena)

Praca ludzka (zużycie: część stała + liczba jednostek (godziny, złotówki sprzedaży itd.; też narzuty (ZUS))

Usługi obce ( cena – różne formuły)

Środki trwałe (zużycie: przypadająca na dany okres, na dany obiekt kosztowy część ceny (kosztów produkcji) + ceny ulepszeń).


--------------------------

Amortyzacja:

Koszt, nie wydatek.

Np. zakup maszyny w grudniu 2014. Amortyzacja linowa 20% rocznie (5 lat), cena: 60000 zł.

Wydatek: w momencie płatności, koszt: przez 5 lat co roku 12000, co miesiąc 1000.Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia


Stan początkowy środków pieniężnych

Wpływy

Wydatki

Stan końcowy środków pieniężnych


Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia


Stan początkowy środków pieniężnych

Zysk netto

+ amortyzacja

+zmiana w zobowiązaniach

- zmiana w zapasach

- zmiana w należnościach

Stan końcowy środków pieniężnychPrzykład 1: Przewidywane sprawozdania
Projekt rozpoczyna się w styczniu 2016 i zakończy się w grudniu 206. W grudniu 2015 na konto projektu wpłynęło dofinansowanie 200 000 zł. W grudniu nabyto już wyposażenie dla celów projektu, za które należy zapłacić 200 000 w marcu.
Przewidywane przychody ze sprzedaży:

100 000 zł miesięcznie do kwietnia włącznie, potem 150 000 zł miesięcznie, od września do końca roku 200 000 zł miesięcznie.


Przewidywane koszty:

Zużycie surowców: 50% przychodów ze sprzedaży;

Wynagrodzenia: 24% przychodów ze sprzedaży, składki na ubezpieczenia społeczne: 16% przychodów ze sprzedaży

Czynsz za wynajęcie biura projektu: 10 000 zł miesięcznie.

Amortyzacja budynku jest naliczana metodą liniową i wynosi 6% rocznie.
Płatności:

Przychody ze sprzedaży będą regulowane w terminie 2 miesiące od momentu sprzedaży, w tym samym terminie będą regulowane płatności za surowce; Czynsz i wynagrodzenia będą regulowane miesiącu naliczenia, składki na ubezpieczenia społeczne z jednomiesięcznym opóźnieniem.

Projekt może zaciągać kredyty na następujących warunkach: jeśli na etapie planowania na końcu jakiegoś miesiąca będzie przewidywany deficyt środków pieniężnych większy niż 1000 zł, projekt może w tym miesiącu wziąć kredyt o wartości „deficyt plus 2000”. W czasie realizacji projektu nie płaci się ani rat kredytów
Plan zakupów surowców:

W ramach projektu przewiduje się zakupy surowców za 100 000 w styczniu, za 50 000 w lutym, marcu i kwietniu, za 100 000 w maju, za 75 000 w czerwcu, lipcu i sierpniu, za 125 000 we wrześniu, za 100 000 w październiku, listopadzie i grudniu.


Należy sporządzić rachunki przepływów pieniężnych (w obu postaciach) za poszczególne, rachunki zysków i strat za poszczególne trymestry i bilanse na końce poszczególnych trymestrów przy założeniu, że

a) organizacja realizująca projekt nie jest płatnikiem VAT-u

b) organizacja realizująca projekt jest płatnikiem VAT-u, stawka 20%, rozliczenia z US następują w miesiącu następującym po dacie wystawienia faktury, z tym zakupy sprzętu oraz czynsz mają stawkę VAT 0%.

Vat naliczony: przy zakupach, płacimy go razem z ceną netto dostawcy w momencie płatności, odzyskujemy od US w terminie nie zawsze zgodnym z terminem płatności, np. w miesiącu następującym po dacie faktury;

Vat należny: przy sprzedaży, otrzymujemy go razem z ceną netto od klienta w momencie płatności, przekazujemy US w terminie nie zawsze zgodnym z terminem płatności, np. w miesiącu następującym po dacie faktury
Koszty stałe - koszty zmienne
Koszty stałe (KS) - w kolejnych okresach tej samej długości przez pewnie czas mniej więcej takie same (dopóki się zmienią warunki działania), niezależnie od poziomu działalności
Koszty zmienne (KZ) - w kolejnych okresach są funkcją (np. liniową) poziomu działalności.
Miernik poziomu działalności: liczba „obrabianych” sztuk, osób..,.
KS jednostkowe - zmienne

KZ jednostkowe - stałe
 • 1. Przy produkcji 100 sztuk firma ma koszty stałe 1000 zł i koszty zmienne 2000 zł. Policzyć koszty (globalne i jednostkowe) firmy dla produkcji 150 sztuk.
 • 2. W zadaniu 1. założyć, że cena sprzedaży wynosi 20 zł. Policzyć zysk firmy dla produkcji 100 sztuk, 50 sztuk i 150 sztuk.
 • 3. Koszty stałe wynoszą miesięcznie 100 zł, koszty zmienne jednostkowe 5 zł, cena sprzedaży 10 zł. Policzyć próg rentowności w sztukach i w złotówkach.Przykład 2:

Rozważane są trzy warianty realizacji projektu:


Wariant A

Wariant B

Wariant C

Koszty stałe projektu

50 000

200 000

400 000

Jednostkowe koszty zmienne projektu (koszty jednego badania)

50

40

35

Narysować wykresy koszt-przychód zakładając, że za każde badanie klient płaci 100 zł.

Dla wybranych scenariuszy (wariantu i liczby sprzedanych badań) policzyć jednostkowe i globalne koszty stałe i zmienne oraz zysk, jeśli jedno badanie będzie sprzedawane za 100 zł. Wyznaczyć próg rentowności.

Wybrać optymalne rozwiązanie dla przypadku, kiedy w projekcie zaplanujemy wykonanie 3800 badań. Rozważyć możliwości podwyższenia zysku o 10% poprzez jedną w wybranych strategii (niewymienione w danym punkcie wartości pozostają niezmienione): 1. Obniżenie kosztów stałych

 2. Podwyższenie ceny sprzedaży

 3. Obniżenie jednostkowych kosztów zmiennych


Przykład 3: Firma B produkuje lalki. Oto informacje o kosztach i przychodach na rok:

Globalnie

jednostkowo

Przychody ze sprzedaży

50 000 x 200$ = 10 000 000 $

200$

zużycie surowców (Z)

4 200 000

84

koszty osobowe (Z)

1 400 000

28

koszty osobowe (S)

1 000 000
usługi obce (Z)

900 000

18

usługi obce (S)

200 000
pozostałe koszty (Z)

100 000

2

pozostałe koszty (S)

600 000
Amortyzacja

600 000
Koszty finansowe (Z)

200 000

4

Koszty finansowe (S)

200 000
Suma kosztów

9 400 000
Zysk

600 000a) policzyć próg rentowności

b) policzyć próg rentowności dla przypadku, kiedy przeprowadzi się akcję reklamową, która kosztować będzie 300 000 rocznie

c) wracamy do warunków wyjściowych - rozważa się inwestycje w maszyny, dzięki której zaoszczędzi się 15% kosztów osobowych zmiennych, ale o 2% wzrośnie zużycie surowców. Cena maszyny 200 000, okres życia 10 lat - policzyć nowy próg rentowności na najbliższy rok, zakładając, że do kupienia maszyny potrzebny będzie kredyt w wysokości 200 000, spłata przez 5 lat, oprocentowanie 10% rocznie;

d) wracamy do warunków wyjściowych - rozważa się obniżenie ceny sprzedaży o 12%, co pozwoli zwiększyć ilość sprzedawanych lalek o 20%, ale będą ponoszone dodatkowe koszty stałe promocji (250 000). Policzyć nowy próg rentowności oraz porównać zyski dla alternatyw: po staremu - obniżenie ceny.


Przykład 4:
Dwa przedsiębiorstwa A i B mają w maju 2015 następującą sytuację (sprzedają identyczne wyroby)
Sprzedaż: 500 sztuk po 10 zł

Koszty 3000 zł

Zysk 2000
Jednak mają inne struktury kosztów: A - KS 2000, KZ 1000, B: KS 1000.
Policzyć zysk A i B w czerwcu 2015


 1. Przy założeniu, że oba przedsiębiorstwa sprzedadzą 550 sztuk wyrobu;

 2. Przy założeniu, że oba przedsiębiorstwa sprzedadzą 450 sztuk wyrobu.


Przykład 5 (make or buy): Firma S wykonuje naprawy samochodów, ale do tego celu zakupuje u innej firmy miesięcznie 400 części po 140$ (klient kupuje te części za 180$) oraz zleca 200 regulacji po 125$ (klient płaci za tę regulację 200$). Jest inna możliwość: można by kupować półfabrykaty do części (400 sztuk miesięcznie) w cenie 110$, końcowa obróbka jednej części kosztowałaby 5$, a zlecane dotąd regulacje można by wykonywać po koszcie zmiennym jednostkowym 20$, gdyby zakupiono maszynę za 500 000 (czas życia 5 lat, amortyzacja liniowa), źródło finansowania kredyt, oprocentowany 10% rocznie. Czy podjąć decyzję o zmianie?
Przykład 6 (wolne moce produkcyjne): Warsztat samochodowy - będący częścią większego zakładu - ma do dyspozycji 450 roboczogodzin miesięcznie. Koszt jednej godziny przedstawia się następująco:


Części

50

Inne koszty zmienne

15

Koszty stałe warsztaty

60

Część kosztów stałych firmy

20

Koszt w sumie

145

Przychody z 1 godziny pracy warsztatu wynoszą 170. Zakład ma możliwość ze lecenia prac wykonywanych przez warsztat na zewnątrz (nie sprzedając warsztatu ani nie zwalniając ludzi), za godzinę pracy płaciłby cenę 125. Czy należy przyjąć ofertę?


Przykład 7 (niższa cena): Hotel dysponuje 120 pokojami. W czerwcu zajętych jest średnio 75% pokoi, od lipca do końca września - 50%. Cena pokoju (za dobę) wynosi 600, koszty zmienne jednostkowe pokoju/dzień - 60. Biuro turystyczne wynajęcie 40 pokoi na cały okres 1 VI-31 VIII, w cenie 200 za noc i pokój. Czy jest to korzystna oferta?
Przykład 8: Pewna firma produkuje podnośniki hydrauliczne dla szpitali. Poniższa tabela przedstawia miesięczne koszty produkcji i zbytu podnośników przy normalnym poziomie produkcji miesięcznej, wynoszącym 3000 sztuk.


Jednostkowe koszty produkcji:
- zużycie materiałów (zmienne)

550

- robocizna bezpośrednia (zmienne)

825

- robocizna pośrednia (zmienne)

420

- robocizna pośrednia (stałe)

660

Całkowite jednostkowe koszty produkcji:

2455Jednostkowe koszty zbytu:
- zmienne

275

- stałe

770

Całkowite jednostkowe koszty zbytu:

1045Całkowite koszty jednostkowe:

3500

W zasadzie (jeśli nie jest to inaczej zaznaczone), poniższe pytania są od siebie niezależne, a cena zbytu wynosi 4350.
 1. Wyznaczyć próg rentowności (w dolarach i w sztukach)

 2. Badania rynku pokazują, że gdyby cena zbytu spadła do 3850, można by sprzedawać miesięcznie 3500 sztuk. Czy należy podjąć decyzję o zmniejszeniu ceny i zwiększeniu produkcji?

 3. Rząd proponuje firmie kontrakt na dostawę w marcu 500 sztuk podnośników dla domów starców. Na marzec zamówienia od normalnych odbiorców wyczerpują możliwości produkcyjne firmy (4000 sztuk), więc przyjęcie zamówienia rządowego spowodowałoby, że część klientów kupi podnośniki od konkurencji. Zgodnie z umową, rząd pokryłby koszty produkcji przypadające za jego zamówienie oraz zapłacił dodatkowo 275000. Z podnośnikami z zamówienia rządowego nie byłyby związane żadne zmienne koszty zbytu. Czy należy przyjąć rządowe zamówienie?

 4. Istnieje możliwość wejścia na rynek zagraniczny, gdzie popyt na podnośniki jest znacznie większy niż w kraju (możliwość wykorzystania pełnych mocy produkcyjnych). Rozważa się możliwość sprzedaży 1000 podnośników poniżej normalnej ceny – żeby wejść na nowy rynek z atrakcyjną ceną. Koszty transportu za granicą będą wynosiły 410 na jeden podnośnik, a całkowite koszty uzyskania tego zamówienia (koszty marketingowe) będą wynosiły 22000. Zamówienie nie będzie miało wpływu na sytuację firmy na rynku krajowym. Jaka jest minimalna cena zbytu na rynku zagranicznym, jaką można brać pod uwagę?

 5. W magazynie znajduje się 200 sztuk przestarzałych podnośników, które trzeba szybko sprzedać po obniżonej cenie (przez normalne kanały zbytu). Jaką minimalną cenę należy rozpatrywać?


Przykład 9 (ocena stanu powierzchni magazynowej):

Przeciętne zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową wynosi:

I kw. - 20 000 m2

II kw. - 50 000 m2

III kw. - 100 000 m2

IV kw. - 50 000 m2


Koszty budowy magazynu składają się z części stałej 100 000 i części zmiennej 10 zł/1 m. Koszty funkcjonowania magazynu wynoszą 0,05 zł na m rocznie, zaś koszt wynajęcia obcej powierzchni magazynowej - 0,6 zł za m rocznie. Okres trwałości magazynu ocenia sie na 30 lat. Należy wyznaczyć optymalną powierzchnię magazynu

 1. W przypadku, kiedy rozważamy wyłącznie następujące powierzchnie magazynu: 0, 20 000 m2,50 000 m2,100 000 m2

 2. W przypadku, kiedy powierzchnie dowolne.Przykład 10: Rozważamy dwa warianty realizacji projektów:

Wariant A (projekt dwuletni)

Wariant B (projekt dwuletni)

Koszty stałe projektu rocznie 12000

Koszty stałe takie jak w A plus koszty wynikające z konieczności zakupu maszyny za 36 000 (czas życia 10 lat) i zatrudnienia osoby do jej obsługi, wynagrodzenie roczne 3000

Koszty zmienne projektu (f. liczby ekspertyz) 3000

Koszty zmienne projektu (f. liczby ekspertyz) 500

Przewidziana liczba ekspertyz rocznie:

12000


Przewidziana liczba ekspertyz rocznie:

12000


Cena sprzedaży 1 ekspertyzy: 12

Cena sprzedaży 1 ekspertyzy: 12

Przy założeniu równomiernego rozkładu kosztów na poszczególne miesiące oraz płatności za maszynę ze środków własnych na początku projektu, a także jej sprzedaży za 5 000 na końcu projektu (pozostałe koszty gotówkowe i przychody są płatne w momencie naliczenia), wyznaczyć dla projektu A i B: 1. Budżet kosztów (miesięcznie i skumulowany)

 2. Budżet przychodów (miesięcznie i skumulowany)

 3. Budżet zysków (miesięcznie i skumulowany)

 4. Budżet przepływów pieniężnych (miesięcznie)

 5. Moment, w którym zwrócą się nakłady pieniężne.Przykład 12. Przedsiębiorstwo S produkuje 3 rodzaje stolików S1,S2,S3. Ma zamiar je sprzedawać w proporcjach 6:3:1. Na podstawie poniższych danych wyznaczyć próg rentowności:

S1

S2

S3

Cena sprzedaży

100

120

200

Jedn. KZ

50

55

95

Koszty stałe wynoszą 7500. Rozważyć, co się stanie, jeśli proporcja sprzedawanych wyrobów będzie ulegać zmianie.


Przykład 13. Dane są informacje o następujących wyrobach

A

B

C

Cena jedn.

110

110

120

KZ jedn.

40

50

60

Marża pokrycia

70

60

60

czas wytwarzania w wąskim gardle (h)

0,5

0,3

1

Koszty stałe wynoszą 80000. Popyt wynosi po 1000 sztuk na każdy, ale mamy do dyspozycji tylko 600 godzin pracy maszyny - wąskiego gardła. Które wyroby należy preferować?


Przykład 14. Przedsiębiorstwo produkuje 2 wyroby G i H.

G

H

Cena sprzed. (jedn.)

70

50

Zużycie surowców (jedn.)

5

15

Inne KZ (jedn.)

45

5

Popyt miesięczny

5000

6000

Miesięcznie można zakupić najwyżej 1000 kg surowców (po 100 zł za kg)

Należy wyznaczyć plan produkcji dający maksymalny zysk.

**************************Koszty pośrednie i bezpośrednie


 • Koszty bezpośrednie – na podstawie dokumentacji jednoznacznie powiązane z obiektami kosztowymi

 • Koszty pośrednie – koszty wspólne: nie ma dokumentacji, ale są one konsumowane przez obiekty kosztowe


Przykład 15:

Pewna firma poniosła w minionym roku koszty równie 66 000, przy czym 14 000 to były koszty pośrednie (zarząd itp.), a reszta to były koszty pośrednie poszczególnych produktów: chleb razowy 15 500, biszkopty 8 100, rogale 21 700 i chleb miodowy 6 700. Jej dyrektor chce dowiedzieć się, ile wynosi pełny koszt własny każdego z wyrobów oraz zysk, jaki przynosi każdy z nich. Od swoich pracowników otrzymał następujące wyniki wraz z wyjaśnieniem, że koszty pośrednie zostały rozdzielone na wyroby w zależności od ilości wyprodukowanych i sprzedanych sztuk (sprzedano dokładnie tyle sztuk, ile wyprodukowano):
chleb razowy

chleb miodowy

paczka rogali

paczka biszk.

suma

Ilość sprzedanych sztuk

10 000

2 000

6 000

2 000

20 000

Jednostkowa

cena sprzedaży2,00

4,00

6,00

3,00
obroty

20 000

8 000

36 000

6 000

70 000

koszty bezpośrednie

15 500

8 100

21 700

6 700

52 000

koszty pośrednie

7 000

1 400

4 200

1 400

14 000

zysk

-2 500

-1 500

10 100

-2 100

4 000

Po przyjrzeniu się powyższym obliczeniom dyrektor uważa, że należy zaprzestać produkcji najmniej rentownego wyrobu, czyli chleba razowego. Prosi o powtórzenie powyższych obliczeń dla sytuacji, gdyby chleb razowy nie był już produkowany. Nie znamy jego decyzji co do kosztów pośrednich - należy zacząć rozważania od sytuacji, kiedy koszty pośrednie by się nie zmieniły.
chleb miodowy

paczka rogali

paczka biszk.

suma

Ilość sprzedanych sztuk

2 000

6 000

2 000
Jednostkowa

cena sprzedaży4,00

6,00

3,00
obroty

8 000

36 000

6 000
koszty bezpośrednie

koszty pośrednie

zysk
Po zapoznaniu się z nową tabelą dyrektor prosi o to, by sprawdzić, co zmieniłoby wprowadzenie innego sposobu rozdziału kosztów ogólnych: nie według ilości wyprodukowanych wyrobów, a według obrotów. Zastanów się, dlaczego dyrektor wydał takie polecenie i czy taki rozdział kosztów może mieć swoje uzasadnienie. Polecenie to dotyczy znów sytuacji, kiedy produkujemy wszystkie cztery wyroby. Wypełnij kolejną tabelkę:chleb razowy

chleb miodowy

paczka rogali

paczka biszk.

suma

Ilość sprzedanych sztuk

10 000

2 000

6 000

2 000

20 000

Jednostkowa

cena sprzedaży2,00

4,00

6,00

3,00
obroty

20 000

8 000

36 000

6 000

70 000

koszty bezpośrednie
koszty pośrednie
zysk
Co wynika z powyższej tabeli? Jaką decyzję należało by podjąć?


Dyrektor stwierdza, że sposób rozdziału kosztów ogólnych ma zbyt duży wpływ na dane, które otrzymuje od swoich współpracowników. Dlatego prosi o nie rozdzielanie kosztów pośrednich. Wypełnij zatem następującą tabelę:


w tys. franków

chleb razowy

chleb miodowy

paczka rogali

paczka biszk.

suma

Ilość sprzedanych sztuk

10 000

2 000

6 000

2 000

20 000

Jednostkowa

cena sprzedaży2,00

4,00

6,00

3,00
obroty

20 000

8 000

36 000

6 000

70 000

koszty bezpośrednie

15 500

8 100

21 700

6 700

52 000

Marża
Całkowita marża
koszty ogólne
zyskJakie wnioski można wyciągnąć z powyższej tabeli? Które wyroby w największym stopniu przyczyniają się do pokrycia kosztów ogólnych przedsiębiorstwa? Co powiesz o rozważanej na początku decyzji rezygnacji z produkcji chleba razowego?


Jak widać w powyższej tabeli, dwa wyroby nie pokrywają nawet swoich własnych kosztów produkcji i sprzedaży (z pominięciem kosztów ogólnych). Dyrektor chciałby zmienić tę sytuację. Dlatego prosi swoich współpracowników o wyróżnienie w kosztach bezpośrednich części stałej i części zmiennej. Jak myślisz, do czego może mu się przydać ta dokładniejsza informacja?
Otrzymuje następującą tabelę, którą należy uzupełnić:

chleb razowy

chleb miodowy

paczka rogali

paczka biszk.

suma

Ilość sprzedanych sztuk

10 000

2 000

6 000

2 000

20 000

Jednostkowa

cena sprzedaży2,00

4,00

6,00

3,00
Jednostkowe koszty zmienne

1,40

3,80

3,50

3,20
obroty

20 000

8 000

36 000

6 000

70 000

całkowite koszty zmienne
Marża
koszty bezpośrednie stałe
Marża
Całkowita marża
koszty ogólne
ZyskJaką należałoby podjąć decyzję po rozważeniu powyższych danych? Porównaj Twoją decyzję z decyzją podjętą przez dyrektora.


Dyrektor postanawia:

- zrezygnować z produkcji biszkoptów, pozbyć się produkującej je maszyny i przenieść zatrudnionych przy nich pracowników do sąsiedniego przedsiębiorstwa;

- podwyższyć o 5% cenę sprzedaży chleba miodowego i wydać 100 na promocję tego wyrobu, mającą na celu utrzymanie tej samej ilości sprzedanych sztuk. Prosi współpracowników o dokonanie obliczeń dotyczących nowej sytuacji, przy założeniu, że ilości sprzedawanych sztuk nie zmienią się w przypadku żadnego z utrzymanych wyrobów. Uzupełnij poniższą tabelę i oceń skutki decyzji dyrektora. Czy osiągnięcie takiego właśnie efektu jest pewne? Od czego to zależy?w tys. franków

chleb razowy

chleb miodowy

paczka rogali

suma

Ilość sprzedanych sztuk

10 000

2 000

6 000
Jednostkowa

cena sprzedaży2,00
6,00
Jednostkowe koszty zmienne

1,40

3,80

3,50
obroty

20 000
36 000
całkowite koszty zmienne

Marża

koszty bezpośrednie

stałe


Marża

Całkowita marża

koszty ogólne

Zysk

Metoda Activity Based Costing – Rachunek kosztów działań
Przykład 16: Wyprodukowano dwa rodzaje wyrobów: A i B. Oba zostały zaprojektowane przez jednego projektanta. Koszty produkcji wyniosły 10000, koszty projektowania 2000. Wyprodukowano w sumie 1000 sztuk wyrobów, w tym 990 sztuk A i 10 sztuk B. Zastosować rachunek kosztów do wyznaczenia minimalnej ceny dla każdego wyrobu:

 1. Tradycyjny rachunek kosztów

 2. Metodę ABC
  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna